Ontario Kyselka Official Site

Pomocí tohoto formuláře můžete rezervovat pobyt v našem kempu. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na tel: +420725051065. Nejdříve si vyberte datum svého pobytu a pak projděte seznam dostupných chatek. Opakujte výběr místnosti, dokud nebudete mít vybrány všechny požadované chatky, a potom klikněte na tlačítko “rezervovat”. Pak budete přesměrováni na stránku podrobností rezervace, kde je také možné doplnit údale o hostech.

Currency
Arrival date Departure date

1 SKAUT chata


price on request
Wi-Fi · Parking

Klasická malá chata se dvěma postelemi.

2 SKAUT chata

14 m2

price on request
Wi-Fi · Parking

Klasická malá chata se dvěma postelemi.

3 SKAUT chata

14 m2

price on request
Wi-Fi · Parking

Klasická malá chata se dvěma postelemi.

4 SKAUT chata

14 m2

price on request
Wi-Fi · Parking

5 SKAUT chata

14 m2

price on request
Wi-Fi · Parking

6 TURISTA chata

24 m2

price on request

7 TURISTA chata

24 m2

price on request

8 TURISTA chata

24 m2

price on request

9 TURISTA chata

24 m2

price on request

10 FAMILY chata

28 m2

price on request

11 FAMILY chata

28 m2

price on request

12 FAMILY chata

28 m2

price on request

13 FAMILY chata

28 m2

price on request

14 FAMILY chata

28 m2

price on request

15 FAMILY chata

28 m2

price on request

16 RIVIERA chata

23 m2

price on request

17 RIVIERA chata

23 m2

price on request

18 RIVIERA chata


price on request

19 RIVIERA chata

23 m2

price on request

20 RIVIERA chata

23 m2

price on request

21 RIVIERA chata

23 m2

price on request

22 MOROUS chata

23 m2

price on request

23 MOROUS chata

23 m2

price on request

24 MOROUS chata

23 m2

price on request

PARADISO

×550 m2

price on request

Základní údaje

 1. Provozovatel: Obec Kyselka, Radošov 118, 362 72 Kyselka, IČ: 00254762, bank. spojení č.ú.:
 2. Provozovna, místo: Ontario - volnočasový rekreační areál, Radošov 300, 36272 Kyselka, GPS: 50.2657059N, 13.0008643E,
 3. Odpovědná osoba za provoz areálu: Aleš Labík, tel.: +420725051065
 4. Provozní doba: od 1. dubna do 31. října
 5. Zásobování vodou: Areál je zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu
 6. Odpadní voda: Rekreační zařízení je napojené na kanalizační systém obce
 7. Sociální zařízení:
  1. Přístavek na zadní straně budovy restaurace – toalety, sprchy, venkovní umyvadla a dřez na mytí nádobí.
  2. Toalety uvnitř budovy Restaurace
  3. Nové centrální sociální zázemí – momentálně je dokončena část určená pro „pány“ (toalety, pisoáry, sprchy) a venkovní prostory se dřezy a umyvadly. Další část určená pro „dámy“ je prozatím ve výstavbě.

Společné prostory:

 1. Společenská místnost v budově restaurace
 2. Společné posezení před budovou restaurace
 3. Veřejné ohniště s přístřeškem
 4. Volejbalové hřiště
 5. Bazén

Ostatní: Areál je vybaven wifi s bezplatným připojením, v celém areálu je rozvedená elektrická energie

Rezervační a storno podmínky

 1. Host může objednat ubytování ústně, telefonicky, emailem a online rezervací. Objednávka je akceptována až po písemné, telefonické nebo emailové rezervaci.
 2. Výše zálohy činí zpravidla 50 % celkové ceny za pobyt, pokud se host s provozovatelem nedohodnou jinak.
 3. Objednávku, která byla provozovatelem potvrzena, může host zrušit nebo změnit bez stornopoplatku, a to nejméně 30 dnů před nástupem k pobytu. V případě zrušení objednávky 10 až 29 dnů před zahájením pobytu činí storno poplatek 50 % uhrazené zálohy za pobyt, v případě zrušení pobytu 9 a méně dnů před nástupem k pobytu je účtován storno poplatek ve výši 100 % uhrazené zálohy. Storno poplatek nebude účtován, pokud zákazník uvede zvlášť závažný důvod ke stornování rezervace.
 4. V případě, že by došlo ke stornu rezervace ze strany provozovatele, klientovi bude vrácen uhrazený zálohový poplatek v plné výši 100 %.
 5. Rezervované kapacity jsou k dispozici k převzetí klientům do 18. hodiny večer v den plánovaného příjezdu, s výjimkou situace, kdy klient oznámí posunutí času příjezdu v předstihu. Po uplynutí výše stanovené doby rezervace (smlouva) pozbývá právní platnosti. Provozovatel má bez jakéhokoli závazku nárok na disponování s ubytovací kapacitou podle svého uvážení. Klient ztrácí nárok na vrácení zálohového poplatku.

Platební podmínky při příjezdu hosta:

 1. V den příjezdu je nezbytné zaplatit (doplatit) částku za pobyt, příp. další objednané služby. V případě nezaplacení (nedoplacení) částky na začátku pobytu si vedení areálu vyhrazuje právo klienta neubytovat. V případě odjezdu před uplynutím doby pobytu se platba nevrací, pokud nebylo sjednáno jinak.
 2. Nástup na pobyt, registrace hosta na recepci: Nástup na pobyt je od 13:00 hod., nebyla-li doba ubytování sjednána jinak. Ihned po příjezdu do areálu je každý host povinen nahlásit pobyt na recepci, předložit průkaz totožnosti. Ubytovaný host obdrží potřebné informace k pobytu. Seznam ubytovaných v areálu je součástí evidence ubytovaných a podléhá zákonu o ochraně osobních údajů.

Práva a povinnosti hostů

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo ve zvláštních případech přidělit hostu náhradní ubytování (např. z důvodu havárie na ubytovacím zařízení).
 2. Každý host je povinen seznámit se s tímto Provozním řádem a je povinen jej dodržovat. Zaplacením ubytování host prohlašuje, že je s tímto Provozním řádem seznámen.
 3. Hosté jsou povinni dodržovat vyhlášky obce Kyselka.
 4. Ubytovaní hosté i běžní návštěvníci jsou povinni dbát čistotu a pořádek.
 5. Užívání areálu je povoleno pouze osobám, které nejsou bacilonosiči nebo nejsou postiženi infekčními či parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.
 6. Pokud se u ubytovaného objeví závažné průjmové nebo epidemiologicky závažné onemocnění, je tato osoba povinna bezodkladně tuto skutečnost nahlásit vedoucímu zařízení, který zařídí další postup tak, aby bylo vyloučeno nebo minimalizováno zdravotní postižení ostatních ubytovaných.
 7. Ubytovatel si vyhrazuje právo odmítnout ubytování osobám pod vlivem alkoholu a dalších omamných látek, nebezpečným sobě nebo okolí, nebo takovým, u kterých jsou pochybnosti o dodržování základního hygienického minima.
 8. Ubytovatel si vyhrazuje právo vykázat ubytované z důvodu hrubých výtržností, rušení nočního klidu, nebo klidu a pohodlí ostatních ubytovaných osob.
 9. Ubytovaným je zakázáno vnášení a používání zbraní, loveckých zbraní, obranných sprejů, mechanických donucovacích prostředků, vzduchovek, poplašných pistolí, zábavné pyrotechniky a jiných výbušnina nebezpečných předmětů.
 10. Návštěvníci areálu mohou stavět stany, karavany a parkovat vozidla mohou pouze v prostorech k tomu vyčleněných nebo po dohodě se správcem areálu.
 11. Host má právo používat veškeré zařízení ubytovací jednotky a služeb ubytovatele.
 12. V ubytovací jednotce nesmí být bez souhlasu recepčních nebo vedení společnosti přemísťován nábytek ani jinak nic měněno.
 13. V ubytovací jednotce nesmí být prováděny zásahy do rozvodů elektrické instalace.
 14. Hosté jsou povinni umísťovat komunální odpad pouze do určených nádob na vyhrazených místech .
 15. Není dovoleno obtěžovat uživatele areálu křikem, hlučným zpěvem, zesilováním radiopřijímačů a podobnými hlučnými projevy (s výjimkou plánovaných kulturních a společenských akcí).
 16. Ve všech ubytovacích jednotkách, společenské místnosti a sociálních zařízeních v areálu platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
 17. Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu vyhrazených a řádně označených provozovatelem areálu.
 18. Mytí motorových vozidel a jejich údržba je v celém areálu přísně zakázána.
 19. V celém areálu, včetně ubytovacích jednotek, je zakázáno používání zábavné pyrotechniky a pořádání ohňostrojů.
 20. V ubytovacích jednotkách není dovoleno používat vlastní el. spotřebiče nad 1500 W.
 21. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno zanechávat děti bez doprovodu dospělých v prostorách ubytovatele.
 22. Koupání v bazénu je možné výhradně na vlastní nebezpečí.
 23. Vstup na dětské hrací prvky je pouze na vlastní nebezpečí. Za bezpečnost dětí odpovídá dohlížející osoba, nikoliv provozovatel areálu.
 24. Ubytovatel ručí za peníze, osobní doklady a jiné cenné věci jen tehdy, pouze pokud byly odevzdány do úschovy. Za ostatní věci uložené mimo úschovnu ubytovatel neručí a nezodpovídá.
 25. Jízda motorovými vozidly, příp. i jízdními koly je dovolena po vyhrazených cestách. Nejvyšší povolená rychlost v celém areálu je 15 km/hod.
 26. Není dovoleno využívat volnou plochu areálu ke komerčním účelům bez povolení správce, nebo řádně uzavřené smlouvy.

Ukončení pobytu

 1. Host je povinen opustit v den skončení pobytu ubytovací jednotku nejpozději do 10:00 hod. (nebyla-li doba odjezdu sjednána jinak). Při nedodržení této lhůty je ubytovatel oprávněn účtovat cenu ubytování i za další den.
 2. Host, který se ubytuje před 6. hodinou ranní, je povinen uhradit cenu ubytování za celou noc.
 3. Při ukončení pobytu v ubytovací jednotce je host povinen vysvléct povlečení, vynést odpadky, zhasnout světla, zavřít okna, dveře a fyzicky předat ubytovací zařízení pověřenému pracovníkovi areálu a odevzdat klíče na recepci.

Noční klid v areálu

V době od 22:00–6:00hod. platí noční klid.

Úhrada škody vzniklé provozovateli

Za škody způsobené na majetku obce Kyselka odpovídá host v plném rozsahu podle obecně závazných předpisů.

Pobyt se psem

 1. Vstup do areálu se psy je povolen za podmínek: pes nesmí volně pobíhat; pes musí být očipován, pes musí být na vodítku.
 2. Majitel psa je povinen: ihned uklízet psí exkrementy; zajistit, aby nedocházelo k obtěžování ostatních ubytovaných.
 3. V době nočního klidu musí být pes umístěn v ubytovacím zařízení.

 

Hlášení požáru, havárie, lékařské ošetření

 1. Vznik požáru se hlásí na recepci, postupuje se dle požárních a poplachových směrnic vyvěšených u recepce, příp. se volá tel. č. 150, nebo 112.
 2. V případě havárie vody nebo poruchy elektrického proudu je ubytovaný povinen nahlásit vzniklou závadu na recepci osobně, nebo na tel. čísle +420725051065. Je nepřípustné vzniklou závadu opravovat vlastními silami.
 3. V případě potřeby lékařského ošetření host kontaktuje pracovníky recepce, nebo volá tel. č. 155, nebo 112.
 4. V případě potřeby je lékárnička umístěna na recepci areálu. Je vybavena základním obvazovým materiálem, dezinfekčními prostředky s virucidním účinkem, prostředky k zástavě krvácení.
 5. Závěrečná ustanovení
 6. Pro situace nezmíněné v předešlých bodech provozního řádu se výslovně odkazujeme na ustanovení Občanského zákoníku, platné předpisy a místní zvyklosti.
 7. Ve sporných nebo v tomto řádu neuvedených otázkách rozhodne provozovatel.
 8. Provozní řád je závazný pro všechny, kteří pobývají v areálu. Každá osoba, která poruší Provozní řád, bude z areálu a ubytovací jednotky vykázána bez náhrady.
 9. Každý host bere na vědomí, že z důvodu bezpečnosti hostů i majetku provozovatele je areál monitorován kamerovým systémem provozovatele areálu. Každý host tímto bere na vědomí, že může být monitorován tímto kamerovým systémem, přičemž s tímto souhlasí. Záznam z kamerového systému není uchovávaný.
 10. Na kontrolu oprávnění ke vstupu a dodržování provozního řádu budou dohlížet pověření pracovníci areálu (prokazující se platným pověřením).

V Kyselce 1. 7. 2021, Aleš Labík - starosta obce Kyselka

 1. Host může objednat ubytování ústně, telefonicky, emailem a online rezervací. Objednávka je akceptována až po písemné, telefonické nebo emailové rezervaci.
 2. Výše zálohy činí zpravidla 50 % celkové ceny za pobyt, pokud se host s provozovatelem nedohodnou jinak.
 3. Objednávku, která byla provozovatelem potvrzena, může host zrušit nebo změnit bez stornopoplatku, a to nejméně 30 dnů před nástupem k pobytu. V případě zrušení objednávky 10 až 29 dnů před zahájením pobytu činí storno poplatek 50 % uhrazené zálohy za pobyt, v případě zrušení pobytu 9 a méně dnů před nástupem k pobytu je účtován storno poplatek ve výši 100 % uhrazené zálohy. Storno poplatek nebude účtován, pokud zákazník uvede zvlášť závažný důvod ke stornování rezervace.
 4. V případě, že by došlo ke stornu rezervace ze strany provozovatele, klientovi bude vrácen uhrazený zálohový poplatek v plné výši 100 %.
 5. Rezervované kapacity jsou k dispozici k převzetí klientům do 18. hodiny večer v den plánovaného příjezdu, s výjimkou situace, kdy klient oznámí posunutí času příjezdu v předstihu. Po uplynutí výše stanovené doby rezervace (smlouva) pozbývá právní platnosti. Provozovatel má bez jakéhokoli závazku nárok na disponování s ubytovací kapacitou podle svého uvážení. Klient ztrácí nárok na vrácení zálohového poplatku.

Provozovatel kempu je správcem osobních údajů hosta ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jako „nařízení") a zavazuje se při správě osobních údajů hosta postupovat v souladu s tímto nařízením. Provozovatel hosta ve smyslu čl. 13 nařízení před rezervací ubytování (před uzavřením smlouvy o ubytování) informuje o zpracování osobních údajů hosta. Veškeré osobní údaje hosta, k jejichž zpracování a předávání je v souladu s nařízením vyžadován souhlas, zpracovává provozovatel pouze na základě tohoto souhlasu.

powered by trevlix trevlix