open in a new window
Official Site
Arrival date Departure date

Apartmán Ležák

+59 m2
from 2 000.00
room / 1 night (min. 2)
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · TV · Electric kettle · Refrigerator · Kitchen · Dining area · Dishwasher · Parking
price detail  

Apartmán Zbuj

+59 m2
from 2 000.00
room / 1 night (min. 2)
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Electric kettle · Refrigerator · Kitchen · Dining area · Dishwasher · Parking
price detail  

OBCHODNÍ PODMÍNKY UBYTOVÁNÍ
Apartmány Beskydský pivovárek, Ostravice čp. 449, 739 14 Ostravice (dále jen „objekt“)
Článek 1 – UBYTOVÁNÍ HOSTA
1. Apartmány jsou určeny pro ubytování hostů, kteří u nás tráví volný čas a rekreaci, nebo kteří se zúčastní
společenské či firemní akce, nebo využívají možnosti ubytování na služební cestě. Apartmány nelze využívat
jako prostor pro pořádání akcí za účasti neubytovaných osob typu soukromých oslav a párty nebo jako pracovní
prostory či kanceláře, pokud to není provozovatelem výslovně povoleno.
2. Ubytovat se v apartmánu je oprávněn pouze host, který se řádně zaregistruje, předloží platný doklad
totožnosti (občanský́ průkaz, cestovní pas). Pokud se host neprokáže platným dokladem totožnosti, je ubytovací
zařízení oprávněno ubytování hostu odmítnout s ohledem k zákonu o místních poplatcích pro české́ občany a k
zákonu 314/2015 Sb. pro zahraniční klienty.
3. Na základě potvrzené a zaplacené objednávky je ubytovací zařízení povinno hosta ubytovat od 14:00 hod do
18:00 hod. Po tuto dobu je pokoj pro hosta rezervován. Případný požadavek na ubytování před 14:00 hod. nebo
po 18:00 hod. je nutné s ubytovacím zařízením dohodnout předem a vyčkat na potvrzení.
Online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.
s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze
platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na
www.comgate.cz.
4. Host užívá apartmán po dobu, kterou sjednal s ubytovacím zařízením a uvolní apartmán nejpozději do 10:00
hod. posledního sjednaného dne. Neučiní-li tak host ve stanovené lhůtě, je ubytovací zařízení oprávněno účtovat
pobyt i za následující den.
5.Zrušení rezervace a storno

Upozorňujeme, že rezervaci je nutné zaplatit nejpozději 5 dnů před plánovaným příjezdem, jinak objednávku stornujeme a termín nabídneme dalším hostům.

Zrušení rezervace je možné nejpozději 5 dnů před plánovaným příjezdem.

Při zrušení rezervace méně než 5 dnů předem je storno poplatek 100%.

Pokud chcete stornovat rezervaci, napište nám na e-mail: ubytovani@beskydskypivovarek.cz

Prosíme, přečtěte si ubytovací řád a obchodní podmínky.


Článek 2 – PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVANÝCH HOSTŮ
1. Za ubytování je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem za celý pobyt během registrace. Za
další poskytnuté služby host platí během pobytu.
2. Účty je možné hradit hotově či kartou, v českých korunách. Hostu či kupujícímu je ubytovací zařízení povinno
vystavit účtenku o poskytnutých službách a prodeji zboží.
3. Ubytovaný host není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou řádně k ubytování přihlášeny a
neuhradily poplatek za ubytování.
4. V apartmánu nesmí host přemisťovat nábytek a zařízení, provádět úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické
sítě nebo jiné instalace.
5. V apartmánu a celém areálu, vyjma, prostor dále určených je zakázáno kouřit. Kouřit je možné na volném
prostranství, před vstupem do restaurace a před vstupem do apartmánů. Na nedopalky jsou určeny kovové
nádobky. V případě porušení této povinnosti je ubytovací zařízení oprávněno hostu účtovat sankční poplatek ve
výši 5.000 Kč.
6. Rovněž je v celém areálu zakázáno, jakkoliv manipulovat s ohněm. Zakázáno je používání svíček a lamp s
plamenem. V případě porušení této povinnosti je ubytovací zařízení oprávněno hostu účtovat sankční poplatek
ve výši 5.000 Kč.
7. Je zakázáno poškozovat a zneužívat hasící přístroje a hydranty, poškozeny nesmí být plomby ani revizní
nálepky. Hasební prostředky musí být trvale volně přístupné a není dovoleno na ně cokoliv zavěšovat. Zjištěné
poškození, prosím, nahlaste provozovateli.
8. V apartmánu jsou instalované detekční hlásiče požáru a kouře. V případě spuštění alarmu je ubytovací
zařízení oprávněno vstoupit do daných prostor z důvodů kontroly příčiny alarmu.
9. V apartmánu není dovoleno hostu používat vlastní elektrické spotřebiče. Toto nařízení se netýká notebooků
nebo elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicích strojků, fénů).
10. Host je povinen při odchodu z apartmánu uzavřít vodovodní kohoutky, vypnout elektrické spotřebiče (vyjma
ledničky), zhasnout světla, zavřít okna a zamknout vstupní dveře.
11. V případě ztráty klíče je host povinen neprodleně ztrátu nahlásit provozovateli. V případě, že tak neučiní,
ubytovací zařízení nenese odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou klíče. Za ztracený klíč je hostu
účtován poplatek ve výši 3.000 Kč. Tento poplatek je host povinen uhradit ještě před odjezdem z apartmánu.
12. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno ponechávat děti do 10 let bez dozoru dospělých v apartmánu a
ostatních vnitřních i vnějších prostorách objektu. Za případné škody způsobené dětmi v objektu nese plnou
odpovědnost jejich zákonný zástupce.
13. Psům a jiným domácích zvířatům je vstup do apartmánů zakázán.
14. Zařízení apartmánu host využívá pouze pro účely, pro které je toto zařízení určeno. Host odpovídá plně za
škodu způsobenou úmyslně nebo nedbalostí. Dojde-li k poškození apartmánu, nebo jeho znečištění do té míry,
že nemůže být po úklidu opět pronajat, hradí host na místě kromě prací potřebných k nápravě poškození nebo
znečištění i plný poplatek za tyto dny.
15. Apartmán je hostu předán bez závad, pokud host během pobytu zjistí jakoukoli závadu nebo poruchu, je v
jeho vlastním zájmu, aby tuto poruchu nahlásil personálu. Za škody způsobené na majetku objektu odpovídá
host podle platných předpisů. Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že ji nezavinil. Tento nárok se
vztahuje i na škodu, která je zjištěna po odjezdu hosta.
16. Apartmány jsou vybaveny kuchyňskou linkou, jednoduše zařízenou základním nádobím. Je zakázáno vynášet
nádobí mimo apartmán nebo jej přemisťovat do jiného apartmánu. Host při opuštění apartmánu v den odjezdu
zanechá nádobí umyté a ve stavu, v jakém ho převzal. V případě porušení této povinnosti je ubytovací zařízení
oprávněno hostu účtovat sankční poplatek ve výši 500 Kč.
17. Ubytovaní hosté mohou parkovat svá vozidla na vyhrazených parkovacích místech podle pokynů
provozovatele. Ubytovací zařízení neručí za případné odcizení vozidla nebo věci v něm.
18. Ubytovaní hosté mohou po dohodě s provozovatelem odstavit svá kola v určené části. Ubytovací zařízení
neručí za případné odcizení kol a proto je třeba, aby hosté zajistili svá kola vlastním zámkem.
19. Ubytovací zařízení neodpovídá za věci hostem vnesené do objektu ani za škodu na odložených věcech, pokud
nebyly odloženy na místě tomu vyhrazeném. Za klenoty, peníze a jiné cennosti ubytovací zařízení odpovídá,
pouze pokud došlo na nich ke škodě jednáním pracovníka ubytovacího zařízení.
20. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu, se kterým je povinen se seznámit. V
případě, že je poruší, má ubytovací zařízení právo od smlouvy o poskytnutí služeb odstoupit před uplynutím
dohodnuté doby. Při zjištění porušení ustanovení ubytovacího řádu je ubytovací zařízení oprávněno přijmout
veškerá nutná opatření, potřebná k zamezení porušování ubytovacího řádu, a to dle povahy porušení i v
součinnosti s Policií ČR.
Článek 3 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Přání, pochvaly či připomínky mohou hosté vyjádřit ústně, písemně či telefonicky. Ústně u příslušného
personálu, který vyvine maximální snahu vyhovět hostovi. Písemně buď na e-mail
ubytovani@beskydskypivovarek.cz nebo na adresu Beskydský pivovárek, Ostravice 449, 739 14 Ostravice.
2. Za porušení ubytovacího řádu a za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení a v areálu odpovídá
host provozovateli ubytování. Provozovatel neodpovídá hostům za škody vzniklé v důsledku nerespektování
tohoto ubytovacího řádu.
3. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. prosince 2023

Zrušení rezervace a storno

Upozorňujeme, že rezervaci je nutné zaplatit nejpozději 5 dnů před plánovaným příjezdem, jinak objednávku stornujeme a termín nabídneme dalším hostům.

 

Zrušení rezervace je možné nejpozději 5 dnů před plánovaným příjezdem.

 

Při zrušení rezervace méně než 5 dnů předem je storno poplatek 100%.

 

Pokud chcete stornovat rezervaci, napište nám na e-mail: ubytovani@beskydskypivovarek.cz

Prosíme, přečtěte si ubytovací řád a obchodní podmínky.

Ochrana osobních údajů
Správce osobních údajů:
Beskydský pivovárek, s.r.o.
č.p. 449, 739 14 Ostravice
IČ: 29397405
DIČ: CZ29397405
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod značkou C 38828
Telefonní číslo: +420 731 212 895
info@beskydskypivovarek.cz
(dále také jen „Správce“)
I. Důležité pojmy
Správce je provozovatelem webových stránek www.beskydskypivovarek.cz, s
těmito weby spojenými dalšími online službami a dalších projektů v síti internet
(dále jen „Služby“). Při provozu Služeb Správce zpracovává osobní údaje.
Osobní údaje jsou identifikátory, které uživatel Správci sdělil subjekt údajů a
které jsou samostatně či ve spojení s dalšími identifikátory schopné
identifikovat konkrétního uživatele (fyzickou osobu).
Subjekt údajů je pro účely těchto Zásad uživatel – fyzická osoba, jehož údaje
jsou Správcem při provozu Služeb zpracovány.
Zpracování osobních údajů znamená jednotlivý úkon či soubor úkonů, k nimž
systematicky dochází při nakládání s osobními údaji. Jedná se zejména o jejich
shromažďování, uspořádání, ukládání, vyhledávání, používání, řazení a třídění v
databázích, blokování a další. Zpracování osobních údajů je Správcem je
prováděno v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů, a
to dle nařízení č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení
GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Zpracovatelem je osoba (fyzická či právnická), kterou Správce pověřil
zpracováním osobních údajů pro účely stanovení Správcem.
Zvláštní kategorie údajů jsou osobní údaje, které vypovídají o rasovém či
etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém
přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo
sexuální orientaci fyzické osoby.
II. Účel a způsob zpracování osobních údajů
1. Účelem zpracování osobních údajů je využití Služeb poskytovaných
Správcem. Právním základem zpracování osobních údajů je pak uzavřená
smlouva, objednávka či udělený souhlas ze strany subjektů údajů.
2. Emailové newslettery správce zasílá pouze na základě uděleného zvláštního
souhlasu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti, k zasílání emailových zpráv (newsletterů); takovýto souhlas však
nenahrazuje souhlas se zpracováním osobních údajů.
3. Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly uživateli
poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely (nákup Služeb / uzavření smlouvy
či další využití Služeb a zasílání informací formou emailových newsletterů).
4. Zvláštní kategorie údajů je Správcem zpracovávána vždy pouze na základě
toho, že takové údaje Správci subjektů údajů sám dobrovolně v rámci využití
služeb sdělí; Správce údajů předem od uživatele takové údaje nevyžaduje a
nemá první či jakýkoliv jiný zájem na jejich zpracování. Sdělení takovýchto údajů
záleží vždy na rozhodnutí subjektů údajů.
5. Správce zpracovává osobní údaje tak, že s nimi provádí zejména následující
úkony a operace: ukládá je do databáze uživatelů, upravuje je v případě, že si
uživatelé dožádají doplnění nebo úpravy, vyhledává je v rámci své databáze,
třídí je dle jednotlivých kritérií a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro
zpracování nebo po odvolání souhlasu subjekty údajů.
III. Doba uchování osobních údajů
Správce uchovává sdělené osobní údaje po následující dobu:
• V případě trvání smluvního vztahu po dobu jeho trvání a následujících 5 let po
jeho ukončení (a to z důvodu možné reklamace či dalších nároků smluvních
stran.
• Po dobu 5 let od posledního využití služby uživatelem.
• Nebo do odvolání souhlasu či obdobného úkonu uživatele, kterým odvolá
možnost zpracování svých osobních údajů Správcem.
IV. Práva subjektů údajů
Správce garantuje subjektům údajů v souvislosti se zpracováním osobních
údajů zejména tato práva, která vychází z nařízení GDPR:
1) Subjekty údajů mají právo na přístup ke svým osobním údajům. Dále mají
právo na jejich opravu a/nebo doplnění nebo jejich výmaz, popřípadě mohou
požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, jakož i právo nebýt
předmětem automatizovaného individualizovaného rozhodování (vč.
profilování).
2) Subjekty údajů mají právo vznést námitku proti zpracování svých osobních
údajů.
3) Subjekty údajů mají právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně
používaném a strojově čitelném formátu.
4) Subjekty údajů jsou oprávněny kdykoliv udělený souhlas se zpracováním
osobních údajů odvolat. Pro odvolání souhlasu Správce doporučuje využít tento
svůj kontaktní email: info@beskydskypivovarek.cz
5) Subjekty údajů jsou oprávněny podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je
Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), se sídlem Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7, email posta@uoou.cz, datová schránka qkbaa2n.
V. Informace o cookies
1. Správce při užití webových stránek používá cookies či obdobné technologie.
Cookies jsou obsahově malé soubory, které slouží k ukládání a přijímání
identifikátorů a dalších informací o zařízeních uživatelů, z nichž přistupují na
webové stránky Správce.
2. Správce používá základní (nezbytné) technické, analytické a marketingové
cookies. Technické cookies pomáhají při shlédnutí stránek a případně při
registraci do Služeb správce. Analytické cookies Správce užívá k analýze dat za
účelem zlepšení fungování Služeb Správce. Marketingové cookies slouží ke
sledování preferencí uživatelů webových stránek za účelem cílení reklamy.
Analytické a marketingové cookies využívá Správce ve spolupráci s nástroji
třetích osob a užívá je jen na základě předchozího souhlasu uživatelů.
3. Uživatel je oprávněn využití cookies v nastavení svého internetového
prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých cookies, na to
slouží zvláštní nástroj pro správu cookies v rámci webových stránek
www.beskydskypivovarek.cz.
VI. Závěrečná ustanovení
1. V případě, využije-li Správce pro svou činnost zpracovatele, zavazuje se
pověřit je ochranou osobních údajů stejnou, jako garantuje subjektům údajů v
rámci těchto zásad.
2. Správce při své činnosti nepředává osobní údaje mimo země EU.
3. Správce si vyhrazuje právo je změnit v případě změn na straně Správce či
právní úpravy v této oblasti.
4. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 1. 12. 2023.
Cookies na webových stránkách www.beskydskypivovarek.cz
Na základě požadavku zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích,
jsme povinni vás informovat o tom, že náš web využívá tzv. cookies.
Co jsou cookies a k čemu slouží?
Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané
v počítači nebo mobilním zařízením prostřednictvím prohlížeče v okamžiku, kdy
začnete využívat naše webové stránky. Když se později vrátíte na náš web,
prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace,
které si u vás předtím uložil. Soubory cookie můžete ze svého počítače nebo
zařízení odstranit dle pokynů v souboru nápovědy svého prohlížeče internetu.
Svůj prohlížeč můžete také nastavit tak, aby soubory cookie nepřijímal. Pokud
však soubory cookie odstraníte nebo zablokujete, některé funkce webu nebude
možné využít. Cookies umožní našemu webu zaznamenat informace o vaší
návštěvě, jako jsou například oblíbené nemovitosti, použitý jazyk a další.
Soubory “cookies” mohou ulehčit a zpříjemnit práci při prohlížení internetu tím,
že si zapamatují vaše preference anebo vám při opakovaných návštěvách
určitých webových stránek ulehčí přihlašování a orientaci na webu. Já je
používám například ke sledování počtu návštěvníků mých webových stránek, k
registraci a uložení vašeho nastavení a vyhledávání a k výběru reklamy.
Cookies v žádném případě neslouží k identifikaci vaší osoby.
Soubory cookies se rozdělují na dočasná a trvalá. Dočasná cookies jsou po
ukončení vaší návštěvy smazána a slouží k tomu, aby při přecházení z jedné
stránky na druhou byla zachována data a nemuseli jste je zadávat opakovaně.
Dělají web přehlednější a srozumitelnější s větší bezpečností směrem k
uživatelům. Trvalá cookies zůstávají ve vašem počítači déle, umožní vám si
přizpůsobit naše webové stránky a slouží k tomu, abychom dokázali vždy
zareagovat co nejrychleji na vaše potřeby. Tyto soubory však neslouží k osobní
identifikaci návštěvníků těchto stránek, jsou ukládány anonymizované a nejsou
spojeny s žádnými dalšími daty. Každý prohlížeč umožňuje administraci
cookies. V případě, že váš prohlížeč bude mít povoleno použití cookies, budeme
předpokládat, že s využitím cookies na našem webu souhlasíte.
Jak mohou být využívány cookies na stránkách?
Beskydský pivovárek, jako správce stránek a osobních údajů je oprávněn
využívat z důvodu svých oprávněných zájmů tzv. technická cookies, která
usnadňují technický chod webových stránek (např. jazyková volba stránek,
vytvoření a registrace účtu uživatele) a základní výkonnostní cookies pro účely
měření návštěvnosti stránek – Google Analytics. Správce dále využívá cookies
pro tzv. remarketing na základě Vašeho souhlasu.
Měření návštěvnosti
Pomocí Google analytics se ukládají anonymní cookies a pomocí nich zjišťuji,
které stránky kolik uživatelů navštěvuje, co je zajímá, jak dlouho na stránkách
zůstanou. Známe počty lidí, čas strávený na našem webu, ale neznáme
jmenovitě, kdo to je.
Remarketing
Cookies někdy používáme k výběru reklamy a to podle zájmu návštěvníka (tzv.
remarketing). Tím se zabrání, že se vám bude nabízet reklama, o kterou nemáte
zájem, nebo to, co jste již viděli. Data z remarketingu používáme pouze k výběru
uživatelů z důvodu nabídky vhodnější reklamy. Pro účely remarketingu
můžeme zjišťovat data o přibližné geografické lokaci vašeho počítače nebo
mobilního přístroje za účelem poskytování lepšího relevantního obsahu.
Cookies třetích stran
Při návštěvě našich webových stránek mohou být ve Vašem počítači nebo
mobilním zařízení za účelem remarketingu ukládány cookies i jiných webových
stránek (na základě Vašeho souhlasu), které mohou být na našem webu
provozovány nebo na ně náš web odkazuje. Jedná se o společnost GOOGLE,
Facebook, Seznam a případně další. Tyto weby mají své zásady ochrany
osobních údajů. Naše webové stránky tyto cookies nedokáží číst. V některých
případech jsou tyto weby využívány k tomu, aby se na nich zobrazovala naše
reklama.
Nastavení správy cookies v prohlížečích:
Nejčastěji požívané webové prohlížeče (Mozilla Firefox, Google Chrome,
Internet Explorer, atd.) umožňují správu cookies. V nastavení prohlížečů se dají
jednotlivé cookie blokovat, mazat, nebo úplně zakázat jejich používání, nebo je
omezit či povolit pro vybrané webové stránky. Detailnější informace najdete v
nápovědě vašeho prohlížeče.
Nesouhlas a odstranění souborů cookie
Pro váš uživatelský komfort doporučuji při návštěvě mých webových stránek
soubory cookie povolit. Pokud chcete odmítnout nebo odstranit všechny
soubory cookie, můžete to provést přímo ve vašem prohlížeči. Odmítnutí
souborů cookie ovšem bude mít negativní vliv na použitelnost nejen našeho
webu, ale i všech ostatních.
V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nás můžete kontaktovat

powered by trevlix trevlix