Currency
Language
Arrival date Departure date
Available rooms at a selected date
Choose room(s)

Celá chalupa

×9140 m2
3 500
1 nights (min. 2)
Shower · Bathtub · WC · Towels · Toiletries · Hairdryer · Coffee machine · Electric kettle · Refrigerator · Kitchen · Dishwasher · Washing machine · Fireplace · Parking

Pronájem celé chalupy, s kuchyní, venkovním altánem a báječnou saunou. K chalupě patří velká zahrada 1200 m2. Tři pokoje s kapacitou až 9 hostů.

 

powered by trevlix

Nájemník je povinen chovat se k nemovitosti a jejímu vybavení s veškerou péčí. Zaviněné škody musí nájemník finančně nahradit. Nájemník je povinen na začátku pronájmu zkontrolovat nemovitost a její vybavení, jejich stav, funkčnost a případné nedostatky ihned nahlásit pronajímateli. V případě, že dojde ke škodám v průběhu doby trvání nájmu, je nájemník povinen toto bezodkladně nahlásit pronajímateli. V případě vzniku škody zaviněné nájemníkem je pronajímatel oprávněn domáhat se náhrady za vzniklou škodu. Nájemník je povinen uhradit případnou škodu vzniklou na nemovitosti a jejím vybavení, a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za pronájem po celou dobu, po kterou bude nemovitost nebo její část vyřazena z provozu. Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby užívající nemovitost spolu s nájemníkem.

 

Vratná kauce Nájemník na počátku pronájmu uhradí pronajímateli vratnou kauci ve výši 2 000Kč. Kauce bude vrácena na konci pronájmu v plné výši, pokud nedojde vinou nájemníka nebo vinou ostatních osob užívajících nemovitost ke škodě na nemovitosti nebo jejím vybavení. V případě zjištěných zaviněných škod má pronajímatel právo ponechat si odpovídající část, případně celou částku jako náhradu způsobené škody. Tímto nezaniká povinnost nájemníka uhradit případný ušlý zisk způsobený jím zaviněnou škodou nebo škodou. Povinností nájemníka je také vrátit chalupu v relativně uklizeném stavu. Konkrétně pak – umyté a uklizené nádobí a vynesený tříděný odpad.

 

Nájemník je povinen dodržovat Domovní řád.

 

 Nájemník má právo odstoupit od smlouvy o pronájmu, pokud na počátku pronájmu zjistí, že nemovitost nesplňuje základní hygienické normy, případně je z jiných závažných důvodů zcela neobyvatelná. V takovém případě tak musí učinit ihned v den nástupu při převzetí pronajímané nemovitosti. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Pronajímatel má právo odstoupit od smlouvy o pronájmu v případě výskytu objektivních závažných příčin, jako jsou živelné katastrofy, havárie apod., které znemožňují provozování nemovitosti. V takovém případě se vrací zaplacená záloha za pronájem. Pronajímatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o pronájmu v případě hrubého porušení Domovního řádu nájemníkem. V takovém případě je nájemník povinen na výzvu pronajímatele nemovitost opustit bez nároku na vrácení peněz za pronájem.

 

Domovní řád • Na chalupě mohou být ubytováni pouze hosté, kteří jsou k ubytování přihlášeni po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného dokladu totožnosti. • Host opouští chalupu v uklizeném stavu – tzn. nádobí je umyté a uklizené a ložní prádlo svlečené. Užívání zařízení chalupy je dovoleno pouze osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi. • V době od 22:00 do 7:00 jsou hosté povinni dodržovat noční klid. • Je přísně zakázáno mít v prostorách chalupy a zahrady jakékoliv zvíře. Především psa nebo kočku. Pokud host tento zákaz neuposlechne a přijede se psem nebo kočkou, bude ze strany majitele smlouva okamžitě vypovězena, pronájem zrušen a majitel si ponechá 100% sjednané částky za pronájem v daném termínu. • V pokoji, nebo společenských místnostech NESMÍ hosté bez souhlasu pronajímatele přemísťovat zařízení, provádět opravy a jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace. • Není dovoleno užívat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou holících strojků, vysoušečů vlasů a osobních počítačů. • Kouření je v celém objektu PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO!!!. • Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení provozovateli a uhradit tímto způsobenou škodu. • Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělé osoby v prostorách chalupy. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách chalupy a na jejím prostranství. • Pronajímatel neodpovídá za věci vnesené hostem do chalupy, dále za peníze a cenné věci (tzn. šperky apod.) • K chalupě je možno přijíždět vozidly pouze po přístupové cestě a parkovat na určených místech – to je v garáži a před garáží. Není dovoleno parkovat na zahradě. • Vstup na okolní pozemky, zahradu i parkovací plochu je pouze na vlastní nebezpečí hosta. • Rozdělávání malého ohně za účelem opékání je povoleno pouze na ohništi a po skončení je nutno, aby host tento oheň řádně uhasil. • Host ubytovaný na této chalupě je POVINEN dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej poruší, má provozovatel právo smluvní poměr s ním ihned bez náhrady ukončit.

Poloviční náhrada za rezervace zrušené alespoň 7 dnů před datem příjezdu.

Žádná náhrada za rezervace zrušené 7 a méně dní před datem příjezdu.

V červenci a srpnu - Poloviční náhrada za rezervace zrušené alespoň 30 dnů před datem příjezdu. Žádná náhrada za rezervace zrušené 30 a méně dní před datem příjezdu.