open in a new window
Official Site
Arrival date Departure date

Pokoj č.1

+
from 1 200
room / 1 night
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · TV · Air conditioning · Refrigerator · Parking · Bike storage
price detail  

Pokoj č.2

+
from 1 400
room / 1 night
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · TV · Air conditioning · Refrigerator · Parking · Bike storage
price detail  

Pokoj č.3

+
from 1 400
room / 1 night
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · TV · Air conditioning · Refrigerator · Parking · Bike storage
price detail  

Pokoj č.4

600
room / 1 night
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Air conditioning · Refrigerator · Parking · Bike storage

Všeobecné ubytovací podmínky pro ubytování

 

1. Obecná ustanovení, uzavření smlouvy o ubytování

1.1. Tyto ubytovací podmínky upravují práva a povinnosti ubytovatele a hosta (ubytovaného) v souvislosti s ubytováním v ubytovací zařízení ubytovatele.

1.2. Ubytovatelem je obchodní společnost Rakbes s.r.o., IČ: 04797060 , se sídlem Bří Mrštíků 1047/28, 691 06 Velké Pavlovice.

1.3. Ubytovatel poskytuje ubytování přechodně na ujednanou dobu v Ubytování Beseda, které se nachází na adrese Náměstí 524, 691 03 Rakvice.

1.4. Host se zavazuje uhradit ubytovateli cenu za ubytování, která je mu předem sdělena.

1.5. Mezi ubytovatelem a hostem je uzavřena smlouva o ubytování. Smlouva o ubytování je uzavřena

a) v případě online objednávky prostřednictvím webových stránek ubytovatele, na níž je ubytování ubytovatelem nabízeno, a to okamžikem doručení potvrzení termínu ubytování na emailovou adresu hosta

b) v případě jiných způsobů objednávky vystavením potvrzení o ubytování ze strany ubytovatele nebo zaplacením ceny za ubytování příp. její části (zálohy) ze strany hosta.

1.6. Uzavřením smlouvy o ubytování jsou ubytovatel a host touto smlouvou vázáni a jejich práva a povinnosti se řídí těmito ubytovacími podmínkami.

 

2. Typy a cena ubytování

2.1. Ubytovatel poskytuje ubytování ve čtyřech pokojích. Aktuální platný ceník je k dispozici na webu Ubytovatele – www.Beseda-Rakvice.cz . Cena za ubytování je bez snídaně. Místní rekreační poplatek není zahrnut v ceně ubytování a je splatný při nástupu na ubytování. Ubytování pro děti do 3 let bez nároku na lůžko je zdarma.

2.2. Při délce pobytu tři a více nocí je hostu poskytnuta sleva 15% z ceny ubytování.

 

3. Doklad totožnosti hosta

3.1. Ubytovatel poskytuje ubytování pouze osobám, které ubytovateli poskytnou údaje vyžadované ubytovatelem, zejména osobní identifikační údaje hosta.

3.2. Host je povinen poskytnout ubytovateli osobní údaje nezbytné pro uzavření smlouvy o ubytování, jakož i pro poskytnutí těchto údajů orgánům veřejné moci. Host je povinen poskytnout ubytovateli při přihlášení k ubytování doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Odepře-li host předložení osobního dokladu totožnosti, ubytovatel není povinen poskytnout mu ubytování a pro případné zrušení pobytu platí podmínky pro storno pobytu. Po předložení dokladu totožnosti poskytne ubytovatel hostu klíče s číslem pokoje.

 

4. Platba

4.1. Host je povinen uhradit cenu za celou dobu ubytování předem před započetím ubytování, není-li s ubytovatelem dohodnuto jinak, a to některým z následujících způsobů platby:

a) v případě online rezervace současně s provedením rezervace prostřednictvím platební karty prostřednictvím platební brány ComGate.

b) v případě doplatku (byla-li uhrazena pouze záloha) uhradit hotově při nástupu k ubytování

c) každý host je povinen uhradit místní poplatek obci za každý započatý den (dle aktuální sazby) před nástupem k ubytování.

 

Platební bránu provozuje společnost

ComGate Payments, a.s.

Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové

E-mail: platby-podpora@comgate.cz

Tel: +420 228 224 267

https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

 

5. Storno smlouvy o ubytování

5.1. Host je povinen při uzavření smlouvy o ubytování (online rezervace, telefonická rezervace, rezervace v místě ubytování) uhradit 50 % celkové ceny ubytování, není-li mezi ubytovatelem a hostem dohodnuto jinak. V případě zrušení smlouvy o ubytování je host povinen uhradit ubytovateli storno poplatek v následující výši:

1. a) V případě zrušení smlouvy v době 30 a více dnů před zahájením ubytování činí storno poplatek za zrušení ubytování 0 % z celkové ceny ubytování.

2. b) V případě zrušení smlouvy v době 30 až 14 dnů před zahájením ubytování činí storno poplatek za zrušení ubytování 50 % z celkové ceny ubytování.

3. c) V případě zrušení smlouvy v době méně jak 14 dnů před zahájením ubytování činí storno poplatek 100 % z celkové ceny ubytování.

 

6. Počátek a konec ubytování

6.1. Přihlášení k ubytování umožňuje ubytovatel v době od 15:00 do 19:00 hod. V případě, že nedojde k přihlášení hosta k pobytu do 19:00 hod, je ubytovatel oprávněn zrušit celou rezervaci hosta pro celou dobu ubytování, není-li mezi ubytovatelem a hostem dohodnuto jinak, a to za výše uvedených podmínek pro storno pobytu.

6.2. Host je povinen odevzdat pokoj ubytovateli do 10:00 hod posledního dne pobytu. V případě porušení povinnosti odevzdat pokoj v daném čase, je host povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 % ceny za jednu noc ubytování.

 

7. Pravidla ubytování

7.1. Host je povinen dodržovat pravidla stanovená těmito ubytovacími podmínkami, dalšími pokyny, které upravují provoz a pravidla chování v něm, jakož i pokyny personálu, a to zejména v souvislosti s bezpečností hostů, hygienickými a požárními předpisy.

7.2. Host odpovídá za děti, které jsou spolu s ním ubytovány. Děti do 10 let věku nesmí být na pokoji a v areálu objektu bez dozoru dospělých osob. V případě zjištění, že je hostem v takto vymezeném prostoru ponecháno dítě bez dozoru, může ubytovatel ukončit pobyt hosta dle podmínek pro storno pobytu stanovených těmito ubytovacími podmínkami.

7.3. V jednom pokoji ubytuje ubytovatel nejvýše počet osob odpovídající počtu lůžek, vyjma dětí do 3 let bez nároku na lůžko. Umožní-li host užívání osob více osobám, je ubytovatel oprávněn zrušit pobyt hosta, a to v souladu s podmínkami pro storno pobytu.

7.4. Ubytovatel předá hostu pokoj ve stavu způsobilé pro řádné užívání. Přechodná nefunkčnost, vady či opotřebení zařízení, které nebrání běžnému užívání, nezakládají práva hosta na finanční kompenzaci. Host je povinen oznámit ubytovateli závady, poruchy a poškození pokoje neprodleně poté, co byly způsobeny nebo zjištěny. Host je povinen předat pokoj zpět ubytovateli ve stejném stavu, v jakém jej obdržel, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zjistí-li ubytovatel po skončení ubytování hosta vznik škody v době ubytování, je host povinen tuto škodu ubytovateli v plné výši nahradit.

7.5. Host není oprávněn jakkoli zasahovat do vybavení, elektrické sítě a zařízení pokoje, toto jakkoli přemisťovat, měnit nebo odnášet z pokoje. Host není oprávněn vnášet do pokoje bez předchozí dohody s ubytovatelem vlastní zařízení, nábytek (včetně dětské postýlky) a elektrické přístroje, vyjma drobné elektroniky sloužící osobní hygieně (elektrický zubní kartáček, holicí a masážní strojky apod.), notebooků a obdobných drobných zařízení.

7.6. Host není oprávněn vnášet do celého areálu penzionu střelné či jiné zbraně, střelivo, výbušné a nebezpečné látky.

7.7. V prostorách ubytování a na pokojích je zakázáno kouření. Kouřit je možné na venkovní zahrádce ve dvoře nebo před budovou.

7.8. V době od 22:00 hod do 6:00 hod jsou hosté povinni dodržovat noční klid.

7.9. Host je povinen přijmout přiměřená opatření v případě, že do areálu penzionu vnáší cenné věci. Pokoj pro jejich uložení není uzpůsoben a za jejich případnou ztrátu a odcizení ubytovatel neodpovídá.

7.10. Parkování je možné na protějším či vedlejším parkovišti. Parkoviště není hlídané, host odpovídá za řádné uzamčení a zabezpečení vozidla proti poškození a krádeži vozidla samotného nebo věcí v něm..

7.11.Ubytování domácích mazlíčků není dovoleno.

7.12. V areálu je umístěno bezplatné bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím sítě Wi-fi free. Případná nefunkčnost internetu v areálu penzionu nezakládá jakákoli kompenzační oprávnění hosta.

7.13. Ubytovatel je oprávněn neumožnit vstup do ubytování osobám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, osobám nepřiměřeně hlučným či jinak narušujícím pořádek a klid, a to zejména v době od 22:00 do 6:00 hod, stejně tak je ubytovatel oprávněn takové vykázat z ubytování, pokud již byly ubytovány. Ubytovaný je v takovém případě povinen uhradit ubytovateli 100 % z ceny ubytování.

7.14. Ubytovatel může jednostranně vypovědět smlouvu o ubytování a současně ukončit ubytování před uplynutím sjednané doby ubytování a vykázat hosta z ubytování, vyjma případů výslovně uvedených v těchto ubytovacích podmínkách, také v případě, že host jiným způsobem hrubě porušuje podmínky ubytování stanovené těmito ubytovacími podmínkami či právními předpisy nebo porušuje dobré mravy.

 

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Ubytovatel je správcem osobních údajů hosta ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jako „nařízení“) a zavazuje se při správě osobních údajů hosta postupovat v souladu s tímto nařízením. Ubytovatel hosta ve smyslu čl. 13 nařízení před rezervací ubytování (před uzavřením smlouvy o ubytování) informuje o zpracování osobních údajů hosta. Veškeré osobní údaje hosta, k jejichž zpracování a předávání je v souladu s nařízením vyžadován souhlas, zpracovává ubytovatel pouze na základě tohoto souhlasu.

 

9. Reklamace

9.1. Pokud vznese požadavek na reklamaci služby, je toto potřeba provést písemně na e-mail: rakbes@seznam.cz a do 14ti dnů obdrží informaci zda byla reklamace uznána nebo zamítnuta.

9.2. Pokud je reklamace uznána, ubytovatel nabídne hostovi formu kompenzace reklamované služby .

9.3. Pokud se ubyrovatel a host dohodnou na finanční kompenzaci, bude tato kompenzace dle dohody vyplacena hotově nebo na účet hosta.

 

10. Mimosoudní řešení sporů

10.1. V případě, že dojde mezi ubytovatelem a hostem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o ubytování, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E-mail: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Tyto ubytovací podmínky se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

11.2. Tyto ubytovací podmínky vstupují v účinnost dne 1.5.2023

 

Storno smlouvy o ubytování

5.1. Host je povinen při uzavření smlouvy o ubytování (online rezervace, telefonická rezervace, rezervace v místě ubytování) uhradit 50 % celkové ceny ubytování, není-li mezi ubytovatelem a hostem dohodnuto jinak. V případě zrušení smlouvy o ubytování je host povinen uhradit ubytovateli storno poplatek v následující výši:

1. a) V případě zrušení smlouvy v době 30 a více dnů před zahájením ubytování činí storno poplatek za zrušení ubytování 0 % z celkové ceny ubytování.

2. b) V případě zrušení smlouvy v době 30 až 14 dnů před zahájením ubytování činí storno poplatek za zrušení ubytování 50 % z celkové ceny ubytování.

3. c) V případě zrušení smlouvy v době méně jak 14 dnů před zahájením ubytování činí storno poplatek 100 % z celkové ceny ubytování.

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://beseda-rakvice.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme
Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Kontaktní formuláře
Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika
S kým sdílíme vaše údaje
Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

powered by trevlix trevlix