Apartmán Horní Mísečky O18 - Kleč Official Site

Thank you for choosing our apartment!

You will see free dates on bookmark Occupancy below. Minimum length of stay is 2 nights. After sending your reservation and paying the deposit, you will receive confirmation within 24 hours. By submitting the reservation, you agree to the terms and conditions below. Prices from CZK 3,500/night.

Payment options

Online payments are provided for us by the ComGate Payment Gateway. Service provider, ComGate Payments, a.s. is a licensed Payment Institution operating under the supervision of the Czech National Bank. Payments made through the payment gateway are fully secured and all information is encrypted.

Credit card payment

The fastest way to pay online. In the ComGate Payment Gateway interface, you enter the card number, validity date and CVC code - three numbers that you can find in the signature strip on the back of the card. Everything is secured by the 3D Secure standard, so you will probably be asked to enter a numerical code that you will receive by SMS from your bank.

Payment by bank transfer

Instant payment via internet banking. The ComGate payment gateway redirects you to your internet banking, where you log in as usual and confirm the already prepared payment order.

Currency
Arrival date Departure date

Apartmán O18 - Kleč

×6102 m2
from 4 100
room / 1 night (min. 2)
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · TV · Hairdryer · Fan · Coffee machine · Electric kettle · Refrigerator · Kitchen · Dining area · Microwave · Dishwasher · Washing machine · Parking
price detail  

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBJEDNATELE UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB V APARTMÁNECH SPOLEČNOSTI EBA Park, s.r.o.

 

Poskytovatel služeb:

EBA Park, s.r.o.,

zastoupená Janem Bártou, jednatelem

se sídlem Českobrodská 35, 190 12 Praha 9

IČ: 07060246

 

 1. Obecná ustanovení

Společnost EBA Park, s.r.o., IČ: 07060246 (dále jen „Ubytovatel“), tímto vydává ve smyslu ust, § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), tyto VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen „VOP“):

 

Předmětem těchto VOP Ubytovatele je úprava podmínek realizace ubytovacích a souvisejících služeb objednateli (dále jen „Klient“). VOP jsou nedílnou součástí všech ujednání mezi Ubytovatelem a Klientem. Potvrzením Nabídky Ubytovatele, resp. rezervace Klienta (dále jen „Rezervace“), uznává Klient následující VOP za závazné pro všechna plnění související s předmětem VOP.

 

 1. Rezervace služeb

Objednat pobyt v zařízení APARTMÁN Horní Mísečky lze pouze písemnou formou (poštou, e-mailem, nebo vyplněním a odesláním on-line formuláře na webových stránkách Ubytovatele). Případně i telefonicky, ale v takovém případě je však objednávka považována za přijatou až po jejím písemném potvrzení. Smluvní vztah vzniká odesláním objednávky služeb a prokázáním zaplacení zálohy. Nájemce odpovídá za pravdivost údajů, které uvádí v objednávce. Případné změny údajů (zejména počtu osob) je nájemce povinen neprodleně oznámit Ubytovateli.

 

Rezervaci může provést Klient pro sebe nebo ve prospěch třetí osoby. Rezervaci potvrdí Ubytovatel Klientovi písemnou formou, e-mailem nebo poštou. Rezervace (Objednávka) musí obsahovat:

 • jméno a příjmení Klienta
 • termín pobytu
 • kontaktní údaje Klienta: telefonní číslo, adresu trvalého bydliště, e-mail
 • způsob úhrady za služby
 • počet objednaných osob ve struktuře dospělé osoby x děti (u dětí věk)

 

Ubytovatel předběžné rezervace obvykle zpracovává do 24 hodin. Potvrzuje předběžné rezervace, stanovuje opce, zamítá předběžné rezervace, nebo navrhuje Klientovi jiný termín.

Objednávka pobytu je přijata písemným potvrzením od Ubytovatele. Klient je povinen se s potvrzením rezervace seznámit a nejpozději do 24 hodin nahlásit případné změny.

Rezervace je závazná. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis v potvrzení rezervace.

 

 1. Platební podmínky

Pro potvrzení rezervace se platí záloha ve výši 50% z ceny za ubytování, a to nejpozději do 3 dnů od vytvoření rezervace. Úhradou zálohy se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet Ubytovateli, není-li dohodnuto jinak. Nebude-li záloha Klientem řádně uhrazena, vyhrazuje si Ubytovatel právo zrušit sjednanou rezervaci a požadovat po Klientovi odpovídající storno poplatky dle bodu 6. těchto VOP.

Cenu za ubytování a služby, jakož i zálohu, je Klient povinen uhradit:

 1. platební kartou formou online platby přes platební bránu na webových stránkách Ubytovatele nebo
 2. převodem na bankovní účet Ubytovatele
 3. ve výjimečných případech po předchozí písemné dohodě v hotovosti k rukám Ubytovatele oproti příjmovému pokladnímu dokladu.  

V cenách není zahrnut poplatek (ubytovací, lázeňský, atd.), který se vybírá ve výši stanovené obecně závaznou vyhláškou příslušného městského úřadu.

Doplatek ceny za ubytování musí být uhrazen nejpozději 30 dnů před smluveným datem zahájení pobytu, ledaže se smluvní strany písemně dohodly jinak.

Při objednání pobytu v době kratší než 30 dní před nástupem se hradí obě zálohy současně (plná cena).

V případě prodlení Klienta s úhradou platby více jak 5dní za nabízené služby má Ubytovatel právo zrušit již potvrzenou rezervaci Klienta a požadovat po Klientovi vedle zaplacení dlužné částky také úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Ubytovatel si vyhrazuje právo použít kteroukoliv platbu Klienta k uhrazení jeho nejstarší pohledávky/nejstarších pohledávek, kterou/které má vůči Klientovi po lhůtě splatnosti.

 

 1. Práva a povinnosti Klienta

Klient má právo užívat po dohodnutou dobu přidělený apartmán. Apartmán se předává Klientovi  vždy od 15:00 do 20:00hod, ledaže se Ubytovatel s Klientem dohodnou písemně jinak. Po předchozí písemné dohodě o pozdním příjezdu Klienta zajistí Ubytovatel předání apartmánu za poplatek 300,-Kč v čase 20:00-24:00hod.

Apartmán se předává zpět Ubytovateli nejpozději v den odjezdu do 10:00hod.

Nemovitost a její movité vybavení budou předány dle Seznamu movitého majetku – INVENTÁŘE, který je volně dostupný v budově. Veškerý movitý majetek uvedený v INVENTÁŘI bude předán bez závad, funkční a v pořádku, což obě strany stvrdí podpisem. Pokud bude něco při předání (převzetí) a porovnání soupisu po pobytu chybět či bude rozbité, poškozené či nefunkční, je nájemce povinen uhradit škodu v hotovosti při předání objektu. K tomuto účelu slouží kauce ve výši 5.000 Kč, kterou skládá nájemce při převzetí objektu. V případě, že bude škoda vyšší než kauce 5.000,-Kč a nedojde k okamžité dohodě, bude věc řešena Policií ČR.

V celém objektu je přísný zákaz kouření. V případě, že pronajímatel zjistí porušení tohoto zákazu, je oprávněn zájemce a všechny osoby s ním užívající nemovitost okamžitě vykázat z apartmánu bez náhrady. Nájemce je oprávněn provést namátkovou kontrolu apartmánu v době pronájmu.

Klient je povinen zacházet s majetkem Ubytovatele šetrně. Každou zjištěnou závadu nebo škodu na zařízení je Klient povinen neprodleně hlásit Ubytovateli. Klient je povinen udržovat pořádek a čistotu v apartmánu, v lyžárně a ve společných prostorách ubytovacího zařízení. Klient je povinen dodržovat noční klid v době od 22:00 do 6:00 hodin. Klient je povinen zabezpečit soukromé (vnesené) věci tak, aby nemohlo dojít k jejich zcizení. Ubytovatel tyto věci nepojišťuje a vzhledem k charakteru ubytovacího zařízení a provozním podmínkám za tyto věci neručí.

Klient má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit včas, bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava. Případné reklamace je nájemce oprávněn uplatňovat pouze v době pobytu, tak aby mohla být sjednána náprava. V okamžiku vzniku reklamace musí být proveden zápis mezi zákazníkem a majitelem, a to včetně potvrzení nečerpaných služeb. Tyto doklady musí být součástí reklamace, bez nich nelze reklamaci uplatnit.

Klient je povinen při nástupu do ubytovacího zařízení převzít svazek klíčů a čipů od budovy, lyžárny a apartmánu. Ztrátu svazku klíčů, nebo jeho částí, je Klient povinen neprodleně bez zbytečného odkladu oznámit Ubytovateli. Svazek klíčů je majetkem ubytovatele, při ztrátě je Klient povinen uhradit výdaje spojené s výměnou vložky, klíčů, čipu apod., resp. další náklady, které bude Ubytovatel nucen vynaložit na odstranění touto ztrátou vyvolaných následků.

Klient je povinen nejpozději v okamžiku odjezdu zaplatit dohodnutou cenu včetně případných dalších nákladů, které vznikly z důvodů zvláštních služeb, které požadoval on sám anebo hosté, kteří ho doprovázejí, včetně zákonné daně z přidané hodnoty.

Klient odpovídá za osoby, které za ním přišly na návštěvu po celou dobu jejich pobytu v objektu, a je povinen je doprovázet při jejich průchodu společnými prostorami objektu. Pro návštěvy Klienta platí stejné povinnosti jako pro Klienta. Ubytovatel má právo, podle vlastního uvážení, neumožnit vstup jiné osobě do objektu a nebo takovou osobu následně z objektu vykázat.

Klient ručí a odpovídá Ubytovateli za jakoukoliv škodu, kterou způsobí on nebo jeho host nebo jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle Klienta využívají služeb Ubytovatele.

Klient je povinen předat apartmán Ubytovateli ve stavu v jakém jej převzal. Zejména je povinen provést závěrečný hrubý úklid, vyndat z myčky nádobí, vynést odpadkové koše. V případě, že Klient nepředá Ubytovateli apartmán ve stavu v jakém jej převzal, je Ubytovatel oprávněn vyměřit Klientovi peněžní pokutu do výše 1 000 Kč, ledaže si Klient před datem zahájení pobytu u Ubytovatele objednal a zaplatil službu Úklid.

Klient je povinen uvolnit apartmán v den odjezdu ve stanovený čas. V případě, že Klient neuvolní apartmán ve stanoveném čase, je Ubytovatel oprávněný Klientovi účtovat další pobytový den nebo osobní zavazadla Klienta vystěhovat a zajistit, aby nedošlo k omezení práv dalších Klientů.

 

Klientovi je zakázáno:

-umožnit vstup, pobyt a přespání v ubytovacím zařízení třetím osobám, půjčovat klíče od ubytovacího zařízení třetím osobám,

-přemísťovat nábytek do jiných pokojů nebo prostor bez souhlasu ubytovatele,

-kouřit na pokojích, na chodbách, ve společných prostorách,

-provádět zásahy do rozvodů elektřiny, vody, datových sítí a ústředního topení,

-vyměňovat žárovky za jiné s vyšším výkonem,

-vnášet do ubytovacího zařízení a mít v užívaném prostoru resp. pokoji: hořlavé, výbušné a zápalné látky, zbraně, drogy (vč. marihuany), neskladné předměty, plynové spotřebiče, elektrické přímotopné spotřebiče, elektrické varné plotýnky a pračky,

-upravovat či vyměňovat dveřní zámky,

-znečišťovat společné prostory a okolí ubytovacího zařízení,

-chovat v prostorách ubytovacího zařízení zvířata všech druhů, vč. akvarijních ryb,

-vyhazovat nebo vylévat z oken vodu či jiné tekutiny, nábytek, elektrospotřebiče, věci osobní spotřeby, jídlo, odpadky a jakékoliv jiné věci.

Podmínkou pro pobyt v ubytovacím zařízení Ubytovatele je zejména dodržování základních pravidel společenského soužití, tolerance a vzájemného respektu ve smyslu občanského zákoníku, dodržování nočního klidu, dodržování pořádku a čistoty ve všech prostorách uvnitř objektu a v jeho bezprostředním okolí. Za porušení povinností uvedených těchto VOP je Ubytovatel oprávněn vyměřit Klientovi peněžní pokutu do výše 5 000 Kč.

Právo na ubytování v ubytovacím zařízení zaniká k poslednímu dni ubytování uvedenému v potvrzení objednávky ubytování Ubytovatelem.

Právo na ubytování zaniká okamžitě, jestliže Klient poruší tyto VOP nebo hrubým způsobem porušil pravidla společenského soužití a nebo v případě, jestliže Ubytovateli neuhradí předem ubytovací služby. V takovém případě může Ubytovatel ukončit ubytovací služby i bez nároků na vrácení zbývající částky za ubytování.

Právo na ubytování v ubytovacím zařízení zaniká posledním dnem do doby, na kterou jsou ubytovací služby uhrazeny. Klient je povinen opustit apartmán a předat Ubytovateli apartmán a lyžárnu včetně všech náležitostí do 10:00 hodin. Nedodržení této povinnosti podléhá pokutě 1.000,-Kč. V případě skončení ubytování nemá Klient nárok na přidělení náhradního ubytování.

V případě že Klient nevyklidí ubytovací prostor ve smyslu předchozího odstavce, je Ubytovatel oprávněn majetek Klienta na náklady Klienta vystěhovat. Ubytovatel v těchto případech schraňuje majetek Klienta po dobu 2 týdnů ve svých prostorách a po této době jej může zlikvidovat, a nebo pro odvoz a schraňování věcí Klienta najme firmu. Klient pro takový případ zmocňuje Ubytovatele, aby jeho jménem, jako složitel, na toto uzavřel smlouvu s vybraným schovatelem, a to za běžných obchodních podmínek.

Při porušení povinností Klienta dle těchto „Závazných všeobecných smluvních podmínek“- např. uvedením nepravdivých informací v objednávce (počet osob, domácí zvíře apod.) může být Ubytovatelem na místě požadována finanční kompenzace, případně, nedojde-li k dohodě o finanční kompenzaci, je Ubytovatel oprávněn okamžitě ukončit smluvní poměr.

 1. Práva a povinnosti Ubytovatele

Ubytovatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech nabídnout Klientovi jiné ubytování, než bylo původně dohodnuté, pokud se nijak podstatně neliší od potvrzené objednávky.

Ubytovateli přísluší právo své služby kdykoliv vyúčtovat resp. je vyúčtovávat průběžně.

Ubytovatel může prodloužit pobyt Klientovi jen v případě, že má Ubytovatel k dispozici volnou kapacitu.

V případě, že Klient ukončí svůj pobyt dříve, než bylo sjednáno v potvrzení rezervace, Ubytovatel má právo účtovat Klientovi částku za celý pobyt včetně služeb.

 Ubytovatel je oprávněn ukončit poskytování služeb Klientovi a odstoupit od smlouvy s okamžitou platností a bez nároku Klienta na vrácení peněz, když:

 • Klient úmyslně nebo nedbale poškozuje majetek Ubytovatele, či jeho chování je v rozporu se zásadami slušného společenského chování, morálkou nebo obtěžuje svým chováním třetí osoby,
 • zdravotní stav Klienta ohrožuje zdraví třetích osob a personálu,
 • z důvodu zásahu vyšší moci.

Předané osobní údaje Klienta uvedené v objednávce pobytu je Ubytovatel oprávněn použít pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi Ubytovatelem a Klientem.

 1. Pojištění

Apartmán je pojištěn dle obvyklých podmínek pro pojištění nemovitostí (požár apod.). Pojištění se nevztahuje na úmyslné nebo neúmyslné poškození majetku Ubytovatele nebo poškození zdraví Klienta. Za účelem pojištění zdraví či odpovědnosti doporučujeme nechat se před nástupem pojistit běžným komerčním pojištěním pro dovolenou, odpovědnost apod.

 1. a) Klient podpisem smlouvy o nájmu potvrzuje, že je po dobu pobytu v ní pojištěn z odpovědnosti za způsobenou škodu u kreditního pojišťovacího ústavu a to v takovém rozsahu a výši, aby jakékoli škody jím způsobené na majetku pronajímatele byly tímto pojištěním zcela kryty.
 2. b) O případné způsobené škodě bude sepsán, okamžitě po jejím zjištění, škodní protokol, který podepíše nájemce a pronajímatel. V protokolu bude způsobená škoda popsána s určením její předpokládané výše a rozsahu. Protokol bude podepsán oběma stranami a o škodě bude pořízena fotodokumentace.
 3. c) Nájemce se zavazuje poskytnout pronajímateli maximální součinnost při následném ohlášení škody na pojišťovnu a sanaci následků pojistné události.

 

 1. Storno podmínky

Pokud Klient odstoupí od uzavřené smlouvy, je povinen hradit provozovateli níže uvedené storno poplatky z celkové ceny pobytu.

 Storno poplatky činí:

 • 50 % z ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od smlouvy více jak 60 dní před smluveným datem zahájení pobytu,
 • 100% z ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od smlouvy méně jak 14 dní před smluveným datem zahájení pobytu.

 

 1. Osobní data zákazníka

Klient odesláním vyplněné objednávky emailem potvrzuje svůj souhlas s manipulací s jeho osobními daty pro účely evidence ubytovaných, dále pro účely účetnictví ve smyslu daňových zákonů ČR a pro účely vlastního marketingu. Pronajímatel se zároveň zavazuje, že neposkytne osobní údaje nájemce třetí straně.

 

 1. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou nedílnou součástí objednávky ubytování. Pokud Klient tyto podmínky neobdrží, je oprávněn si je vyžádat u Ubytovatele. Tyto VOP jsou dostupné na internetových stránkách Ubytovatele https://apartmanhornimisecky.eu/. Klient má povinnost se s podmínkami seznámit před uskutečněním rezervace a Ubytovatel k tomu zajišťuje podmínky prostřednictvím své webové prezentace, rezervačních formulářů, e-mailového vyjádření k předběžné rezervaci a na vyžádání. Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.5.2020. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně upraveny mezi Ubytovatelem a Klientem výlučně písemnou formou.

If the Client withdraws from the concluded contract, he is obliged to pay the operator the cancellation fees listed below from the total price of the stay.

Cancellation fees are:

30% of the price of the stay, if the contract is canceled more than 45 days before the agreed start date of the stay,
70% of the price of the stay, if the contract is withdrawn from 45-14 days before the agreed start date of the stay,
100% of the price of the stay, if the contract is canceled less than 14 days before the agreed start date of the stay.

Klient odesláním vyplněné objednávky emailem potvrzuje svůj souhlas s manipulací s jeho osobními daty pro účely evidence ubytovaných, dále pro účely účetnictví ve smyslu daňových zákonů ČR a pro účely vlastního marketingu. Pronajímatel se zároveň zavazuje, že neposkytne osobní údaje nájemce třetí straně.

powered by trevlix trevlix