Sruby Haida Official Site

Currency

Booking · Total guests

Term of accomodation: 24.07.2024 - 25.07.2024 (nights: 1)
Accommodation: 1x Standard [4+0]
Child under 3 years free.
Please do not include children under 3 years as accommodated persons, provide this information in the booking note.
Standard [4+0]
Additional services
Místní poplatek za ubytování … 15 Kč /adult/night
×
×
×
×
×
×
Total 3060

Contact information

recommended check-in 16:00 · earliest 14:00

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Podmínky a způsob ubytování

  1. SRUBY HAIDA s.r.o., se sídlem České Petrovice 137, 564 01 České Petrovice, IČ: 061 31 000 jako provozovatel Srubů Haida na adrese České Petrovice 137, 564 01 České Petrovice (dále jen „ubytovatel“) je oprávněn ubytovat jen klienta, který se řádně přihlásí. Za tímto účelem předloží k nahlédnutí zaměstnanci na recepci ihned po příchodu svůj občanský průkaz nebo jiný platný průkaz totožnosti, cestovní pas nebo jiný cestovní doklad ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR.

2. Každý klient, který není státním občanem ČR (cizinec), je povinný ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR v platném znění vyplnit a odevzdat na recepci úřední doklad o hlášení pobytu, všechny požadované údaje je klient povinen uvést pravdivě a úplně.

3. Na základě objednaného a ubytovatelem písemně potvrzeného ubytování se klient v den příjezdu může ubytovat v době od 16:00 h. V této době ubytovatel pro klienta pokoj rezervuje, pokud v objednávce nebyl jiný požadavek a ubytovatel jej potvrdil.

4. Klient odhlásí svůj pobyt nejpozději do 10:00 h. Do této doby pokoj uvolní, pokud nebylo individuálně a dopředu s ubytovatelem dohodnuto jinak. Pokud klient neuvolní pokoj do stanoveného času, může mu ubytovatel účtovat pobyt za celý následující den, pokud nebylo předem dohodnuto jinak. Pokoj se považuje za uvolněný potom, co klient vynese z pokoje všechny své věci, odevzdá klíč pověřenému zaměstnanci ubytovacího zařízení, oznámí, že se odhlašuje z pobytu a uhradí poplatek za ubytování. Ubytovatel si vyhrazuje právo na kontrolu inventáře pokoje (nábytek, spotřebiče, zapomenuté věci) a úhrady a spotřeby klienta, a to do 48 hodin ode dne odhlášení.

5. V případě, že klient požádá o prodloužení ubytování, může mu ubytovatel nabídnout i jiný pokoj v jiné cenové relaci, než byl ten původní. V tomto případě klient nemá nárok na ubytování v pokoji, ve kterém byl původně ubytovaný, a ani na ubytování v jiném pokoji, pokud to z kapacitních nebo provozních důvodů není možné.

6. Ubytovatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech nabídnout klientovi jiné ubytování, než bylo původně dohodnuté, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.

7.Ubytovatel poskytuje svým klientům služby v rozsahu, v jakém byly vzájemně dohodnuty a v rozsahu, v jakém to určuje příslušný platný právní předpis. Klient je povinen uhradit platbu za ubytování a poskytnuté služby v souladu s platným ceníkem ubytovatele nejpozději v den skončení pobytu. Tímto jsou platební podmínky nedotknutelné na základě smluv o ubytování. Ceník služeb za přechodné ubytování a další služby je k nahlédnutí na internetových stránkách, nebo na recepci ubytovacího zařízení.

8.Klient je povinen přizpůsobit pobyt ve Srubech Haida a ve všech jeho zařízeních a provozech svému aktuálnímu zdravotnímu stavu a fyzickým i psychickým schopnostem.

Platba za poskytnuté ubytování, služby, storno poplatky

9.Za ubytování a poskytnuté služby je klient povinen uhradit cenu v souladu s platným ceníkem zveřejněným na webových stránkách www.srubyhaida.cz, nejpozději však v den ukončení pobytu na základě předložení účtu, spolu s vyúčtováním poskytnutých záloh ze strany klienta.

Veškeré příplatkové služby (palivové dřevo, lůžkoviny do dětské postýlky apod.), u kterých není výslovně uvedeno, že jsou zahrnuty v ceně, se platí na místě.

Děti ve věku do 3 let mají ubytování zdarma, bez nároku na postel, přikrývky, lůžkoviny a snídaně.
 Ubytování pouze na 1 noc je možné PO-ČT a cena je navýšena o 25% z celkové ceny apartmánu.

Provozovatel Srubů Haida není plátcem DPH. Pobytová, nebo místní daň bude účtována při příjezdu.

10.Ubytovatel si vyhrazuje právo účtovat klientovi při rezervaci zálohu na cenu ubytování. Rezervace se pro ubytovací zařízení stává závaznou po obdržení úhrady zálohy na účet ubytovatele, není-li dohodnuto jinak.

11.V případě zkrácení pobytu nebo jiné změny klientem, má ubytovatel právo klientovi vyúčtovat plnou výši (100%) dohodnuté ceny za celou délku pobytu.

12.Ubytovatel je oprávněný účtovat storno poplatky, a na jejich zaplacení použít i složenou zálohu, v případě, že klient zruší svou rezervaci pobytu písemně, elektronicky nebo telefonicky dle následujících podmínek:

Bezplatné zrušení rezervace musí být komunikováno přímo s ubytovatelem a může být provedeno nejpozději 14 DNÍ před příjezdem. V případě, že tak neučiníte nebo se nedostavíte k ubytování, bude účtován storno poplatek ve výši 50 % z celého pobytu.

Depozit a rezervační poplatek (kde byly účtovány) jsou nevratné.

LastMinute:

Celková částka za ubytování bude účtována ubytovatelem v den vytvoření rezervace a je nevratná. Vezměte prosím na vědomí, že v případě zrušení tohoto typu rezervace bude ubytovatel účtovat celkové náklady na ubytování. Změny tohoto typu rezervace nejsou možné.

CK a další zprostředkovatelé ubytování:

Zrušení rezervace a platební podmínky jsou upraveny smluvními pokyny dohodnutými s příslušným zprostředkovatelem ubytování.

Zodpovědnost ubytovatele a klienta

13. Ubytovatel klienta seznámí s hodnotou inventáře pokoje/apartmánu. Za škody způsobené na zařízení, resp. inventáři ubytovacího zařízení zodpovídá klient podle příslušných platných právních předpisů. V případě poškození nebo zničení majetku ubytovatele má ubytovatel právo na náhradu škody. Hodnota inventáře pokoje je stanovena v písemném záznamu nacházejícím se na recepci. Je v zájmu klienta informovat se o jeho obsahu v případě znehodnocení nebo poškození zařízení v pokoji. Klient jako zákonný zástupce zodpovídá za škody způsobené neplnoletými osobami, za které je zodpovědný, jako i za škody způsobené osobami nebo zvířaty, které se nacházejí v prostorách ubytovacího zařízení, a pobyt jim tam umožnil klient. Ubytování zvířat v objektech Srubů Haida není povoleno.

14. V případě škody na majetku ubytovatele způsobené klientem je klient povinen uhradit náhradu způsobené škody nejpozději v den skončení pobytu klienta, nebo na základě faktury vystavené ubytovatelem do 14 dní ode dne skončení pobytu klienta. Faktura je splatná do 10 dní od doručení klientovi za předpokladu, že ubytovatel rozhodne o takovém způsobu úhrady škody.

15. Ubytovatel nezodpovídá za věci klientů, které jsou volně přístupné, pro případ jejich odcizení nebo poškození.

16. Ubytovatel nezodpovídá za odcizení, případně za poškození motorových vozidel ponechaných na parkovištích ubytovatele. Ubytovatel doporučuje hostům, aby se přesvědčili o řádném uzamčení a zabezpečení auta. Také doporučuje nenechávat v autě volně položené osobní věci. Ubytovatel nenese odpovědnost za škody způsobené hostem na parkovišti třetím osobám. Ubytovatel si vyhrazuje právo požadovat a vyúčtovat škodu, jež vznikne na majetku zařízení vozidlem hosta.

17. Klient je povinen chovat se tak, aby předcházel škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Ubytovatel doporučuje, aby klient i v době, kdy pobývá na pokoji, měl zamčené vchodové dveře. Předtím, než otevře dveře cizím osobám, zkontroluje důvod vstupu do pokoje a při jakýchkoliv pochybnostech bezodkladně kontaktuje recepci.

Před odchodem z pokoje host řádně zkontroluje, zda jsou zavřená okna a dveře, odpojeny všechny přístroje z el. zásuvek, zhasnuto, uzavřeny vodovodní kohoutky.

18. Ubytovatel nezodpovídá za jakékoliv škody způsobené mimo areál zařízení.

Stravování a prodej alkoholických nápojů

19. Klientům není dovoleno v prostorách ubytovacího zařízení konzumovat alkoholické nápoje, které nebyly zakoupené přímo v ubytovacím zařízení. V prostorách ubytovacího zařízení je povolena konzumace alkoholu osobám starším 18 let, a to výhradně v rámci nápojového lístku nebo vinné karty ubytovatele.

20. Klient je povinen seznámit personál ubytovacího zařízení s jakýmikoliv závažnými zdravotními omezeními, příp. stravovacími omezeními a tyto omezení nahlásí na recepci.

21. Personál je oprávněn odmítnout podat alkoholický nápoj osobám mladším 18 let a osobám zjevně již pod vlivem alkoholu.

22. Ubytovatel poskytuje snídaně v časovém rozmezí určeném dle provozu.

Všeobecně platné ustanovení

23. Zaměstnanec ubytovacího zařízení není oprávněn podávat jakékoliv informace o ubytovaných klientech třetím osobám (s výjimkou příslušníků policie po jejich legitimování se a prokázání opodstatněnosti požadovat tyto údaje) ani povolit návštěvu třetí osoby hosta bez jeho souhlasu.

24. V pokoji nesmí klient bez souhlasu zodpovědného pracovníka nebo vedení přemisťovat interiérové zařízení, provádět jakékoliv změny a úpravy na zařízení, vykonávat zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

25. V pokoji není hostům dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Toto nařízení se netýká elektrických spotřebičů osobní hygieny (holící strojek, masážní strojek, fén atd.)

26. Za poškození majetku ubytovatele způsobené uschováním věcí jako jsou sportovní potřeby, kočárky, kola, vozíky apod. bude klientovi účtována náhrada škody v plné výši.

27. Kouření je povoleno jen ve vyhrazených prostorách ubytovatele. V pokojích i na verandách, jež náleží k pokoji, platí přísný zákaz kouření. V případě porušení tohoto zákazu je ubytovatel oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé porušení. V případě, že bude způsobená škoda vyšší, ubytovatel si vyhrazuje právo účtovat škodu v plné výši.

28. V ubytovacích zařízeních je přísný zákaz užívání jakýchkoliv omamných a psychotropních látek. Ubytovatel je oprávněn informovat Policii ČR a okamžitě zrušit ubytování hosta, jež tento zákaz porušil, bez náhrady.

29. Pes je povolen ve všech apartmánech vyjma apartmánu EDEN DELUXE a to po předchozí domluvě a ODSOUHLASENÍ ubytovatele. Jiná zvířata jsou v našem ubytovacím zařízení zakázána.V případě jakéhokoli poškození majetku zvířetem, bude majiteli účtována pokuta ve výši daného poškození, min. 1000,-Kč.

30. Před odchodem je klient povinen v pokoji uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout v pokoji světlo, zavřít okna, zamknout dveře a klíče od pokoje odevzdat při odhlašování z pobytu.

31. Odpadky jsou klienti povinni dávat výlučné do určených nádob na vyhrazených místech.

32. Ubytovatel doporučuje z bezpečnostních důvodů neponechávat děti do 12 let bez dozoru dospělých ani v pokoji ani v ostatních prostorách ubytovacího zařízení.

33. V čase od 22 h do 06 h je klient povinen dodržovat noční klid. Se souhlasem provozovatele (vedoucího, resp. zástupce) se mohou organizovat v prostorách zařízení společenské akce i po 22 h, a to v prostorách k tomu určených.

34. Klient v prostorách ubytovacího zařízení nesmí nosit zbraň ani střelivo.

35. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti přijímá vedení ubytovacího zařízení. Dotazník je k dispozici na recepci ubytovacího zařízení.

36. Spory, které vzniknou z této smlouvy, budou řešeny prostřednictvím soudů v České republice. Ve sporech o náhradu škody, ve kterých žalovanou osobou bude osoba mající bydliště v některém z členských států EU, je daná příslušnost soudu místa, kde ke škodě došlo, podle čl. 5, bod 3 Nařízení rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. 12. 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.

37. Klient je povinen dodržovat ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek. V případě, že klient nebude dodržovat všeobecné obchodní podmínky, má ubytovatel právo odstoupit od poskytování ubytovacích služeb a odstoupit od ubytovací smlouvy před uplynutím dohodnutého času. Ubytovatel má v takovém případě právo na plnou úhradu ceny za ubytování. Klient musí následně bezodkladně opustit ubytovací zařízení.

Klient je povinen obeznámit se s provozními a bezpečnostními pravidly ubytovatele,

včetně všech jeho zařízení a důsledně je dodržovat.

38. Host svým dokončením rezervace ubytování na internetových stránkách www.srubyhaida.cz odsouhlasil, že se obeznámil se všemi všeobecnými podmínkami ubytovatele a souhlasí s nimi.

Ubytování hostů se řídí českým právním řádem, na základě českého práva a tímto ubytovacím řádem. Ubytováním host přijímá všeobecné obchodní podmínky jako smluvní podmínky ubytování a je povinen dodržovat jejich ustanovení.

Host je povinen se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel.

39. Host poskytující ubytovateli při vzniku ubytovací služby své osobní údaje ze svých dokladů souhlasí se zpracováním a uchováním svých osobních údajů u provozovatele ubytovacího zařízení Sruby Haida s.r.o., České Petrovice 137, 564 01 České Petrovice, IČ: 061 31 000, ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění.

Ochrana spotřebitele

Poskytujeme Vám tímto veškeré informace dle ustanovení § 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Ubytovatel poskytuje ubytovaným hostům následující informace:

  1. Totožnost a kontaktní údaje ubytovatele: Sruby Haida s.r.o., České Petrovice 137, 564 01 České Petrovice, IČ: 061 31 000;
  2. označení služby: ubytovatel obstarává pro ubytované hosty ubytování a služby související s ubytováním na základě podmínek uvedených v potvrzení rezervace,
  3. c) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit na orgán dohledu;

– ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz;

  1. d) v souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu;
  2. e) označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právními předpisy se bude řídit vztah mezi ubytovaným hostem a ubytovatelem založený na základě potvrzení rezervace: Česká republika;
  3. f) údaj o jazyku, ve kterém bude ubytovaný host s ubytovatelem jednat po dobu pobytu a ve kterém poskytne ubytovaným hostům smluvní podmínky a další údaje: český jazyk.

V případě zkrácení pobytu nebo jiné změny klientem, má ubytovatel právo klientovi vyúčtovat plnou výši (100%) dohodnuté ceny za celou délku pobytu.

 

Ubytovatel je oprávněný účtovat storno poplatky, a na jejich zaplacení použít i složenou zálohu, v případě, že klient zruší svou rezervaci pobytu písemně, elektronicky nebo telefonicky dle následujících podmínek:

 

(#id_booking#) (#date_from#) Bezplatné zrušení rezervace musí být komunikováno přímo s ubytovatelem a může být provedeno nejpozději 14 DNÍ před příjezdem. V případě, že tak neučiníte nebo se nedostavíte k ubytování, bude účtován storno poplatek ve výši 50 % z celého pobytu.

 

Depozit a rezervační poplatek (kde byly účtovány) jsou nevratné.

powered by trevlix trevlix