otevřít v novém okně
Oficiální web
Měna
Datum příjezdu Datum odjezdu

Chata Deluxe XL

×8 +130 m2
6 000
objekt / 1 noc (min. 2)
Wi-Fi · Sprcha · WC · Ručníky · Toaletní potřeby · TV · Fén · Kávovar · Rychlovarná konvice · Lednice · Kuchyně · Jídelní kout · Mikrovlnka · Myčka · Krb · Parkování · Úschovna kol

- dvou patrový srub pro 8 - 10 osob, kde dispozici jsou 2  pokoje se šatnou a sociálním zařízením, obývákem s rozkládacím gaučem, prostornou kuchyní, koutem pro odpočinek s výhledem na protější sjezdovky a Karlický Sněžník 

- terasa, lyžárna

- chaty se nachází v klidné části Dolní Moravy

Nejbližší dostupný termín je Čt 20.06.2024 - So 22.06.2024

Chata Deluxe

+70 m2
4 000
objekt / 1 noc (min. 2)
Wi-Fi · Sprcha · WC · Ručníky · Toaletní potřeby · TV · Fén · Ventilátor · Kávovar · Rychlovarná konvice · Lednice · Kuchyně · Jídelní kout · Mikrovlnka · Myčka · Krb · Parkování · Úschovna kol

- jedno patrový srub pro 4 - 6 osob, kde dispozici je rodinný pokoj se šatnou a sociálním zařízením, prostornou kuchyní, s obývákem s rozkládacím gaučem, s výhledem na protější sjezdovky a Karlický Sněžník 

- s terasou, lyžárnou

- chaty se nachází v klidné části Dolní Moravy

SLONOVY CHATY – OBCHODNÍ PODMÍNKY


Dolní Morava 48
561 69 Králíky
tel: +420 731 172 765 email: info@dolnimorava.cz
Smluvní podmínky (dále jen „podmínky“)
Miroslav Slončík, gen. Svobody 56/32, Šumperk 787 01, IČO 44769776
(dále jen „SCH“)
upravují vzájemné smluvní vztahy mezi SCH a fyzickými, popř. právnickými osobami (dále
jen „zákazník“),
jako uživateli služeb SCH v souladu s platnými právními předpisy.
Podmínky jsou pro všechny zúčastněné strany závazné.

I. Vznik smluvního vztahu:
Smluvní vztah mezi SCH a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem podepsané
písemné smlouvy potvrzené SCH a úhrady ceny nebo zálohy zákazníkem na účet SCH.
Svým podpisem na smlouvě zákazník stvrzuje, že se seznámil se smluvními
podmínkami SCH, uznává je a souhlasí s nimi.
SCH si vyhrazují oznámit, před uzavřením smlouvy, změny údajů uvedených v nabídce
služeb a pobytu. V takovém případě, kdy se údaje na přihlášce - smlouvě a v nabídce
služeb a pobytu odlišují, jsou závazné údaje, uvedené ve smlouvě.
II. Cena služeb a pobytu:
Cenou se rozumí cena, kterou potvrdí SCH ve smlouvě. Ceny jsou cenami smluvními
mezi SCH a zákazníkem.
Náklady SCH na další služby, které nejsou obsahem ceny, o které zákazník SCH požádá,
mu budou účtovány odděleně od sjednané ceny.
Případné slevy, vyhlášené SCH po datu podpisu smlouvy zákazníkem, nezakládají právo
zákazníka na zlevněnou cenu.
III. Platební podmínky:
SCH májí právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. Zákazník zaplatí buď
1/3 z ceny nebo 100% při uzavření smluvního vztahu.
Doplatek celkové ceny sjednané ve smlouvě musí zákazník uhradit nejpozději 3 dny
před zahájením pobytu a čerpáním služeb. V případě nedodržení termínu zaplacení
ceny zákazníkem jsou SCH oprávněny jeho účast na pobytu zrušit s tím, že náklady
spojené se zrušením účasti (storno poplatky) hradí zákazník.
IV. Změny podmínek smlouvy:
a) ze strany SCH:
- Jsou-li SCH nuceny z objektivních důvodů před zahájením pobytu změnit podmínky
smlouvy, navrhne zákazníkovi změnu smlouvy.
Pokud navrhovaná změna smlouvy vede i ke změně ceny pobytu, musí být v návrhu
nová cena uvedena.
- Zákazník má právo se rozhodnout, zda bude se změnou smlouvy souhlasit nebo zda
od smlouvy odstoupí. Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhůtě 5 dnů od
doručení oznámení o změnách, má se za to, že s její změnou souhlasí.
b) ze strany zákazníka:
- Před zahájením pobytu může zákazník písemně oznámit SCH, že se pobytu místo něho
zůčastní jiná osoba v oznámení uvedená.
- Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny pobytu.
Na nového zákazníka automaticky přechází povinnosti a práva vyplývající ze smlouvy.
V. Odstoupení od smlouvy:
a) ze strany SCH:
- z důvodu zrušení pobytu nebo z důvodu porušení smluvní povinnosti zákazníkem
(např. neuhrazení dohodnuté ceny)
- Odstoupí-li SCH od smlouvy z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, zákazník je
povinen zaplatit odstupné a ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu za nevyužité služby. SCH
vrátí zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny podle zrušené smlouvy.
- Odstoupila-li SCH od smlouvy z důvodu zrušení pobytu před jeho zahájením, má
zákazník právo požadovat, aby mu SCH na základě nové smlouvy poskytla nový pobyt
ve stejné kvalitě, může-li SCH takový pobyt nabídnout.
b) ze strany zákazníka:
- Zákazník může odstoupit od smlouvy v libovolnou dobu za podmínek stanovených
touto smlouvou.
- Odstoupí-li zákazník od smlouvy na základě nesouhlasu se změnou smlouvy, má
právo požadovat, aby mu SCH na základě nové smlouvy poskytla jiný pobyt, může-li SCH
takový pobyt nabídnout.
- Je-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinnosti SCH stanovené
smlouvou nebo nedojde-li k uzavření nové smlouvy v případě, že zákazník nepřistoupil
na změnu původně sjednané smlouvy, jsou SCH povinny bez zbytečného odkladu vrátit
zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny pobytu podle zrušené smlouvy,
aniž by byl zákazník povinen platit SCH odstupné.
Zákazník má právo od smlouvy odstoupit, i bez udání důvodů, výhradně písemnou
formou, přičemž se zavazuje uhradit dále uvedené odstupné (storno). SCH vrátí
zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny podle zrušené smlouvy.
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení.

 Odstupné (storno):

Storno poplatky hradí zákazník a jsou splatné ihned.
Odstupné (storno) se stanoví v % z ceny, není-li uvedeno jinak:


1) 20 dnů až 14dnů před zahájením pobytu 50%
2) 14 dnů až 4 dny zahájením pobytu 85%
3) 3 dny před zahájením pobytu 100%.
V případě odstoupení platí pro výpočet odstupného den, kdy nastaly účinky odstoupení.
Vyúčtování storna a vrácení úhrady služeb s odečtenými storno poplatky provede SCH
nejpozději do 35 dnů od účinnosti odstoupení.
V případě, že odstupné je vyšší než zaplacená záloha, je zákazník povinen rozdíl
uhradit nejpozději do 10 dnů od vyúčtování.


4. Zvláštní služby:
Služby, které nebyly zákazníkem objednány, můžou SCH dodatečně zajistit pouze v rámci
svých možností po předchozí dohodě a za předpokladu úhrady těchto služeb.


5. Cestovní doklady:
Zákazníci odpovídají za platnost svých cestovních dokladů. V případě, že cestovní
doklady zákazníka nejsou platné a zákazník se z tohoto důvodu nemůže pobytu
zúčastnit, postupují SCH stejně, jako by SCH odstoupily od smlouvy z důvodu porušení
smluvní povinnosti zákazníkem.


6. Zdravotní náležitosti:
Každý zákazník uzavírá smlouvu s vědomím svého zdravotního stavu a s vědomím
vlastní úhrady nákladů za lékařské zákroky a léčení.


7. Škody:

Zákazník je povinen uhradit škodu, kterou způsobil v průběhu pobytu a čerpání služeb v
ubytovacím zařízení. SCH neodpovídají za škodu, pokud byla způsobena
zákazníkem nebo třetí osobou, která není spojena s poskytováním pobytu a služeb,
nebo vznikla neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení
maximálního úsilí.


8. Práva SCH k zákazníkovi:
SCH si vyhrazují právo vyloučit zákazníka z pobytu, pokud svým jednáním a chováním
závažně narušuje průběh pobytu (např.: porušuje řád ubytování a klidnou dovolenou
ostatních rekreantů).
Při vyloučení z pobytu ztrácí zákazník jakýkoliv nárok na náhradu za nevyužité služby z
pobytu.
SCH nenesou odpovědnost za škody vyplývající pro zákazníka ze změn, ke kterým došlo
zaviněním tzv. „vyšší moci“ (kalamita v dopravě, přírodní katastrofy, politické nepokoje
aj.).
Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti SCH, nebo
okolnostem, které jsou na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo
zčásti nevyužije objednané, zaplacené a SCH zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi
nárok na náhradu ceny takových služeb ani na slevu z ceny pobytu.


9. Reklamační řízení:
Pokud není dále stanoveno jinak, nároky zákazníka vůči SCH plynoucí z porušení právní
povinnosti SCH uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu písemným doporučeným
dopisem na adresu sídla SCH.
Práva z odpovědnosti za vady poskytnutých služeb na základě smlouvy, tj. u předem
sestavené, nabízené a prodávané kombinace služeb cestovního ruchu za souhrnnou
cenu musí zákazník uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od
skončení pobytu.
Zákazník je při uplatňování reklamace povinen uvést jméno, příjmení, adresu, datum, co
je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, svou reklamaci řádně
zdůvodnit a podle možnosti i průkazně skutkově doložit.
O uplatnění reklamace jsou SCH povinny zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy
zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace
zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
Uplatní-li zákazník reklamaci, jsou SCH pověřený zaměstnanec povinen po potřebném
prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodnout o reklamaci ihned, ve
složitých případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná
k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem,
pokud se zákazníkem nebude dohodnuta delší lhůta.
V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo zčásti důvodná, spočívá
vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady nebo v případech, kdy je to možné, i v
poskytnutí náhradní služby. Jinak SCH poskytnou přiměřenou slevu z ceny vadně
poskytnuté služby. Tím není dotčeno právo zákazníka, v případech stanovených v
právních předpisech či v případech výslovně sjednaných se SCH od smlouvy odstoupit.

 

 

Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů:
Podpisem smlouvy uděluje zákazník SCH souhlas se zasíláním obchodních sdělení
elektronickou poštou na jeho elektronickou adresu a zároveň tímto uděluje souhlas, aby
SCH v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. jako správce či zpracovatel osobních údajů
zpracovával jeho osobní údaje. Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze
zaměstnancům SCH a dále osobám, které jsou oprávněny služby pro SCH poskytovat
nebo zajišťovat.
Podpisem smlouvy dále zákazník ujišťují SCH, že je zmocněn a podpisem smlouvy
uděluje souhlas ve smyslu paragrafu 5 odst. 2 zák. č.101/2000 Sb., rovněž i jménem
všech osob uvedených ve smlouvě.
SCH zpracovávají osobní údaje svých zákazníků s jejich souhlasem:
a) za účelem uzavření smlouvy a příp. jejich změn a zajištění plnění ze smluv
vyplývajících,
b) za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných SCH.
V případě zpracovávání, shromažďování a využití podrobností o elektronickém kontaktu
pro elektronickou poštu zákazníka má zákazník právo zdarma nebo na účet SCH
odmítnout souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé
zprávy způsobem uvedeným v obdrženém obchodním sdělení SCH dle citace zákona č.
480/2004 Sb.
XIV. Mimosoudní řešení sporů
V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, SCH
informují zákazníka o možnosti řešit případné spory, vyplývající ze smluv uzavřených s
SCH, prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00,
internetová adresa www.coi.cz.
XV. Účinnost
Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.12.2021. Těmito smluvními
podmínkami se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jejich účinnosti.

 

powered by trevlix trevlix