O N L I N E   R E Z E R V Á C I A

Vyberte si termín pobytu a apartmán.

Pokračujte doplnením kontaktných údajov.

Odošlite rezerváciu a obratom dostanete rezervačný email. 

V prípade otázok nás kontaktujte : +421 905 120 216.

Arrival date Departure date
Available rooms at a selected date
Choose room(s)

APARTMENT STUDIO Lux

+36 m2
from 31
room / 1 night
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Hairdryer · Electric kettle · Refrigerator · Kitchenette · Dining area · Microwave · Parking
 • Pleasant apartment with a balcony
 • Total capacity of the apartment for 4 people
 • 2 x fixed beds and 2 x additional beds
 • Fully equipped apartment kitchen
 • Private ski room
 • Personal and contactless reception
 • Restaurant directly in the building
price detail  

APARTMENT FAMILY Double Lux

+46 m2
from 36
room / 1 night
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Hairdryer · Electric kettle · Refrigerator · Dining area · Parking
 • Two-room spacious apartment with a balcony
 • Separate bedroom with two fixed beds and one extra bed
 • The total capacity of the apartment for 6 people
 • Fully equipped apartment kitchen
 • Private ski room
 • Personal and contactless reception
 • Restaurant directly in the building
price detail  
powered by trevlix

Všeobecné podmienky poskytovania prenájmu

     Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli prenajať si náš Apartmán LIPTOV CITY*** a dovoľujeme si vás požiadať o dodržiavanie nasledovných pravidiel:    

        1. Prenájom apartmánu

 • Klient si môže objednať prenájom apartmánu osobne, telefonicky, alebo prostredníctvom internetovej stránky www.apartmanliptovcity.com. V prípade takto uskutočnenej objednávky sa zaväzuje prenajímateľ najneskôr do 24 hodín vyrozumieť klienta o akceptácii jeho objednávky o rezervácii apartmánu. V prípade ak je apartmán v požadovanom termíne obsadený, prenajímateľ po vzájomnej dohode ponúkne klientovi na výber iný termín.
 • Celková cena za prenájom apartmánu vychádza z požiadaviek klienta a je zverejnená na internetovej stránke prenajímateľa www.apartmanliptovcity.com.
 • Prenajímateľ poskytuje klientovi len služby spojené s prenocovaním.
 • Klient sa zaväzuje, že počas jeho pobytu v apartmáne bude ubytovaných len toľko osôb, koľko bolo na začiatku riadnym spôsobom nahlásených prenajímateľovi. Nie je dovolené bez súhlasu prenajímateľa ubytovať ani prenocovať ďalšie osoby.
 • Rezervácia je po potvrdení zo strany prenajímateľa pre klienta záväzná a klient je povinný bezodkladne uhradiť na účet prenajímateľa celkovú cenu rezervácie do dohodnutého termínu.

 • Klient zašle prenajímateľovi po uhradení ceny rezervácie potvrdenie o úhrade.  
 • Pokiaľ nie je rezervácia uhradená do dohodnutého termínu, je prenajímateľ oprávnený uvoľniť rezervovaný termín pre iných klientov.

 • Storno podmienky sú uvedené v samostanom dokumente. 

 • Prenajímateľ vydá klientovi prostredníctvom recepčnej služby čipovú kartu od apartmánu, resp. vstupná čipová karta môže byť klientovi vydaná aj bezkontaktne prostredníctvom bezpečnostnej schránky pri recepcii.
 • Klient predtým ako sa ubytuje, skontroluje, či nie sú poškodené niektoré položky inventáru. V prípade, že zistí poškodenie niektorej položky inventáru, oznámi túto skutočnosť ihneď recepčnej službe. Neskoršie zistenia nemôžu byť akceptované. Klient preberá následne zodpovednosť za prenajatý apartmán vrátane predmetného inventára. 
 • Poistenie klienta nie je v cene prenájmu
 • Samostatné ubytovanie v apartmáne nie je povolené osobám mladším ako 18 rokov.
 • 2. Nástup na pobyt

 • Nástupy na pobyt sú stanovené nasledovne :
 •         - check in po 14:00 hod. 
 •         - check out do 10:00 hod.
 •         V prípade neskoršieho nástupu zo strany klienta je tento povinný o tomto informovať recepčnú službu na telefónnom čísle recepcie +421 907 782 873  a operatívne si dohodnúť čas príchodu.

 

        3. Pobyt

 • V apartmánoch je prísny zákaz fajčenia!
 • Do apartmánu je zakázané vodiť psov a iné zvieratá.
 • Klient súhlasí, že do apartmánu počas celej doby prenájmu má právo na základe dohody s klientom vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností pracovník údržby, prípadne prenajímateľ.
 • V čase od 22.00 do 06.00 hod. je klient povinný dodržiavať nočný kľud.
 • Súčasťou prenájmu apartmánu je bezplatné poskytnutie parkovacieho miesta klientovi pre jedno motorové vozidlo na určenom mieste v blízkosti apartmánového domu. Parkovacie miesto nie je strážené, prenajímateľ nezodpovedá za odcudzenie, prípadne za škodu na motorovom vozidle. Odporúčame našim klientom, aby sa vždy presvedčili o riadnom uzamknutí a zabezpečení auta.
 • Prenajímateľ  nezodpovedá za veci (cennosti, peniaze a pod.) donesené klientom do priestorov apartmánu, ako aj za škodu spôsobenú na uložených veciach.
 • Klient je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, majetku, prírode i životnom prostredí. V rámci prevencie klient aj počas pobytu v prenajatom apartmáne bude mať  zamknuté vchodové dvere do apartmánového domu a vstupné dvere na apartmáne. Pred odchodom z apartmánu klient riadne skontroluje uzatvorenie vodovodných kohútikov, zhasnutie svetiel, vypnutie elektrických spotrebičov a  uzatvorenie okien a dverí na apartmáne.
 • V apartmáne nesmie klient bez súhlasu prenajímateľa premiestňovať interiérové zariadenie, vykonávať akékoľvek zmeny, alebo úpravy na zariadení apartmánu, vykonávať zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
 • V apartmáne nie je klientovi dovolené používať vlastné elektrické a plynové prenosné spotrebiče. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na používanie elektrických spotrebičov nainštalovaných priamo v apartmáne, alebo prenosných elektrických zariadení (holiaci strojček, sušič vlasov, nabíjačky na bežné elektrické spotrebiče a pod).
 • V prípade požiaru je klient povinný sa riadiť pokynmi zodpovedných pracovníkov (v zmysle požiarneho evakuačného plánu apartmánového domu) a po príchode hasičskej jednotky, pokynmi veliteľa zásahu.
 • Z bezpečnostných dôvodov, neodporúčame ponechávať deti do 12 rokov bez dozoru dospelej osoby.

 

       4. Ukončenie pobytu

 • Klient je povinný odovzdať apartmán v takom stave, v akom ho prevzal. Klient zodpovedá za škody, ktoré spôsobil on sám, alebo osoby spoločne s ním užívajúce apartmán. Po skončení krátkodobého prenájmu sa klient zaväzuje odovzdať apartmán v stave, v akom ho prevzal , s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. V prípade, že dôjde ku závažnému poškodeniu apartmánu  alebo jeho zariadenia  má prenajímateľ právo požadovať náhradu za skutočne vynaložené prostriedky použité na opravu  alebo navrátenie pôvodného stavu. Posúdenie závažnosti poškodenia apartmánu určí prenajímateľ, alebo správca apartmánového domu a o tomto bude spísaný protokol, na základe ktorého si bude môcť prenajímateľ uplatňovať náhradu škody podľa príslušných právnych predpisov. V takomto prípade bude klientovi vystavený príslušný daňový doklad za skutočne vynaložené náklady  na opravu alebo na vrátenie poškodených zariadení apartmánu do pôvodného stavu, ktorý je klient povinný uhradiť do 10 dní od doručenia daňového dokladu. Ak klient neuhradí daňový doklad, prenajímateľ postúpi pohľadávku tretej osobe, ktorá má oprávnenie zastupovať prenajímateľa. 
 • V prípade straty čipovej karty  je účtovaný recepčnou službou poplatok vo výške 5 Eur.
 • Prenajímateľ apartmánu LIPTOV CITY*** si vyhradzuje právo okamžite ukončiť prenájom apartmánu, ak klient porušuje ,,Všeobecné podmienky poskytovania krátkodobého prenájmu Apartmánov LIPTOV CITY***, ak klient spôsobil výrazné poškodenia apartmánu, alebo zariadení apartmánového domu, alebo ak správanie klienta je počas jeho prenájmu apartmánu neprístojné.
 • Prenajímateľ si vyhradzuje právo zrušiť prenájom v dôsledku udalostí, ktorým nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení maximálneho úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností. Prenajímateľ je povinný okamžite , ako sa o týchto udalostiach dozvedel, oznámiť túto skutočnosť klientovi. V tomto prípade umožní klientovi realizáciu prenájmu v inom termíne vhodnom pre klienta.
 • Uhradením platby za prenájom apartmánu klient akceptuje platobné a storno podmienky a potvrdzuje, že sú mu tieto ,,Všeobecné podmienky poskytovania krátkodobého prenájmu známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich akceptuje.
 •  

     Chceme vás preto poprosiť, aby ste si dôkladne prečítali tieto podmienky a v prípade, ak by vám niečo v ich obsahu nebolo celkom zrozumiteľné, alebo by ste mali akúkoľvek otázku, neváhajte nás kontaktovať.

 

Platnosť: od 01.11.2015

Storno podmienky

 • Klient môže zrušiť rezerváciu telefonicky (+421 905 120 216), alebo emailom (apartmanliptovcity@gmail.com) bezplatne do 2 dní pred príchodom.
 • Klient zaplatí 100 % celkovej ceny rezervácie v prípade zrušenia rezervácie neskôr než 2 dni pred príchodom.

Zaškrtnutím políčka vyjadrujem svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia GDPR v rozsahu: meno, priezvisko,  telefónne číslo, e-mail prenajímateľovi pre účely prenájmu a rezervácie apartmánu. Súhlas na spracovanie dávam po dobu, pokiaľ bude trvať účel spracovania osobných údajov.
Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia GDPR, a to je, že svoj súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať, mám právo na prístup, výmaz, opravu, obmedzenie spracúvania a na prenosnosť mojich osobných údajov. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé.