ONLINE RESERVATION
Choose the date of stay and the apartment.
Continue by filling in the contact details.
Send the reservation and you will immediately receive a reservation email.
If you have any questions, please contact us: +421 905 120 216.

Arrival date Departure date
Available rooms at a selected date
Choose room(s)

MONTY 2 Double Family Lux

+46 m2
46
room / 1 night (min. 2)
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · TV · Hairdryer · Electric kettle · Refrigerator · Kitchenette · Dining area · Microwave · Parking
 • Separate bedroom with two fixed beds
 • Living room with two extra beds for three people
 • Baby cot free of charge
 • Fully equipped apartment kitchen
 • The total capacity of the apartment for 5 people
 • Spacious balcony
 • Price set per apartment / night
powered by trevlix

Všeobecné podmienky poskytovania prenájmu 

Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli využiť naše služby prenájmu Apartmánov MONTY a dovoľujeme si vás požiadať o dodržiavanie nasledovných pravidiel:

    1. Prenájom apartmánov

 • Klient si môže objednať prenájom apartmánov osobne, telefonicky, alebo prostredníctvom internetovej stránky www.apartmanmonty.com. V prípade takto uskutočnenej objednávky sa zaväzuje prenajímateľ najneskôr do 24 hodín vyrozumieť klienta o akceptácii jeho objednávky o rezervácii apartmánu. V prípade ak je apartmán v požadovanom termíne obsadený, prenajímateľ po vzájomnej dohode ponúkne klientovi na výber iný termín.
 • Celková cena za prenájom apartmánu vychádza z požiadaviek klienta a je zverejnená na internetovej stránke prenajímateľa www.apartmanmonty.com.
 • Prenajímateľ poskytuje klientovi len služby spojené s prenocovaním.
 • Klient sa zaväzuje, že počas jeho pobytu v apartmáne bude ubytovaných len toľko osôb, koľko bolo na začiatku riadnym spôsobom nahlásených prenajímateľovi. Nie je dovolené bez súhlasu prenajímateľa ubytovať ani prenocovať ďalšie osoby.
 • Prenájom apartmánu môže byť poskytnutý len klientovi, ktorý sa pri príchode do apartmánu preukáže svojím platným osobným dokladom totožnosti. Prenajímateľ vydá klientovi po doplatení sumy za prenájom apartmánu kľúče od apartmánu. Klient predtým ako sa ubytuje, skontroluje, či nie sú poškodené niektoré položky inventáru. V prípade, že zistí poškodenie niektorej položky inventáru, oznámi túto skutočnosť ihneď prenajímateľovi. Neskoršie zistenia nemôžu byť akceptované. Klient preberá následne zodpovednosť za prenajatý apartmán vrátane predmetného inventára, čo potvrdí svojím podpisom na tlačive ,,Záznam o odovzdaní Apartmánu MONTY*** do krátkodobého prenájmu“. 
 • Poistenie klienta nie je v cene prenájmu.
 • Samostatné ubytovanie v apartmáne nie je povolené osobám mladším ako 18 rokov.

       2. Nástup na pobyt

 • Nástupy na pobyt sú stanovené nasledovne :

​        - týždňový pobyt :        sobota - sobota          prihlásenie po 14.00 hod. / odhlásenie do 10.00 hod.

        - predĺžený víkend :     v pracovných dňoch    prihlásenie po 16.30 hod. / odhlásenie po 16.30 hod.    

                                            v dňoch prac. voľna     prihlásenie po 14hod. / odhlásenie do 10.00 hod.

        V prípade neskoršieho nástupu zo strany klienta je tento povinný o tomto informovať prenajímateľa telefonicky a operatívne si dohodnúť čas príchodu.

       3. Pobyt

 • V apartmánoch je prísny zákaz fajčenia!
 • Do apartmánov je zakázané vodiť psov a iné zvieratá.
 • Klient súhlasí, že do apartmánu počas celej doby prenájmu má právo na základe dohody s klientom vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností pracovník údržby, prípadne prenajímateľ.
 • V čase od 22.00 do 06.00 je klient povinný dodržiavať nočný kľud.
 • Súčasťou prenájmu apartmánov je bezplatné poskytnutie parkovacieho miesta klientovi pre dve motorové vozidlá na určenom mieste v blízkosti apartmánového domu. Parkovacie miesto nie je strážené, prenajímateľ nezodpovedá za odcudzenie, prípadne za škodu na motorovom vozidle. Odporúčame našim klientom, aby sa vždy presvedčili o riadnom uzamknutí a zabezpečení auta.
 • Prenajímateľ  nezodpovedá za veci (cennosti, peniaze a pod.) donesené klientom do priestorov apartmánov, ako aj za škodu spôsobenú na uložených veciach.
 • Klient je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, majetku, prírode i životnom prostredí. V rámci prevencie klient aj počas pobytu v prenajatom apartmáne bude mať  zamknuté vchodové dvere do apartmánového domu a vstupné dvere na apartmáne. Pred odchodom z apartmánu klient riadne skontroluje uzatvorenie vodovodných kohútikov, zhasnutie svetiel, vypnutie elektrických spotrebičov a  uzatvorenie okien a dverí na apartmáne.
 • V apartmánoch nesmie klient bez súhlasu prenajímateľa premiestňovať interiérové zariadenie, vykonávať akékoľvek zmeny, alebo úpravy na zariadení apartmánu, vykonávať zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
 • V apartmánoch nie je klientovi dovolené používať vlastné elektrické a plynové prenosné spotrebiče. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na používanie elektrických spotrebičov nainštalovaných priamo v apartmáne, alebo prenosných elektrických zariadení (holiaci strojček, sušič vlasov, nabíjačky na bežné elektrické spotrebiče a pod). 
 • V prípade požiaru je klient povinný sa riadiť pokynmi zodpovedných pracovníkov (v zmysle požiarneho evakuačného plánu apartmánového domu) a po príchode hasičskej jednotky, pokynmi veliteľa zásahu.
 • Z bezpečnostných dôvodov, neodporúčame ponechávať deti do 12 rokov bez dozoru dospelej osoby.    

  4. Ukončenie pobytu

 • Klient je povinný odovzdať apartmán v takom stave, v akom ho prevzal. Klient zodpovedá za škody, ktoré spôsobil on sám, alebo osoby spoločne s ním užívajúce apartmán. po skončení krátkodobého prenájmu sa klient zaväzuje odovzdať apartmán v stave, v akom ho prevzal , s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. V prípade, že dôjde ku závažnému poškodeniu apartmánu  alebo jeho zariadenia  má prenajímateľ právo požadovať náhradu za skutočne vynaložené prostriedky použité na opravu  alebo navrátenie pôvodného stavu. Posúdenie závažnosti poškodenia apartmánu určí prenajímateľ, alebo správca apartmánového domu a o tomto bude spísaný protokol, na základe ktorého si bude môcť prenajímateľ uplatňovať náhradu škody podľa príslušných právnych predpisov. V takomto prípade bude klientovi vystavený príslušný daňový doklad za skutočne vynaložené náklady  na opravu alebo na vrátenie poškodených zariadení apartmánu do pôvodného stavu, ktorý je klient povinný uhradiť do 10 dní od doručenia daňového dokladu. Ak klient neuhradí daňový doklad, prenajímateľ postúpi pohľadávku tretej osobe, ktorá má oprávnenie zastupovať prenajímateľa. 
 • V prípade straty kľúča je účtovaný poplatok 10 EUR.
 • Prenajímateľ Apartmánov MONTY si vyhradzuje právo okamžite ukončiť prenájom apartmánu, ak klient porušuje ,,Všeobecné podmienky poskytovania krátkodobého prenájmu Apartmánov MONTY“, ak klient spôsobil výrazné poškodenia apartmánu, alebo zariadení apartmánového domu, alebo ak správanie klienta je počas jeho prenájmu apartmánu neprístojné.
 • Prenajímateľ si vyhradzuje právo zrušiť prenájom v dôsledku udalostí, ktorým nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení maximálneho úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností. Prenajímateľ je povinný okamžite , ako sa o týchto udalostiach dozvedel, oznámiť túto skutočnosť klientovi. V tomto prípade umožní klientovi realizáciu prenájmu v inom termíne vhodnom pre klienta, alebo mu ponúkne podobné náhradne ubytovanie v partnerskom apartmáne.
     

      Uhradením platby za prenájom apartmánu klient akceptuje platobné a storno podmienky a potvrdzuje, že sú mu tieto ,,Všeobecné podmienky poskytovania krátkodobého prenájmu Apartmánu MONTY***“ známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich akceptuje.

       

     Chceme poprosiť našich klientov, aby si dôkladne ešte pred nástupom na pobyt dôkladne prečítali tieto podmienky a v prípade, ak by im niečo v ich obsahu nebolo celkom zrozumiteľné, alebo v prípade  akejkoľvek otázky aby nás kontaktovali.

 

Platnosť : od 01.11.2012

By checking the box, I express my voluntary consent to the processing of my personal data in accordance with Act no. 18/2018 Coll. on the protection of personal data and the GDPR Regulation in the scope of: name, surname, telephone number, e-mail to the landlord for the purposes of renting and booking the apartment. I consent to the processing for as long as the purpose of the processing of personal data continues.
As the person concerned, I declare that I am aware of my rights in accordance with Act no. 18/2018 Coll. on the protection of personal data and the GDPR Regulation, and that is that I can withdraw my consent at any time in writing, I have the right to access, delete, correct, restrict the processing and transferability of my personal data. At the same time, I declare that the personal data provided is true.