open in a new window
Official Site
Currency
Arrival date Departure date

Apartment IDEA

×573 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Hairdryer · Fan · Coffee machine · Electric kettle · Coffee and tea · Refrigerator · Kitchen · Dining area · Microwave · Parking · Bike storage

Welcome to new Apartment IDEA in vintage villa, which is great located, in a quiet neighborhood, very close to the castle, 5 minutes walk to the square and 2 minutes walk to the bus stop Špičák (first stop of Regiojet busses).

price detail  

Apartment RIXY

×562 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · Bathtub · WC · Towels · Toiletries · TV · Hairdryer · Fan · Coffee machine · Electric kettle · Coffee and tea · Refrigerator · Kitchen · Dining area · Microwave · Parking · Bike storage

Completely renovated apartment in vintage villa, in a quiet neighborhood, located 5 minutes walk from the center and 2 minutes walk to bus stop Špičák (first stop Student Agency).

A two storey furnished apartment in vintage villa from 1910, in a quiet neighborhood, close to the Jelenka parking, which is situated directly under the castle.
The apartment is located 5 minutes walk from the center and 2 minutes walk to bus stop Špičák (first stop Regiojet).
All appliances are a part of the apartment. First floor includes a kitchen and a bathroom and the attic contains a large living room and bedroom with a double bed and two singles.
There is a beautiful view of the castle from the bedroom.

price detail  

Apartment LEX

45 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Hairdryer · Coffee machine · Electric kettle · Coffee and tea · Refrigerator · Kitchenette · Dining area · Microwave · Parking · Bike storage

Welcome to new Apartment LEX in vintage villa, which is great located, in a quiet neighborhood, very close to the castle, 5 minutes walk to the square and 2 minutes walk to the bus stop Špičák (first stop of Regiojet busses).

price detail  
Select the date of arrival and departure

Platné od 29.1.2020.

 

Provozovatel poskytuje ubytovací službu zákazníkovi, který si rezervuje ubytování v ubytovacím zařízení provozovatele.

 

Provozovatelem ubytovacích služeb je:

Hana Pinterová

T.G. Masaryka 192, 381 01 Český Krumlov

IČO 87351021

DIČ: CZ7056271343 (plátce DPH)

 

Zákazníkem je osoba, která rezervuje ubytování v ubytovacím zařízení provozovatele.

Popis ubytovacích jednotek ubytovacího zařízení je uveden v rezervačním systému.

Cena za ubytovací služby je vypočtena rezervačním systémem podle typu ubytování, počtu rezervovaných ubytovacích jednotek, počtu hostů, délky a termínu rezervace.

 

1. Rezervace, platební podmínky a podmínky storna rezervace

Na základě objednávky (elektronické přes rezervaci on-line případně emailem či telefonicky) ubytovatel rezervuje požadovaný volný termín zákazníkovi a to po dobu max. 3 dnů. Během této doby je nutné v případě, že nebude dohodnuto jinak, uhradit zálohu (poměrnou část ceny za ubytování). Instrukce k uhrazení bankovním převodem budou zákazníkovi odeslány nebo zaslány či sděleny po provedení rezervace. Uhrazením ceny zákazník potvrzuje, že se seznámil s poskytovanými službami, cenou za ubytování a těmito platebními a ubytovacími podmínkami, které jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi ubytovatelem a zákazníkem. Bez případného uhrazení rezervační zálohy bude rezervace po uplynutí 3 dnů zrušena. Po uhrazení zálohy obdrží zákazník závazné potvrzení rezervace. Zákazník má právo kdykoliv před začátkem pobytu, bez oznámení důvodu, odstoupit od rezervace. Avšak vyhrazujeme si právo tuto skutečnost oznámit minimálně 30 dní před začátkem pobytu. V tomto případě má zákazník nárok na vrácení 100 % zaplacené ceny. V případě, že zákazník neoznámí ubytovateli zrušení rezervace do 30. dne před příjezdem, je zákazník povinen zaplatit ubytovateli následující storno poplatky:

 • 29 - 22 dní před příjezdem = 30 % celkové ceny
 • 21 - 15 dní před příjezdem = 50 % celkové ceny
 • 14 - 0 dní před příjezdem = 100 % celkové ceny

Další upřesnění viz storno podmínky.

 

2. Ubytovací podmínky

Ubytovatel může ubytovat zákazníka, který se prokáže platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. Ubytovatel může ve zvláštních případech nabídnout zákazníkovi jiné než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky. Ubytovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování zákazníka ubytovat, a to od 14 hodin v den nástupu (příjezdu). Prosíme zákazníky, aby upřesnili hodinu příjezdu.

Zákazníkovi budou zaslány instrukce, jak se ubytovat, a to buď formou osobního předání klíčů a předání informací k ubytování, nebo mu budou sděleny informace, kde si může vyzvednout klíče (bezpečnostní schránka) a provést ubytování samostatně.

Za škody, které způsobí host na majetku ubytovacího zařízení, odpovídá v plném rozsahu. Při ztrátě klíčů zaplatí host škodu způsobenou ubytovateli ve výši 1.000,- Kč.

Ubytování je povoleno pouze pro počet osob, který bude předem dohodnut. Toto se vztahuje i na pozemky, které k objektu patří. Pokud v objektu nebo na pozemcích patřících k objektu bude ubytován větší počet osob, má ubytovatel právo okamžitě a bez náhrady pobyt ukončit.

Během užívání apartmánu a jeho součástí je nutné dodržovat následující zásady:

 • nestěhovat nábytek ani jeho části v apartmánu či z objektu ven
 • nesmí být prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace.
 • není dovoleno používat vlastních ohřevných elektrospotřebičů
 • není dovoleno ubytování s domácími zvířaty
 • při odchodu z apartmánu či z objektu zhasnout světla, uzavřít okna, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry a zamčeny jak apartmány samotné, tak i v noční době vstupní dveře do objektu
 • zákazník je povinen chovat se v apartmánu a v ostatních částech objektu tak, aby nevznikl požár
 • v apartmánech i v celém objektu je zákaz kouření (v případě zjištění kouření Vám bude účtována částka 3.000,- Kč), kouření je dovoleno pouze na místech k tomu určených (venkovní prostor)
 • šetřit vodou a energiemi
 • řádně pečovat o svěřený majetek
 • dodržovat noční klid od 22.00 do 07.00 hodin
 • udržovat pořádek, odpadky shromažďovat na místě k tomu určeném
 • parkování pouze na vyhrazeném místě před objektem

den odjezdu je zákazník povinen vyklidit a opustit pokoj do 10:00 hodin a odevzdat klíče předem dohodnutým způsobem (předat osobně provozovateli, uložit zpět do bezpečnostní schránky) .

Zákazník je plně odpovědný za škody na užívaném apartmánu, objektu, jeho zařízení a vybavení způsobené jím nebo ostatními zúčastněnými osobami. Zákazník je povinen každou způsobenou škodu ohlásit a uhradit ubytovateli (nejpozději v den odjezdu).

Doufáme, že se Vám u nás ve Ville Harmony bude líbit a přejeme příjemný a ničím nerušený pobyt!

 

Závěrečná ustanovení:

 • Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 26.1.2020.
 • Vztahy mezi objednatelem a ubytovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek.
 • Storno podmínky se vztahují pouze na potvrzené objednávky (e-mail, dopis, fax).
 • Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany ubytovatele i objednatele pouze písemně (e-mail, dopis, fax).
 • Tyto obchodní podmínky trvají i po ukončení ubytovací smlouvy mezi ubytovatelem a objednatelem.

 

 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi objednavatelem a poskytovatelem Služby.

Storno podmínky

 • Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb učiněné mezi objednatelem ubytovacích služeb a ubytovatelem (provozovatel apartmánů).
 • Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky.
 • Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.
 • V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena platba a dle storno podmínek je výše zaplacené ceny vyšší než storno poplatek, ubytovatel je povinen objednateli vrátit částku převyšující storno poplatek.

V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta:

 • Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 30 dnů před ohlášeným příjezdem.
 • Při zrušení rezervace 29 - 22 dní před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 30% z celkové ceny pobytu.
 • Při zrušení rezervace 21 - 15 dní před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny pobytu.
 • Při zrušení rezervace 14 - 1 den před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny pobytu.
 • Při zrušení rezervace v den příjezdu bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny pobytu.
 • Při zkrácení délky pobytu platí stejné stornolhůty jako při zrušení pobytu.
 • Stornopoplatek je smluvní pokutou.

V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

V případě storna z jiných vážných důvodů je po vzájemné dohodě možná změna termínu.

Tyto storno podmínky jsou platné pro individuální hosty i pro skupinové rezervace.

 

Storno podmínky ze strany ubytovatele:

 • Ubytovatel je oprávněn kdykoliv uplatnit vůči objednateli storno. Dojde-li ke stornu ze strany ubytovatele v době delší než 5 dnů před dohodnutým začátkem pobytu, nemá druhá strana právo na náhradu vzniklé škody či případných dodatečně vzniklých nákladů v souvislosti s náhradním ubytováním těchto osob.
 • Za okolnost vylučující odpovědnost ubytovatele za vznik škody objednateli se považuje i skutečnost, že ze strany ubytovatele dojde vůči objednateli ke stornu v době delší než 6 dnů (včetně) před dohodnutým začátkem pobytu.

Zásady ochrany osobních údajů

Proč zpracováváme osobní údaje?

Osobní informace zpracováváme zejména s cílem umožnění procesu a realizace ubytovacích služeb. Dále k tomu, aby provozovatel mohl opět nabídnout využití ubytovacích nebo souvisejících služeb.

 

Kdo má přístup k osobním údajům?

 • Poskytovatel ubytovacích služeb
 • Osoby, kterým poskytovatel ubytovacích služeb přidělí oprávnění za účelem zpracování nebo realizace služeb
 • Poskytovatel technického řešení rezervačního systému za účelem údržby a kontroly správné funkčnosti systému

 

Jak mohu zjistit, jaké údaje jsou zpracovávány o mé osobě

Na vyžádání vám zašleme veškeré osobní údaje, které máme uloženy k vaší osobě.

 

K jakým účelům zpracováváme osobní údaje?

 • Proces zpracování a realizace objednané služby
 • Komunikace související s hodnocením kvality služeb nebo s nabídkou souvisejících služeb provozovatele
 • Volitelná dobrovolná registrace zasílání newsletteru
 • Osobní údaje nejsou nikdy předány třetí straně, pokud se nejedná o instituce, které k tomu mají oprávnění ze zákona

Cookies

Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace v  prohlížeči a slouží k odlišení návštěvníků webu. Do cookies nikdy neumisťujeme osobní nebo citlivá data. Ve formě cookie se ukládají pouze např. číselné identifikační kódy, stavové proměnné, apod. Klademe maximální důraz na soukromí a bezpečnost vašich údajů.


Proč používáme cookies?

Především proto, že bez cookies není technicky možné realizovat funkce, ke kterým je nutné udržet informaci o návštěvníkovi, který přistupuje k webu. Například jde o rezervace, objednávky ve více krocích, přihlašování uživatele do systému a podobně.


Jaké další služby, které používají cookies, se mohou ještě objevit na našem webu?

Především se jedná o statistické a inzertní služby jako je Google Analytics, Google AdWords, Seznam Sklik a podobné. Tyto cookies (jsou-li některé z nich použity) slouží zejména k analýze návštěvnosti webu a k vyhodnocení výkonu různých prodejních kanálů a k personalizaci obsahu a lepšímu zacílení reklamy.

Co mohu dělat, když nesouhlasím s ukládáním cookies?

Všechny cookies na našich stránkách můžete pomocí vašeho prohlížeče vymazat či trvale zablokovat. Nápověda prohlížeče obsahuje návod, jak spravovat cookies.

Prosím berte na vědomí, že blokováním základních cookies rezervačního systému Trevlix znemožníte dokončení procesu rezervace.

powered by trevlix trevlix