open in a new window
Official Site
Arrival date Departure date

Apartmán Orgován

×5 +
in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Air conditioning · Electric kettle · Refrigerator · Kitchen · Dining area · Microwave · Parking

Spálňa s manželskou posteľou, izba s tromi samostatnými lôžkami prípadne dvomi spojenými a jedným samostatným + obývačka s rozkladacím gaučom ako prístelka

price detail  

Štúdio Levanduľa

+
in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Air conditioning · Coffee machine · Electric kettle · Refrigerator · Kitchen · Microwave · Parking

Dvoj lôžkové štúdio s prípadnou prístelkou, alebo detskou rozkladacou postieľkou

price detail  

Štúdio Hortenzia

+
in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Air conditioning · Coffee machine · Electric kettle · Refrigerator · Kitchen · Microwave · Parking

Dvoj lôžkové štúdio s prípadnou prístelkou, alebo detskou rozkladacou postieľkou

price detail  
Select the date of arrival and departure

Všeobecné obchodné podmienky

Článok I. Úvodné ustanovenia

1.Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na rezervácie ubytovacích služieb poskytovaných prevádzkovateľom ubytovania, využívanie online rezervačného systému prevádzkovateľa ubytovania, platobné a storno podmienky rezervácií uskutočnených klientom/klientmi , ako aj všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z právneho vzťahu vzniknutého pri rezerváciách.

2.Klient je oprávnený využívať rezervácie v prípade, že súhlasí s VOP. Klientovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pred uskutočnením rezervácie. Pri opakovanom využívaní online rezervácie je klient povinný vždy sa oboznámiť s aktuálnym znením VOP. Prevádzkovateľ ubytovania si vyhradzuje právo jednostranne tieto VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke prevádzkovateľa ubytovania. Potvrdením rezervácie klient vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito VOP.

3.Používaním online rezervačného systému klient vyhlasuje, že dosiahol vek minimálne 18 rokov a je spôsobilý vo vlastnom mene nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti.

4.Každý klient berie na vedomie, že všetky ceny a podmienky rezervácie a poskytovania služieb berie ako zmluvné podmienky pre ubytovanie a rezerváciu.

Článok II. Rezervácia

1. Pri rezervácií telefonicky, emailom alebo online rezervácii má klient možnosť overiť si telefonicky aktuálne voľné ubytovacie kapacity podľa zadaných požiadaviek (dátum príchodu, dátum odchodu a pod.).

2. Pri online rezervácii na internete po výbere všetkých údajov pre začiatok a koniec pobytu, doplnkových služieb a podobne klient vyplní všetky požadované údaje a odošle rezervačný formulár.

3. Po vyplnení všetkých požadovaných údajov, po realizácii úhrady v zmysle týchto VOP a po preverení údajov bude klientovi bezodkladne zaslané na ním zadanú e-mailovú adresu potvrdenie rezervácie.

Článok III. Platobné podmienky

Úhrada za pobyt rezervovaný klientom je možná priamo na mieste a to v hotovosti alebo platobnou kartou. Pobyt je možné uhradiť aj vopred na základe vystavenej faktúry zaslanej klientovi mailom alebo na poštovú adresu. Platbu kartou rekreačného poukazu, nie je možné kombinovať s iným rezervačným zľavovým portálom.

Článok IV. Storno podmienky

1.Akékoľvek zmeny uskutočnenej rezervácie zo strany klienta je možné uskutočniť elektronicky na mailovú adresu vinarskydom@nesvadyubytovanie.sk, alebo telefonicky na t.č.+421905369832, poprípade písomne na poštovú adresu: Marek Heger, Kíperská 366/46,
90089 Častá, SLOVENSKO
. Pokiaľ klient požaduje zmenu uskutočnenej rezervácie, ktorej nie je možné z kapacitných alebo iných prevádzkových dôvodov vyhovieť, prevádzkovateľ ubytovania uskutoční všetky kroky za účelom vyhovenia požiadavkám klienta, avšak prevádzkovateľ ubytovania nie je povinný požiadavke klienta na zmenu uskutočnenej rezervácie vyhovieť a klientovi nevzniká nárok na náhradu škody, či akékoľvek iné plnenie zo strany prevádzkovateľa ubytovania z dôvodu nemožnosti zmeny uskutočnenej rezervácie.

2.V prípade odstúpenia klienta a zrušenia rezervácie vzniká prevádzkovateľovi ubytovania nárok na storno poplatok nasledovne: Storno poplatok platný pre všetky pobyty zrušené 7 dní pred dňom nástupu na pobyt 50 % z ceny objednaných a potvrdených služieb.

3.Prevádzkovateľ ubytovania je oprávnený ponúkať Špeciálne akciové pobyty (first moment, last minute, a pod.. ), ktoré sú termínovo špecifikované. Výška storno poplatku bude upravená osobitne na objednávke.

4.V prípade nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt vzniká prevádzkovateľovi ubytovania nárok na storno poplatok vo výške 100% z ceny objednaných a potvrdených služieb a zrušenia rezervácie alebo v prípade čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt v mimoriadnych prípadoch (choroba, úmrtie, postihnutie živelnou pohromou a pod.) je prevádzkovateľ ubytovania oprávnený vzdať sa nároku na úhradu storno poplatku na základe predloženia dôveryhodného dôkazu o vážnej príčine odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenie rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt klientom.

Článok V. Osobitné ustanovenia

1.V prípade nejasností alebo otázok, ktoré vzniknú pri rezervácií, je klient oprávnený obrátiť sa na oddelenie prevádzkovateľa ubytovania -recepciu telefonicky na telefónnom čísle: +421905369832, e-mailová adresa: vinarskydom@nesvadyubytovanie.sk, poštová adresa: Marek Heger, Kíperská 366/46, 90089 Častá, SLOVENSKO.

2.Ubytovacia doba je možná v deň začiatku pobytu v zmysle rezervácie od 14.00 hod. do 19.00 hod. Klient je povinný uvoľniť izbu do 10.00 hod. V opačnom prípade bude klientovi započítaný ďalší deň.

3.V prípade osobitných požiadaviek (detská postieľka, neskorý nástup alebo odchod z pobytu (late check-in alebo late check-out) alebo záujmu o rezerváciu doplnkových služieb je klient oprávnený obrátiť sa na rezervačné oddelenie prevádzkovateľa ubytovania telefonicky na telefónnom čísle: +421905369832, e-mailová adresa: vinarskydom@nesvadyubytovanie.sk, poštová adresa: Marek Heger, Kíperská 366/46, 90089 Častá, SLOVENSKO.

Článok VI. Ochrana osobných údajov a použitia súborov cookie

1. V tejto politike súkromia sa určujú zásady spracúvania a ochrany osobných údajov poskytovaných používateľmi pri používaní služieb ponúkaných webovým sídlom spoločnosti Marek Heger, Kíperská 366/46, 90089 Častá, SLOVENSKO, IČO: 400 486 91, DIČ: 104 607 408 4

2. Prevádzkovateľom osobných údajov hromadených na Webovom servise je spoločnosť Marek Heger, Kíperská 366/46, 90089 Častá, SLOVENSKO, IČO: 400 486 91, DIČ: 104 607 408 4 (ďalej: Prevádzkovateľ).

3. V záujme zabezpečiť poskytnuté osobné údaje Prevádzkovateľ koná podľa interných postupov a odporúčaní v súlade s príslušnou legislatívou v oblasti osobných údajov, predovšetkým Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 ES.

4. Prevádzkovateľ obracia zvláštnu pozornosť na ochranu záujmov dotknutých osôb a predovšetkým garantuje, že osobné údaje: 
a. sú hromadené na vymedzené účely v súlade s legislatívou a nie sú ďalej spracúvané v rozpore s týmito účelmi;
b. sa spracúvajú v súlade s legislatívou;
c. sú vecne správne a zodpovedajú účelom, na ktoré sú spracúvané;
d. sa skladujú v podobe, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb, maximálne po dobu nevyhnutnú pre dosiahnutie účelu ich spracúvania.

5. Osobné údaje sa spracúvajú na základe súhlasu vyjadreného užívateľmi Webového sídla a v prípadoch, v ktorých ustanovenia platnej legislatívy oprávňujú Prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov. 

6. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dobrovoľne poskytnuté používateľmi Webového sídla len za účelom:
a. poskytnutia odpovedí na otázky používateľov podávané prostredníctvom kontaktného formulára,
b. prijatia rezervácie s pomocou systému online rezervácií,
c. realizácie služieb poskytovaných Prevádzkovateľom v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
d. na marketingové účely, vrátane posielania obchodných informácií na emailovú adresu, ak Zákazník s tým súhlasil označením príslušného políčka v rezervačnom postupe alebo pri podávaní otázky prostredníctvom kontaktného formulára. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely a posielaním obchodných informácií sa môže vždy vziať späť kliknutím príslušného odkazu v prijatej správe alebo poslaním vhodnej žiadosti na emailovú adresu Prevádzkovateľa,
e. realizácie oprávnených záujmov Prevádzkovateľa osobných údajov v zvláštnych prípadoch v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, napr. vymáhania dlhov alebo monitorovania pohybu na území Objektu pomocou kamerového systému.

7. Príjemcami osobných údajov môžu byť orgány, inštitúcie a subjekty oprávnené zo zákona a aj subjekty, ktoré poskytujú služby Prevádzkovateľovi údajov (napr. právne služby, služby IT, marketingové služby, účtovné služby) a aj iné subjekty, ktoré sa zúčastnia na realizácii objednanej služby.

8. Na marketingové účely a pre prispôsobenie ponuky môže Prevádzkovateľ používať automatizované systémy rozhodovania, vrátane profilovania.

9. Používateľ webového sídla, ktorý poskytol osobné údaje, má právo na prístup k týmto osobným údajom spracúvaným Používateľom. Používateľ má tiež v každom momente právo na opravu týchto osobných údajov, má právo žiadať ich odstránenie alebo obmedzenie, alebo dokonca, aby jeho osobné údaje neboli požívané. V každom momente môže používateľ požiadať o výmaz svojich osobných údajov z webového sídla. Právo na prenositeľnosť údajov neplatí, lebo nebol určený postup na prenesenie takýchto údajov medzi hotelovými objektmi.

10. Používateľ Webového sídla má právo vziať späť svoj súhlas v každom momente, čo nemá vplyv na súlad s legislatívou spracúvania údajov, ktoré sa konalo na základe tohto súhlasu pred jeho vzatím späť. 

11. Pre vykonanie práv podľa bodu 8 vyššie používateľ Webového sídla je povinný kontaktovať Prevádzkovateľa na adrese Marek Heger, Kíperská 366/46, 90089 Častá, SLOVENSKO, prostredníctvom emailovej adresy alebo telefónneho čísla, ktoré poskytol na Webovom sídle.

12. Každý používateľ webového sídla môže podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.

13. Prevádzkovateľ realizuje funkcie hromadenia údajov o používateľoch a ich správaní nasledujúcim spôsobom:
a. ak používatelia dobrovoľne poskytnú údaje vo formulároch,
b. hromadením súborov cookie.

14. Počas prvej návštevy stránky www.nesvadyubytovanie.sk/ bude používateľ informovaný o použití súborov cookie. Ostávajúc na stránke súčasne súhlasí s použitím súborov cookie na tejto webovej stránke. Ak používateľ nezmení nastavenia prehliadača, znamená to, že súhlasí s použitím súborov cookie.

15. Nainštalovanie súborov cookie je nevyhnutné pre správne poskytovanie služieb na Webovom sídle. V súboroch cookie sa nachádzajú údaje nevyhnutné pre správe fungovanie webovej stránky, najmä stránky, na ktorej sa vyžaduje autorizácia. Používateľ môže v každom čase zmeniť nastavenia svojho prehliadača ohľadom obsluhy a ukladania súborov cookie.

16. V rámci Webového sídla sa používajú nasledujúce druhy súborov cookie:
a. dočasné – ostávajú v prehliadači do času jeho vypnutia alebo odhlásenia sa z webovej stránky, na ktorej boli umiestnené,
b. trvalé – ostávajú vo webovom prehliadači zariadenia do času, kým ich užívateľ odstráni alebo do vopred určenej doby uvedenej vo vlastnostiach súboru.

17. Z pohľadu funkčnosti každého súboru cookie, môžeme ich rozdeliť na:
a. konverzné súbory, ktoré umožňujú analyzovanie účinnosti rôznych distribučných kanálov,
b. tracking súbory (sledovania), ktoré v spojení s konverznými súbormi pomáhajú analyzovať účinnosť rôznych distribučných kanálov,
c. marketingové súbory, ktoré sa používajú na personalizáciu obsahu reklám a ich vhodné usmernenie,
d. analytické nástroje, ktoré pomáhajú zlepšiť komfort používania sídla vďaka pochopení, ako používajú sídlo jeho používatelia,
e. nevyhnutné súbory, čiže základné pre fungovanie stránky. Súbory cookie, ktoré používame, nám umožňujú vyvíjať našu stránku.

18. Prevádzkovateľ webovej stránky a online rezervačného systému môže používať niektoré súbory len za účelom:
a. zlepšiť a podporiť rezervačný postup,
b. cms::privacy.analytic_improvement

19. Na Webovom sídle môžu byť umiestnené odkazy na iné webové stránky, ktoré fungujú nezávisle od Webového sídla a Webové sídlo nemá nad nimi žiaden dohľad. Tieto stránky môžu mať vlastné politiky súkromia a podmienky, s ktorými sa odporúčame zoznámiť.

20. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zavádzať zmeny do politiky súkromia webového sídla v dôsledku vývoja internetových technológií, prípadných zmien legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov a aj vývoja Webového sídla. O všetkých zmenách bude Prevádzkovateľ používateľov informovať viditeľným a pochopiteľným spôsobom.

Článok 7. Záverečné ustanovenia

1.Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2.Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo alebo sa stalo neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevyužiteľnosť platnosti a účinnosti ostatných ustanovení týchto VOP. 

3. Klient pri potvrdení online rezervácie vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje a ich dodržiavať. Prevádzkovateľ ubytovania si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením zmenených VOP na internetovej stránke prevádzkovateľa ubytovania.

 

Ochrana osobných údajov a použitia súborov cookie

1. V tejto politike súkromia sa určujú zásady spracúvania a ochrany osobných údajov poskytovaných používateľmi pri používaní služieb ponúkaných webovým sídlom spoločnosti Marek Heger, Kíperská 366/46, 90089 Častá, SLOVENSKO, IČO: 400 486 91, DIČ: 104 607 408 4

2. Prevádzkovateľom osobných údajov hromadených na Webovom servise je spoločnosť Marek Heger, Kíperská 366/46, 90089 Častá, SLOVENSKO, IČO: 400 486 91, DIČ: 104 607 408 4 (ďalej: Prevádzkovateľ).

3. V záujme zabezpečiť poskytnuté osobné údaje Prevádzkovateľ koná podľa interných postupov a odporúčaní v súlade s príslušnou legislatívou v oblasti osobných údajov, predovšetkým Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 ES.

4. Prevádzkovateľ obracia zvláštnu pozornosť na ochranu záujmov dotknutých osôb a predovšetkým garantuje, že osobné údaje: 
a. sú hromadené na vymedzené účely v súlade s legislatívou a nie sú ďalej spracúvané v rozpore s týmito účelmi;
b. sa spracúvajú v súlade s legislatívou;
c. sú vecne správne a zodpovedajú účelom, na ktoré sú spracúvané;
d. sa skladujú v podobe, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb, maximálne po dobu nevyhnutnú pre dosiahnutie účelu ich spracúvania.

5. Osobné údaje sa spracúvajú na základe súhlasu vyjadreného užívateľmi Webového sídla a v prípadoch, v ktorých ustanovenia platnej legislatívy oprávňujú Prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov. 

6. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dobrovoľne poskytnuté používateľmi Webového sídla len za účelom:
a. poskytnutia odpovedí na otázky používateľov podávané prostredníctvom kontaktného formulára,
b. prijatia rezervácie s pomocou systému online rezervácií,
c. realizácie služieb poskytovaných Prevádzkovateľom v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
d. na marketingové účely, vrátane posielania obchodných informácií na emailovú adresu, ak Zákazník s tým súhlasil označením príslušného políčka v rezervačnom postupe alebo pri podávaní otázky prostredníctvom kontaktného formulára. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely a posielaním obchodných informácií sa môže vždy vziať späť kliknutím príslušného odkazu v prijatej správe alebo poslaním vhodnej žiadosti na emailovú adresu Prevádzkovateľa,
e. realizácie oprávnených záujmov Prevádzkovateľa osobných údajov v zvláštnych prípadoch v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, napr. vymáhania dlhov alebo monitorovania pohybu na území Objektu pomocou kamerového systému.

7. Príjemcami osobných údajov môžu byť orgány, inštitúcie a subjekty oprávnené zo zákona a aj subjekty, ktoré poskytujú služby Prevádzkovateľovi údajov (napr. právne služby, služby IT, marketingové služby, účtovné služby) a aj iné subjekty, ktoré sa zúčastnia na realizácii objednanej služby.

8. Na marketingové účely a pre prispôsobenie ponuky môže Prevádzkovateľ používať automatizované systémy rozhodovania, vrátane profilovania.

9. Používateľ webového sídla, ktorý poskytol osobné údaje, má právo na prístup k týmto osobným údajom spracúvaným Používateľom. Používateľ má tiež v každom momente právo na opravu týchto osobných údajov, má právo žiadať ich odstránenie alebo obmedzenie, alebo dokonca, aby jeho osobné údaje neboli požívané. V každom momente môže používateľ požiadať o výmaz svojich osobných údajov z webového sídla. Právo na prenositeľnosť údajov neplatí, lebo nebol určený postup na prenesenie takýchto údajov medzi hotelovými objektmi.

10. Používateľ Webového sídla má právo vziať späť svoj súhlas v každom momente, čo nemá vplyv na súlad s legislatívou spracúvania údajov, ktoré sa konalo na základe tohto súhlasu pred jeho vzatím späť. 

11. Pre vykonanie práv podľa bodu 8 vyššie používateľ Webového sídla je povinný kontaktovať Prevádzkovateľa na adrese Marek Heger, Kíperská 366/46, 90089 Častá, SLOVENSKO, prostredníctvom emailovej adresy alebo telefónneho čísla, ktoré poskytol na Webovom sídle.

12. Každý používateľ webového sídla môže podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.

13. Prevádzkovateľ realizuje funkcie hromadenia údajov o používateľoch a ich správaní nasledujúcim spôsobom:
a. ak používatelia dobrovoľne poskytnú údaje vo formulároch,
b. hromadením súborov cookie.

14. Počas prvej návštevy stránky www.nesvadyubytovanie.sk/ bude používateľ informovaný o použití súborov cookie. Ostávajúc na stránke súčasne súhlasí s použitím súborov cookie na tejto webovej stránke. Ak používateľ nezmení nastavenia prehliadača, znamená to, že súhlasí s použitím súborov cookie.

15. Nainštalovanie súborov cookie je nevyhnutné pre správne poskytovanie služieb na Webovom sídle. V súboroch cookie sa nachádzajú údaje nevyhnutné pre správe fungovanie webovej stránky, najmä stránky, na ktorej sa vyžaduje autorizácia. Používateľ môže v každom čase zmeniť nastavenia svojho prehliadača ohľadom obsluhy a ukladania súborov cookie.

16. V rámci Webového sídla sa používajú nasledujúce druhy súborov cookie:
a. dočasné – ostávajú v prehliadači do času jeho vypnutia alebo odhlásenia sa z webovej stránky, na ktorej boli umiestnené,
b. trvalé – ostávajú vo webovom prehliadači zariadenia do času, kým ich užívateľ odstráni alebo do vopred určenej doby uvedenej vo vlastnostiach súboru.

17. Z pohľadu funkčnosti každého súboru cookie, môžeme ich rozdeliť na:
a. konverzné súbory, ktoré umožňujú analyzovanie účinnosti rôznych distribučných kanálov,
b. tracking súbory (sledovania), ktoré v spojení s konverznými súbormi pomáhajú analyzovať účinnosť rôznych distribučných kanálov,
c. marketingové súbory, ktoré sa používajú na personalizáciu obsahu reklám a ich vhodné usmernenie,
d. analytické nástroje, ktoré pomáhajú zlepšiť komfort používania sídla vďaka pochopení, ako používajú sídlo jeho používatelia,
e. nevyhnutné súbory, čiže základné pre fungovanie stránky. Súbory cookie, ktoré používame, nám umožňujú vyvíjať našu stránku.

18. Prevádzkovateľ webovej stránky a online rezervačného systému môže používať niektoré súbory len za účelom:
a. zlepšiť a podporiť rezervačný postup,
b. cms::privacy.analytic_improvement

19. Na Webovom sídle môžu byť umiestnené odkazy na iné webové stránky, ktoré fungujú nezávisle od Webového sídla a Webové sídlo nemá nad nimi žiaden dohľad. Tieto stránky môžu mať vlastné politiky súkromia a podmienky, s ktorými sa odporúčame zoznámiť.

20. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zavádzať zmeny do politiky súkromia webového sídla v dôsledku vývoja internetových technológií, prípadných zmien legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov a aj vývoja Webového sídla. O všetkých zmenách bude Prevádzkovateľ používateľov informovať viditeľným a pochopiteľným spôsobom.

powered by trevlix trevlix