open in a new window
Official Site
Arrival date Departure date
Promo code

Snežienka Cottage - discounts up to 20% for long stays

×8130 m2
160
object / 1 night (min. 2)

An ideal place for people looking for peace in a beautiful mountain environment. Cactus Snežienka is located 200 meters from the Ski Regetovka Ski Area. It offers mountain-style rooms, Wi-Fi internet access and free parking.

The nearest available date is Th 20.06.2024 - Sa 22.06.2024

1.         Úvodné ustanovenia 

1.1   Spoločnosť BJ Int. s. r. o., so sídlom: Štefánikova 61, 085 01 Bardejov, IČO: 45 965 307, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č. 23861/P. (ďalej len „Poskytovateľ"), za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností v súvislosti s poskytovaním služieb ubytovania ako aj ďalších súvisiacich služieb (ďalej aj ako „Služba" alebo „Služby")  právnickým alebo fyzickým osobám, ktoré vstupujú do zmluvných vzťahov s Poskytovateľom, vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky ubytovania (ďalej len „VOP"). 

1.2   Aktuálne VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

 

2.        Definícia pojmov 

2.1   Poskytovateľ je spoločnosť BJ Int. s. r. o., so sídlom: Štefánikova 61, 085 01 Bardejov, IČO: 45 965 307, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č. 23861/P .

2.2   Objednávateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom na základe osobitnej Zmluvy o ubytovaní. 

2.3   Zmluvnými stranami sa rozumejú Poskytovateľ a Objednávateľ, ktorí uzavreli Zmluvu o ubytovaní.  Pri objednávke v prospech tretej osoby, je osoba, ktorá Služby objednáva viazaná Zmluvou ako Objednávateľ do doby, kým označený hosť (osoba, ktorej sa má ubytovanie poskytnúť) neprejaví s uzatvorenou Zmluvou súhlas alebo ak sa svojho práva vzdá alebo súhlas odoprie. Ak hosť prejaví s uzatvorenou Zmluvou na ubytovanie v jeho prospech súhlas, je od tohto okamihu Zmluvou viazaný ako Objednávateľ bez ohľadu na to, kto uhradil Rezervačnú zálohu. Súhlas s uzatvorenou Zmluvou sa môže prejaviť výslovne (písomným oznámením Poskytovateľovi) alebo konkludentne (zaplatením Rezervačnej zálohy priamo označeným hosťom alebo nástupom hosťa na ubytovanie v Zmluve dohodnutom termíne). Ak súhlas nie je udelený, je odopretý alebo sa hosť svojho práva vzdá, má právo nastúpiť na ubytovanie pôvodný Objednávateľ a jeho nevyužitie tohto práva nezakladá nárok na vrátenie Rezervačnej zálohy alebo na odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa, okrem v týchto VOP uvedených možností ukončenia Zmluvy. Ak je Objednávateľ súčasne aj hosťom, trvá jeho viazanosť Zmluvou aj po akceptácii tretími osoba – hosťami, ktorým sa má poskytnúť ubytovanie objednané Objednávateľom. Hosť je osoba uvedená vo formulári Check-in vyplnenom v elektronickej alebo papierovej podobe, ktorej je spolu s Objednávateľom alebo nezávisle na ňom poskytovaná Služba. Objednávateľ, ktorý v prospech hosťa Zmluvu uzatvára je povinný ho oboznámiť s podmienkami Zmluvy, vrátane týchto VOP a ich zmenami a súhlas hosťa so Zmluvou sa považuje za súhlas s týmito VOP.    

2.4   Tretie subjekty, tretie osoby sú akékoľvek iné osoby a subjekty odlišné od Poskytovateľa a Objednávateľa, ak nie je v Zmluve a týchto VOP ustanovené inak.

2.5.  Zmluva o ubytovaní (ďalej aj „Zmluva") je zmluva v písomnej alebo elektronickej forme uzavretá medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, ktorej predmetom je:

 1. záväzok Poskytovateľa poskytovať Objednávateľovi ubytovacie služby v ubytovacom zariadení „Cactus Snežienka“ bližšie špecifikované v Zmluve, a to v rozsahu, spôsobom a za podmienok ďalej dohodnutých Zmluvou a VOP,
 2. záväzok Objednávateľa zaplatiť Poskytovateľovi odplatu vo výške, spôsobom a za podmienok upravených v aktuálnom cenníku služieb a ďalej dohodnutých Zmluvou a VOP a plniť ostatné dojednania stanovené v Zmluve a VOP.

2.6   Služba alebo služby sú ubytovacie služby poskytnuté v zariadení „Cactus Snežienka“ na adrese Regetovka 17, 086 33 Zborov (ďalej aj ako „Ubytovacie zariadenie“),  s obvyklým príslušenstvom a sociálnym zariadením (ďalej len „Služba“).  Medzi služby poskytované Poskytovateľom k objednanému ubytovaniu patrí prvotné upratanie izieb, výmena uterákov a posteľnej bielizne, doplnenie zásob toaletného papiera (tzv. „obslužné“) pred nástupom na ubytovanie. Každý ďalší servis je spoplatnený podľa cenníka poskytovateľa („doplnková služba“).

 

2.7   Cenník služieb je záväzný cenník zverejnený Poskytovateľom na jeho internetovej stránke a je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP. Vyjadrením súhlasu s týmito VOP, objednávateľ vyjadruje súhlas rovnako s aktuálnym cenníkom a potvrdzuje, že sa s ním oboznámil na internetovej stránke chatregetovka.sk/cennik/. Poskytovateľ je oprávnený cenník služieb kedykoľvek meniť podľa vlastného uváženia. Zmena cenníka služieb je neúčinná pre Objednávateľa, ktorý uzatvoril Zmluvu v čase pred uskutočnenou zmenou cenníka, pričom Služba mu ešte nebola poskytnutá, ak nie je ďalej v týchto VOP ustanovené inak.

 

2.8   Internetová stránka Poskytovateľa je http://www.chataregetovka.sk. Na tejto internetovej stránke je presný popis ubytovania – izieb a ich vybavenia a Objednávateľ si je vedomý toho, že uskutočnením rezervácie potvrdzuje, že sa s charakterom ubytovania prostredníctvom opisu a fotografií oboznámil a vyhovuje jeho požiadavkám.

 

2.9   Návrh na uzavretie Zmluvy je spravidla písomný dopyt na poskytnutie Služby zaslaný Objednávateľom Poskytovateľovi (rezervácia). Návrh na uzatvorenie zmluvy je možné zo strany Objednávateľa Poskytovateľovi zaslať prostredníctvom elektronického formulára na internetovej stránke Poskytovateľa v časti „Rezervácia“, e-mailom na adresu Poskytovateľa regetovka@cactus.sk, telefonicky na telefónnom čísle +421904 844 446 alebo osobne zodpovednému zamestnancovi Poskytovateľa.

 

2.10  Rezervačná záloha je rezervačný poplatok vo výške 100% z celkovej ceny poskytovanej Služby, ktorý je Objednávateľ povinný uhradiť do 48 hodín od:

 

        a) odoslania rezervácie, ak sa návrh na uzavretie Zmluvy zasiela prostredníctvom rezervačného formulára na internetovej stránke Poskytovateľa,

 

        b) od odoslania potvrdzujúceho e-mailu Poskytovateľom, ak sa návrh na uzavretie Zmluvy zasiela prostredníctvom e-mailu alebo zadáva telefonicky alebo osobne,

Rezervačná záloha sa uhrádza bezhotovostne na účet Poskytovateľa bankovým prevodom alebo online platbou prostredníctvom platobnej brány.  

 

3.        Podmienky poskytovanie Služieb

3.1   Poskytovateľ poskytuje Služby na základe Zmluvy uzatvorenej v písomnej alebo elektronickej forme s Objednávateľom. Poskytovateľ a Objednávateľ vstupujú do zmluvného vzťahu za podmienok stanovených vo VOP. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

3.2   Z bezpečnostných dôvodov sú priestory v exteriéri Ubytovacieho zariadenia monitorované kamerovým systémom. Monitorované miesta sú označené príslušným piktogramom upozorňujúcim hostí a návštevníkov Ubytovacieho zariadenia na kamerový systém.

 

4.        Uzavretie Zmluvy, Objednanie Služieb 

4.1   V návrhu na uzavretie Zmluvy podľa bodu 2.9 VOP je Objednávateľ povinný uviesť minimálne tieto náležitosti: meno a priezvisko/obchodné meno Objednávateľa,  počet ubytovaných hostí, požadovaný termín ubytovania, osobitné požiadavky Objednávateľa na Služby (Poznámky), kontaktné údaje – e-mailovú adresu a telefónne číslo. 

4.2   Zmluva je uzavretá a Zmluvné strany sú ňou viazané v momente záväzného akceptovania návrhu na uzavretie Zmluvy Objednávateľa Poskytovateľom a uhradením Rezervačnej zálohy Objednávateľom na účet Poskytovateľa - splnením kumulatívne oboch týchto podmienok okamihom splnenia neskoršej z nich. V prípade, ak Objednávateľ neuhradí Rezervačnú zálohu v lehote podľa bodu 2.10 týchto VOP, akceptácia Poskytovateľa zaslaná pred úhradou Rezervačnej zálohy sa považuje za bezpredmetnú a Zmluva nie je uzatvorená, ak sa Zmluvné strany výslovne písomne nedohodnú inak.  

4.3   Za akceptáciu návrhu na uzavretie Zmluvy zo strany Poskytovateľa sa považuje:

 1. v prípade zaslania návrhu na uzavretie Zmluvy formou odoslania rezervačného formulára odoslanie elektronického potvrdenia na e-mailovú adresu Objednávateľa zadanú v rezervačnom formulári.
 2. v prípade zaslania návrhu na uzatvorenie Zmluvy prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu Poskytovateľa odoslanie elektronického potvrdenia na e-mailovú adresu Objednávateľa, z ktorej bol dopyt zaslaný a spätné potvrdenie Objednávateľa, ktorým vyjadril súhlas s týmito VOP a oboznámil sa so zásadami spracúvania osobných údajov.
 3. v prípade osobného alebo telefonického zadania návrhu na uzavretie zmluvy odoslanie elektronického potvrdenia na e-mailovú adresu Objednávateľa, ktorú uviedol pri zadávaní dopytu a spätné potvrdenie Objednávateľa, ktorým vyjadril súhlas s týmito VOP a oboznámil sa so zásadami spracúvania osobných údajov.   

4.4   Záväzné akceptovanie návrhu na uzavretie zmluvy zasielané e-mailom obsahuje údaje o dátume poskytnutia Služby ubytovania, termíne nástupu na ubytovanie, termíne ukončenia ubytovania, výške ceny za ubytovanie, výške Rezervačnej zálohy a počte ubytovaných hostí ako aj ďalšie základné informácie o podmienkach ubytovania. Rovnako obsahuje aj platobnú bránu pre úhradu Rezervačnej zálohy a odkaz na online check-in hostí ubytovaných v zmysle tejto objednávky – návrhu na uzatvorenie Zmluvy.  

4.5   Poskytovateľ má právo odmietnuť uzavrieť Zmluvu podľa vlastného uváženia. Odmietnutie môže byť vykonané výslovne alebo konkludentne nezaslaním akceptácie Objednávateľovi.    

4.6   Súčasťou rezervačného formulára ako aj súčasťou potvrdzujúceho e-mailu je znenie týchto VOP, s ktorými je Objednávateľ povinný sa dôkladne oboznámiť a súčasne je oprávnený si VOP stiahnuť stlačením odkazu na „Súhlasím s Obchodnými podmienkami “ na konci rezervačného formulára alebo stlačením na odkaz „Všeobecnými obchodnými podmienkami“ na konci potvrdzujúceho e-mailu.  Aktuálne účinné znenie VOP je vždy uverejnené aj na Internetovej stránke Poskytovateľa. Súhlas s týmito VOP Objednávateľ potvrdí zaškrtnutím určeného políčka v rezervačnom formulári, čím potvrdzuje, že súhlasí so znením VOP. Týmto krokom Objednávateľ zároveň potvrdzuje, že si prečítal, rozumie a v celom rozsahu súhlasí so znením VOP, právami a povinnosťami Zmluvných strán a s podmienkami poskytovania Služieb. Bez potvrdenia súhlasu s týmito VOP nie je možné rezervačný formulár odoslať. V prípade akceptácie Poskytovateľom podľa bodu 4.3 písm. b) a c) týchto VOP sa akceptácia nepovažuje za účinnú, ak Objednávateľ spätným potvrdením nevyjadril súhlas s týmito VOP.

4.7   Poskytovateľovi patrí plná cena za rozsah dohodnutých Služieb bez ohľadu na to, či ubytovaní hostia alebo niektorý z nich nezotrvali a nevyužívali Služby počas celého dohodnutého obdobia.

4.8   Dohodnuté ceny zahŕňajú cenu ubytovania, obslužné a príslušnú platnú daň z pridanej hodnoty. Pokiaľ doba medzi uzavretím a vykonaním zmluvy (termínom nástupu na ubytovanie) presiahne 4 mesiace a cena za ubytovanie sa v tomto období v zmysle aktuálne platného Cenníka Poskytovateľa zvýši, môže Poskytovateľ zmluvne dohodnutú cenu jednostranne primerane zvýšiť v súlade s aktuálnym Cenníkom.  O tomto zvýšení je Poskytovateľ povinný informovať Objednávateľa (e-mailom alebo písomne) a Objednávateľ je povinný takto zvýšenú cenu uhradiť najneskôr do dňa, ktorý o 48 hodín predchádza dňu nástupu na ubytovanie alebo má možnosť od Zmluvy odstúpiť. Ak Objednávateľ zvýšenú cenu v danom termíne neuhradí ani neodstúpi od zmluvy, je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.  Ceny môže Poskytovateľ ďalej zmeniť, keď si Objednávateľ dodatočne želá zmeny v službách Ubytovacieho zariadenia alebo v dĺžke pobytu a Poskytovateľ s tým súhlasí. V takom prípade patria Poskytovateľovi ceny platné podľa Cenníka v čase, keď dôjde k dohode na zmene alebo predĺžení Služieb.

4.9   Pokiaľ Objednávateľ požiada o doplnkové služby počas pobytu, Objednávateľ je povinný na vyzvanie Poskytovateľa oznámenú cenu za poskytnuté doplnkové služby ihneď uhradiť ak nebolo vopred dohodnuté inak. Cena doplnkových služieb musí byť zo strany Objednávateľa uhradená pred poskytnutím doplnkovej služby, inak Poskytovateľ nie je povinný vyžiadanú doplnkovú službu Objednávateľovi alebo hosťovi plniť. Ak je doplnková služba objednaná spolu so Službami, Objednávateľ je povinný uhradiť jej cenu spolu s Rezervačnou zálohou.   

4.10   Poskytovateľ je oprávnený vzniknuté pohľadávky vyúčtovať Objednávateľovi ako splatné a vyžadovať okamžitú platbu. Pri omeškaní platby je Poskytovateľ oprávnený požadovať úroky z omeškania. Ak sú pohľadávky Poskytovateľa účtovné po dohode s Objednávateľom na základe faktúry, Poskytovateľ je oprávnený stanoviť splatnosť na maximálne 14 dní od vystavenia.

 

5.        Práva a povinnosti Poskytovateľa  

5.1   Poskytovateľ je povinný poskytovať dohodnuté Služby v rozsahu, spôsobom a za podmienok dohodnutých Zmluvou a stanovených vo VOP. Pri poskytovaní Služieb je Poskytovateľ viazaný všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

5.2   Poskytovateľ je zo zákonných dôvodov povinný evidovať všetkých ubytovaných hostí. Z tohto dôvodu je Objednávateľ povinný pred príchodom a uskutočnením objednanej Služby vyplniť online check-in formulár za každého ubytovaného hosťa. Ak nie je formulár check-in vyplnený pred nástupom na ubytovanie elektronicky, je Objednávateľ povinný ho vyplniť v papierovej podobe pri prvom príchode do Ubytovacieho zariadenia, v opačnom prípade mu Poskytovateľ neumožní sa ubytovať. 

5.3   Pri ubytovaní cudzincov je podľa § 113 zákona č. 404/2011 Z.z.,  o pobyte cudzincov Poskytovateľ povinný pri ubytovaní cudzinca overiť jeho totožnosť(obvykle predložením cestovného alebo iného dokladu preukazujúceho jeho totožnosť) a zapísať jeho údaje do knihy ubytovaných, ktorú vedie na tento účel, a to meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu (bydliska), štátnu príslušnosť, číslo cestovného dokladu, číslo víza, začiatok a skončenie jeho ubytovania. Zároveň je Poskytovateľ povinný vyplniť úradné tlačivá o hlásení pobytu cudzinca, ktoré musí doručiť policajnému útvaru do piatich dní od ubytovania cudzinca a Objednávateľ je povinný mu poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť pre ich náležité vyplnenie.

5.4   Poskytovateľ je povinný odovzdať Objednávateľovi priestory vyhradené mu na ubytovanie v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytovaním.

5.5   Hosťom sú k dispozícii rezervované izby od 14:00 hod. dohodnutého dňa príchodu. Objednávateľ nemá právo na skoršie ubytovanie v rezervovanom Ubytovacom zariadení, s výnimkou osobitnej dohody s Poskytovateľom.

5.6   Poskytovateľ môže od Zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby odstúpiť, ak Objednávateľ v ubytovacom zariadení aj napriek výstrahe hrubo porušuje dobré mravy alebo inak hrubo porušuje svoje povinnosti zo zmluvy, prípadne ak správaním Objednávateľa dochádza alebo hrozí vznik škody na majetku, živote alebo zdraví Poskytovateľa alebo tretích osôb. V takomto prípade Zmluva zaniká momentom doručenia odstúpenia od Zmluvy Objednávateľovi a Rezervačný poplatok sa Objednávateľovi nevracia.

5.7   Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť alebo obmedziť poskytovanie Služby ubytovania, pokiaľ je poskytovanie Služby znemožnené alebo obmedzené neodvrátiteľnou udalosťou, ktorú nebolo možné predvídať alebo jej zabrániť (najmä vyššia moc a iné okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle Obchodného zákonníka). 

5.8   Poskytovateľ sa zaväzuje oznámiť Objednávateľovi nemožnosť poskytnutia Služby bez zbytočného odkladu, najmenej však 3 dní vopred. Nemožnosť poskytnutia služby spôsobený neodvrátiteľnou udalosťou sa Poskytovateľ zaväzuje oznámiť Objednávateľovi bezodkladne, hneď ako sa o príčinách dozvie. Poskytovateľ v uvedených prípadoch neoveruje doručenie oznámenia Objednávateľovi. Odoslanie oznámenia na kontaktnú e-mailovú adresu Objednávateľa je považované za doručenie. Objednávateľ berie túto skutočnosť na vedomie. 

5.9   Poskytovateľ je oprávnený ukončiť či obmedziť poskytovanie Služby ubytovania v nevyhnutnom rozsahu bez predchádzajúceho upozornenia Objednávateľa, ak sú Služby ubytovania využívané v rozpore so Zmluvou. Ak v takomto prípade Poskytovateľ od Zmluvy odstúpi, Zmluva zaniká momentom doručenia odstúpenia od Zmluvy Objednávateľovi a Rezervačný poplatok sa Objednávateľovi nevracia.

5.10   O zodpovednosti Poskytovateľa za veci vnesené do ubytovacích priestorov ubytovaným alebo pre neho, platia ustanovenia § 433 a 436 Občianskeho zákonníka.

5.11   Poskytovateľ je oprávnený vstúpiť do priestorov Ubytovacieho zariadenia „Cactus Snežienka“   za účelom vykonania kontroly, či ho Objednávateľ užíva dohodnutým spôsobom, výlučne však za prítomnosti Objednávateľa po predchádzajúcom dohovore.

 

6.        Práva a povinnosti Objednávateľa  

6.1   Objednávateľ je povinný Služby ubytovania užívať len spôsobom, ktorý je v súlade so Zmluvou a VOP, s prípadnými pokynmi Poskytovateľa a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a primerane povahe a účelu ubytovania. 

6.2   Objednávateľ je povinný uhradiť Cenu za poskytnuté Služby riadne a včas podľa Zmluvy. 

6.3   Objednávateľ je povinný oboznámiť sa pred začatím využívania Služby s obsahom VOP. 

6.4   Objednávateľ je povinný užívať ubytovacie zariadenie tak, aby nedochádzalo k škodám na majetku, poškodeniu vnútorného zariadenia a vybavenia alebo k jeho nadmernému opotrebeniu.

6.5   Ubytovacie zariadenie musí byť v dohodnutý deň odchodu odovzdané Poskytovateľovi najneskôr do 10:00 hod., pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak a to v stave bez akéhokoľvek poškodenia.   V prípade oneskoreného vypratania izby po 10:00 do 14:00 hod. má Poskytovateľ právo účtovať Objednávateľovi poplatok vo výške 35,00 EUR za každú začatú hodinu. V prípade oneskoreného vypratania izby po 14:00 hod. má Poskytovateľ právo účtovať Objednávateľovi poplatok vo výške 100% z ceny ubytovania za jednu noc podľa aktuálne platného Cenníka Poskytovateľa.

6.6   Ubytovacie zariadenie sa považuje za uvoľnené potom, čo Objednávateľ vynesie z Ubytovacieho zariadenia všetky svoje veci, odovzdá kľúče poverenému pracovníkovi Poskytovateľa alebo vloží kľúče do bezpečnostnej schránky určenej Poskytovateľom podľa pokynu Poskytovateľa a riadne ju uzamkne. Poskytovateľ si vyhradzuje právo skontrolovať inventár Ubytovacieho zariadenia, úhradu a spotrebu hosťa, a to najneskôr v deň odchodu a uvoľnenia Ubytovacieho zariadenia Objednávateľom.

6.7   Objednávateľ má právo užívať priestory, ktoré mu boli na ubytovanie vyhradené, ako aj užívať spoločné priestory ubytovacieho zariadenia a využívať služby, ktorých poskytovanie je s ubytovaním spojené.

6.8   Objednávateľ je povinný užívať priestory vyhradené mu na ubytovanie a plnenia spojené s ubytovaním riadne; v týchto priestoroch nesmie Objednávateľ alebo hosť bez súhlasu Poskytovateľa vykonávať žiadne zmeny (presun alebo výmena nábytku, zariadenia, príslušenstva a pod.)

6.9   Objednávateľ je povinný oznámiť telefonicky na číslo: +421 54 488 0147 (pondelok-piatok od 08:00 do 16:00 hod), alebo mimo tohto času na tel. čísla: +421 904 884 446, +421 903 650 952 Poskytovateľovi okamžite akékoľvek poruchy, škody alebo iné obdobné skutočnosti, ktoré sa vyskytli v Ubytovacom zariadení bez ohľadu na to, kto ich vznik zavinil.  

6.10   Objednávateľ má právo na okamžité odstránenie porúch v ubytovacom zariadení, ktoré vznikli počas jeho pobytu. V prípade, ak vznik poruchy zavinil Objednávateľ, resp. akákoľvek tretia osoba, ktorá užíva ubytovacie zariadenie s vedomím Objednávateľa,  Objednávateľ je povinný uhradiť všetku škodu, ktorá Poskytovateľovi vznikla, vrátane nákladov potrebných na odstránenie poruchy/škody. Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú alebo inak potrebnú súčinnosť za účelom odstránenia poruchy alebo iného nedostatku poskytovanej Služby. 

6.11   V prípade spôsobenej škody Objednávateľom na majetku Poskytovateľa je Objednávateľ povinný uhradiť náhradu vzniknutej škody najneskôr v deň skončenia pobytu v Ubytovacom zariadení na základe faktúry s okamžitou splatnosťou. V prípade, ak Objednávateľ odmietne uhradiť vzniknutú škodu, je Poskytovateľ oprávnený účtovať Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Poskytovateľa na náhradu spôsobenej škody.

6.12   Objednávateľ je povinný oboznámiť a riadiť sa požiarnou poplachovou smernicou, prípadne inými internými ubytovacími poriadkami a smernicami Poskytovateľa a dodržiavať ich ustanovenia a pokyny prevádzkovateľa Ubytovacieho zariadenia. Objednávateľ  zároveň prehlasuje že bol so všetkým riadne oboznámený čo potvrdzuje uzatvorením Zmluvy.

6.13   Objednávateľ je povinný dodržiavať zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a berie na vedomie, že nesmie fajčiť v izbách a spoločných priestoroch Ubytovacieho zariadenia.

6.14   Akékoľvek poskytnutie priestorov Ubytovacieho zariadenia akejkoľvek povahy Objednávateľom v prospech tretích osôb (s výnimkou hostí)alebo ich  používanie na iné účely ako na ubytovanie resp.  na iné účely ako bolo dohodnuté v Zmluve o ubytovaní, vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa.

6.15   Objednávateľ sa zaväzuje udržiavať poriadok v Ubytovacom zariadení, dodržiavať bežné zásady ochrany životného prostredia a správať sa v súlade s dobrými mravmi a zásadami slušného susedského spolunažívania. Objednávateľ je povinný rešpektovať a dodržiavať nočný kľud v hodinách od 22.00 do 06.00 hod. rannej.

 

7.        Cena služby 

7.1   Cena Služieb je stanovená v cenníku služieb zverejnenom na internetovej stránke Poskytovateľa.  Ceny doplnkových služieb oznámi Poskytovateľ Objednávateľovi individuálne podľa povahy doplnkovej služby.

7.2   Poskytovateľ sa môže s Objednávateľom dohodnúť na individuálnej zľave z ceny.

7.3   Cena za služby je vo výške uvedenej v akceptácii rezervácie zaslanej Poskytovateľom Objednávateľovi.

7.4   Cena všetkých Služieb, ako aj suma poplatkov a náhrad uvedených v tejto Zmluve je stanovená vrátane DPH.  

7.5   Úhradou Ceny Služieb sa rozumie ich pripísanie v plnej vyúčtovanej výške v prospech účtu Poskytovateľa.

7.6   Cena Služieb, poplatkov a náhrad je splatná v mene EUR bezhotovostne na účet Poskytovateľa.

7.7   Objednávateľ je povinný Rezervačnú zálohu vo výške 100% z celkovej ceny poskytovanej Služby uhradiť v lehote a spôsobom podľa bodu 2.10 týchto VOP.

7.8   V prípade ak Objednávateľ svojím úmyselným počínaním zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnou vec, ktorá je súčasťou Ubytovacieho zariadenia a spôsobí tak na cudzom majetku škodu, ktorá presiahne výšku 266,- EUR, môže naplniť skutkovú podstatu trestného činu poškodzovania cudzej veci v zmysle ust. § 245 Trestného zákona.

 

8.        Ochrana osobných údajov 

8.1   Informácie o spracúvaní osobných údajov sú zverejnené na www.chataregetovka.sk/GDPR/.

8.2   Objednávateľ, ktorý vytvoril rezerváciu na Služby  prostredníctvom elektronického formulára na internetovej stránke Poskytovateľa potvrdil oboznámenie sa s informáciami o spracovaní osobných údajov zaškrtnutím príslušného políčka v rezervačnom formulári.

8.2   Objednávateľ, ktorý zadal návrh na uzatvorenie Zmluvy e-mailom, telefonicky alebo osobne potvrdzuje, že sa oboznámil s informáciami o spracúvaní osobných údajov zverejnenými na Internetovej stránke Poskytovateľa tým, že spätne potvrdí súhlas s VOP na základe akceptácie  zaslanej Poskytovateľom podľa bodu 4.3 písm. b) a c) týchto VOP v zmysle bodu 4.6 poslednej vety týchto VOP. Potvrdenie o súhlase s VOP sa považuje v tomto prípade aj za potvrdenie o oboznámení sa s informáciami o spracúvaní osobných údajov.

8.3   V prípade uvedenom v bode 2.3 posledná veta týchto VOP sa súhlas so Zmluvou a týmito VOP považuje aj za potvrdenie, že sa hosť oboznámil s informáciami o spracúvaní osobných údajov uverejnenými na Internetovej stránke Poskytovateľa.   

 

9.        Reklamácia a zodpovednosť za škodu, storno 

9.1   Ustanovenia tohto článku VOP sa považujú za reklamačný poriadok Poskytovateľa.

9.2   Ak sa vyskytne u poskytovanej Služby vada, má Objednávateľ právo vadu reklamovať a  uplatniť si u Poskytovateľa právo zo zodpovednosti za vady poskytnutej služby. Objednávateľ je povinný oznámiť vadu Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu po tom, ako mal možnosť vadu zistiť.  Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby Objednávateľ prípadnú vadu poskytovaných Služieb riadne popísal a špecifikoval a náležite preukázal. Prevádzkovateľ Ubytovacieho zariadenia alebo iný zodpovedný pracovník zapíše reklamáciu Objednávateľa do reklamačného protokolu s uvedením objektívnych okolnosti reklamácie. Poskytovateľ alebo ním poverený pracovník je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, alebo v zložitejších prípadoch do 3 dní.

9.3   Objednávateľ uplatňuje reklamáciu osobne alebo písomne priamo u Poskytovateľa (BJ Int. s. r. o., so sídlom: Štefánikova 61, 085 01 Bardejov).

9.4   Poskytovateľ nezodpovedá za vady ubytovacích služieb, ak:

 1. Objednávateľ vadu spôsobil sám,
 2. Objednávateľ pred poskytnutím služby o prípadnej vade vedel,
 3. Vady boli spôsobené tretími osobami, poveternostnými podmienkami a inými skutočnosťami, ktoré Poskytovateľ nevedel ovplyvniť.

9.5   Poskytovateľ nezodpovedá za vady ubytovacích Služieb pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny.

9.6   Poskytovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

9.7   Na základe kladne vybavenej reklamácie za Službu má Objednávateľ právo na okamžité odstránenie vady. Ak vadu nie je možné v primeranej lehote odstrániť odstráni, má Objednávateľ právo na primeranú zľavu z Ceny. Na odstúpenie od Zmluvy má Objednávateľ právo len vtedy, ak je vada neodstrániteľná a Ubytovacie zariadenie s vadou neumožňuje jeho užívanie a Poskytovateľ neposkytol Objednávateľovi iné zodpovedajúce primerané náhradné ubytovanie.

9.8   Spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. 

9.9   Objednávateľ má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva.

9.10   Podrobnosti o vedení alternatívneho riešenia sporu sú upravené v Zákone NR SR č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9.11   Zmluvné strany si navzájom zodpovedajú za škodu spôsobenú porušením svojich zákonných alebo zmluvných povinností. Zodpovednosti sa zbaví ten, kto preukáže, že škodu nezavinil.  Každá Zmluvná strana nahradí druhej Zmluvnej strane akékoľvek škody (vrátane akýchkoľvek výdavkov a nákladov, súdnych trov a nákladov na právnu pomoc a pod.), ktoré tejto Zmluvnej strane vzniknú v dôsledku akéhokoľvek porušenia zákonnej alebo zmluvnej povinnosti, vyhlásenia poskytnutého druhou Zmluvnou stranou v rámci tejto Zmluvy, o ktorom sa ukáže, že je nepravdivé alebo zavádzajúce, alebo ktoré vzniknú v dôsledku čiastočného alebo úplného nesplnenia alebo porušenia záväzkov tejto Zmluvnej strany vyplývajúcich zo Zmluvy. 

9.12   Poskytovateľ nie je zodpovedný za zabudnuté a stratené veci v priestoroch Ubytovacieho zariadenia a ani v jeho okolí.

9.13   Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré boli spôsobené Objednávateľovi mimo priestoru Ubytovacieho zariadenia.

9.14   V priestoroch Ubytovacieho zariadenia a predovšetkým na izbách nesmie hosť používať vlastné elektrické spotrebiče s výkonom nad 1000 Wattov( okrem spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene hostí, ako sú holiace prípadne masážne strojčeky, sušiče a žehličky vlasov, nabíjacie zariadenia k mobilným telefónom, notebookom alebo tabletom, a iné...)

9.15   Pred odchodom z Ubytovacieho zariadenia je Objednávateľ povinný v celom objekte zhasnúť svetlá, uzavrieť vodovodné kohútiky, zavrieť všetky okná, uzamknúť dvere a kľúč odovzdať spôsobom podľa bodu 6.6 týchto VOP.

9.16   Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať maloleté osoby bez dozoru dospelých ani v izbe ani v ostatných spoločných priestoroch Ubytovacieho zariadenia.

9.17   Z bezpečnostných dôvodov nie je Objednávateľ oprávnený v priestoroch Ubytovacieho zariadenia nosiť zbraň a strelivo, alebo zbraň a strelivo inak prechovávať v stave umožňujúcom ich okamžité použitie.

9.18   V priestoroch Ubytovacieho zariadenia je zakázané užívať akékoľvek omamné a psychotropné látky.

9.19   Objednávateľ nesmie vnášať do izieb alebo iných nie na to určených priestorov lyže, snowboardy, sane, bicykle alebo iné nadrozmerné veci.

9.20   Poskytovateľ stanovuje PRÍSNY ZÁKAZ FAJČENIA v celom interiéri a tiež na balkónoch Ubytovacieho zariadenia. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch v exteriéri Ubytovacieho zariadenia. Ak Objednávateľ poruší zákaz fajčenia v Ubytovacom zariadení, Poskytovateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty Objednávateľom vo výške 250,00 EUR za každý deň, v ktorom porušil Objednávateľ  zákaz fajčenia. Poskytovateľ oznámi uplatnenie zmluvnej pokuty Objednávateľovi najneskôr pri ukončení ubytovania – check- out a Objednávateľ je povinný ju okamžite na mieste uhradiť. V prípade neuhradenia zmluvnej pokuty, Poskytovateľ pristúpi k jej vymáhaniu súdnou cestou.

9.21   Ak počas trvania doby ubytovania dôjde k znečisteniu nad rámec obvyklého znečistenia Ubytovacieho zariadenia zo strany Objednávateľa, a to hlavne k znečisteniu v podobe „zvratkov“, exkrementov, škvŕn po tekutých látkach alebo tuhom odpade a iného, Poskytovateľ má právo žiadať od Objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 300,00 EUR za každé takéto znečistenie (každé znečistené miesto), ktorá predstavuje paušálnu náhradu za uvedenie objektu do pôvodného stavu a odstránenie znečistenia. V tomto prípade má Poskytovateľ voči Objednávateľovi nárok na náhradu škodu presahujúcej zmluvnú pokutu.

9.22   Objednávateľ je povinný odpad dávať výlučne do vyhradených separačných nádob.

9.23   Pokiaľ Objednávateľ dostane k dispozícií (prípadne aj za úhradu) miesto na odstavenie vozidla na parkovisku pri Ubytovacom zariadení nevzniká tým žiadna zodpovednosť Poskytovateľa za  stratu, odcudzenie  alebo poškodenie odstavených alebo odsunutých motorových vozidiel a vecí nachádzajúcich sa v nich.

9.24   Poskytovateľ nezodpovedá za úrazy pri programoch na voľný čas akéhokoľvek druhu.

9.25   Odovzdanie nájdených vecí Poskytovateľom sa realizuje na náklady Objednávateľa.

9.26   Sťažnosti Objednávateľa a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti Ubytovacieho zariadenia prijíma Poskytovateľ.

9.27   Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu  až do času 48 hodín pred príchodom na ubytovanie. Odstúpenie musí byť písomné a doručené Poskytovateľovi do lehoty podľa predchádzajúcej vety. Rezervačná záloha mu bude Poskytovateľom v prípade takéhoto odstúpenia vrátená do 30 dní od odstúpenia od Zmluvy.

9.28   Počas doby 48 hodín do nástupu na ubytovanie alebo počas ubytovania je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy  len v zákonom alebo Zmluvou stanovených prípadoch. Odstúpenie musí byť písomné a doručené Poskytovateľovi. V tomto prípade sa Zmluva zrušuje momentom doručenia odstúpenia Poskytovateľovi a Rezervačná záloha sa Objednávateľovi nevracia, nakoľko Poskytovateľ nie je schopný bezprostredne Ubytovacie zariadenie poskytnúť iným osobám a zaplatená Rezervačná záloha prestavuje ujmu Poskytovateľa, ktorá by mu vznikla ako ušlý zisk za neobsadenosť Ubytovacieho zariadenia.

9.29   V prípade, ak je termín pobytu rezervovaný na obdobie od 22. decembra príslušného kalendárneho roku do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roku (vrátane) alebo aspoň na časť tohto obdobia (hoci aj jeden deň z tohto obdobia) bez ohľadu na to, kedy došlo k uzatvoreniu Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy  len v zákonom alebo Zmluvou stanovených prípadoch. Odstúpenie musí byť písomné a doručené Poskytovateľovi. V tomto prípade sa Zmluva zrušuje momentom doručenia odstúpenia Poskytovateľovi a Rezervačná záloha sa Objednávateľovi nevracia, nakoľko prestavuje ujmu Poskytovateľa, ktorá mu vznikla ako ušlý zisk za rezervovanie Ubytovacieho zariadenia v najfrekventovanejšom termíne a nemožnosť jeho rezervácie inému záujemcovi. V tomto prípade bod 9.27 týchto VOP neplatí.     

9.30   Samotné nenastúpenie na ubytovanie alebo skorší check-out sa nepovažuje za úkon odstúpenia od Zmluvy a Objednávateľ nemá právo na vrátenie Rezervačnej zálohy.

9.31   Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy mimoriadne odstúpiť najmä v prípadoch:

        - vyššia moc alebo iné okolnosti, za ktoré Poskytovateľ nezodpovedá, robia splnenie zmluvy nemožným;

        - Ubytovacie zariadenie bolo rezervované za uvedenia zavádzajúcich alebo nesprávnych údajov podstatných skutočností napr. v osobe hosťa alebo účelu;

         - Poskytovateľ má opodstatnený dôvod na domnienku, že využitie služieb Ubytovacieho zariadenia by mohlo ohroziť hladkú prevádzku obchodu, bezpečnosť alebo vážnosť mena Ubytovacieho zariadenia na verejnosti, bez toho, že by sa to mohlo pripisovať majiteľovi Ubytovacieho zariadenia.

        - iné dôvody určené právnymi predpismi, Zmluvou alebo týmito VOP

        - bez uvedenia dôvodu, ak tak urobí do troch dní pred termínom nástupom hostí na ubytovanie

        Pri odstúpení od Zmluvy Poskytovateľom sa Zmluva zrušuje momentom doručenia  odstúpenia Objednávateľovi. Pri odstúpení od Zmluvy Poskytovateľom z dôvodov, ktoré nie sú na strane Objednávateľa, Poskytovateľ vráti Objednávateľovi Rezervačnú zálohu (ak ešte nenastúpil na ubytovanie) alebo jej pomernú časť, ak už Objednávateľ na ubytovanie nastúpil a  časť Služby využil. Pri odstúpení od Zmluvy Poskytovateľom z dôvodov, ktoré sú na strane Objednávateľa (napr. uvedenie zavádzajúcich údajov, ohrozenie prevádzky Ubytovacieho zariadenia alebo jej dobrého mena, hrubé porušovanie povinností alebo dobrých mravov Objednávateľom a pod.) sa Rezervačná záloha Objednávateľovi nevracia a predstavuje paušalizovanú ujmu Poskytovateľa, ktorá mu vznikla porušením povinností Objednávateľa, pre ktoré musel od zmluvy odstúpiť. Ak Zmluvu uzatvorilo viacero Objednávateľov (hostia, ktorí akceptovali ubytovanie v ich prospech), je dostačujúce pre zrušenie Zmluvy ako celku vo vzťahu k všetkým ubytovaným osobám, ak Poskytovateľ urobí úkon odstúpenia voči ktorémukoľvek z Objednávateľov.               

9.32   Na úseku ubytovacích služieb má zákazník právo na bezplatné, riadne a včasne odstránenie nedostatkov, t.j. výmenu alebo doplnenie drobného vybavenia v rozsahu Vyhlášky MH SR č. 277/2008 Z.z. ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried.

9.33   V prípade, že z jednostranného rozhodnutia Poskytovateľa dôjde k závažnej zmene v ubytovaní oproti potvrdenému ubytovaniu v  Zmluve a Objednávateľ nesúhlasí s náhradným ubytovaním, má taktiež právo na odstúpenie od Zmluvy a vrátenie peňazí.          

      

10.      Zmena VOP 

10.1   Poskytovateľ si vyhradzuje právo na akúkoľvek jednostrannú zmenu VOP vrátane Cenníka alebo ich nahradiť novými VOP kedykoľvek počas ich platnosti. Poskytovateľ je povinný vždy oznámiť Objednávateľovi prostredníctvom e-mailu, že došlo k zmene VOP a umožniť mu sa s nimi oboznámiť zverejnením prostredníctvom odkazu v tomto e-maily. Zmena je účinná k dátumu vo VOP uvedenom alebo zverejnením VOP na internetovej stránke Poskytovateľa a oznámením Objednávateľovi, že došlo k zmene VOP.     Nadobudnutím platnosti a účinnosti nových VOP strácajú platnosť a účinnosť pôvodné VOP. Ak sa zmena VOP alebo zmena Cenníka vykonáva len dodatkom, platnosť a účinnosť strácajú len tie ustanovenia pôvodných VOP, ktoré dodatok ruší alebo nahrádza. Ak sa zmena VOP týka len Cenníka, záväznosť pre Objednávateľa, ktorý uzatvoril Zmluvu pred účinnosťou Zmeny Cenníka sa riadi ustanoveniami bodu 2.7 a 4.8 týchto VOP. Ak Objednávateľ so zmenou VOP nesúhlasí, môže odstúpiť od Zmluvy bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia a to aj po uplynutí lehoty v zmysle bodu 9.27 týchto VOP. V prípade, ak Objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodu zmeny VOP už v čase, keď je ubytovaný v Ubytovacom zariadení, Zmluva sa ruší momentom doručenia odstúpenia Poskytovateľovi a Objednávateľ má nárok na vrátenie len tej časti uhradenej ceny, ktorá zodpovedá sume pomernej k dĺžke reálneho pobytu v Ubytovacom zariadení, to znamená za dni, ktoré mal uhradené, ale počas ktorých po odstúpení od Zmluvy už v Ubytovacom zaradení nezotrval.       

 

11.       Mimosúdne riešenie sporov 

11.1   Všetky ustanovenia Zmluvy a VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej

republiky. 

11.2   Právne vzťahy Zmluvou a VOP výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Pre právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy a týchto VOP platí právo Slovenskej republiky aj v prípade, že Objednávateľ je cudzinec, zahraničná osoba alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ak nie je v Zmluve uvedené inak. 

11.3   Všetky spory vzniknuté z právneho vzťahu na základe Zmluvy alebo súvisiacich so Zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto Zmluvy sa Objednávateľ a Poskytovateľ pokúsia prednostne riešiť dohodou. Ak k dohode nedôjde, bude spor s konečnou platnosťou rozhodovaný súdom príslušným podľa Civilného  sporového poriadku Slovenskej republiky. 

11.4   Ak Zmluva neustanovuje inak, všetky nároky vyplývajúce zo Zmluvy musia byť voči druhej strane uplatnené písomne.

 

12.      Doručovanie písomností 

12.1   Písomnosti sa doručujú osobne, kuriérskou službou, poštou alebo elektronickými prostriedkami (e-mail) na dohodnutú adresu, na adresu sídla druhej zmluvnej strany alebo na adresu, ktorú si zmluvné strany za týmto účelom určia. 

12.2   Za osobné doručenie sa považuje osobné prevzatie písomnosti Zmluvnou stranou, resp. osobou poverenou Zmluvnou stranou na preberanie písomností.

12.3   Ak pri doručovaní písomností poštou adresát odmietne písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručenú dňom odmietnutia jej prevzatia. Ak adresát písomnosti nie je v mieste jej doručenia zastihnutý, považuje sa písomnosť za doručenú tretím dňom od jej uloženia na pošte, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvie.

12.4   Ak pri doručovaní písomnosti kuriérskou službou adresát odmietne písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručenú dňom odmietnutia jej prevzatia. Ak adresát písomnosti nie je v mieste jej doručenia zastihnutý, považuje sa písomnosť za doručenú tretím dňom od jej odovzdania kuriérovi.

12.5   Písomnosti doručované prostredníctvom e-mailu sa považujú za doručené dňom ich odoslania. 

 

13.      Záverečné ustanovenia 

13.1   Zmluva môže byť zmenená alebo doplňovaná iba na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, a to formou dodatku.

13.2   Takúto zmluvu o ubytovaní môže uzavrieť iba osoba staršia ako 18 rokov.

13.3   Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú riadiť podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.

13.4   Text VOP v slovenskom jazyku je záväzný a má prednosť pred znením VOP v akomkoľvek inom jazyku. V prípade, ak je Zmluva alebo jej časť uzavretá v slovenskom a zároveň aj v inom jazyku, rozhodujúci je text Zmluvy alebo jej časti v slovenskom jazyku, ak nie je dohodnuté Zmluvnými stranami výslovne inak. 

13.5   Pokiaľ by akékoľvek z ustanovení Zmluvy, VOP alebo Cenníka malo byť alebo sa malo stať neplatným alebo neúčinným, zaväzujú sa Objednávateľ a Poskytovateľ toto bezodkladne nahradiť ustanovením novým, ktorého zmysel sa bude čo možno najviac blížiť zmyslu a hospodárskemu účelu nahradzovaného ustanovenia.  

13.6   VOP strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti a platnosti nových VOP.

13.7   Zmluvné strany vyhlasujú, že si tieto VOP prečítali, ich obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah VOP zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ich odsúhlasili a potvrdili.

13.8   VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy  a pre Objednávateľa a Poskytovateľa sa stávajú účinnými a záväznými dňom uzatvorenia Zmluvy. 

13.9   V prípade, ak sa Zmluva uzatvára pri osobnom kontakte priamo v Ubytovacom zariadení alebo na inom dohodnutom mieste bez využitia postupu v zmysle bodu 4.1 až 4.5 týchto VOP, vyhotovuje sa v písomnej podobe podpísanej Poskytovateľom a Objednávateľom v dvoch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu a každá zo Zmluvných strán si ponecháva jedno vyhotovenie tejto Zmluvy. V takom prípade sú tieto VOP v listinnej podobe poskytnuté Objednávateľovi, ktorý si ich má rovnako právo stiahnuť ako prístupné z Internetovej stránky Poskytovateľa. Objednávateľ sa s nimi riadne oboznámi a podpísaním Zmluvy vyjadrí súhlas s ich znením. Rezervačná záloha je pri Zmluvách vyhotovených v písomnej podobe splatná ihneď pri podpise Zmluvy alebo v inej dlhšej lehote splatnosti určenej Poskytovateľom vo faktúre. Ak Objednávateľ Rezervačnú zálohu neuhradí ihneď alebo v stanovenej lehote splatnosti, nie je Poskytovateľ povinný Zmluvu uzatvoriť alebo je oprávnený od nej odstúpiť.  

13.10   Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.04.2022.

SEASON 2024

 • you can cancel your reservation free of charge up to 48 hours before arrival.
 • you will pay 100% of the accommodation price in case of cancellation within 48 hours before arrival or in case of no-show,
 • you will be charged a deposit of 100% of the booking amount. The deposit must be paid within 48 hours of making the reservation. In case of non-payment, your reservation may be canceled.


CHRISTMAS, NEW YEAR'S EVE (22.12.2024 - 01.01.2025)

 

 • the guest pays 100% of the total price of the reservation if he cancels it at any time after its creation,
 • the guest will be charged in advance at 100% of the total price of the reservation at any time after its creation.

1.       Základné ustanovenia


Prevádzkovateľom je podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") spoločnosť BJ INT s.r.o, IČO 45965307 so sídlom Štefánikova 61, 085 01 Bardejov (ďalej len: "prevádzkovateľ").

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:


adresa: BJ Int s.r.o., Štefánikova 61, 085 01 Bardejov
email: regetovka@cactus.sk
telefón: 0904 844 446

 

Táto informačná povinnosť prevádzkovateľa voči dotknutým osobám je spracovaná v súlade s GDPR, najmä jeho článkom 13 a článkom 14.

 

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zásadami zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti len na obmedzený účel. Pri spracovaní dodržiava zásadu minimalizácie údajov, správnosti údajov a minimalizáciu ich uchovávania. Zabezpečuje dôvernosť a integritu pri spracúvaní osobných údajov.

Prevádzkovateľ s ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania osobných údajov spracúva osobné údaje tak, že nie je pravdepodobnosť, aby spracúvanie viedlo k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb.

 

 

2.       Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov


Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb alebo od inej osoby, ktorá v prospech dotknutej osoby uzatvára zmluvu o ubytovaní ako pre hosťa ubytovacieho zariadenia prevádzkovateľa a poskytuje osobné údaje dotknutej osoby v check-in formulári (zdroj, od ktorého pochádzajú osobné údaje). Prevádzkovateľ nezískava osobné údaje dotknutej osoby z verejne prístupných zdrojov. Ak prevádzkovateľ nezískal osobné údaje priamo od dotknutej osoby, zabezpečil splnenie informačnej povinnosti voči dotknutej osobe zverejnením informácií o spracúvaní osobných údajov na svojej internetovej stránke (www.chataregetovka.sk), o čom bola dotknutá osoba oboznámená mechanizmom nadväzujúcim na oboznámenie sa s všeobecnými obchodnými podmienkami prevádzkovateľa.   

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje a v prípade akejkoľvek zmeny poskytnutých osobných údajov, túto zmenu oznámiť prevádzkovateľovi.

Prevádzkovateľ spracováva len bežné osobné údaje (kategória spracúvaných osobných údajov – základné identifikačné a kontaktné údaje, zvukovo-obrazový záznam) nevyhnutné na zabezpečenie účelov a právnych základov spracúvania.

 

 

3.       Účely spracovania osobných údajov a právny základ spracúvania

 

 • Vybavenie dopytu zo strany dotknutej osoby súvisiacej so záujmom o ubytovanie, prípadne rezerváciou ubytovania v ubytovacom zariadení prevádzkovateľa –  právnym základom sú predzmluvné vzťahy podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 • Zabezpečenie činností smerujúcich k uzatvoreniu zmluvy – právnym základom sú predzmluvné vzťahy podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 • Účel riadneho uzatvorenia a plnenia zmluvného vzťahu  - právnym základom je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 • Realizácia zmluvného vzťahu vrátane evidencie zákazníkov - právnym základom je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 • Účel vedenia účtovnej a daňovej agendy, správy registratúry a plnenia povinností v zmysle procesných právnych predpisov a vymáhania pohľadávok – právnym základom sú právne predpisy z daňovej a účtovnej oblasti, najmä zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, predpisy v oblasti registratúrnych povinností, najmä zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a právne predpisy v oblasti úpravy jednotlivých procesov, v rámci ktorých je prevádzkovateľ povinný označiť relevantný subjekt, najmä Civilný sporový poriadok a pod. – právnym základom je spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
 • Účel vedenia knihy ubytovaných – právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky a podľa zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - právnym základom je spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 
 • Účel zabezpečenia vyplnenia úradných tlačív, ak je dotknutou osobou cudzinec – právnym základom je zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - právnym základom je spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 
 • Evidencia a vybavovanie reklamácií – právnym základom je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a na splnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.   
 • Oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) dotknutej osobe – právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • v prípade monitorovania vnútorných alebo vonkajších spoločných priestorov ubytovacieho zariadenia kamerovým systémom je účelom ochrana majetku, života a zdravia pri monitorovaní kamerovým systémom je založený na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a tretích osôb a to záujmu predchádzania a objasňovania bezpečnostných incidentov a zabezpečenia vymáhateľnosti nárokov prevádzkovateľa a tretích osôb – právnym základom je oprávnený záujem podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 • Účel poskytnutia osobných údajov spracúvaných monitorovaním kamerovým systémom v prípade vzniku bezpečnostného incidentu je založené nielen na oprávnenom záujme prevádzkovateľa a tretích osôb, ale je vo vzťahu k prevádzkovateľovi rovnako zákonnou požiadavkou poskytnutia súčinnosti príslušným orgánom, čo vyplýva z účelu objasňovania bezpečnostných incidentov a zabezpečenia vymáhateľnosti nárokov a je rozumné to predpokladať aj zo strany dotknutých osôb - právnym základom je oprávnený záujem podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a splnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR    


V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie súhlas so spracúvaním osobných údajov, nie je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje. Poskytnutie osobných údajov je v takomto prípade založené na slobodnej úvahe dotknutej osoby a jej dobrovoľnom konaní. Neposkytnutie osobných údajov v takomto prípade nemá žiadne negatívne a podstatné následky na dotknutú osobu.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov uzatvorenie alebo plnenie zmluvného vzťahu, poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie resp. plnenie zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov oprávnený záujem, dotknutá osoba je povinná toto spracúvanie strpieť, ale má voči nemu právo podať námietku.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov osobitný právny predpis alebo plnenie úlohy vo verejnom záujme či výkon verejnej moci, závisí povinnosť dotknutej osoby na poskytnutie údajov ako aj dôsledky ich neposkytnutia, od účelu spracúvania a sú teda špecifické pre každú spracovateľskú činnosť. V takýchto prípadoch je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov môže mať napr. za následok nemožnosť uzatvoriť zmluvu, marenie výkonu úradnej moci, zodpovednosť za vznik škody prevádzkovateľovi a pod..

 

 

4.       Doba uchovávania údajov

 

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb po dobu nevyhnutnú na plnenie účelu spracúvania a to po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu alebo 15 rokov od poskytnutia osobných údajov.

Ak dôjde k procesnému konaniu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou (napr. vymáhanie nároku zo zmluvného vzťahu súdnou cestou), osobné údaje sa uchovávajú ešte 5 rokov od právoplatného skončenia konania.

Osobné údaje spracúvané na účel priameho marketingu (zasielania obchodných oznámení a newsletterov) sú spracúvané po dobu, dokiaľ dotknutá osoba voči takémuto spracúvaniu nevznesie námietku, maximálne 15 rokov od ich poskytnutia.

Osobné údaje spracúvané kamerovým systémom sú uchovávané v prípade absencie bezpečnostného incidentu 14 dní od vyhotovenia záznamu. V prípade vzniku bezpečnostného incidentu sa osobné údaje spracúvajú po dobu potrebnú k poskytnutiu súčinnosti alebo po dobu vymoženia nároku alebo zabezpečenia dôkazného materiálu, maximálne však 15 rokov. 

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

 

5.       Príjemcovia osobných údajov


Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb sú/môžu byť orgány štátnej správy a verejnej moci, orgány dozoru a dohľadu a autorizované osoby v oblasti BOZP a PO, súdy a orgány činné v trestnom konaní, advokát, exekútor, poskytovateľ poštových služieb, osoby poskytujúce účtovné, IT, cloudové služby a marketingové služby, správca ubytovacích informačných systémov, správca kamerového systému.

Prevádzkovateľ dbá na spoľahlivosť svojich partnerov ako aj na záruky mlčanlivosti a v prípade spracúvania osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa aj na povinnosť vyžadovať prijatie primeraných technických a organizačných opatrení, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR.

 

 

6.       Práva dotknutých osôb


Za podmienok stanovených v GDPR máte:

 • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR – dotknutá osoba môže požiadať prevádzkovateľa o prístup k svojim osobných údajom ktoré o nej prevádzkovateľ spracováva,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR – dotknutá osoba má právo prevádzkovateľa požiadať, aby opravil jej nesprávne osobné údaje alebo doplnil ich nekompletnosť,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR - dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú ak sú splnené podmienky stanovené právnymi predpismi a nie sú uplatniteľné výluky pre vymazanie stanovené právnymi predpismi,
 • právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR – ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na právnom základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR má právo dotknutá osoba kedykoľvek vzniesť námietku z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka; ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na takýto účel nesmú spracovávať,
 • právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR - Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvajú na základe súhlasu, výslovného súhlasu alebo na základe zmluvy s dotknutou osobou alebo ak sa spracúvanie vykonáva automatickými prostriedkami. Právo na prenosnosť a jeho výkon nesmie mať nepriaznivé dôsledky ma práva a slobody iných,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov - dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak takýto súhlas poskytla. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. I tohto dokumentu alebo rovnakým spôsobom, akým súhlas poskytla.
 • právo podať sťažnosť - ak sa dotknutá osoba domnieva, že jej osobné údaje nie sú spracúvané v súlade s právnymi predpismi, môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

 

Voči prevádzkovateľovi si môže dotknutá osoba uplatniť svoje práva písomne na poštovej alebo e-mailovej kontaktnej adrese prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený overiť totožnosť osoby, aby nedošlo k zneužitiu osobných údajov.

 

7.       Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 

Prevádzkovateľ prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu spracúvania osobných údajov v súlade s GDPR, vrátane technických a fyzických opatrení na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe a personálnych opatrení.

  

 

8.       Automatické individuálne rozhodovanie vrátane profilovania a prenos do tretích krajín

 

Prevádzkovateľ nevyužíva rozhodovanie, ktoré by bolo založené výlučne na automatizovanom spracúvaní  ani nevykonáva profilovanie.

Prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín ani nezamýšľa takýto prenos uskutočniť.

V prípade, ak by sa táto situácia v budúcnosti zmenila, prevádzkovateľ bude dotknutú osobu informovať a zabezpečí dodržanie všetkých právnymi predpismi vyžadovaných postupov.

 

 

9.       Záverečné ustanovenia

 

Dotknutá osoba, ktorá je objednávateľom pobytu v ubytovacom zariadení prevádzkovateľa potvrdzuje oboznámenie sa s týmito informáciami zaškrtnutím príslušného políčka v elektronickom rezervačnom formulári.

Dotknutá osoba, ktorá má záujem o ubytovanie v ubytovacom zariadení prevádzkovateľa a poskytla prevádzkovateľovi svoje osobné údaje inak, ako prostredníctvom elektronického formulára sa oboznamuje s týmito informáciami na internetovej stránke prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailového odkazu, ktorý jej bol zaslaný.

Dotknutá osoba, ktorá sama neposkytla svoje osobné údaje sa oboznamuje s týmito informáciami na internetovej stránke prevádzkovateľa, o čom je informovaná pri oboznámení sa s obchodnými podmienkami a využitím objednaného ubytovania prevádzkovateľ legitímne predpokladá, že dotknutá osoba sa s týmto dokumentom oboznámila.

powered by trevlix trevlix