open in a new window
Official Site

Dobrý den,

děkujeme za Váš zájem o ubytování v našem kapucínském klášteře.

Naše ubytovna je rozdělena na dvě části-modrá a hnědá.

Pokud chcete rezervovat jednu část nebo celou ubytovnu, rozpočítejte si počet osob na všechny pokoje tak, aby jste obsadili aslespoň jedno lůžko na pokoji. Dojde, tak

k blokaci celého pokoje. Pokud si objednáte všechny pokoje na modré části, budete mít rezervovanou modrou část ubytovny a totéž platí pro hnědou polovinu.

Cena od 350,- osoba/noc

Důležitá informace: cena se navyšuje o 100,- pokoj/noc za každé neobsazené lůžko.

 

Booking · Total guests

Term of accomodation: 02.02.2023 - 03.02.2023 (nights: 1)
Accommodation: 1x pokoj č.5 - modré křídlo [4+0]
Child under 3 years free.
Please do not include children under 3 years as accommodated persons, provide this information in the booking note.
pokoj č.5 - modré křídlo [4+0]
Additional services
×
Total 1400

Contact information

recommended check-in 12:00 · earliest 10:00

1. Smluvní strany

Vzájemný smluvný vztah mezi ubytovanými osobami (dále jen zákazník) a provozovatelem ubytovacího zařízení- Fokus MB s.r.o., Ptácká 138/54, 293 01, Mladá Boleslav, IČO: 08774234.

Adresa provozovny: V Lípách 151, 295 01, Mnichovo Hradiště (dále jen ubytovatel) se řídí ustanoveními občanského a obchodního zákoníku a je upraven v těchto všeobecných podmínkách. Ubytovatel si vyhrazazuje právo změny.

2. Ceny

Pevné ceny ubytování a případných služeb jsou uvedeny v čekých korunách. Jsou uvedeny na webových stránkách.

3. Služby a jejich případné změny

Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit(např. náhlá porucha či havárie, která nemůže být odstraněna pro svůj rozsah do příjezdu zákazníka) změnit dohodnuté podmínky pobytu. Takovéto změny je ubytovatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu.

4. Platba zálohy a doplatku za ubytování

Záloha není vyžadována.

Poplatek za ubytování v hotovosti bude zákazníkem uhrazen nejpozději v den ukončení ubytování nebo Vám bude vystavena doplatková faktura, která je splatná 14 dní.

5. Odpovědnost zákazníka

Zákazník odpovídá za případnou škodu na ztracených, rozbitých a jinak poškozených části inventáře. Po ukončení pobytu je ubytovna předávaná předem určené osobě, která zjištěné škody řeší na místě s osobou, která za ubytované objekt předává. Zjištěné škody je zákazník povinen bez zbytečného odkladu uhradit v plné výši.

6. Reklamace

Zákazník je povinen své námitky spojené s kvalitou poskytovaných služeb neprodleně oznámit. V případě reklamace je zákazník povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu, v průběhu pobytu tak, aby bylo možno vzniklé závady odtranit. Pokud nebude reklamace podána okamžitě, zmenšuje se, nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu. Totéž platí i v případě, pokud ubytovatel shledá, že reklamace uplatňovaná zákazníkem, je neoprávněná.

7. Pojištění

Účastníci pobytu nejsou ze strany ubytovatele pojištěni a pojištění není v ceně pobytu zahrnuto. Pojištění si zajišťují účatsníci pobytu na své náklady samostatně.

8. Platnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky ubytovacího zařízení, platí pro účastníky pobytu od 2.5. 2022 a vstupují v platnost v okamžiku potvrzení rezervace ze strany ubytovacího zařízení.

 

V Mnichově Hradišti 2.5.2022

 

Mnichovo Hradiště, V Lípách 151

tel:775 562 070,029,030, pobyty.klaster@fokus-mb.cz

 

 

 

Zrušení ze strany zákazníka

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy s ubytovatelem kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou formu (postačí email, doručený na elektornicku adresu pobyty.klaster@fokus-mb.cz). Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu, je datum doručení.

Storno poplatky se účtují z celkové předpokládáné ceny následovně:

15-30 dní před pobytem Vám bude zaslána faktura ve výši 30% z předpokládané ceny.

14 dní a méně před pobytem Vám bude zaslána faktura ve výši 70% z předpokládané ceny.

 

Zrušení ze strany ubytovatele

Ubytovatel je oprávněn zrušit rezervaci v případech , které nemůže ovlivnit (např. náhlá porucha či havárie, covid, poskytnutí ubytovny uprchlíkům). Takovéto změny je ubytovatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Zákazník nemá nárok na žádné náhrady.

V naši společnosti jsou osobní údaje zpracovávány a ukládány v souladu s GDPR. Každé zpracování je prováděno pouze k předem danému účelu. Osobní údaje v papírové i elektronické podobě, jsou bezpečně archivovány a žádná třetí osoba k nim nemá přístup.

powered by trevlix trevlix