open in a new window
Official Site

During weekends all year round, national holidays and vacations and the main summer season from 30.6.-01.10. and the main winter season from 27.12.-10.3. we offer accommodation with half board only. In the event that you do not choose the half-board additional service directly when booking, we will charge you for it on the spot, regardless of whether you use the service. If you make a reservation more than a month in advance, you do not have to make the payment immediately. Please make the payment within 30 days prior to arrival. In case of non-payment, your reservation will be automatically canceled after this date. Cancellation of stay is possible max. 14 days before arrival, in which case we will automatically refund your money.

Arrival date Departure date
Promo code

Dvojposteľová izba

15 m2
from 50
room / 1 night (min. 3)
Wi-Fi · Shower · Bathtub · WC · Towels · Toiletries · TV · Hairdryer · Parking · Bike storage

Táto jednoducho zariadená izba disponuje bezplatným Wi-Fi, súkromnou kúpeľňou a satelitnou TV.

Prístelky: ​Prísteľky u nás nie sú možné. V dvojposteľovej izbe ubytujeme maximálne 2 osoby a maximálne 1 dieťa do 3 rokov.

Fajčenie: ​Fajčenie nie je povolené.

 

Zobraziť detail izby

The nearest available date is Sa 20.07.2024 - Tu 23.07.2024
price detail  

Všeobecné obchodné podmienky ubytovania Penzión u Hanky
(ďalej aj ako „VOP“)

Článok 1
Úvodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti ubytovateľa, ktorým je Ing. Anna Hríbiková-Penzión u Hanky, so sídlom Telgárt 99, IČO: 34725393 (ďalej aj ako “ubytovateľ“ alebo Ing. Anna Hríbiková-Penzión u Hanky) a ubytovaného, vyplývajúce zo zmluvy o ubytovaní uzatvorenej medzi ubytovateľom a ubytovaným (ďalej len “zmluva o ubytovaní“), za účelom poskytovania a využívania ubytovacích a stravovacích služieb na rekreačné účely (ďalej len “ubytovacie služby a stravovacie služby“) v penzióne.
 2. Anna Hríbiková-Penzión u Hanky využíva rezervačný, v ktorom ponúka ubytovacie služby vo svojom penzióne, teda prostredníctvom tohto online rezervačného systému zabezpečuje ubytovacie a stravovacie služby ubytovanému. Tento rezervačný systém ponúka záujemcovi o ubytovanie služby podľa aktuálnej dostupnosti. Zmluva medzi ubytovateľom a ubytovaným vzniká podľa podmienok uvedených v článku 2 bod 5 týchto VOP.
 3. Na účely týchto VOP sa za ubytovaného považuje fyzická alebo právnická osoba, ktorá využije online rezervačný systém alebo uzavrie zmluvu o ubytovaní.
 4. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvu o ubytovaní, využívanie online rezervačného systému, platobné a storno podmienky ako aj na všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z právneho vzťahu vzniknutého pri rezervácii. Identifikačné a kontaktné údaje ubytovateľa: Ing. Anna Hríbiková-Penzión u Hanky, so sídlom Telgárt 992, IČO: 34725393, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice, oddiel Sro, vložka č. 44773/V DIČ:1031018329 IČ DPH: SK1031018329. Kontaktné údaje ubytovateľa: e-mail: info@ubytovanietelgart.sk, telefón: +421903771662, adresa pre uplatnenie reklamácií: Penzión u Hanky, Telgárt 99, 976 73. Osobne u ubytovateľa na adrese: Penzión u Hanky, Telgárt 99, 976 73, e-mailom na adrese: info@ubytovanietelgart.sk. Bankové spojenie pre bezhotovostné platby ubytovateľovi: Názov banky: ČSOB a.s. IBAN: SK92 7500 0000 0004 1311 1593 BIC (SWIFT): CEKOSKBX. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00, Banská Bystrica 1.
 5. Ubytovaný odoslaním online rezervácie ubytovateľovi prostredníctvom internetovej stránky ubytovateľa (penzionuhanky.skwww.ubytovanietelgart.sk) vyjadruje svoj súhlas s tým, aby sa týmito obchodnými podmienkami spravovala zmluva o ubytovaní uzatvorená medzi ubytovaným a ubytovateľom, ako aj vzťah vzniknutý pri alebo v súvislosti s uzatváraním zmluvy o ubytovaní, alebo pri reklamácii ubytovacích služieb poskytovaných ubytovateľom.
 6. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o ubytovaní. Ak si ubytovateľ a ubytovaný písomne dohodnú iné podmienky, ako sú podmienky stanovené týmito obchodnými podmienkami, tak ustanovenia takejto písomnej dohody majú prednosť pred týmito obchodnými podmienkami.
 7. Ubytovateľ a ubytovaný sa dohodli, že ak záväzkový vzťah založený medzi nimi uzatvorením zmluvy o ubytovaní alebo vzniknutý medzi nimi v súvislosti s uzatváraním zmluvy o ubytovaní obsahuje cudzí prvok (napr. ubytovaný je občanom iného štátu ako Slovenskej republiky), tak sa takýto vzťah spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 8. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je Ubytovací poriadok a Reklamačný poriadok, oba zverejnené na tejto internetovej stránke.

 

Článok 2
Online rezervácia, uzatvorenie zmluvy o ubytovaní

 1. Ubytovaný je oprávnený využívať online rezervácie len v prípade, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Ubytovaný je povinný oboznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami pred ukončením rezervácie. Potvrdením rezervácie ubytovaný vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito obchodnými podmienkami.
 2. Používaním online rezervačného systému ubytovaný fyzická osoba vyhlasuje, že dosiahol vek minimálne 18 rokov a je spôsobilý vo vlastnom mene nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti.
 3. Online rezervácia zaslaná ubytovateľovi je návrhom na uzatvorenie zmluvy o ubytovaní za zmluvných podmienok podľa týchto obchodných podmienok.
 4. Ubytovateľ je oprávnený potvrdiť ubytovanému doručenie rezervácie bezodkladne po jej doručení ubytovateľovi. Takéto potvrdenie doručenia rezervácie nie je potvrdením o záväznej akceptácii rezervácie a nepovažuje sa za uzatvorenie zmluvy. Potvrdenie má len informatívny charakter za účelom potvrdenia prijatia formuláru rezervácie ubytovateľom, obsahom potvrdenia budú identifikačné údaje ubytovateľa a ubytovaného, označenie ubytovacej jednotky, počet nocí, osôb, príchod a odchod, cena za ubytovanie, zvolený spôsob platby.
 5. Záväzné akceptovanie rezervácie ubytovaného ubytovateľom, ubytovateľ uskutoční zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu ubytovaného, po riadnej a včasnej úhrade ceny za ubytovanie podľa týchto VOP, pričom takáto správa bude označená ako “Potvrdenie rezervácie“. Týmto momentom, teda zaslaním „Potvrdenia rezervácie“ dochádza k uzatvoreniu zmluvy o ubytovaní. V tele správy budú uvedené identifikačné údaje ubytovateľa a ubytovaného, označenie ubytovacej jednotky, počet nocí, osôb, príchod a odchod, cena za ubytovanie, zvolený spôsob platby. Prílohou tohto mailu bude faktúra. Na e-mailovú adresu ubytovaného mu budú v prípade potreby zasielané všetky aj ďalšie informácie súvisiace s jeho rezerváciou. Ubytovateľ upovedomuje ubytovaného, že ubytovanie je rezervované až týmto Potvrdením o rezervácii, a teda až po úhrade ceny za ubytovanie. Údaje potrebné k vyhotoveniu faktúry sú:
  • Pri fyzickej osobe: Priezvisko, Meno, dátum narodenia, trvalý pobyt, číslo občianskeho preukazu, prípadne rodné číslo, telefónne číslo, , e-mail, číslo cestovného pasu (v prípade, že osoba nemá pridelené rodné číslo ani číslo OP).
  • Pri právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, telefónne číslo, e-mail.

 

Článok 3
Zrušenie online rezervácie, storno poplatky

 1. Ubytovaný má právo stornovať rezerváciu pobytu prostredníctvom e-mailu alebo písomne poštou. Stornovanie rezervácie je účinné voči ubytovateľovi dňom doručenia oznámenia o stornovaní rezervácie.
 2. Storno poplatok sa rozumie dohodnutá zmluvná pokuta ubytovanému, v prípade ak ubytovaný zruší rezerváciu pobytu, prípadne na pobyt nenastúpi, a to aj bez predchádzajúceho zrušenia rezervácie pobytu.
 3. V prípade stornovania rezervácie pobytu v lehote viac ako 14 dní pred nástupom na pobyt, nebude ubytovateľ účtovať ubytovanému storno poplatok. V prípade stornovania rezervácie pobytu 0 – 14 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt, má ubytovateľ nárok účtovať si storno poplatok vo výške 100 % z ceny ubytovania. Pri pobytoch v dátume od 27.12.2023-7.1.2024 je možné pobyt stornovať zadarmo do 1.12.2023. Ubytovateľ je oprávnený na storno poplatok aj v prípade, ak ubytovaný nenastúpil na pobyt, a to aj bez toho, aby ubytovaný stornoval rezerváciu pobytu. Na úhradu storno poplatku je ubytovateľ oprávnený si započítať uvedenú sumu so zaplatenou cenou za ubytovanie.
 4. V prípade závažných dôvodov stornovania rezervácie pobytu na strane ubytovaného, na základe oznámenia a predloženia dôveryhodných dôkazov o príčine závažných dôvodov ubytovateľovi, je možné storno poplatok znížiť, prípadne odpustiť. Odpustenie, resp. zníženie, poplatku však nie je možné si ubytovaným právne nárokovať.
 5. Ubytovateľ ma nárok do 24 hodín od doručenia “Potvrdenie rezervácie“ zrušiť online rezerváciu (odstúpiť od zmluvy), a to z dôvodu overbookingu, teda z dôvodu oneskorenej rezervácie ubytovacích služieb z rôznych rezervačných portálov. V takomto prípade ubytovateľ o tejto skutočnosti upovedomí ubytovateľa o zrušení online rezervácie (odstúpení od zmluvy) a vráti ubytovanému uhradenú cenu za ubytovanie. Ubytovaný nemá nárok na náhradu škody, ktorá by mu v súvislosti so zrušením rezervácie (odstúpením od zmluvy) mohla vzniknúť. Taktiež nemá nárok na akékoľvek iné náhrady ani poplatky.

 

Článok 4
Platobné podmienky

 1. Všetky ceny za ubytovacie služby a všetky ďalšie poplatky uvedené v týchto obchodných podmienkach sú uvádzané v mene Euro (EUR) a sú uvádzané vrátane DPH.
 2. Ubytovaný je povinný zaplatiť za ubytovacie služby cenu podľa objednávky. Spolu s cenou ubytovania je ubytovaný povinný zaplatiť poplatky v zmysle týchto obchodných podmienok, na ktoré ubytovateľovi vznikol nárok za podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach. Ceny za ubytovanie sú uvedené bez miestnej dane, tú uhradí ubytovaný na mieste, pri nástupe na ubytovanie v zmysle týchto VOP.
 3. V prípade online rezervácie pobytu môže sumu ceny za ubytovanie ubytovaný uhradiť ubytovateľovi nasledujúcimi spôsobmi:
  • bezhotovostným prevodom na účet ubytovateľa IBAN:SK92 7500 0000 0004 1311 1593 BIC: CEKOSKBX
  • bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty (podporované typy kariet VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MASTERCARD ELECTRON) počas procesu uskutočňovania rezervácie resp. bezprostredne po odoslaní objednávky.
 1. V súlade s platným VZN o miestnych daniach obce Telgárt je ubytovaný povinný uhradiť daň za ubytovanie vo výške 0,50 €/noc/osoba. Táto je splatná na mieste. V prípade zmeny VZN o miestnych daniach obce Telgárt a zmeny výšky miestnej dane, ubytovaný je povinný ubytovateľovi uhradiť miestnu daň vo výške podľa aktuálne platného VZN o miestnych daniach obce Telgárt.
 2. Ďalšie poplatky môže ubytovaný uhradiť na mieste nasledovným spôsobom:
  • v hotovosti
  • bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty.
 1. Práva a povinnosti uvedené v týchto VOP sa vzťahujú primerane na ubytovaného ako aj na osoby ubytované spolu s ním.

 

Tieto VOP platia od 01. 05. 2023.

 

UBYTOVACÍ PORIADOK
Penzión u Hanky

IČO: 34725393
Tel. kontakt: +421903771662
e-mail: info@ubytovanietelgart.sk
Ing. Anna Hríbiková-Penzión u Hanky, IČO: 34725393

(ďalej aj ako „ubytovateľ“)

 

 1. V Penzióne u Hanky môže byť ubytovaná výlučne osoba, ktorá je na ubytovanie riadne prihlásená. Pri nástupe na pobyt je hosť povinný preukázať sa platným identifikačným dokladom – občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti.
 2. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu ubytovať a využívať ubytovacie služby len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Osoby vo veku 15 – 18 rokov, iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu.
 3. Práva a povinnosti uvedené v ubytovacom poriadku sa vzťahujú primerane na ubytovaného ako aj na osoby ubytované spolu s ním.
 4. Ubytovanie v penzióne** poskytuje ubytovaným služby v rozsahu príslušnej kategórie.
 5. Ubytovanie v penzióne je povolené len osobám, ktoré netrpia infekčnou chorobou.
 6. Užívanie penziónu (obsadenie izby) je ubytovaným možné v čase, ktorý bol dohodnutý s ubytovateľom. Ak nebol ubytovací čas vopred dohodnutý, odhlási sa ubytovaný z pobytu do 10.30 hod. v posledný deň pobytu a tomto čase aj izbu uvoľní a odovzdá ubytovateľovi kľúče dohodnutým spôsobom. Ak tak ubytovaný neurobí do 10.30 hod., ubytovateľ je oprávnenú účtovať ubytovanému aj nasledujúci deň.
 7. Ubytovaný sa môže ubytovať v deň nástupu po 14.00 hod., vo výnimočných prípadoch, po dohode s ubytovateľom, skôr. Ubytovaný, ktorý sa ubytuje pred 6.00 hod., uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.
 8. Počet ubytovaných (dospelých a detí) musí zodpovedať počtu osôb uvedených na rezervačnom formulári.
 9. Za ubytovanie hradí ubytovaný cenu, podľa platného cenníka umiesteného na tejto internetovej stránke. Cena za ubytovanie sa hradí vopred pred nástupom na ubytovanie v súlade s VOP.
 10. Za škody spôsobené na majetku apartmánu, prípadne objektu zodpovedá ubytovaný podľa reálnych cien inventáru apartmánu/objektu. Poškodenie nehnuteľného majetku, napríklad viditeľne poškodená omietka, poškrabaná alebo obliata stena a všetky ďalšie poškodenia podobného typu podliehajú pokute do výšky 500 €. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý. O výške škody a pokuty rozhodne ubytovateľ. Následne bude ubytovanému účtovaná príslušná čiastka, vystavená faktúra a doklad o uhradení pokuty.
 1. V prípade akýchkoľvek škôd, ktoré vzniknú neohľaduplným zaobchádzaním s vecami nachádzajúcimi sa v priestoroch objektu a jeho zariadením, je ubytovaný povinný škodu nahlásiť a primerane znášať náklady, ktoré vzniknú ubytovateľovi pri ich odstraňovaní.
 2. Ubytovateľ odovzdá ubytovaným kľúče od vstupu do objektu a izby pri nástupe hosťa na ubytovanie.
 3. Ubytovateľ je povinný odovzdať ubytovanému izbu v stave spôsobilom na riadne užívanie a nerušený pobyt podľa dohody. V súlade s kategóriou ubytovacieho zariadenia je bielizeň vymieňaná raz za sedem dní. Izby a spoločné priestory sú upratované denne.
 4. V rámci bezpečnosti je ubytovaný povinný uzamkýnať vstupy do objektu. Za stratu kľúča bude žiadaný poplatok vo výške 20€.
 5. V čase od 22.00 hod. do 7.00 hod. je v ubytovacom zariadení nočný kľud, ktorý je ubytovaný povinný dodržiavať.
 6. V ubytovacom zariadení je prísne zakázané fajčiť, manipulovať s otvoreným ohňom a používať sviečky. Porušenie tohto zákazu sa pokutuje sumou 200 €. Pre fajčiarov sú určené vonkajšie priestory (terasa objektu). V tomto prípade je potrebné mať na zreteli zvýšené požiarne riziko a náhradu prípadnej vzniknutej škody na majetku a zariadení.
 7. V objekte je na viditeľnom a ubytovanému prístupnom mieste vyvesený požiarny poriadok. Ubytovaný je povinný riadiť sa pri svojom pobyte týmto požiarnym poriadkom.
 8. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia nezodpovedá za peniaze a veci ubytovanými vnesené do objektu, priestorov určených na ubytovanie alebo na uloženie vecí.
 9. Ubytovateľ si vyhradzuje právo ukončiť pobyt ubytovaného bez nároku na náhradu za ubytovanie v prípade, ak ubytovaný v ubytovacom zariadení porušuje dobré mravy alebo inak akokoľvek porušuje ubytovací poriadok.
 10. Ubytovateľ môže vo výnimočných prípadoch poskytnúť ubytovanému iné ubytovanie než bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.
 11. Ak ubytovaný požiada o predĺženie pobytu, môže mu ubytovateľ poskytnúť aj inú izbu ako tú, v ktorom bol pôvodne ubytovaný.
 12. Ubytovaný súhlasí s tým, že do jeho izby počas doby trvania jeho pobytu má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností ubytovateľ, údržbár, upratovačka, prípadne iné osoby splnomocnené ubytovateľom.
 13. O prípadných návštevách v apartmáne je ubytovaný povinný vopred informovať ubytovateľa a budú mu umožnené až po súhlase ubytovateľa pričom prítomnosť návštevy v izbe je povolená od 8.00 hod. do 22.00 hod. Ubytovateľ je oprávnený od takejto návštevy žiadať identifikačný doklad. Ubytovateľ je oprávnený návštevu neumožniť. Návšteva v žiadnom prípade nie je oprávnená v izbe prenocovať, bez súhlasu ubytovateľa a úhrady ceny podľa aktuálneho stanoveného cenníka.
 14. V apartmáne, rovnako ako iných priestoroch objektu ubytovaný nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie. Všetky poškodenia podobného typu podliehajú pokute do výšky 200 €. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.
 15. V objekte ubytovacieho zariadenia a osobitne v apartmáne nie je ubytovanému povolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto sa netýka osobného počítača, mobilného telefónu a elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene ubytovaného.
 16. Psy a iné domáce zvieratá sa nemôžu zdržiavať v priestoroch penziónu.
 17. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých ani v izbe, ani v ostatných priestoroch objektu. Za každých okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt.
 18. Ubytovaným nie je dovolené brať do izieb športové náradie a predmety, prípadne iné predmety (napr. kočíky), ak je na ich odloženie vyhradené iné miesto – lyžiareň, garáž. Lyžiareň aj garáž je uzamykateľná. Ubytovateľ nezodpovedá za stratu a poškodenie vecí uložených v lyžiarni alebo garáži.
 19. Sťažnosti ubytovaných hostí a prípadné návrhy na zlepšenie prevádzky ubytovacieho zariadenia prijíma prevádzkovateľ. Kniha prianí a sťažností a Reklamačný poriadok je k dispozícii u ubytovateľa.
 20. Ak si ubytovaný objedná pobyt a z rôznych príčin musí náhle odisť, objednané služby mu budú účtované v plnej cene aj v prípade, keď ich neužije.
 21. Na parkovanie je pre jednu izbu vyhradené jedno miesto, ktoré je nestrážené.
 22. Ubytovateľ nezodpovedá za stratu a poškodenie vecí uložených v apartmáne ani v celom objekte. Ubytovateľ neberie veci do úschovy. Ubytovateľ nezodpovedá za stratu a poškodenie motorového vozidla ani vecí ponechaných v motorovom vozidle ubytovaného.
 23. Ubytovaný, ktorý je ubytovaný v izbe je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ich závažným spôsobom poruší, má ubytovateľ právo zmluvný vzťah s ním ihneď zrušiť a domáhať sa náhrady. Závažnosť porušenia ubytovacieho poriadku posudzuje ubytovateľ.
 24. Ubytovaný, odoslaním online rezervácie ubytovateľovi, ako aj uzavretím zmluvy o ubytovaní, ubytovateľovi potvrdzuje, že si Ubytovací poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach, právach a povinnostiach upravených v tomto Ubytovacom poriadku.

Ubytovací poriadok platí od 01. 05. 2023.

V prípade stornovania rezervácie pobytu v lehote viac ako 14 dní pred nástupom na pobyt, nebude ubytovateľ účtovať ubytovanému storno poplatok. V prípade stornovania rezervácie pobytu 0 – 14 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt, má ubytovateľ nárok účtovať si storno poplatok vo výške 100 % z ceny ubytovania. Pri pobytoch v dátume od 27.12.-7.1. je možné pobyt stornovať zadarmo do 1.12. Ubytovateľ je oprávnený na storno poplatok aj v prípade, ak ubytovaný nenastúpil na pobyt, a to aj bez toho, aby ubytovaný stornoval rezerváciu pobytu. Na úhradu storno poplatku je ubytovateľ oprávnený si započítať uvedenú sumu so zaplatenou cenou za ubytovanie.V prípade závažných dôvodov stornovania rezervácie pobytu na strane ubytovaného, na základe oznámenia a predloženia dôveryhodných dôkazov o príčine závažných dôvodov ubytovateľovi, je možné storno poplatok znížiť, prípadne odpustiť. Odpustenie, resp. zníženie, poplatku však nie je možné si ubytovaným právne nárokovať.

Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je Ing. Anna Hríbiková-Penzión u Hanky, IČO: 34725393, so sídlom Telgárt 99, 97673 Telgárt (ďalej len: „správca“).

Správca postupuje od 1.5.2023 v zmysle platného zákona Zákona č. 18/2018 Zb. z. NR SR o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Kontaktné údaje správcu sú:

 • adresa: Ing. Anna Hríbiková-Penzión u Hanky, Telgárt 99, 97673 Telgárt,
 • e-mail: info@ubytovanietelgart.sk,
 • telefón: 00421 (0) 903771662.

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby.

Správca nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

II. Ktoré Vaše osobné údaje spracovávame

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

 • Meno a priezvisko, pohlavie, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo.
 • Vaše nastavenia, ktorými sa rozumejú údaje vo Vašom účte, najmä uložená adresa a nastavenia newsletterov.
 • Údaje o Vašich objednávkach, najmä údaje o službách, ktoré si u nás objednávate.
 • Údaje z Vášho hodnotenia nami ponúkaných služieb, ktorými sa rozumejú informácie, ktoré uvediete v recenzii penziónu na našom webe a Vaše fotografie, ktoré k recenzii pripojíte.
 • Údaje o Vašom správaní na webe, ktoré izby a služby penziónu si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe, posúvanie obrazovky a tiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prezeráte, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadení, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzie a tiež údaje získané zo súborov cookies a podobných technológií pre identifikáciu zariadenia.

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je:

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť,
 • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.

 

IV. Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje:

 • Po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • Po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

 

V. Cookies

Súbory cookie sú malé súbory, ktoré ukladajú informácie v  prehliadači a slúžia k odlíšeniu návštevníkov webu. Do cookies nikdy neumiesťujeme osobné alebo citlivé údaje. Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a na ktoré́ stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako náš oprávnený́ záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Kladieme maximálny dôraz na súkromie a bezpečnosť vašich údajov.

Cookie používame hlavne preto, že bez cookies nie je technicky možné realizovať funkcie, pri ktorým je nutné udržať informácie o návštevníkovi, ktorý pristupuje k webu. Napríklad ide o rezervácie, objednávky vo viacerých krokoch, prihlasovanie používateľov do systému a podobne.

Pravidlá pre používanie alebo zablokovanie cookies si môže každý užívateľ nastaviť vo svojom internetovom prehliadači, čím dáva najavo svoj súhlas s ich spracovaním.

Používateľ si môže nastaviť povolenie alebo odmietnutie všetkých alebo len niektorých súborov cookies (napr. cookies tretích strán). Zablokovanie súborov cookies môže mať negatívny vplyv na použiteľnosť webové stránky a služby.

Na tomto webe je návštevníkom, ktorí súhlasia s umiestnením cookies do svojho prehliadača prostredníctvom patričného nastavenie správania ku cookies jednotlivých prehliadačov umiestnená informácia od nasledujúcich spoločností: Trevlix, Google a prípadné ďalšie.

Ak podáte námietku proti spracovaniu technických cookies potrebných pre fungovanie webových stránok, nemožno v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

Všetky cookies na našich stránkach môžete pomocou vášho prehliadača vymazať či trvale zablokovať. Nápoveď prehliadača obsahuje návod, ako spravovať cookies.

 

VI. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

 • podieľajúce sa na prevádzke rezervačného systému a realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce spracovanie ekonomickej agendy
 • zaisťujúce marketingové služby.

Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Celé spracovávanie osobných údajov bude uskutočňované na území EÚ.

 

VII. Vaše práva

Vďaka právu na prístup k informáciám nás môžete kedykoľvek vyzvať a vyžiadať si, aké Vaše osobné údaje spracúvame, prípadne nás vyzvať na vymazanie Vašich osobných údajov a my tak urobíme v lehote maximálne 30 dní. V niektorých prípadoch sme obmedzení zákonnou povinnosťou, napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda vymažeme všetky takéto osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenia výmazu Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

Za podmienok stanovených v GDPR máte:

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v čl. I týchto podmienok.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

 

VIII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

IX. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte vyplnením internetového formulára na odosielanie noviniek a newsletterov, potvrdzujete tiež, že ste oboznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.5.2023.

powered by trevlix trevlix