open in a new window
Official Site

Prostřednictvím tohoto rezervačního formuláře lze rezervovat pouze týdenní pobyty od soboty do soboty. V případě zájmu o kratší pobyt nás kontaktujte na e-mail: jucovic.d@gmail.com

Arrival date Departure date

Roubenka Dvůr Králové

×14

price on request

Všeobecné obchodní podmínky

ve smyslu § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

Poskytovatel ubytovacích služeb

Ing. Tomáš Jucovič

IČ: 15286762

Se sídlem: Dušní 928/1, 110 00 Praha 1

Bankovní spojení:  2501997530 / 2010

E-mail: jucovic.d@gmail.com

(dále také jako „Ubytovatel“ )

 

Objekt lze pronajmout v průběhu celého roku. Pronájmy poskytujeme na nejméně 7 po sobě jdoucích nocí (většinou od soboty do soboty). Kratší než týdenní pobyty umožnujeme pouze po dohodě podle aktuální situace.

Příjezd v 16:00, odjezd v 10:00, po dohodě je možné čas příjezdu a odjezdu přizpůsobit.

 

V ceně pobytu:
- spotřeba 250 KW elektřiny
- 3 000 l vody
- připravené dřevo (a uhlí) ve světnici a v obývacím pokoji
- 1 pytel grilovacího uhlí
- WIFI
- rekreační poplatek

 

V ceně pobytu není zahrnuto:
- vratná kauce 3.000,- Kč vybíraná hotově při příjezdu (u skupiny hostů mladších 26 let vybíráme kauci ve
  výši 10.000,- Kč) - kauce bude poukázána na váš účet nejpozději do pěti dnů po vašem odjezdu
- spotřebovaná elektřina, voda a dřevo nad stanovené limity
- poplatek za zvíře (300 Kč/týden) - pouze po předchozí dohodě !


Doplňková nabídka, další možnosti:
-  k zapůjčení zdarma kočár zn. Firkon s hlubokou korbou (včetně pohankové matrace, peřinek a
   povlečení) a se sportovní nástavbou
-  ve sklepě je k dispozici vinotéka a pivo za příznivé ceny (jde nám o zkvalitnění servisu, nikoliv výdělek):     lahvové pivo (Plzeň, místní Tambor a Krakonoš), víno, Prosecco, sekt atd.   
-  možnost natrhat si na zahradě různé bylinky, v létě i ovoce a lesní plody, sběr hub a lesních plodů i

   v okolních lesích 
-  možnost dokoupení palivového dříví (uhlí je v ceně) a briket
-  možnost zakoupení starožitných a dekorativních předmětů   

 

Objednavatel je odpovědnou osobou, která zodpovídá za řádný průběh ubytování a za všechny ubytované.

 

Rezervace
Rezervace je závazná po uhrazení zálohy, která činí 50 % ze smluvní ceny ubytování (záloha je splatná nejpozději do 10 dnů od obdržení zálohové faktury). Za den úhrady se považuje datum, kdy byla částka připsána na účet ubytovatele.
Při rezervaci ubytování méně než 30 dní před termínem příjezdu požadujeme zaplacení celé částky za ubytování do 5 dnů od obdržení faktury. Za den úhrady se považuje datum, kdy byla částka připsána na účet ubytovatele.
Zaplacením částky za ubytování souhlasíte s tím, že jste s námi (Ubytovatelem) uzavřeli Smlouvu o ubytování ve smyslu § 2326 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tato Smlouva o ubytování se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami a tyto jsou její nedílnou součástí.

Doplatek zbylé částky
Zbytek ceny za ubytování je splatný nejpozději 14 dní před termínem Vašeho ubytování. Za den úhrady se považuje datum, kdy byla částka připsána na účet ubytovatele.

 

Zrušení rezervace
Pokud rezervaci zrušíte (odstoupíte od Smlouvy o ubytování), je postup následující:
1) min. 30 dní před nástupem – vrácení 100 % uhrazené smluvní ceny
2) min. 14 – 29 dní před nástupem – v případě uhrazení celé smluvní ceny vrácení 50 % smluvní ceny
3) méně než 14 dní před nástupem vám platbu vrátit nemůžeme (můžete však za sebe poslat náhradníky a

    vyrovnat se s nimi)

 

Závěrečný úklid
Roubenka a vnější prostory musí být uvedeny do původního stavu (úklid a vytření vnitřních prostor, umyté nádobí, uklizené hračky, všechny věci na původním místě apod.). Při předání jste povinni upozornit ubytovatele na případné závady a vzniklé škody.

 

Zásady ubytování
- zákaz kouření ve vnitřních prostorách
- zákaz rušení nočního klidu
- udržování pořádku uvnitř i venku
- neponechávání nezletilých bez dozoru dospělé osoby
- bezpečné zacházení s otevřeným ohněm zejména v prostorách kamen, krbu a grilu
- u bazénu a v sauně dodržování provozního řádu

 

Důvody k ukončení pobytu (bez náhrady)
- překročení předem nahlášeného počtu ubytovaných osob
- návštěvy bez předchozího souhlasu ubytovatele
- výměna ubytovaných osob během pobytu
- chování ubytovaných osob (případně jejich návštěvníků) v rozporu s dobrými mravy (poškozování
   majetku, přílišný hluk, nedodržování nočního klidu apod.)
- kouření v objektu
- zvíře v objektu a jeho vnějším prostoru bez předchozího souhlasu ubytovatele
- hrubé porušení zásad ubytování
- nerespektování pravidel uvedených v těchto obchodních podmínkách

Zrušení rezervace
Pokud rezervaci zrušíte (odstoupíte od Smlouvy o ubytování), je postup následující:
1) min. 30 dní před nástupem – vrácení 100 % uhrazené smluvní ceny
2) min. 14 – 29 dní před nástupem – v případě uhrazení celé smluvní ceny vrácení 50 % smluvní ceny
3) méně než 14 dní před nástupem vám platbu vrátit nemůžeme (můžete však za sebe poslat náhradníky a

    vyrovnat se s nimi)

Zrušení rezervace je nutné zaslat na e-mail jucovic.d@gmail.com

Garantujeme vrácení 100% platby - celoročně při vyhlášení  mimořádných opatření znemožňujících ubytování z důvodu opatření proti nákaze COVID!

 

Informační doložka pro poskytování osobních údajů (tj. informace subjektu údajů)

 

 

Ubytovatel zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefonní číslo a/nebo e-mail.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány z právního důvodu a za účelem nezbytnosti zpracování pro splnění smlouvy (smlouvy, na jejímž základě Vám Ubytovatel poskytuje ubytovací služby) a nezbytnosti zpracování pro splnění právní povinnosti, která se na Ubytovatele vztahuje (zákon o daních z příjmů, zákon o účetnictví, zákon o místních poplatcích). Ubytovatel je tedy na základě Čl. 6 odstavce 1 písm. b) a c) GDPR oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který jsou zpracovávány, a to po dobu, kdy Vám budou ze strany Ubytovatele poskytovány ubytovací služby, a dále po dobu stanovenou zvláštním právním předpisem[1]. Po uplynutí této doby je Ubytovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze z právního důvodu a za účelem ochrany svých oprávněných zájmů v případném soudním sporu ohledně nároků vyplývajících ze smlouvy. 

Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem Ubytovatele. Nejste povinni své osobní údaje poskytnout, v případě jejich neposkytnutí by Vám však Ubytovatel mohl poskytnutí svých služeb odmítnout.   

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze osobami, které jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se při výkonu činnosti pro Ubytovatele dozvěděly. Vaše osobní údaje nebudou dále poskytovány dalším příjemcům.   

V souvislosti s ochranou osobních údajů Vám GDPR dává následující práva: 

Právo na přístup k osobním údajům

Dle Čl. 15 GDPR máte právo získat na základě žádosti od Ubytovatele potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. V případě, že Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo na sdělení: účelu a rozsahu jejich zpracování, případných příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny, doby, po kterou budou Vaše osobní údaje u Ubytovatele uloženy, možnosti uplatnění práva požadovat od Ubytovatele opravu, výmaz svých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a práva podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Taktéž máte právo na sdělení veškerých dostupných informací o zdroji, ze kterého byly Vaše osobní údaje získány, a informace, zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně profilování.

Máte právo na bezplatné poskytnutí první kopie svých zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie je Ubytovatel oprávněn účtovat si přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům.  

 

 

Právo na opravu nepřesného údaje

Dle Čl. 16 GDPR máte právo na opravu Vašeho nepřesného osobního údaje, jakož i na doplnění neúplného osobního údaje, který se Vás týká.

 

Právo na výmaz osobního údaje

Dle Čl. 17 GDPR máte právo na výmaz Vašeho osobního údaje, pokud

  • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel splnění předmětné smlouvy a splnění právní povinnosti, která se na Ubytovatele vztahuje, a nebude dán žádný další právní důvod pro jejich zpracování,
  • vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále nebude existovat žádný převažující oprávněný důvod pro zpracování Vašich osobních údajů,
  • Vaše osobního údaje byly zpracovány protiprávně,
  • Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na Ubytovatele vztahuje.

 

Právo na omezení zpracování osobního údaje

Dle Čl. 18 GDPR máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tj. zejména právo na přesun údajů do jiného systému a jejich znepřístupnění veřejnosti, a u příslušných údajů na uvedení záznamu, že se na jejich zpracování vztahuje omezení, a to za předpokladu, že

  • budete popírat přesnost Vašich osobních údajů (zpracování omezeno po dobu potřebnou k tomu, aby Ubytovatel mohl přesnost Vašich osobních údajů ověřit),
  • zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, avšak odmítnete výmaz osobních údajů, a budete místo toho požadovat pouze omezení jejich použití,
  • Ubytovatel již osobní údaje nebude potřebovat pro účel splnění předmětné smlouvy a splnění právní povinnosti, ale Vaše osobní údaje budou požadovány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
  • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů (zpracování omezeno, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Ubytovatele převažují nad Vašimi oprávněnými důvody).

Pokud bylo zpracování Vašich osobních údajů výše uvedeným způsobem omezeno, je Ubytovatel oprávněn Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávat pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

 

Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle Čl. 20 GDPR máte právo získat od Ubytovatel své osobní údaje, které jste mu poskytli pro účel splnění předmětné smlouvy a za účelem splnění právní povinnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a žádat jejich předání jinému správci, pokud by zpracování Vašich osobních údajů bylo prováděno automatizovaně, a toto předání by bylo technicky proveditelné. 

 

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle Čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, pokud by byly Vaše osobní údaje zpracovány pro účely oprávněných zájmů Ubytovatele či třetí strany. Podání námitky způsobí, že Ubytovatel již nebude oprávněn Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže, že jeho zájmy (oprávněné důvody pro zpracování) mají přednost před Vašimi základními právy a svobodami. 

 

 

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

Dle Čl. 22 GDPR máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování. V případě Vašich osobních údajů poskytovaných Ubytovateli však k takovémuto rozhodování nebude docházet. 

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Dle Čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít za to, že v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení GDPR.

 

Veškerá výše uvedená práva jste oprávněni u Ubytovatele uplatnit e-mailem na adresu jucovic.d@gmail.com

Ubytovatel je povinen na Vaši žádost v souvislosti s výše uvedenými právy odpovědět nebo této žádosti vyhovět bez zbytečného odkladu poté, co mu bude žádost doručena, nejpozději však do 1 měsíce od doručení žádosti.

 

[1]     Doba uchování účetních dokladů je 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají.

powered by trevlix trevlix