open in a new window
Official Site

AHOJ!

 

Vítejte na rezervačním portálu klubového ubytování v Kempu Nechranice.

 

Tento portál slouží VÝHRADNĚ členům YC CERE (výjimkou jsou rodiče / doprovázející osoby / spolujezdci na víceposádkových plachetnicích).

Rezervovat lze pouze na termíny, kdy se v areálu věnujete jachtařské přípravě (neslouží pro "mimojachtařské" dovolené.

Osoby pod 15 let MUSÍ být v doprovodu odpovědné osoby (nad 18 let).

V ubytovacích kapacitách platí striktní zákaz požívání alkoholických nápojů.

 

UŽIJTE TRÉNINK NA NECHRA! :)

YC CERE

 

 

Arrival date Departure date

Noclehárna - DÍVKY (platí se za 1 lůžko)

200
room / 1 night
Shower · WC

Noclehárna - CHLAPCI (platí se za 1 lůžko)

200
room / 1 night
Shower · WC

Buňka (2 lůžka, platí se za pokoj)

400
room / 1 night
Shower · WC · Refrigerator · Kitchenette

Byt - HALA (3 lůžka, platí se za pokoj)

600
room / 1 night
Shower · WC · Refrigerator · Kitchenette

Byt - SOCIÁLKY (dvojlůžko, platí se za pokoj)

400
room / 1 night
Shower · WC · Refrigerator · Kitchenette
 1. Yacht Club CERE, z.s., ičo: 70104565, Podolské nábřeží - přístav 1, 14700, Praha 4 (dále jen "provozovatel"), je vlastníkem a provozovatelem sportovně - rekreačního areálu Kemp Nechranice, Vikletice 48, 438 01, Chbany (dále jen "ubytovací zařízení"). Předmětem podnikání provozovatele je mimo jiné zajišťování ubytovacích a stravovacích služeb. 
 2. Účastníkem je fyzická či právnická osoba, která uzavřením smlouvy (dále jen "smlouva") vstupuje do smluvního vztahu s provozovatelem, jehož předmětem je poskytnutí ubytovacích služeb pro jednu čí více osob v ubytovacím zařízení za sjednanou úplatu, jakož i zprostředkování či zajištění souvisejících plnění (dále jen "služba"). 
 3. Smluvní vztah mezi provozovatelem a účastníkem vzniká uzavřením smlouvy na základě potvrzení objednávky objednatele za podmínek uvedených v provozovatelem akceptované objednávce a těchto všeobecných obchodních podmínek. Objednatel objednávku služby provede osobně, telefonicky nebo vyplněním objednávky na webových stránkách provozovatele www.kempnechranice.cz 
 4. Objednávka se stává platnou po zaplacení zálohy na ubytování ve výši 100% z celkové ceny za ubytování a po potvrzení provozovatele o její platnosti. 
 5. Účastník objednávkou stvrzuje, že se na webových stránkách provozovatele www.kempnechranice.cz důkladně seznámil s těmito obchodními podmínkami a také s provozním řádem Kempu Nechranice. 
 6. Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy a neposkytnout požadovanou službu, jestliže nastane okolnost, která mu brání či podstatným způsobem ztěžuje ve splnění závazku (zejména zásah vyšší moci). V takovém případě provozovatel vrátí účastníkovi již poskytnutá plnění. 
 7. V případě storna objednaného ubytování a služeb uhradí zájemce stornopoplatek ve výši: 10 % ze zaplacené zálohy, dojde-li ke stornování méně než 30 dní před termínem nástupu, 20 % ze zaplacené zálohy, dojde-li ke stornování méně než 21 dní před termínem nástupu, 35 % ze zaplacené zálohy, dojde-li ke stornování méně než 14 dní před termínem nástupu, 50 % ze zaplacené zálohy, dojde-li ke stornování méně než 7 dní před termínem nástupu, nebo zájemce nenastoupí k pobytu v den příjezdu. 
 8. Storno poplatek nebude účtován v případě, že pobyt bude zrušen ze strany provozovatele. 
 9. Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany provozovatele i účastníka pouze písemně (emailem). Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o zrušení objednávky doručeno druhé straně. 
 10. Účastník je oprávněn využít služeb dle akceptované objednávky. 
 11. Účastník je povinen důkladně se seznámit s provozním řádem ubytovacího zařízení, dodržovat povinnosti z něj vyplývající a seznámit osoby s ním využívající službu s těmito povinnostmi, jakož i zajistit dodržování provozního řádu uvedenými osobami. 
 12. Účastník se zavazuje předcházet vzniku škod, zejména chránit majetek provozovatele před poškození. Účastník odpovídá za veškeré škody způsobené provozovateli i osobami, které s ubytovaným službu v ubytovacím zařízení využívají. 
 13. Účastník, jakož i osoby využívající s účastníkem služby, jsou povinny veškeré předměty vyšší hodnoty (tj. hodnoty nad 2000,- Kč), zejména cennosti, uložit přímo u poskytovatele, poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé na věcech odložených, ani za jejich ztrátu či odcizení. 
 14. Při uzavírání Smlouvy o ubytování bere ubytovaný host na vědomí, že provozovatel provede načtení následujících typů osobních údajů z jeho občanského průkazu nebo cestovního pasu, jedná se o strojově čitelné údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, číslo a typ osobního dokladu, datum platnosti osobního dokladu. Pořízení osobních údajů je prováděno za účelem jejich zpracování v souladu s uzavřeným smluvním vztahem (Smlouvy o ubytování) a v souladu se zákonnými povinnostmi Provozovatele 
 15. Provozovatel zpracovává osobní údaje (zejména typy osobních údajů uvedených v čl. 28 Ubytovacího řádu) fyzických osob na straně ubytovaného hosta, je-li fyzickou osobou, a dále ostatních osob zapojených na komunikaci smluvního vztahu, a to pro účely spočívající v poskytnutí zboží a služeb, pro komunikaci vlastních marketingových sdělení*, pro prezentační a propagační činnost*, pro ochranu práv*, interní administrativní a statistické účely* a plnění zákonných povinností. Proti zpracováním označeným * lze podat námitku na emailovou adresu kempnechranice@cere.cz 
 16. Ubytovaní hosté berou na vědomí, že v kempu mohou být u příležitosti konání různých kulturních a společenských akcí pořizovány provozovatelem nebo dodavatelem provozovatele, obrazové snímky či obrazové a zvukové záznamy (dále jen „záznamy“) zachycující Ubytované hosty a návštěvníky kempu. Provozovatel tyto záznamy pořizuje výhradně za účelem propagace své vlastní činnosti. V případě Vašeho požadavku o stažení konkrétní fotografie prosím kontaktujte naše marketingové oddělení na emailové adrese: kempnechranice@cere.cz 
 17. Ubytovaní hosté prohlašují (a jsou kdykoli na vyžádání zaměstnanců kempu, případně jiných oprávněných orgánů prokázat), že po dobu svého ubytování splňují speciální podmínky související s bojem proti pandemii Covid-19. Tyto podmínky jsou k dispozici na webu covid.gov.cz
 18. Platnost těchto všeobecných obchodních podmínek je od 1.1.2021 

Storno podmínky: 

 

 1. V případě storna objednaného ubytování a služeb uhradí zájemce stornopoplatek ve výši:

  • 10 % ze zaplacené zálohy, dojde-li ke stornování méně než 30 dní před termínem nástupu,

  • 20 % ze zaplacené zálohy, dojde-li ke stornování méně než 21 dní před termínem nástupu,

  • 35 % ze zaplacené zálohy, dojde-li ke stornování méně než 14 dní před termínem nástupu,

  • 50 % ze zaplacené zálohy, dojde-li ke stornování méně než 7 dní před termínem nástupu, nebo zájemce nenastoupí k pobytu v den příjezdu.

 2. Storno poplatek nebude účtován v případě, že pobyt bude zrušen ze strany ubytovatele.

 3. Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany objednavatele i ubytovatele pouze písemně na adresu kempnechranice@cere.cz. Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o zrušení objednávky doručeno ubytovateli, resp. objednavateli.

 1. Při uzavírání Smlouvy o ubytování bere ubytovaný host na vědomí, že provozovatel provede načtení následujících typů osobních údajů z jeho občanského průkazu nebo cestovního pasu, jedná se o strojově čitelné údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, číslo a typ osobního dokladu, datum platnosti osobního dokladu. Pořízení osobních údajů je prováděno za účelem jejich zpracování v souladu s uzavřeným smluvním vztahem (Smlouvy o ubytování) a v souladu se zákonnými povinnostmi Provozovatele 
 2. Provozovatel zpracovává osobní údaje (zejména typy osobních údajů uvedených v čl. 28 Ubytovacího řádu) fyzických osob na straně ubytovaného hosta, je-li fyzickou osobou, a dále ostatních osob zapojených na komunikaci smluvního vztahu, a to pro účely spočívající v poskytnutí zboží a služeb, pro komunikaci vlastních marketingových sdělení*, pro prezentační a propagační činnost*, pro ochranu práv*, interní administrativní a statistické účely* a plnění zákonných povinností. Proti zpracováním označeným * lze podat námitku na emailovou adresu kempnechranice@cere.cz 
 3. Ubytovaní hosté berou na vědomí, že v kempu mohou být u příležitosti konání různých kulturních a společenských akcí pořizovány provozovatelem nebo dodavatelem provozovatele, obrazové snímky či obrazové a zvukové záznamy (dále jen „záznamy“) zachycující Ubytované hosty a návštěvníky kempu. Provozovatel tyto záznamy pořizuje výhradně za účelem propagace své vlastní činnosti. V případě Vašeho požadavku o stažení konkrétní fotografie prosím kontaktujte naše marketingové oddělení na emailové adrese: kempnechranice@cere.cz 
powered by trevlix trevlix