open in a new window
Official Site
Currency
Arrival date Departure date

APARTMÁN 1 - CLASSIC

55 m2
2 100
room / 1 night (min. 2)
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Fan · Electric kettle · Refrigerator · Kitchen · Dining area · Microwave · Parking

Přízemní apartmán s venkovní terasou bez možnosti přistýlky.

The nearest available date is Tu 28.03.2023 - Th 30.03.2023

APARTMÁN 2 - CLASSIC

55 m2
2 100
room / 1 night (min. 2)
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Fan · Electric kettle · Refrigerator · Kitchen · Dining area · Microwave · Parking

Přízemní apartmá s venkovní terasou bez možnosti přistýlky.

The nearest available date is Tu 28.03.2023 - Th 30.03.2023

APARTMÁN 3 - DE LUXE

60 m2
2 200
room / 1 night (min. 2)
Wi-Fi · Bathtub · WC · Towels · Toiletries · TV · Fan · Coffee machine · Electric kettle · Refrigerator · Kitchen · Dining area · Microwave · Parking

Podkrovní apartmán s venkovní terasou. Bez možnosti přistýlky.

The nearest available date is Tu 28.03.2023 - Th 30.03.2023

APARTMÁN 4 - CLASSIC

+55 m2
2 000
room / 1 night (min. 2)
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Fan · Electric kettle · Refrigerator · Kitchen · Dining area · Microwave · Parking

Podkrovní apartmá s venkovní terasou v přízemí s možností přistýlky.

The nearest available date is Tu 28.03.2023 - Th 30.03.2023

APARTMÁN 5 - SUPERIOR

×687 m2
from 2 100
room / 1 night (min. 2)
Wi-Fi · Bathtub · WC · Towels · Toiletries · TV · Electric kettle · Refrigerator · Kitchen · Dining area · Microwave · Parking · Bike storage

Rodinný podkrovní apartmán s venkovní krytou terasou s dvěma ložnicemi a prostornou koupelnou.

The nearest available date is Tu 28.03.2023 - Th 30.03.2023
price detail  

APARTMÁN 6 - CLASSIC

27 m2
1 000
room / 1 night (min. 2)
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Electric kettle · Refrigerator · Kitchenette · Dining area · Microwave · Parking · Bike storage

Útulný podkrovní apartmán s kuchyňským, jídelním koutem a koupelnou.

The nearest available date is Tu 28.03.2023 - Th 30.03.2023

APARTMÁN 7 - COMFORT

40 m2
1 300
room / 1 night (min. 2)
Wi-Fi · Shower · WC · Toiletries · TV · Electric kettle · Refrigerator · Kitchen · Dining area · Microwave · Parking · Bike storage

Prostorné dvoulůžkové podkrovní apartmá s venkovní terasou umístěnou v přízemní části objektu.

The nearest available date is Tu 28.03.2023 - Th 30.03.2023

APARTMÁN 8 - CLASSIC

27 m2
1 000
room / 1 night (min. 2)
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Electric kettle · Refrigerator · Kitchenette · Dining area · Microwave · Parking · Bike storage

Útulný podkrovní apartmán s kuchyňským, jídelním koutem a koupelnou.

The nearest available date is Tu 28.03.2023 - Th 30.03.2023

APARTMÁN 9 - SUPERIOR

×687 m2
from 2 100
room / 1 night (min. 2)
Wi-Fi · Bathtub · WC · Towels · Toiletries · TV · Electric kettle · Refrigerator · Kitchen · Dining area · Microwave · Parking · Bike storage

Rodinný podkrovní apartmán s venkovní krytou terasou s dvěma ložnicemi a prostornou koupelnou.

The nearest available date is Tu 28.03.2023 - Th 30.03.2023
price detail  

Provozovatel poskytuje ubytovací službu zákazníkovi, který si rezervuje ubytování v ubytovacím
zařízení provozovatele.
Provozovatelem ubytovacích služeb je:
Zdeňka Lexová, IČ 72188286, zodp. osoba Zdeňka Lexová, email: lexajiri@email.cz a telefonní číslo
774554477
Zákazníkem je osoba, která rezervuje ubytování v ubytovacím zařízení provozovatele.
Popis ubytovacích jednotek ubytovacího zařízení je uveden v rezervačním systému.
Cena za ubytovací služby je vypočtena rezervačním systémem podle typu ubytování, počtu
rezervovaných ubytovacích jednotek, počtu hostů, délky a termínu rezervace.
Ubytovací poplatek pro rok 2021 byl stanoven MěÚ Třeboň ve výši 35 Kč/os./noc není zahrnut v ceně
ubytování a bude uhrazen v den příjezdu. Nevztahuje se na osoby mladší 18 let.
Rezervační systém také vypočítává výši zálohy za ubytovací služby, které zákazník hradí (např. online
platební branou).
Zákazník hradí předem částku zálohy za ubytování ve výši 30 % pro daný typ a termín ubytování.
Rezervace je po potvrzení ze strany provozovatele pro zákazníka závazná a zákazník je povinen do
14 dnů uhradit částku zálohy za ubytování.
Zaplacením zálohy zákazník souhlasí se zpracováním údajů GDPR pro účely ubytování.
Pokud není záloha za ubytování uhrazena do 14 dnů od rezervace, může provozovatel uvolnit
rezervovaný termín pro jiné zákazníky.
Storno podmínky jsou uvedeny v samostatném dokumentu.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line
nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení
sporů mezi objednavatelem a poskytovatelem Služby.

Zákazník může zrušit rezervaci písemně nebo e-mailem za těchto podmínek :


Storno poplatky:


Storno 60 a více dnů před zahájením pobytu … 0 % (plná refundace zaplacené zálohy)
Storno 30 až 59 dnů před zahájením pobytu … 25 % ze zaplacené zálohy
Storno 14 až 29 dnů před zahájením pobytu … 50 % ze zaplacené zálohy
Storno 0 až 13 dnů před zahájením pobytu … 100 % ze zaplacené zálohy

Smlouva o zpracování osobních údajů
uzavřená mezi:
poskytovatelem „služby Trevlix, rezervační systém“ (dále jen „služba“):
Trevlix, s.r.o.,
se sídlem 28. října 810/246, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,
IČ 14091887
(dále jen „poskytovatel“)
a uživatelem služby (dále jen „uživatel“).
I. Práva a povinnosti mezi správcem a zpracovatelem
1.1 Poskytovatel je ve vztahu k osobním údajům klientů uživatelů „zpracovatelem“ dle čl. 28
GDPR. Uživatel je „správcem“ těchto údajů.
1.2 Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, ke kterým
Poskytovatel získal přístup v rámci poskytování služby pro Uživatele.
1.3 Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účelem
stanovenými v čl.1.4 -1.6 těchto podmínek. Prostředky zpracování budou automatizované.
Poskytovatel bude v rámci zpracování osobní údaje shromažďovat, ukládat na nosiče informací,
uchovávat a likvidovat. Poskytovatel není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu nebo nad
rámec stanovený těmito podmínkami.
1.4 Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje v tomto rozsahu:
běžné osobní údaje,
zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 GDPR,
které Uživatel získal v souvislosti s vlastní obchodní činností.
1.5 Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje za účelem poskytování služby.
1.6 Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje klientů Uživatele, to vše po
dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi
Poskytovatelem a Uživatelem.
1.7 Uživatel uděluje povolení se zapojením subdodavatele jakožto dalšího zpracovatele podle čl. 28
odst. 2 GDPR, kterým je poskytovatel hostingu služby. Uživatel dále uděluje Poskytovateli obecné
povolení zapojit do zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů. Uživatel může vyslovit vůči
zapojení dalšího zpracovatele námitky.
1.8 Poskytovatel se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů bude zabezpečeno zejména
následujícím způsobem:
Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy a na základě pokynů Uživatele, tj.
pro výkon veškerých činností potřebných pro poskytování služby.
Poskytovatel se zavazuje, že technicky zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby
nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či
ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému
zneužití a aby byly po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny povinnosti zpracovatele osobních
údajů, vyplývající z právních předpisů.
Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika.
K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Poskytovatele a subdodavatelů dle
čl.1.7 těchto podmínek, které budou mít Poskytovatelem stanoveny podmínky a rozsah zpracování
údajů.
Oprávněné osoby Poskytovatele, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou
povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž
zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení.
Poskytovatel bude uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních
opatření, pokud je to možné, pro splnění uživatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv
subjektu údajů stanovených v GDPR; stejně tak při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32
až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Poskytovatel k dispozici.
Po ukončení poskytování plnění, které je spojeno se zpracováním, dle čl.1.6 těchto podmínek, je
Poskytovatel povinen všechny osobní údaje vymazat, nebo je vrátit Uživateli, pokud nemá
povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona.
1.9 Uživatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly
nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek na a poskytnout
Poskytovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.
II. Závěrečná ustanovení
2.1 Tyto podmínky pozbývají platnosti ukončením poskytování služby Poskytovatelem.
2.2 Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Poskytovatel je povinen bez zbytečného
odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi
Uživateli na jeho e-mailovou adresu.
2.3 Kontaktní údaje Poskytovatele ve věcech týkajících se těchto podmínek: email: info@ trevlix .cz.
2.4 Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České
republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 8.1.2022.

powered by trevlix trevlix