Hotel Lechowitz Official Site

- check in between 4:00 and 8:00 p.m. – Please contact us at least 15 minutes ahead of your anticipated arrival at +420 602 222 360.

- check out between 8:00 and 10:00 a.m.

- breakfast is served between 8:00 and 10:00 a.m.

 

 

Currency
Arrival date Departure date
Promo code

Double room No. 3

20 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · TV · Hairdryer · Air conditioning · Mini-bar · Parking · Breakfast · Bike storage

Pleasant accommodation with 1 double bed or 2 single beds. 

 

Amenities:

- storage

- minibar

- desk and chair

- AC

- satellite TV

- Wi-Fi

- bathroom with shower

- hair dryer

 

price detail  

Double room No. 4

20 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · TV · Hairdryer · Air conditioning · Mini-bar · Parking · Breakfast · Bike storage

Pleasant accommodation with 1 double bed or 2 single beds. 

 

Amenities:

- storage

- minibar

- desk and chair

- AC

- satellite TV

- Wi-Fi

- bathroom with shower

- hair dryer

price detail  

Double room No. 5

20 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · TV · Hairdryer · Air conditioning · Mini-bar · Parking · Breakfast · Bike storage

Pleasant accommodation with 1 double bed or 2 single beds. 

 

Amenities:

- storage

- minibar

- desk and chair

- AC

- satellite TV

- Wi-Fi

- bathroom with shower

- hair dryer

price detail  

Double room No. 6

21 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · TV · Hairdryer · Air conditioning · Mini-bar · Parking · Breakfast · Bike storage

Pleasant accommodation with 1 double bed or 2 single beds. 

 

Amenities:

- storage

- minibar

- desk and chair

- AC

- satellite TV

- Wi-Fi

- bathroom with shower

- hair dryer

price detail  

Double room No. 7

20 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · TV · Hairdryer · Air conditioning · Mini-bar · Parking · Breakfast · Bike storage

Pleasant accommodation with 1 double bed or 2 single beds. 

 

Amenities:

- storage

- minibar

- desk and chair

- AC

- satellite TV

- Wi-Fi

- bathroom with shower

- hair dryer

price detail  

Triple room No. 2

26 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · TV · Hairdryer · Air conditioning · Mini-bar · Parking · Breakfast · Bike storage

Pleasant accommodation with 1 double bed and 1 single bed, or 3 single beds.

 

Amenities:
- storage
- minibar
- desk and chair
- AC
- satellite TV
- Wi-Fi
- bathroom with shower
- hair dryer

price detail  

Triple room No. 8

23 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · Towels · TV · Hairdryer · Air conditioning · Mini-bar · Parking · Breakfast · Bike storage

Pleasant accommodation with 1 double bed and 1 single bed, or 3 single beds.

 

Amenities:
- storage
- minibar
- desk and chair
- AC
- satellite TV
- Wi-Fi
- bathroom with shower
- hair dryer

price detail  

Triple room No. 10

24 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · TV · Hairdryer · Air conditioning · Mini-bar · Parking · Breakfast · Bike storage

Pleasant accommodation with 1 double bed and 1 single bed, or 3 single beds.

 

Amenities:
- storage
- minibar
- desk and chair
- AC
- satellite TV
- Wi-Fi
- bathroom with shower
- hair dryer

price detail  

Triple room No. 12

23 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · TV · Hairdryer · Air conditioning · Mini-bar · Parking · Breakfast · Bike storage

Pleasant accommodation with 1 double bed and 1 single bed, or 3 single beds.

 

Amenities:
- storage
- minibar
- desk and chair
- AC
- satellite TV
- Wi-Fi
- bathroom with shower
- hair dryer

price detail  

Four-person suite No. 1 (2+2)

42 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Hairdryer · Air conditioning · Refrigerator · Kitchenette · Dining area · Parking · Breakfast · Bike storage

Spacious family suite whose amenities include:

 

Amenities:

- double bed

- storage

- fold-out couch with mattress (140 cm)

- dining table + chairs

- fridge

- double-plate stove

- microwave

- AC

- satellite TV

- Wi-Fi

- hair dryer

price detail  

Four-person suite No. 11 (2+2)

41 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · Towels · TV · Hairdryer · Air conditioning · Refrigerator · Kitchenette · Dining area · Microwave · Parking · Breakfast · Bike storage

Spacious family suite whose amenities include:

 

Amenities:

- double bed

- storage

- fold-out couch with mattress (140 cm)

- dining table + chairs

- fridge

- double-plate stove

- microwave

- AC

- satellite TV

- Wi-Fi

- hair dryer

price detail  
Select the date of arrival and departure

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti KPC Facility s.r.o., Brigádnická 231/69, 621 00 Brno, IČ: 09916474, DIČ: CZ09916474, provozovatel hotelu Lechowitz, 671 63 Lechovice 56

 

I. Článek - Úvodní ustanovení 

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemný smluvní vztah mezi hotelem Lechowitz, který je provozován společností KPC Facility s.r.o., se sídlem Brigádnická 231/69, 621 00 Brno, IČ: 09916474, DIČ: CZ09916474, zapsanou v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 121617 (dále jen „ubytovatel“) a ubytovanou fyzickou nebo právnickou osobu, která ubytování v hotelu jako objednavatel objednává nebo užívá (dále jen „klient“).

II. Článek - Postup při rezervaci a uzavření smlouvy o ubytování 

 1. Ubytovatel nezávazně nabízí ubytování a další služby s tím související klientům prostřednictvím svých internetových stránek www.hotel-lechowitz.cz, prostřednictvím schválených zprostředkovatelů a pomocí reklamních materiálů ubytovatele (dále jen „nabídka“). Údaje obsažené v nabídce mají pouze informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká klientovi nárok na uzavření smlouvy o ubytování. Nabídka je platná po dobu a za podmínek v ní uvedené, přičemž ubytovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit či upřesňovat konkrétní podmínky dané nabídky před uzavřením smlouvy o ubytování.
 2. Klient prostřednictvím elektronického rezervačního formuláře umístěného na webových stránkách ubytovatele www.hotel-lechowitz.cz nebo jiným způsobem zasílá ubytovateli poptávku po ubytování a službách (dále jen „poptávka“). Odesláním poptávky ubytovateli klient potvrzuje, že se plně seznámil s těmito VOP, přičemž s nimi souhlasí a uznává je jako podmínky a nedílnou součást smlouvy o ubytování (dále jen „rezervace“). Klient je povinen vyplnit údaje v rezervačním formuláři úplně (včetně případného IČ a DIČ) a pravdivě, přičemž další či jiné změny po jejím odeslání prostřednictvím rezervačního formuláře nejsou možné. Ubytovatel si vyhrazuje neomezené právo odmítnout poptávku, a to i bez uvedení důvodu.
 3. Ubytovatel na základě obdržení klientovy poptávky ověří kapacity a další podmínky a e-mailem klientovi zašle písemné potvrzení přijetí rezervace s vymezenými konkrétními podmínkami závazné nabídky ubytovatele, kde uvede závaznou kalkulaci ceny ubytování a služeb, platební podmínky a pokyny k platbě.
 4. Klient je v případě akceptace doručené rezervace ubytovatele povinen uhradit celkovou cenu způsobem a za platebních podmínek uvedených v rezervaci.
 5. Záloha:Byla-li ubytovatelem v platebních podmínkách rezervace stanovena zálohová platba, vystaví ubytovatel zálohovou fakturu a klient uhradí částku bezhotovostní platbou na účet ubytovatele. V případě, že zálohová platba klienta není připsána na účet ubytovatele, pak není ubytovatel povinen ubytování poskytnout, resp. rezervaci dále udržovat a může ubytování zrušit, přičemž mu vzniká právo na storno poplatek dle VOP.
 6. Potvrzení rezervace:Okamžikem potvrzení se rezervace ubytování a služeb stává ubytovatelem garantovanou a ubytovatel zasílá klientovi e-mailové závazné potvrzení rezervace ubytování a služeb uvedených v rezervaci (dále jen „potvrzení rezervace“).
 7. Vyskytnou-li se v nabídce, objednávce, rezervaci a/nebo potvrzení rezervace chyby v psaní či počítání (zejména zjevně nepřiměřená cena ubytování a/nebo služeb) nebo jiné chybné údaje či jiné nesrovnalosti, ubytovatel si vyhrazuje právo opravy těchto chyb nebo nápravu jiných nesrovnalostí, jenž provede sám nebo na základě písemného požadavku klienta.

III. Článek - Platební podmínky 

 1. Ubytovatel má právo požadovat po klientovi uhrazení celkové ceny ubytování a služeb uvedených v rezervaci před jejich poskytnutím, případně uhrazení zálohy, vyplývá-li to z těchto VOP nebo rezervace.
 2. Celková cena ubytování a služeb se hradí, není-li v těchto VOP nebo v rezervaci uvedeno jinak, zpravidla hotově/platební kartou při příjezdu/odjezdu nebo případně bezhotovostním převodem na účet ubytovatele uvedený v pokynech k platbě. Uhrazením se rozumí připsání příslušné částky nejpozději v poslední den lhůty na bankovní účet ubytovatele.
 3. Nedodržení lhůty úhrady celkové ceny nebo její části klientem zakládá oprávnění ubytovatele odstoupit od smlouvy a klient je povinen uhradit ubytovateli náklady s tím spojené (storno-poplatky), jejichž výpočet se řídí podmínkami uvedenými v článku VI. těchto VOP. Nedodržení lhůty pro úhradu zálohy dle platebních podmínek rezervace znamená, že smlouva o ubytování není uzavřena a klient ani ubytovatel nemají vůči sobě jakékoli nároky.

IV. Článek – Cena 

 1. Cenou ubytování se rozumí cena uvedená v rezervaci jako cena ubytování za příslušný pokoj pro počet osob uvedených v rezervaci. Cenou za služby se rozumí cena uvedená v rezervaci jako cena objednaných služeb. Celkovou cenou ubytování a služeb se rozumí cena uvedená v rezervaci jako celková cena s případnými poskytnutými slevami včetně daní.
 2. Ubytovatel není oprávněn po dobu platnosti rezervace jednostranně navýšit celkovou cenu, s výjimkou případů:
 • dojde-li ke změně v rezervaci (např. změně typu pokoje, počtu osob atp.),
 • neprokáže-li nebo nedoloží-li klient splnění podmínek pro poskytnutí nárokované slevy,
 • dojde-li ke změně právní úpravy či sazeb daně z přidané hodnoty 
 • když doba od odeslání rezervace do nástupu na ubytování přesahuje čtyři měsíce a v průběhu tohoto období dojde ke zvýšení cen ubytování a/nebo služeb ubytovatele, přičemž toto zvýšení celkové ceny však nepřesáhne 15 % celkové ceny uvedené v rezervaci.
 1. Klient má nárok na poskytnutí slevy z celkové ceny, pokud nejpozději při odeslání rezervace sdělí ubytovateli veškeré rozhodné skutečnosti pro uplatnění slevy dle podmínek ubytovatele pro její poskytnutí, uvedených v nabídce ubytovatele. Okamžikem odeslání rezervace nemá klient nárok na poskytnutí jakékoli jiné a/nebo další slevy. Případné slevy vyhlášené ubytovatelem po datu odeslání rezervace klientem neopravňují klienta k čerpání této slevy, není-li uvedeno jinak.
 2. Ceny ubytování a služeb ubytovatele jsou stanoveny a jejich úhrada probíhá v zákonné měnové jednotce České republiky koruně české (Kč, CZK). Na základě dohody ubytovatele a klienta je možné stanovit a uhradit cenu ubytování a služeb v měně EUR. Pro přepočet ceny ubytování a služeb v Kč na EUR se používá pevný kurz měny EUR stanovený ubytovatelem. Pro klienta a ubytovatele v případě objednávky ubytování a služeb je závazná cena ubytování a služeb stanovená v EUR ve výši uvedené v kalkulaci v rezervaci. V případě úhrady čerpané služby ubytovateli přímo na recepci ubytovatele je závazná cena uvedená v ceníku ubytovatele v Kč po přepočtení pevným kurzem EUR stanoveným ubytovatelem pro den čerpání služby.

 V. Článek – Změny vrezervaci

 1. V případě vzniku okolností, které brání ubytovateli poskytnout klientovi ubytování a/nebo službu dle rezervace, a je-li možné vzhledem k vzniklé situaci poskytnout klientovi jiné ubytování a/nebo náhradní službu v rozsahu a kvalitě shodných nebo se alespoň blížících původně objednanému ubytování a/nebo službě nebo poskytnout stejné ubytování a/nebo službu v náhradním termínu, je ubytovatel oprávněn a povinen provést odpovídající změny. Ubytovatel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu informovat klienta o podmínkách této změny a navrhnout tuto změnu klientovi. Klient je oprávněn v případě nesouhlasu s takto oznámenou změnou zrušit čerpání služby, a jedná-li se o změnu týkající se ubytování, od smlouvy odstoupit. Ubytovatel je pak povinen bez zbytečného odkladu po tomto zrušení čerpání služby vrátit klientovi plnění připadající na takto zrušenou službu a v případě odstoupení od celé smlouvy klientovi vrátit veškerá plnění uhrazená v souvislosti se smlouvou. Na plnění vrácení dle tohoto odstavce se nevztahují ustanovení těchto VOP o storno-poplatku.

        Pokud klient nezruší čerpání služby bez zbytečného odkladu poté, co mu bude takováto změna v čerpání služby oznámena, nebo v případě ubytování neodstoupí od smlouvy ve lhůtě do 5 dnů od doručení oznámení o takovéto  

        změně, platí, že s takovouto změnou souhlasí.

 1. V případě nemožnosti poskytnout klientovi objednanou a zaplacenou službu v rozsahu a kvalitě odpovídající dohodnutým podmínkám je ubytovatel povinen vrátit klientovi plnění uhrazené klientem na takovouto službu. V případě, že však ubytovatel poskytne klientovi s jeho souhlasem náhradní službu stejného nebo vyššího rozsahu a/nebo kvality, považuje se takové náhradní plnění ubytovatele za poskytnutí původně dohodnuté služby, a klient tak nemá jakékoli další nároky vůči ubytovateli z titulu neposkytnutí původně objednané a uhrazené služby.
 2. V případě, že si klient objednal jednolůžkový pokoj nebo menší apartmán a byla mu doručena rezervace, bude mu účtována cena ubytování dle rezervace i v případě, že mu bude poskytnut pokoj nebo apartmán větší.
 3. Ubytovatel neodpovídá za změny vyvolané z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí orgánů veřejné moci, vzniku mimořádných okolností nebo událostí, které nemohl ubytovatel předvídat, nebo kterým nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého rozumně požadovatelného úsilí.

VI. Článek – Zrušení nebo nevyužití rezervace a storno-poplatek

 1. Smluvní strany se dohodly, že klient má právo kdykoli před nástupem na ubytování potvrzenou rezervaci o ubytování vypovědět bez výpovědní doby nebo odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností ubytovatele. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se nejedná o využití práva klienta na odstoupení od smlouvy, které mu za určitých podmínek přiznává zákon nebo smlouva z důvodů podstatného porušení povinností ubytovatele, nebo jedná-li se o případ výpovědi či odstoupení od smlouvy ze strany ubytovatele z důvodů porušení povinností klienta, je klient povinen uhradit ubytovateli storno-poplatek.
 2. Výše storno-poplatku je sjednána v závislosti na době, která zbývá ode dne doručení účinné výpovědi kterékoli smluvní strany či odstoupení od smlouvy ze strany ubytovatele do dne nástupu na ubytování, určeném v rezervaci. Výše storno-poplatku se počítá v procentuální výši z celkové ceny uvedené v rezervaci. Při takové výpovědi či odstoupení:
 • 8–14 dní před příjezdem činí storno-poplatek 50 % celkové ceny pobytu
 • 2–7 dní před příjezdem činí storno-poplatek 75 % celkové ceny pobytu
 • 1 den před a v den příjezdu činí storno-poplatek 100 % celkové ceny pobytu
 • po nástupu na ubytování 100 % celkové ceny.
 1. Výpověď i odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeny druhé straně. Smlouva o ubytování je zrušena dnem, kdy písemná výpověď nebo odstoupení byly druhé straně doručeny.
 2. Při určení počtu dní zbývajících do dne nástupu na ubytování pro účely výpočtu výše storno-poplatku se do tohoto počtu dní započítává i den, kdy došlo k doručení písemné výpovědi nebo odstoupení druhé smluvní straně, nezapočítává se však do něj den nástupu na ubytování.
 3. V případě, že se klient v den nástupu na ubytování nedostaví k ubytování a/nebo nevyčerpá rezervovaný počet dnů ubytování a/nebo objednané služby dle rezervace bez zavinění ubytovatele, nemá klient nárok na jakoukoli finanční a/nebo jinou náhradu a/nebo poskytnutí náhradního ubytování ani služby ve vztahu k ubytovateli a ubytovateli vzniká nárok na uhrazení 100 % celkové ceny ubytování a služeb, uvedené v rezervaci.
 4. Po účinné výpovědi nebo odstoupení od smlouvy je ubytovatel povinen klientovi vrátit veškerá plnění, která od něho přijal po započtení storno-poplatku nebo jiných plnění podle smlouvy, nebyla-li celková výše plnění uhrazená klientem v souladu s těmito VOP vyčerpána, a to do 14 dnů od doručení této výpovědi nebo odstoupení od smlouvy. V případě, že přijaté plnění od klienta, nebo měl-li klient sjednáno pojištění storno poplatku, plnění ze strany Pojistitele nepostačuje k úhradě storno-poplatku nebo jiných plnění podle smlouvy, je klient povinen bez zbytečného odkladu po účinném zániku smlouvy poukázat dlužnou částku na bankovní účet ubytovatele.
 5. Ubytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech, kdy klient podstatně poruší povinnosti stanovené smlouvou, těmito VOP a/nebo právními předpisy České republiky. Ubytovatel je oprávněn vypovědět bez výpovědní doby smlouvu před uplynutím ujednané doby v případě, že klient a/nebo osoby jej provázející i přes výstrahu hrubě porušují své povinnosti vyplývající ze smlouvy, těchto VOP, ubytovacích či jiných provozních řádů ubytovatele nebo právních předpisů České republiky či dobré mravy. Dojde-li k takovémuto odstoupení či výpovědi ubytovatele, je klient povinen uhradit ubytovateli storno-poplatek ve výši dle těchto VOP.
 6. Odstoupením či výpovědí smlouvy není dotčeno právo ubytovatele na zaplacení celkové ceny uvedené v rezervaci, eventuálně storno-poplatku, práva smluvních stran na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, která vzhledem ke své povaze mají zavazovat strany i po zániku smlouvy.

VII. Článek – Práva a povinnosti klienta

 1. Základními právy klienta jsou především:
 • Právo na poskytnutí objednaného a zaplaceného ubytování a služeb v rozsahu a za podmínek dle rezervace.
 • Právo na poskytnutí informací týkajících se ubytování a služeb nabízených a poskytovaných ubytovatelem.
 • Právo kdykoli vypovědět smlouvu bez výpovědní doby nebo od smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností ubytovatele nebo zrušit čerpání objednané služby za podmínek uvedených v těchto VOP, smlouvě nebo právních předpisech České republiky.
 • Právo písemně oznámit ubytovateli, že se namísto něho zúčastní ubytování a/nebo čerpání služeb uvedených v rezervaci jiná osoba za podmínky, že v takovémto oznámení bude současně prohlášení této osoby (nového klienta), že souhlasí s ubytováním, službami a jejich cenou uvedenými v rezervaci a že splňuje veškeré podmínky k účasti na ubytování a čerpání služeb, jsou-li vyžadovány. Původní a nový klient společně a nerozdílně odpovídají za uhrazení celkové ceny uvedené v rezervaci a administrativních či jiných nákladů, které ubytovateli vzniknou v souvislosti se změnou klienta.
 • Právo na reklamaci chybně nebo nekvalitně poskytnutého ubytování či služeb a jejich vyřízení v souladu s těmito VOP.
 • Právo na ochranu osobních údajů a jiných dat týkajících se klienta a spolucestujících osob.
 1. Základními povinnostmi klienta jsou zejména:
 • Povinnost úplně a pravdivě vyplnit poptávku/rezervaci, případné přiložené formuláře nutné k poskytnutí ubytování a služeb a předložit při nástupu na ubytování potřebné doklady k identifikaci klienta a spolucestujících osob (platný občanský průkaz, platný cestovní pas) a případně bez zbytečného odkladu oznámit změnu těchto údajů.
 • Povinnost nahlásit ubytovateli případnou účast cizích státních příslušníků.
 • Povinnost nahlásit ubytovateli změnu počtu osob užívajících pokoj a v případě souhlasu ubytovatele s touto změnou, zaevidovat je do knihy ubytovaných a uhradit za takto neuvedené osoby v rezervaci cenu ubytování dle ceníku ubytovatele. V případě překročení maximálního povoleného počtu osob pro daný pokoj a/nebo porušení povinnosti nahlásit osoby užívající objekt neuvedené v rezervaci, je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení a klienta, osoby ho provázející a další osoby z ubytování či čerpání služeb vykázat, přičemž tím se ztrácí nárok na poskytnutí v rezervaci uvedeného ubytování a/nebo služeb, stejně jako nárok na náhradu uhrazeného a nevyčerpaného ubytování a/nebo služeb.
 • Povinnost uhradit ubytovateli celkovou cenu ubytování a služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v rezervaci a v souladu s těmito VOP a prokázat její zaplacení na základě výzvy ubytovatele.
 • Povinnost uhradit ubytovateli storno-poplatek v případech uvedených v těchto VOP.
 • Povinnost převzít od ubytovatele doklady nutné k čerpání ubytování a služeb.
 • Povinnost dostavit se ve stanoveném čase na místo čerpání ubytování a/nebo služeb.
 • Povinnost řídit se pokyny zaměstnanců ubytovatele, ubytovacími a jinými provozními řády ubytovatele vydanými pro čerpání a poskytování ubytování a čerpání služeb v hotelu Lechowitz. V případě, kdy klient nebo osoby ho provázející i přes výstrahu hrubě porušují povinnosti vyplývající ze smlouvy, těchto VOP nebo předpisů (řádů) ubytovatele, právních předpisů či dobré mravy nebo narušují program či čerpání ubytování a služeb jiných klientů ubytovatele, je ubytovatel oprávněn klienta a osoby ho provázející z ubytování či čerpání služeb vykázat (vypovědět smlouvu bez výpovědní doby), přičemž tento klient ztrácí nárok na poskytnutí v rezervaci uvedeného ubytování a/nebo služeb, stejně jako nárok na náhradu uhrazeného a nevyčerpaného ubytování a/nebo služeb.
 • Povinnost klienta a osob ho provázejících chovat se tak, aby svým chováním nenarušovali či neomezovali čerpání ubytování a/nebo služeb jiných klientů ubytovatele.
 • Povinnost uhradit škodu na majetku ubytovatele, kterou mu způsobil sám a/nebo osoby ho provázející či jiné osoby, kterým zaviněně umožnil přístup k majetku ubytovatele.
 • Zvířata jsou povolena pouze za předchozího souhlasu ubytovatele a dodržení podmínek ubytovacího a provozního řádu.  a za poplatek.
 • Povinnost klienta doplatit ubytovateli rozdíl ceny po slevě uvedené v rezervaci v případě, že klient neprokáže ubytovateli při nástupu na ubytování a/nebo před nástupem na čerpání služeb splnění podmínek pro poskytnutí slevy z ceny ubytování a/nebo služeb.
 • Klient (ať už jako fyzická osoba nebo právnická osoba) odpovídá za dodržování povinností vyplývajících z rezervace, těchto VOP, ubytovacího a provozního řádu ubytovatele a právních předpisů České republiky ze strany fyzických osob uvedených v Potvrzení rezervace a/nebo ho provázejících.

VIII. Článek – Reklamace a informace o mimosoudním řešení sporů

 1. Klient je oprávněn reklamovat u ubytovatele kvalitu poskytnutého ubytování a/nebo služeb, pokud jejich kvalita či rozsah nebo jiné podmínky neodpovídají rozsahu, kvalitě a podmínkám uvedeným v rezervaci. Ubytovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu zjistit okolnosti reklamace a v případě oprávněné reklamace zabezpečit nápravu vadného stavu či klientovi poskytnout slevu. Reklamaci je klient povinen uplatnit u ubytovatele bez zbytečného odkladu po tom, co zjistí vadné poskytnutí. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 2. Informace o mimosoudním řešení sporů – subjektem příslušným pro mimosoudní řešení sporů (ADR) mezi provozovatelem a klientem vyplývajících z poskytování ubytování a s tím souvisejících služeb (spotřebitelské spory) je dle § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz/ nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.

IX. Článek – Ostatní ustanovení

 1. Ubytování klienta ze strany ubytovatele je možné nejdříve od 16:00 hod. dne uvedeného v rezervaci jako první den ubytování. Klient je povinen předat vyklizený objekt v poslední den ubytování uvedený v rezervaci nejpozději do 10:30 hod. V případě prodlení s předáním vyklizeného objektu klientem je ubytovatel oprávněn účtovat klientovi za každou započatou hodinu prodlení smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.
 2. Nabude-li ubytovatel důvodné podezření, že klient užívá objekt v rozporu s podmínkami rezervace či v rozporu s ubytovacími nebo provozními řády ubytovatele nebo v rozporu s veřejným pořádkem, je ubytovatel oprávněn vstoupit do objektu a vykonat kontrolu jeho užívání.
 3. Ubytovatel neodpovídá za škody vzniklé na funkčnosti elektrických či elektronických zařízeních klienta a dále za případné omyly či nesprávně poskytnuté informace o akcích či poskytovaných službách ze strany jiných osob.
 4. Žádná parkovací plocha hotelu Lechowitz, není hlídaným parkovištěm a ubytovatel ani neposkytuje jakýkoli dohled nad zaparkovanými vozidly klientů a/nebo jejich příslušenstvím.
 5. Klient výslovně souhlasí s tím, že ubytovatel je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování rezervace poskytl.

X. Článek – Závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP ve smyslu § 1751 a násl. občanského zákoníku upravují postup při uzavírání, tvoří obsah a jsou nedílnou součástí objednávky ubytování, uzavřené mezi klientem a ubytovatelem.
 2. Je-li v těchto VOP požadována písemná forma právního jednání, považuje se za dodržení této formy, je-li právní jednání učiněno formou dopisu, faxem nebo e-mailem.
 3. Tyto VOP může v plném a neomezeném rozsahu ubytovatel doplňovat a měnit elektronickou formou. V případě, že k takovéto změně dojde, bude nová verze VOP umístěna na internetových stránkách ubytovatele hotel-lechowitz.cza zaslána klientovi, se kterým probíhá proces rezervace. Změna těchto VOP nabývá na účinnosti okamžikem zveřejnění nebo doručením jejího znění klientovi. V případě nesouhlasu klienta se zveřejněnou změnou VOP, je klient povinen tento nesouhlas ubytovateli písemně sdělit nejpozději do dvou dnů od doručení změny VOP. Vztah klienta a ubytovatele a z toho vyplývajících vzájemných práv, povinností a podmínek se řídí těmi VOP, které mu byly zaslány spolu s Rezervací.
 4. Pokud jakékoli jednotlivé ustanovení těchto VOP bude shledáno jako neplatné, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto VOP a taková neplatnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto VOP.
 5. V ostatních otázkách neupravených těmito VOP se klient a ubytovatel zavazují řídit právními předpisy České republiky, dobrými mravy a zvyklostmi v oblasti poskytování ubytovacích služeb a případné spory řešit přednostně smírnou cestou.
 6. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 01.09.2023.

Zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

 

Správce osobních údajů: 

KPC Facility s.r.o., se sídlem Brigádnická 231/69, 621 00 Brno, IČ: 09916474, DIČ: CZ09916474, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 121617, provozovatel hotelu Lechowitz, 671 63 Lechovice 56, Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce. Osobní údaje získáváme především přímo od Vás (zejména při uzavírání smlouvy a v průběhu smluvního vztahu) a dále na základě Vašich návštěv a vyplněním formuláře na webových stránkách hotelu www.hotel-lechowitz.cz, internetových stránkách různých vyhledávačů ubytování např. booking.

 

Osobní údaje, které jsou předmětem zpracování

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu/pasu/jiného platného průkazu sloužící pro identifikaci, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
 • popisné údaje (např. bankovní spojení)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

  

Účel zpracování osobních údajů

 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 • jednání o smluvním vztahu
 • plnění smlouvy
 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob
 • archivnictví vedené na základě zákona
 • plnění zákonných povinností ze strany správce
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů
 • předání obchodních sdělení či jiných informací v případě oprávněných zájmů správce

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technické, organizační a právní opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a svobod a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

Doba zpracování osobních údajů

V případě osobních údajů zpracovávaných za účelem splnění smlouvy správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 10 let, a to s ohledem na délku promlčecí lhůty u náhrady škody či újmy. V případě zpracování za účelem splnění právní povinnosti správce zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy. V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu subjektu údajů správce zpracovává osobní údaje po dobu 10 let, nebude-li souhlas se zpracováním osobních údajů do té doby odvolán. Tím není dotčena povinnost správce zpracovávat osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Jestliže subjekt údajů udělil správci souhlas se zpracováním osobních údajů, může svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

 

Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů, tedy když pro účel zpracování existuje jiný právní základ. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

 

 

V Brně dne 01.09.2023

powered by trevlix trevlix