Prostřednictvím tohoto rezervačního formuláře lze rezervovat pouze týdenní pobyty od soboty do soboty. V případě zájmu o kratší pobyt nás kontaktujte na e-mail: jucovic.d@gmail.com

Arrival date Departure date
Available rooms at a selected date
Choose room(s)
Select the date of arrival and departure

Všeobecné obchodní podmínky

ve smyslu § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

Kdo je poskytovatelem ubytovacích služeb?

Ing. Tomáš Jucovič

IČ: 15286762

Se sídlem: Modřanská 1387/11, 143 00 Praha 4 - Modřany

Bankovní spojení: 2032058003/0800

E-mail: jucovic.d@gmail.com

(dále také jako „Ubytovatel“ nebo v textu referováno jako „my“)

 

Délka pobytu

Objekt lze pronajmout v průběhu celého roku. Pronájmy poskytujeme na nejméně 7 po sobě jdoucích nocí. Kratší, než týdenní pobyty umožnujeme pouze po dohodě podle aktuální situace.

Co je k dispozici?

K dispozici je celá roubenka s až 14ti lůžky (včetně dvou přistýlek) pro krátkodobé ubytování, sauna, od jara do podzimu na zahradě pingpongový stůl, trampolína, pískoviště, hrací centrum s houpačkou, žebříkem a skluzavkou a další... K dispozici je i velký bazén (5,5 x 3,7 x 1,2 m) se solární sprchou.

Sauna a bazén mají provozní řády, které jsou viditelně vyvěšeny. Použitím sauny nebo bazénu souhlasíte a zavazujete se řídit vyvěšenými provozním řády. Je zakázáno, aby saunu, bazén nebo trampolínu používaly zejména nezletilé děti bez dozoru dospělé osoby, která je za ně odpovědná, nebo osoby se zdravotními problémy, kterým by užití sauny, bazénu nebo trampolíny mohlo způsobit zejména, ale nikoliv jen, újmu na zdraví nebo jinou majetkovou či nemajetkovou újmu.

 

V ceně ubytování je zahrnuto:

- 250 kW elektrické energie, 3 000 l vody

- naštípané dřevo u krbu v obývacím pokoji a u kachlových kamen ve světnici

- WIFI

- rekreační poplatky obci

- DPH

V ceně ubytování není zahrnuto:

- vratná kauce 3. 000,- Kč vybíraná hotově při příjezdu (u skupiny hostů mladší 26 let vybíráme kauci        ve výši 10000,- Kč

- spotřebované energie, voda a dřevo nad stanovené limity

- poplatek za zvíře (300 Kč/týden)

 

Rezervace

Rezervace je závazná po vyplnění rezervačního formuláře na webových stránkách a zaplacení zálohy, která činí 50 % ze smluvní ceny ubytování. Tato záloha je splatná nejpozději do 10 dnů od obdržení zálohové faktury. Za den úhrady se považuje datum, kdy byla částka připsána na účet ubytovatele.

Při rezervaci ubytování méně než 30 dní před termínem příjezdu požadujeme zaplacení celé částky za ubytování do 5 dnů od obdržení faktury. Za den úhrady se považuje datum, kdy byla částka připsána na účet ubytovatele.

Zaplacením částky za ubytování souhlasíte s tím, že jste s námi (Ubytovatelem) uzavřeli Smlouvu o ubytování ve smyslu § 2326 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tato Smlouva o ubytování se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami a tyto jsou její nedílnou součástí.

 

Doplatek zbylé částky

Zbytek ceny za ubytování je splatný nejpozději 14 dní před termínem Vašeho ubytování. Za den úhrady se považuje datum, kdy byla částka připsána na účet ubytovatele.

 

Zrušení rezervace

Pokud rezervaci zrušíte (odstoupíte od Smlouvy o ubytování), je postup následující:

1) min. 30 dní před nástupem – vrácení 100 % uhrazené smluvní ceny

2) min. 14 – 29 dní před nástupem – v případě uhrazení celé smluvní ceny vrácení 50 % smluvní ceny

3) méně než 14 dní před nástupem vám platbu vrátit nemůžeme (můžete však za sebe poslat náhradníky a vyrovnat se s nimi)

Zrušení rezervace je nutné zaslat na e-mail jucovic.d@gmail.com

 

Garantujeme vrácení 100 % platby celoročně při vyhlášení nouzového stavu nebo mimořádných opatření znemožňujících ubytování z důvodu opatření proti nákaze COVID!

 

Příjezd a odjezd

S Vaším příjezdem počítáme v 16:00 a s odjezdem v 10:00, po dohodě je možné čas příjezdu a odjezdu přizpůsobit.

Po Vašem příjezdu vám předáme roubenku, zároveň s vámi vyplníme knihu hostů (pokud nebylo předem vyplněno online) a aktuální stavy energií a vody a vybereme od Vás vratnou kauci ve výši 3. 000,- Kč. Tato vratná kauce slouží k úhradě nadlimitní spotřeby energií, vody a dalších položek, případně způsobených škod.

Započtením vratné kauce na způsobenou škodu nám nezaniká právo na náhradu škody při částce přesahující vratnou kauci.

Před Vaším odjezdem s Vámi roubenku projdeme a převezmeme, provedeme odečet energií.

Zásady ubytování

 • zákaz kouření ve vnitřních prostorách
 • zákaz rušení nočního klidu
 • udržování pořádku uvnitř i venku
 • neponechávání nezletilých bez dozoru dospělé osoby
 • bezpečné zacházení s otevřeným ohněm v prostorách krbu a grillu

 

Ukončení pobytu

Pobyt bude bez náhrady ukončen, pokud bude zjištěno, že

 • byl překročen maximální počet osob (14)
 • v objektu jsou bez předchozího souhlasu ubytovatele přítomni návštěvníci
 • nejsou respektována pravidla uvedená v těchto obchodních podmínkách
 • chování ubytovaných osob (případně jejich návštěvníků) je v rozporu s dobrými mravy
 • osoby kouří ve vnitřních prostorách
 • je poškozováno vybavení ubytovacího zařízení
 • proběhla výměna ubytovaných osob během objednaného pobytu
 • v případě hrubého porušení Zásad ubytování
 •  

 

Úklid

Roubenku od Vás budeme přebírat uklizenou (vytření vnitřních prostor, umyté nádobí, uklizené hračky a věci na původních místech apod.). Při předání jste povinni nás upozornit na závady a vzniklé škody.

 

Odpovědnost za škodu na odložených nebo vnesených věcech

Pro uložení cenností můžete využít trezor, který je umístěný v prvním patře roubenky.

Odložené věci odkládejte na místech k tomu určených. Zejména kola ponechávejte v prostoru, který je monitorován kamerovým záznamem nebo za uzamčenými dveřmi.

Ubytovatel Vám předá přístup k použití zabezpečovacího zařízení, které je umístěno v roubence a jejím bezprostředním okolí. Ubytovatel neodpovídá za škodu na věcech vnesených a odložených v době, kdy nejsou pod dozorem ubytovaného a současně není spuštěno zabezpečovací zařízení.

Co když zrušíte rezervaci?

Pokud rezervaci zrušíte (odstoupíte od Smlouvy o ubytování), je postup následující:

 • 30 dní před nástupem - vrácení 100 % uhrazené smluvní ceny
 • 14 – 29 dní před nástupem – v případě uhrazení celé smluvní ceny vrácení 50 % smluvní ceny
 • méně než 14 dní před nástupem vám platbu vrátit nemůžeme (můžete však za sebe poslat náhradníky a vyrovnat se s nimi)

Zrušení rezervace je nutné zaslat na e-mail jucovic.d@gmail.com

Garantujeme vrácení 100% platby - celoročně při vyhlášení nouzového stavu nebo mimořádných opatření znemožňujících ubytování z důvodu opatření proti nákaze COVID!

 

Informační doložka pro poskytování osobních údajů (tj. informace subjektu údajů)

 

 

Ubytovatel zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefonní číslo a/nebo e-mail.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány z právního důvodu a za účelem nezbytnosti zpracování pro splnění smlouvy (smlouvy, na jejímž základě Vám Ubytovatel poskytuje ubytovací služby) a nezbytnosti zpracování pro splnění právní povinnosti, která se na Ubytovatele vztahuje (zákon o daních z příjmů, zákon o účetnictví, zákon o místních poplatcích). Ubytovatel je tedy na základě Čl. 6 odstavce 1 písm. b) a c) GDPR oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který jsou zpracovávány, a to po dobu, kdy Vám budou ze strany Ubytovatele poskytovány ubytovací služby, a dále po dobu stanovenou zvláštním právním předpisem[1]. Po uplynutí této doby je Ubytovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze z právního důvodu a za účelem ochrany svých oprávněných zájmů v případném soudním sporu ohledně nároků vyplývajících ze smlouvy. 

Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem Ubytovatele. Nejste povinni své osobní údaje poskytnout, v případě jejich neposkytnutí by Vám však Ubytovatel mohl poskytnutí svých služeb odmítnout.   

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze osobami, které jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se při výkonu činnosti pro Ubytovatele dozvěděly. Vaše osobní údaje nebudou dále poskytovány dalším příjemcům.   

V souvislosti s ochranou osobních údajů Vám GDPR dává následující práva: 

Právo na přístup k osobním údajům

Dle Čl. 15 GDPR máte právo získat na základě žádosti od Ubytovatele potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. V případě, že Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo na sdělení: účelu a rozsahu jejich zpracování, případných příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny, doby, po kterou budou Vaše osobní údaje u Ubytovatele uloženy, možnosti uplatnění práva požadovat od Ubytovatele opravu, výmaz svých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a práva podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Taktéž máte právo na sdělení veškerých dostupných informací o zdroji, ze kterého byly Vaše osobní údaje získány, a informace, zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně profilování.

Máte právo na bezplatné poskytnutí první kopie svých zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie je Ubytovatel oprávněn účtovat si přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům.  

 

 

Právo na opravu nepřesného údaje

Dle Čl. 16 GDPR máte právo na opravu Vašeho nepřesného osobního údaje, jakož i na doplnění neúplného osobního údaje, který se Vás týká.

 

Právo na výmaz osobního údaje

Dle Čl. 17 GDPR máte právo na výmaz Vašeho osobního údaje, pokud

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel splnění předmětné smlouvy a splnění právní povinnosti, která se na Ubytovatele vztahuje, a nebude dán žádný další právní důvod pro jejich zpracování,
 • vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále nebude existovat žádný převažující oprávněný důvod pro zpracování Vašich osobních údajů,
 • Vaše osobního údaje byly zpracovány protiprávně,
 • Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na Ubytovatele vztahuje.

 

Právo na omezení zpracování osobního údaje

Dle Čl. 18 GDPR máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tj. zejména právo na přesun údajů do jiného systému a jejich znepřístupnění veřejnosti, a u příslušných údajů na uvedení záznamu, že se na jejich zpracování vztahuje omezení, a to za předpokladu, že

 • budete popírat přesnost Vašich osobních údajů (zpracování omezeno po dobu potřebnou k tomu, aby Ubytovatel mohl přesnost Vašich osobních údajů ověřit),
 • zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, avšak odmítnete výmaz osobních údajů, a budete místo toho požadovat pouze omezení jejich použití,
 • Ubytovatel již osobní údaje nebude potřebovat pro účel splnění předmětné smlouvy a splnění právní povinnosti, ale Vaše osobní údaje budou požadovány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů (zpracování omezeno, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Ubytovatele převažují nad Vašimi oprávněnými důvody).

Pokud bylo zpracování Vašich osobních údajů výše uvedeným způsobem omezeno, je Ubytovatel oprávněn Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávat pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

 

Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle Čl. 20 GDPR máte právo získat od Ubytovatel své osobní údaje, které jste mu poskytli pro účel splnění předmětné smlouvy a za účelem splnění právní povinnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a žádat jejich předání jinému správci, pokud by zpracování Vašich osobních údajů bylo prováděno automatizovaně, a toto předání by bylo technicky proveditelné. 

 

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle Čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, pokud by byly Vaše osobní údaje zpracovány pro účely oprávněných zájmů Ubytovatele či třetí strany. Podání námitky způsobí, že Ubytovatel již nebude oprávněn Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže, že jeho zájmy (oprávněné důvody pro zpracování) mají přednost před Vašimi základními právy a svobodami. 

 

 

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

Dle Čl. 22 GDPR máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování. V případě Vašich osobních údajů poskytovaných Ubytovateli však k takovémuto rozhodování nebude docházet. 

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Dle Čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít za to, že v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení GDPR.

 

Veškerá výše uvedená práva jste oprávněni u Ubytovatele uplatnit e-mailem na adresu jucovic.d@gmail.com

Ubytovatel je povinen na Vaši žádost v souvislosti s výše uvedenými právy odpovědět nebo této žádosti vyhovět bez zbytečného odkladu poté, co mu bude žádost doručena, nejpozději však do 1 měsíce od doručení žádosti.

 

[1]     Doba uchování účetních dokladů je 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají.