open in a new window
Official Site
Arrival date Departure date
Promo code

Cliff

+12 m2

price on request
price detail  

🌲🌲🌲 OBCHODNÍ PODMÍNKY 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Společnost ThreeTrees s.r.o., IČ: 08642583,DIČ: CZ08642583, se sídlem U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 29332 (dále jen „Poskytovatel“), poskytuje za níže uvedených podmínek fyzické, nebo právnické osobě (dále jen „Klient“) pobyt v přírodě (dále jen „Služby“). 

 

Vztah Poskytovatele s Klientem shora uvedených služeb se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále rovněž „VOP“, nebo „Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky pro užívání Služby nebo technické podmínky užívání Služby, které jsou obvykle umístěny na webových stránkách www.threetrees.cz.

 

Tyto podmínky představují návrh poskytovatele na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) určený klientovi. Zadáním požadovaných registračních údajů na stránce www.threetrees.cz a přijetím podmínek poskytování služeb přijme zákazník návrh Poskytovatele ve smyslu § 1731 Občanského zákoníku, čím mezi poskytovatelem a klientem dojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb ve smyslu těchto podmínek (dále jen „Smlouva“).

 

Smlouva mezi Klientem a Poskytovatelem

Smlouva mezi Poskytovatelem a Klientem (Smlouva) je uzavřena s Klientem v online rezervačním systému na webových stránkách Poskytovatele (www.threetrees.cz/rezervace) a potvrzením této rezervace ze strany Poskytovatele zasláním e-mailu na adresu Klienta. Smlouva může být případně dále uzavřena mimo online rezervační systém, a to písemně nebo prostřednictvím e-mailové komunikace mezi Klientem a Poskytovatelem, potvrzením objednávky Klienta ze strany Poskytovatele, nebo potvrzením nabídky Poskytovatele ze strany Klienta nebo oboustranným podpisem písemné smlouvy.

 

Smlouva specifikuje zejména konkrétní časový termín, na který Poskytovatel poskytuje Klientovi mobilní jednotku k přechodnému ubytování, umístění mobilní jednotky (zejména pomocí GPS souřadnic), cenu za takové ubytování, způsob platby a její splatnost.

 

Poskytovatel eviduje Smlouvy uzavřené v rámci Rezervačního systému a může je na požádání zpřístupnit Klientovi.

 • Smlouva se uzavírá v českém jazyce.
  Minimální doba ubytování jsou 3 dny (dvě noci).
 • Maximální počet osob v maringotce jsou 3.

Klient se zavazuje při rezervaci ubytování a při uvádění jakýchkoli údajů pro účely Smlouvy zadávat přesné a pravdivé informace. Jestliže Klient zjistí, že v údajích zadávaných v Rezervačním systému provedl chybu v psaní nebo uvedl nepřesné údaje, opraví chybné údaje v systému v procesu rezervace, anebo bezodkladně kontaktuje Poskytovatele za účelem napravení těchto chyb. Poskytovatel neodpovídá za nedostatky poskytnuté služby způsobené v důsledku chyb či včas neopravených chyb v údajích uvedených Klientem v rámci rezervace, v komunikaci s Poskytovatelem, anebo ve Smlouvě.

 

Cena a rezervace

Cena ubytování (a případně cena dalších doplňkových služeb) včetně DPH je uvedena v Rezervačním systému, nebo je jiným způsobem sdělena Klientovi před provedením rezervace.

 

Rezervace mobilní jednotky provedená Klientem v Rezervačním systému platí 3 dny ode dne provedení rezervace. Do této doby je Klient povinen provést úhradu celé ceny rezervovaného ubytování, a to bezhotovostní platbou dle instrukcí uvedených v Rezervačním systému (není-li výslovně dohodnuto jinak v případě, že Smlouva byla uzavřena jinak než prostřednictvím Rezervačního systému). Jestliže do uplynutí této lhůty Klient cenu neuhradí, Smlouva zaniká, Poskytovatel ani Klient jí nejsou nadále vázáni a Poskytovatel je oprávněn příslušnou mobilní jednotku pro dotčený termín a lokalitu opět na svých webových stránkách i jinak nabízet jako dostupnou k ubytování třetím osobám.

 

NÁSTUP, KAUCE A POKUTY

Týden před příjezdem Vám zašleme email, kde jsou instrukce k zaplacení kauce 2000,- Kč na čerpání báječné lednice a na případné poškození vybavení maringotky. Po ubytování Vám vyúčtujeme báječnou lednici a zbytek peněz vrátíme na Váš bankovní účet do 5-ti pracovních dní.

 

Ubytování probíhá vždy od 14:00 samostatně, dle instrukcí, které přijdou klientovi s dostatečným předstihem emailem. Check-out je nejpozději v 10:00 následujícího dne.

 

Poskytovatel je oprávněn účtovat klientům následující pokuty:

 • za kouření v budově 3 000 Kč, 
 • rozdělávání ohně mimo vyznačená místa 5 000 Kč,
 • jakákoliv jiná nepovolená manipulace s ohněm 5 000 Kč.

V den ukončení pobytu bude objekt předán provozovateli ve stavu, ve kterém byl převzat v den příjezdu, s přihlédnutím k běžnému znečištění a opotřebení. Při nadstandardním znečištění bude účtován poplatek za nadstandardní úklid a to ve výši 200,- -1.000,- Kč, dle znečištění.

STÍŽNOSTI A MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti Klient zašle Poskytovaltely na elektronickou adresu kupujícího (info@threetree.cz).

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky služeb.

 

Celková ceny za poskytnuté služby bude uhrazena na základě vystaveného účetního dokladu (příjmový doklad, faktura), dle uvedených podmínek.

 

Platbu lze provést přes platební bránu nebo převodem na účet. Platbu nelze provést platební kartou na místě.

 

Aktualizace Všeobecných obchodních a storno podmínek vstupuje v platnost dne 1. 5. 2022.

Změny a doplňky těchto podmínek mezi poskytovatelem a klientem mohou být individuálně upraveny výlučně písemnou formou.

 

🌲🌲🌲 STORNO PODMÍNKY

Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky/rezervačního požadavku pobytu za níže uvedených podmínek. Toto odstoupení ze strany Klienta (dále jen storno) musí být provedeno elektronickou formou na email info@threetrees.cz

Storno podmínky ubytování u ThreeTrees v případě, že nejsou dohodnuty individuálně:

 • do 30 dní před příjezdem 25 % z celkové částky za ubytování,
 • 29 – 14 dní před příjezdem 50 % z celkové částky za ubytování,
 • 13 – 7 dní před příjezdem 75 % z celkové částky za ubytování,
 • méně jak 7 dnů před příjezdem 100 % z celkové částky.

Pokud dojde ke zrušení pobytu ze strany Poskytovatele je navráceno 100% z celkové částky na bankovní účet klienta.

Poskytovale se zavazuje vrácenou částku zaslat klientovi na bankovní účet do 5-ti pracovních dní.

🌲🌲🌲 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel e-shopu ThreeTrees s.r.o. na stránkách www.threetrees.cz, IČO: 08642583, DIČ: CZ08642583 sídlo U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov zpracovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím za účelem plnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.

Základní ustanovení

1.Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je ThreeTrees s.r.o., IČO 08642583, DIČ: CZ08642583 se sídlem U Prostředního mlýna 128,  393 01 Pelhřimov (dále jen „Správce“);

2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: info@threetrees.cz, tel.: +420 731 488 507;

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které správce získal na základě plnění Kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky v internetovém obchodě www.threetrees.cz;

2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění Kupní smlouvy;

3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

1. Za účelem registrace na webové stránce www.threetrees.cz podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů;

2. Za účelem vyřízení elektronické objednávky kupujícího (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo, číslo občanského průkazu);

3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem;

4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Kupujícím a Správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu;

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

Subdodavateli správce jsou:

 • Webnode AG (systém e-shopu);
 • Zásilkovna s.r.o. (doručovací služba);
 • Google Analytics (analýza webových stránek);

Práva kupujícího

Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující právo:

1. Na přístup ke svým osobním údajům;

2. Na opravu osobních údajů;

3. Na vymazání osobních údajů;

4. Vznést námitku proti zpracování;

5. Na přenositelnost údajů;

6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: info@threetrees.cz;

7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů Kupujícího;

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce www.threetrees.cz potvrzuje Kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

2. S těmito pravidly souhlasí Kupující zaškrtnutím políčka v objednávce;

3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

 

Tato Pravidla vstupují v platnost 1.5.2022

powered by trevlix trevlix