TaMaringotka Official Site

Vítejte v rezervačním systému TaMaringotka! 💚

 🏕 Instagram @tamaringotka

Arrival date Departure date

TAMARINGOTKA pro 2 osoby

in the term is already occupied
Shower · WC · Toiletries · Kitchenette
Select the date of arrival and departure

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto zásady obsahují informace o rozsahu a podmínkách zpracování Vašich osobních údajů, které provádím v rámci výkonu podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní, zejména při prodeji zboží a poskytování služeb, při provozu webových stránek, při komunikaci s Vámi atp.
 2. Vaše osobní údaje spravuji já, fyzická osoba podnikající dle  živnostenského zákona Matyáš Zieris, IČ 10696105, se sídlem Horská 676, 54102 Trutnov (dále jen ''TaMaringotka'').
 3. TaMaringotka je rovněž provozovatelem webových stránek www.tamaringotka.cz
 4. Kontaktní údaje:
  1. Telefon: +420603 117 176
  2. E-mail: tamaringotka@gmail.com
 5. Vaše osobní údaje zpracovávám, abych mohl:
  1. jednat s Vámi o uzavření smluv;
  2. uzavírat s Vámi smlouvy;
  3. dodávat Vám služby nebo zboží, které si u nás objednáte;
  4. rozpoznat Vaše platby ceny zboží nebo služeb, nákladů na dopravu, případně jiných úhrad;
  5. řešit Vaše případné reklamace; 
  6. provozovat a vylepšovat webové stránky;
  7. řešit Vaše případné dotazy nebo připomínky k mnou nabízeným službám nebo zboží;
  8. řešit Vaše případné stížnosti na mou osobu;
  9. případně vymáhat moje práva ze smluv, které s Vámi uzavřu, pokud Vy nesplníte své povinnosti vůči mně z těchto smluv, např. nezaplatíte cenu objednaného zboží nebo služby;
  10. řešit případné spory, ať už soudní, nebo mimosoudní, které mezi Vámi a mnou případně vzniknou, ať už z uzavřených smluv, při užívání webových stránek nebo z jiných důvodů;
  11. zasílat Vám obchodní sdělení (newslettery), zejména o mnou nabízených službách nebo zboží, novinkách v sortimentu, slevách, zajímavých akcích a jiných zajímavostech týkajících se činnosti mé osoby (např. veletrzích, výstavách);
  12. vytvářet statistiky o mé obchodní činnosti, o návštěvnosti našich stránek, popřípadě o využívání dalších mých služeb;
  13. řádně vést mou obchodní administrativu a účetnictví a plnit moje daňové povinnosti;
  14. archivovat mou dokumentaci.
 6. K výše uvedeným účelům zpracovávám:
  1. Vaše identifikační údaje, zejména Vaše jméno, příjmení, akademické tituly, datum narození, IČO, DIČ, adresu bydliště, adresu sídla (jste-li podnikající fyzickou osobou), pozici v rámci právnické osoby, kterou případně zastupujete; 
  2. Vaše kontaktní údaje, zejména doručovací nebo jinou kontaktní adresu, kterou mně poskytnete, telefonní číslo (pevná linka, mobil), e-mailovou adresu;
  3. Vaše platební údaje, zejména číslo bankovního účtu, číslo platební karty, variabilní symbol, případně i specifický symbol, poznámku odesílatele nebo příjemce, případně další údaje, které uvedete v platbě;
  4. údaje o Vašich objednávkách, zejména o Vámi objednaném zboží nebo službách;
  5. síťové údaje, které získáváme při Vašem přístupu na naše webové stránky a při jejich používání, zejména Vaši IP adresu, MAC adresu zařízení, prostřednictvím kterého užíváte stránky, údaje o Vašem přístupu na stránky, aktivitě na stránkách, délce Vaší návštěvy na stránkách, cookies, údaje o poloze zařízení, prostřednictvím kterého užíváte stránky;
 7. Osobní údaje zpracovávám v souladu se zásadou minimalizace údajů a jejich účelového omezení. To znamená, že Vaše osobní údaje zpracováváme jen k těm účelům, ke kterým je to nezbytné, a jen v rozsahu, který je nezbytný pro naplnění daného účelu. 
 8. Vaše osobní údaje zpracovávám na základě důvodů stanovených právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR (plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v účinném znění.
 9. Vaše osobní údaje v souladu s GDPR zpracovávám vždy na základě některého z právních důvodů stanovených v článku 6 GDPR. Těmito důvody jsou zejména:
  1. Vámi udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů;
  2. nezbytnost zpracování Vašich osobních údajů k plnění smlouvy, kterou jste se mnou uzavřeli, nebo k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy;
  3. existence mého oprávněného zájmu na zpracování Vašich osobních údajů;
  4. nezbytnost zpracování Vašich osobních údajů k plnění mých povinností.
 10. Mými oprávněnými zájmy na zpracování Vašich osobních údajů jsou
  1. provozování a rozvíjení mé podnikatelské činnosti;
  2. zkvalitňování mnou poskytovaných produktů a služeb;
  3. provozování mých webových stránek, zajišťování a vylepšování jejich funkčnosti;
  4. propagace mé podnikatelské činnosti, zejména pak mnou nabízených služeb nebo zboží, novinek v mém sortimentu, slev, zajímavých akcích a jiných zajímavostí týkajících se činnosti mé osoby;
  5. vymáhání mých právních nároků;
  6. zajišťování bezpečnosti mých webových stránek, jejich uživatelů;
  7. ochrana mého majetku, ochrana mého života, zdraví a majetku.
 11. Délka zpracovávání osobních údajů záleží na účelu a důvodu zpracování daného osobního údaje. Tuto dobu s ohledem na rozsah zpracovávaných údajů a rozličnost účelů zpravidla nelze stanovit přesně. Proto je doba zpracování Vašich osobních údajů vymezena níže uvedenými kritérii.
 12. Zpracovávám-li Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu s jejich zpracováním, pak Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání tohoto souhlasu.
 13. V ostatních případech zpracovávám Vaše osobní údaje po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který je zpracovávám, včetně následné administrace spojené s ukončením zpracování a výmazem osobních údajů.
 14. Odpadne-li jeden z důvodů, na základě kterého zpracovávám Vaše osobní údaje k určitému účelu, neznamená to automaticky mou povinnost přestat s jejich zpracováním. Dokud pro jejich zpracování budu mít i jiný důvod (např. zanikne můj oprávněný zájem na zpracování, ale zpracování Vašich osobních údajů bude stále nezbytné proto, abych mohl plnit smlouvu uzavřenou mezi mnou nebo moje právní povinnosti), můžu Vaše osobní údaje nadále zpracovávat až do té doby, dokud mně k jejich zpracování neodpadnou všechny právní důvody. V případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů však již dále se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem, k němuž byl odvolaný souhlas původně udělen, nepokračuji.
 15. Zpracovávám především ty osobní údaje, které mně sami poskytnete, a zpracovávám je především já sám pro moje účely. V určitých případech však může dojít k tomu, že Vaše osobní údaje obdržím od třetích osob nebo je předám třetím osobám. Těmito osobami mohou být zejména:
  1. moji účetní a daňoví poradci,
  2. moje právní zastoupení,
  3. moji obchodní partneři;
  4. moje IT oddělení;
  5. poskytovatelé datových uložišť a cloudových služeb;
  6. pojišťovny, pojišťovací agenti a zprostředkovatelé;
  7. banky a poskytovatelé platebních služeb;
  8. osoby, které mně poskytují marketingové a PR služby;
  9. orgány veřejné moci (zejména soudy, úřady);
  10. orgány činné v trestním řízení (zejména policie a státní zastupitelství).
 16. Vaše osobní údaje můžu získávat rovněž z veřejně přístupných zdrojů, jakými jsou např. veřejné rejstříky (zejména obchodní rejstřík), živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík nebo katastr nemovitostí.
 17. V některých případech je poskytnutí osobních údajů nezbytné proto, abych mohl dodržet své smluvní nebo jiné povinnosti, naplňovat své oprávněné zájmy, atp. Například pro to, abych s Vámi mohl uzavřít smlouvu a poskytnout Vám služby nebo zboží, musím znát zejména Vaše identifikační a kontaktní údaje. O tom, které údaje je nutno poskytnout, se Vás, je-li to možné, snažím informovat předem (např. hvězdičkou ve formulářích na webových stránkách). 

II. PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Informace o zpracování Vašich osobních údajů vám poskytnu na Vaši písemnou žádost o rozsahu a podmínkách zpracování Vašich osobních údajů. Vedle této žádosti můžete stejným způsobem požádat o poskytnutí kopie Vašich osobních údajů, které zpracovávám. Na žádosti odpovím stejným způsobem, jakým je podáte (tj. buď v elektronické, nebo listinné podobě), pokud mně v žádosti nepožádáte o poskytnutí odpovědi jiným způsobem. Požádáte-li o více kopií Vašich osobních údajů v listinné podobě, budu Vám za každou kopii nad rámec jedné účtovat administrativní poplatek ve výši 30,- Kč.
 2. V případě, že zjistíte chybu ve svých osobních údajích, které zpracovávám, zašlete mi žádost o opravu Vašich osobních údajů, ve které uveďte, v čem chyba spočívá a jaký je správný údaj. 
 3. V případě, že zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje, které zpracovávám, neúplné, zašlete mi žádost o doplnění Vašich osobních údajů, ve které uveďte, jak mají být Vaše osobní údaje, které zpracovávám doplněny a pro jaký účel. Dovoluji si Vás však upozornit, že nebude-li údaj, o který budete chtít doplnit již zpracovávané osobní údaje, nezbytný ke zpracování za Vámi požadovaným účelem, nejsem povinnen doplnění údajů provést.
 4. V případě, že zjistíte, že zpracovávám Vaše osobní údaje ve větším rozsahu, než je nezbytné můžete mi zaslat písemnou žádost o omezení zpracování. V žádosti mě, prosím, informujte o důvodech, pro které se domníváte, že zpracovávám více Vašich osobních údajů, než je k danému účelu nezbytné. Vaši žádost pečlivě vyhodnotím a shledám-li ji důvodnou, provedu opatření k omezení rozsahu zpracování. Jak jsem již uvedl výše, Vaše osobní údaje zpracovávám jen k těm účelům, ke kterým je to nezbytné, a jen v rozsahu, který je nezbytný pro naplnění daného účelu. 
 5. Pokud nechcete, abych dále uchovával Vaše osobní údaje, zašlete mně písemnou žádost o výmaz Vašich osobních údajů. Žádost pečlivě prozkoumám a shledám-li ji důvodnou, Vaše osobní údaje vymažu. Důvody, pro které můžete žádat výmaz Vašich osobních údajů, naleznete v článku 17 GDPR. V určitých případech však nemusím Vaší jinak důvodné žádosti vyhovět. O jaké případy se jedná, naleznete rovněž v článku 17 GDPR (např. pokud bude zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace).
 6. V případě, že se Vám nelíbí, jak zpracovávám Vaše osobní údaje z důvodu mého oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování písemně vznést námitku. V reakci na Vaši námitku posoudím, zda můj oprávněný zájem na takovém zpracování trvá a zda nad ním nepřevažuje zájem na ochraně práv a svobod fyzických osob. Shledám-li Vaši námitku důvodnou, přestanu se zpracováním Vašich osobních údajů, vůči kterému jste námitku vznesli.
 7. Dozorovým úřadem v oblasti zpracování osobních údajů v České republice, ke kterému je možno podávat stížnosti proti zpracování osobních údajů, je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

III. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních vyžaduji pouze v těch případech, kdy nemůžu Vaše osobní údaje k danému účelu zpracovávat na základě žádného jiného právního důvodu. Váš souhlas proto žádám jen ve výjimečných případech, např. za účelem zasílání obchodních sdělení, vytvoření a provozu.
 2. Udělení souhlasu je zcela dobrovolné a udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Udělení souhlasu zejména není podmínkou pro poskytování jiných služeb. 
 3. Chcete-li odvolat souhlas se zpracování Vašich osobních údajů, zašlete za tímto účelem e-mail případně dopis na výše uvedené kontaktní údaje. Souhlas udělený za účelem zasílání obchodních sdělení je možno odvolat také odhlášením se z jejich odběru prostřednictvím zaslání e-mailu, v němž mě požádáte o odhlášení zasílání obchodního sdělení.
 4. Pokud jste mně poskytli svoji e-mailovou adresu v souvislosti prodejem mnou nabízených produktů nebo poskytnutím služeb, můžu Vám v souladu se zákonem o některých službách informační společnosti (zákon č. 480/2004 Sb.) zasílat na tuto e-mailovou adresu obchodní sdělení i bez toho, abyste mi k tomu udělili souhlas. V takovém případě zpracovávám Vaši e-mailovou adresu na základě mého oprávněného zájmu. Tím je můj zájem na propagaci mé podnikatelské činnosti, zejména pak mnou nabízeného zboží a služeb, slevových akcí, jiných akcí souvisejících s mou osobou. 
 5. Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku (k právu vznést námitku blíže viz. odst. 2.6. Zároveň máte v každém e-mailu, který obsahuje obchodní sdělení, možnost kliknutím na příslušný odkaz odhlásit se z odběru obchodních sdělení. V případě obdržení Vaší námitky proti zasílání obchodních sdělení nebo odhlášení se z jejich odběru Vám již obchodní sdělení na danou e-mailovou adresu zasílat nebudeme.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto zásady o ochraně osobních údajů můžou být z mé strany měněny. Zásady v aktuálním znění najdete vždy na mých webových stránkách www.tamaringotka.cz. O případných změnách těchto zásad Vás budu informovat e-mailem.
 2. Pro potřeby komunikace je jako písemná forma brána také forma e-mailem. 
 3. Zásady v tomto znění se použijí od 30. října 2021.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto zásady obsahují informace o rozsahu a podmínkách zpracování Vašich osobních údajů, které provádím v rámci výkonu podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní, zejména při prodeji zboží a poskytování služeb, při provozu webových stránek, při komunikaci s Vámi atp.
 2. Vaše osobní údaje spravuji já, fyzická osoba podnikající dle  živnostenského zákona Matyáš Zieris, IČ 10696105, se sídlem Horská 676, 54102 Trutnov (dále jen ''TaMaringotka'').
 3. TaMaringotka je rovněž provozovatelem webových stránek www.tamaringotka.cz
 4. Kontaktní údaje:
  1. Telefon: +420603 117 176
  2. E-mail: tamaringotka@gmail.com
 5. Vaše osobní údaje zpracovávám, abych mohl:
  1. jednat s Vámi o uzavření smluv;
  2. uzavírat s Vámi smlouvy;
  3. dodávat Vám služby nebo zboží, které si u nás objednáte;
  4. rozpoznat Vaše platby ceny zboží nebo služeb, nákladů na dopravu, případně jiných úhrad;
  5. řešit Vaše případné reklamace; 
  6. provozovat a vylepšovat webové stránky;
  7. řešit Vaše případné dotazy nebo připomínky k mnou nabízeným službám nebo zboží;
  8. řešit Vaše případné stížnosti na mou osobu;
  9. případně vymáhat moje práva ze smluv, které s Vámi uzavřu, pokud Vy nesplníte své povinnosti vůči mně z těchto smluv, např. nezaplatíte cenu objednaného zboží nebo služby;
  10. řešit případné spory, ať už soudní, nebo mimosoudní, které mezi Vámi a mnou případně vzniknou, ať už z uzavřených smluv, při užívání webových stránek nebo z jiných důvodů;
  11. zasílat Vám obchodní sdělení (newslettery), zejména o mnou nabízených službách nebo zboží, novinkách v sortimentu, slevách, zajímavých akcích a jiných zajímavostech týkajících se činnosti mé osoby (např. veletrzích, výstavách);
  12. vytvářet statistiky o mé obchodní činnosti, o návštěvnosti našich stránek, popřípadě o využívání dalších mých služeb;
  13. řádně vést mou obchodní administrativu a účetnictví a plnit moje daňové povinnosti;
  14. archivovat mou dokumentaci.
 6. K výše uvedeným účelům zpracovávám:
  1. Vaše identifikační údaje, zejména Vaše jméno, příjmení, akademické tituly, datum narození, IČO, DIČ, adresu bydliště, adresu sídla (jste-li podnikající fyzickou osobou), pozici v rámci právnické osoby, kterou případně zastupujete; 
  2. Vaše kontaktní údaje, zejména doručovací nebo jinou kontaktní adresu, kterou mně poskytnete, telefonní číslo (pevná linka, mobil), e-mailovou adresu;
  3. Vaše platební údaje, zejména číslo bankovního účtu, číslo platební karty, variabilní symbol, případně i specifický symbol, poznámku odesílatele nebo příjemce, případně další údaje, které uvedete v platbě;
  4. údaje o Vašich objednávkách, zejména o Vámi objednaném zboží nebo službách;
  5. síťové údaje, které získáváme při Vašem přístupu na naše webové stránky a při jejich používání, zejména Vaši IP adresu, MAC adresu zařízení, prostřednictvím kterého užíváte stránky, údaje o Vašem přístupu na stránky, aktivitě na stránkách, délce Vaší návštěvy na stránkách, cookies, údaje o poloze zařízení, prostřednictvím kterého užíváte stránky;
 7. Osobní údaje zpracovávám v souladu se zásadou minimalizace údajů a jejich účelového omezení. To znamená, že Vaše osobní údaje zpracováváme jen k těm účelům, ke kterým je to nezbytné, a jen v rozsahu, který je nezbytný pro naplnění daného účelu. 
 8. Vaše osobní údaje zpracovávám na základě důvodů stanovených právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR (plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v účinném znění.
 9. Vaše osobní údaje v souladu s GDPR zpracovávám vždy na základě některého z právních důvodů stanovených v článku 6 GDPR. Těmito důvody jsou zejména:
  1. Vámi udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů;
  2. nezbytnost zpracování Vašich osobních údajů k plnění smlouvy, kterou jste se mnou uzavřeli, nebo k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy;
  3. existence mého oprávněného zájmu na zpracování Vašich osobních údajů;
  4. nezbytnost zpracování Vašich osobních údajů k plnění mých povinností.
 10. Mými oprávněnými zájmy na zpracování Vašich osobních údajů jsou
  1. provozování a rozvíjení mé podnikatelské činnosti;
  2. zkvalitňování mnou poskytovaných produktů a služeb;
  3. provozování mých webových stránek, zajišťování a vylepšování jejich funkčnosti;
  4. propagace mé podnikatelské činnosti, zejména pak mnou nabízených služeb nebo zboží, novinek v mém sortimentu, slev, zajímavých akcích a jiných zajímavostí týkajících se činnosti mé osoby;
  5. vymáhání mých právních nároků;
  6. zajišťování bezpečnosti mých webových stránek, jejich uživatelů;
  7. ochrana mého majetku, ochrana mého života, zdraví a majetku.
 11. Délka zpracovávání osobních údajů záleží na účelu a důvodu zpracování daného osobního údaje. Tuto dobu s ohledem na rozsah zpracovávaných údajů a rozličnost účelů zpravidla nelze stanovit přesně. Proto je doba zpracování Vašich osobních údajů vymezena níže uvedenými kritérii.
 12. Zpracovávám-li Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu s jejich zpracováním, pak Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání tohoto souhlasu.
 13. V ostatních případech zpracovávám Vaše osobní údaje po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který je zpracovávám, včetně následné administrace spojené s ukončením zpracování a výmazem osobních údajů.
 14. Odpadne-li jeden z důvodů, na základě kterého zpracovávám Vaše osobní údaje k určitému účelu, neznamená to automaticky mou povinnost přestat s jejich zpracováním. Dokud pro jejich zpracování budu mít i jiný důvod (např. zanikne můj oprávněný zájem na zpracování, ale zpracování Vašich osobních údajů bude stále nezbytné proto, abych mohl plnit smlouvu uzavřenou mezi mnou nebo moje právní povinnosti), můžu Vaše osobní údaje nadále zpracovávat až do té doby, dokud mně k jejich zpracování neodpadnou všechny právní důvody. V případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů však již dále se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem, k němuž byl odvolaný souhlas původně udělen, nepokračuji.
 15. Zpracovávám především ty osobní údaje, které mně sami poskytnete, a zpracovávám je především já sám pro moje účely. V určitých případech však může dojít k tomu, že Vaše osobní údaje obdržím od třetích osob nebo je předám třetím osobám. Těmito osobami mohou být zejména:
  1. moji účetní a daňoví poradci,
  2. moje právní zastoupení,
  3. moji obchodní partneři;
  4. moje IT oddělení;
  5. poskytovatelé datových uložišť a cloudových služeb;
  6. pojišťovny, pojišťovací agenti a zprostředkovatelé;
  7. banky a poskytovatelé platebních služeb;
  8. osoby, které mně poskytují marketingové a PR služby;
  9. orgány veřejné moci (zejména soudy, úřady);
  10. orgány činné v trestním řízení (zejména policie a státní zastupitelství).
 16. Vaše osobní údaje můžu získávat rovněž z veřejně přístupných zdrojů, jakými jsou např. veřejné rejstříky (zejména obchodní rejstřík), živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík nebo katastr nemovitostí.
 17. V některých případech je poskytnutí osobních údajů nezbytné proto, abych mohl dodržet své smluvní nebo jiné povinnosti, naplňovat své oprávněné zájmy, atp. Například pro to, abych s Vámi mohl uzavřít smlouvu a poskytnout Vám služby nebo zboží, musím znát zejména Vaše identifikační a kontaktní údaje. O tom, které údaje je nutno poskytnout, se Vás, je-li to možné, snažím informovat předem (např. hvězdičkou ve formulářích na webových stránkách). 

II. PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Informace o zpracování Vašich osobních údajů vám poskytnu na Vaši písemnou žádost o rozsahu a podmínkách zpracování Vašich osobních údajů. Vedle této žádosti můžete stejným způsobem požádat o poskytnutí kopie Vašich osobních údajů, které zpracovávám. Na žádosti odpovím stejným způsobem, jakým je podáte (tj. buď v elektronické, nebo listinné podobě), pokud mně v žádosti nepožádáte o poskytnutí odpovědi jiným způsobem. Požádáte-li o více kopií Vašich osobních údajů v listinné podobě, budu Vám za každou kopii nad rámec jedné účtovat administrativní poplatek ve výši 30,- Kč.
 2. V případě, že zjistíte chybu ve svých osobních údajích, které zpracovávám, zašlete mi žádost o opravu Vašich osobních údajů, ve které uveďte, v čem chyba spočívá a jaký je správný údaj. 
 3. V případě, že zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje, které zpracovávám, neúplné, zašlete mi žádost o doplnění Vašich osobních údajů, ve které uveďte, jak mají být Vaše osobní údaje, které zpracovávám doplněny a pro jaký účel. Dovoluji si Vás však upozornit, že nebude-li údaj, o který budete chtít doplnit již zpracovávané osobní údaje, nezbytný ke zpracování za Vámi požadovaným účelem, nejsem povinnen doplnění údajů provést.
 4. V případě, že zjistíte, že zpracovávám Vaše osobní údaje ve větším rozsahu, než je nezbytné můžete mi zaslat písemnou žádost o omezení zpracování. V žádosti mě, prosím, informujte o důvodech, pro které se domníváte, že zpracovávám více Vašich osobních údajů, než je k danému účelu nezbytné. Vaši žádost pečlivě vyhodnotím a shledám-li ji důvodnou, provedu opatření k omezení rozsahu zpracování. Jak jsem již uvedl výše, Vaše osobní údaje zpracovávám jen k těm účelům, ke kterým je to nezbytné, a jen v rozsahu, který je nezbytný pro naplnění daného účelu. 
 5. Pokud nechcete, abych dále uchovával Vaše osobní údaje, zašlete mně písemnou žádost o výmaz Vašich osobních údajů. Žádost pečlivě prozkoumám a shledám-li ji důvodnou, Vaše osobní údaje vymažu. Důvody, pro které můžete žádat výmaz Vašich osobních údajů, naleznete v článku 17 GDPR. V určitých případech však nemusím Vaší jinak důvodné žádosti vyhovět. O jaké případy se jedná, naleznete rovněž v článku 17 GDPR (např. pokud bude zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace).
 6. V případě, že se Vám nelíbí, jak zpracovávám Vaše osobní údaje z důvodu mého oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování písemně vznést námitku. V reakci na Vaši námitku posoudím, zda můj oprávněný zájem na takovém zpracování trvá a zda nad ním nepřevažuje zájem na ochraně práv a svobod fyzických osob. Shledám-li Vaši námitku důvodnou, přestanu se zpracováním Vašich osobních údajů, vůči kterému jste námitku vznesli.
 7. Dozorovým úřadem v oblasti zpracování osobních údajů v České republice, ke kterému je možno podávat stížnosti proti zpracování osobních údajů, je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

III. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních vyžaduji pouze v těch případech, kdy nemůžu Vaše osobní údaje k danému účelu zpracovávat na základě žádného jiného právního důvodu. Váš souhlas proto žádám jen ve výjimečných případech, např. za účelem zasílání obchodních sdělení, vytvoření a provozu.
 2. Udělení souhlasu je zcela dobrovolné a udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Udělení souhlasu zejména není podmínkou pro poskytování jiných služeb. 
 3. Chcete-li odvolat souhlas se zpracování Vašich osobních údajů, zašlete za tímto účelem e-mail případně dopis na výše uvedené kontaktní údaje. Souhlas udělený za účelem zasílání obchodních sdělení je možno odvolat také odhlášením se z jejich odběru prostřednictvím zaslání e-mailu, v němž mě požádáte o odhlášení zasílání obchodního sdělení.
 4. Pokud jste mně poskytli svoji e-mailovou adresu v souvislosti prodejem mnou nabízených produktů nebo poskytnutím služeb, můžu Vám v souladu se zákonem o některých službách informační společnosti (zákon č. 480/2004 Sb.) zasílat na tuto e-mailovou adresu obchodní sdělení i bez toho, abyste mi k tomu udělili souhlas. V takovém případě zpracovávám Vaši e-mailovou adresu na základě mého oprávněného zájmu. Tím je můj zájem na propagaci mé podnikatelské činnosti, zejména pak mnou nabízeného zboží a služeb, slevových akcí, jiných akcí souvisejících s mou osobou. 
 5. Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku (k právu vznést námitku blíže viz. odst. 2.6. Zároveň máte v každém e-mailu, který obsahuje obchodní sdělení, možnost kliknutím na příslušný odkaz odhlásit se z odběru obchodních sdělení. V případě obdržení Vaší námitky proti zasílání obchodních sdělení nebo odhlášení se z jejich odběru Vám již obchodní sdělení na danou e-mailovou adresu zasílat nebudeme.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto zásady o ochraně osobních údajů můžou být z mé strany měněny. Zásady v aktuálním znění najdete vždy na mých webových stránkách www.tamaringotka.cz. O případných změnách těchto zásad Vás budu informovat e-mailem.
 2. Pro potřeby komunikace je jako písemná forma brána také forma e-mailem. 
 3. Zásady v tomto znění se použijí od 30. října 2021.
powered by trevlix trevlix