Na Bučinské Official Site

Pro rezervaci nejprve zvolte termín, aby se Vám zobrazily volné apartmány. Poté vyberte požadovaný apartmán. V dalším kroku nastavíte počet osob a dětí. Prvotní cena je kalkulována při plné obsazenosti a je to tedy cena maximální. Děti do 3 let nezadávejte a uveďte je pouze v poznámce k rezervaci. 

Currency
Arrival date Departure date

Žlutý apartmán

+
in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · TV · Electric kettle · Refrigerator · Kitchenette · Dining area · Microwave · Dishwasher · Parking · Bike storage

Nekuřácký apartmán bez balkónu. S výhledem na dominantní vrchol Tetřev.

price detail  

Červený apartmán

+
from 800
room / 1 night (min. 2)
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · TV · Electric kettle · Refrigerator · Kitchenette · Dining area · Microwave · Dishwasher · Parking · Bike storage

Nekuřácký apartmán s balkónem. S výhledem na Bučinskou cestu. 

price detail  

Zelený apartmán

+
in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · TV · Electric kettle · Refrigerator · Kitchenette · Dining area · Microwave · Dishwasher · Parking · Bike storage

Nekuřácký apartmán s balkónem. S výhledem na dominantní vrchol Tetřev.

price detail  

Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky apartmánů „Na Bučinské“

 

Děkujeme, že jste se rozhodli využít naše služby a dovolujeme si Vás požádat o dodržování následujících pravidel.

 

Chceme poprosit naše Hosty, aby si ještě před nástupem k pobytu důkladně přečetli tyto podmínky a v případě, že Vám nebude něco srozumitelné anebo v případě jakýchkoliv otázek, nás prosím kontaktujte.

 

Pronájem apartmánů, záloha, storno, platba

 • Host si může objednat pronájem apartmánů osobně, telefonicky nebo prostřednictvím rezervačního systému na internetové stránce kvilda-penzion.cz.
 • Celková cena za pronájem apartmánu vychází z požadavků Hosta a je zveřejněná na internetové stránce kvilda-penzion.cz.
 • Není-li v jednotlivém případě stanoveno Pronajímatelem jinak, je povinen Host uhradit Pronajímateli zálohu.
 • Host je povinen zálohu uhradit v termínu určeném Pronajímatelem. V případě, že záloha nebude Hostem uhrazena v termínu určeném Pronajímatelem, je Ubytovatel oprávněn odstoupit s okamžitou účinností od smlouvy o ubytování.
 • Záloha je dílčí platbou sjednané odměny.
 • Host je povinen za ubytování a další služby zaplatit cenu dle aktuálního ceníku Pronajímatele ke dni příjezdu. Ceník je k dispozici u Pronajímatele a rovněž na internetových stránkách Pronajímatele ( kvilda-penzion.cz/cenik ).
 • Host bere na vědomí, že uzavřením smlouvy o ubytování rezervuje Pronajímatel pro Hosta jím požadovanou ubytovací kapacitu. V případě, že Host nezahájí ubytování v den stanoveného příjezdu je povinen uhradit Pronajímateli následující poplatky, dále jen „storno poplatek“:
 • (i) V případě, že Host zruší ubytování dříve než 30 dnů před plánovaným dnem příjezdu činí storno poplatek 0,- Kč a záloha bude vrácena.
 • (ii) V případě, že Host zruší ubytování 30 dnů a méně před dnem příjezdu činí storno poplatek celou zálohu 1000,- Kč nebo dle dohody.
 • Host je povinen uhradit zbylou částku před ukončením pobytu.

Pobyt

 • Pronajímatel poskytuje Hostovi jen služby spojené s přenocováním.
 • Host se zavazuje, že po celou dobu pobytu v apartmánu bude ubytováno jen tolik osob, kolik bylo na začátku řádným způsobem nahlášeno Pronajímateli. Není dovoleno bez souhlasu Pronajímatele ubytovat ani přenocovat další osoby (prosíme nahlásit i návštěvy přes den).
 • Host má právo, pokud mu Ubytovatel nenabídne jiný čas pro ubytování, se nastěhovat do pronajatých prostor od 14.00 hod. dohodnutého dne („den příjezdu“) do 23.00 hod.
 • V den odjezdu musí Host uvolnit pronajaté prostory nejpozději do 10.00 hod.
 • V apartmánech je přísný zákaz kouření! – zároveň jakékoliv rozdělávání otevřeného ohně!
 • Psi ani jiná zvířata neubytováváme a je zakázáno je do apartmánu vodit.
 • Host je povinen chovat se tak, aby nerušil ostatní ubytované hosty. V době od 22.00 hod. do 6.00 hod je Host povinen dodržovat noční klid.
 • Host odpovídá Pronajímateli za jakoukoliv škodu, kterou způsobí on sám nebo jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle smluvního partnera využívají služeb Pronajímatele.
 • Pronajímatel neodpovídá za jakoukoli škodu na klenotech, penězích a jiných cennostech vnesených do prostor Pronajímatele.
 • Součástí pronájmu apartmánů je bezplatné poskytnutí parkovacího místa Hostovi na určeném místě v blízkosti apartmánu. Parkovací místo není hlídané, Pronajímatel nezodpovídá za odcizení, případně za škodu na motorovém vozidle. Doporučujeme našim Hostům, aby se vždy přesvědčili o řádném zabezpečení vozidla.
 • Host je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí. Před odchodem z apartmánu Host řádně zkontroluje uzavření vodovodních kohoutků, zhasnutí světel, vypnutí elektrických spotřebičů a uzavření oken a dveří v apartmánu.
 • V apartmánech ani mezi apartmány nesmí Host bez souhlasu Pronajímatele přemisťovat interiérové zařízení (nábytek, nádobí), vykonávat jakékoliv změny anebo úpravy na zařízení apartmánu, vykonávat zásahy do elektrické sítě anebo jiné instalace.
 • V apartmánech není dovoleno používat vlastní elektrické a plynové přenosné spotřebiče. Toto omezení se nevztahuje na používání elektrických spotřebičů nainstalovaných přímo v apartmánu, anebo přenosných elektrických zařízení (holicí strojek, fén na vlasy, nabíječky na běžné elektrické spotřebiče apod).
 • Z bezpečnostních důvodů, nedoporučujeme nechávat děti do 12 let bez dozoru dospělé osoby.

 Ukončení pobytu

 • Host je povinný předat apartmán v takovém stavu, v jakém ho převzal, s přihlédnutím na obvyklé opotřebení. Host zodpovídá za škody, které způsobil on sám, anebo osoby společně s ním užívající apartmán. V případě, že dojde k závažnému poškození apartmánu nebo jeho zařízení, má Pronajímatel právo požadovat náhradu za skutečně vynaložené prostředky použité na opravu nebo za navrácení do původního stavu.
 • Pronajímatel apartmánů „Na Bučinské“ si vyhrazuje právo okamžitě ukončit pronájem apartmánu, pokud Host porušuje Všeobecné obchodní podmínky apartmánů „Na Bučinské“, pokud Host způsobil vážné poškození apartmánu nebo zařízení domu, nebo pokud se Host chová po dobu pronájmu apartmánu nepřípustně.
 • Pronajímatel si vyhrazuje právo zrušit pronájem v důsledku událostí, kterým nebylo možné zabránit ani při vynaložení maximálního úsilí anebo v důsledku neobvyklých a nepředvídatelných okolností. Pronajímatel je povinný okamžitě, jak se o těchto událostech dozví, oznámit tuto skutečnost Hostovi. V tomto případě umožní Hostovi realizaci pronájmu v jiném termínu vhodném pro Hosta.

 

Uhrazením platby za pronájem apartmánu Host akceptuje platební a storno podmínky a potvrzuje, že jsou mu tyto „Všeobecné obchodní podmínky apartmánů „Na Bučinské““ známy, rozumí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je akceptuje.

Při zrušení pobytu 30 dnů a více před nástupním termínem - vracíme celou zálohu.
Při zrušení pobytu méně než 30 dnů před nástupním termínem - zálohu nevracíme, případně dohodou. 

Zaškrtnutím políčka vyjadřuji svůj dobrovolný souhlas se zpracováním mých osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo pronajímateli pro účely pronájmu a rezervace apartmánu. Souhlas se zpracováním dávám po dobu, dokud bude trvat účel zpracování osobních údajů.

Jako dotčená osoba prohlašuji, že jsem si vědoma svých práv ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to je, že svůj souhlas mohu kdykoliv písemně odvolat, mám právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracovávání a na přenosnost mých osobních údajů. Zároveň prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé.

powered by trevlix trevlix