Horský hotel Anděl Official Site

Currency

Booking · Total guests

Term of accomodation: 20.07.2024 - 21.07.2024 (nights: 1)
Accommodation: 1x 08-Třílůžkový pokoj Standard [3+1]
Child under 3 years free.
Please do not include children under 3 years as accommodated persons, provide this information in the booking note.
08-Třílůžkový pokoj Standard [3+1]
discount 20%
0% deposit
Additional services
Pobytový poplatek obci … 30 Kč /adult/night
Total 1770

Contact information

recommended check-in 17:00 · earliest 15:00

Obchodní podmínky

Provozovatel poskytuje ubytovací službu zákazníkovi, který si rezervuje ubytování v ubytovacím zařízení provozovatele.

Provozovatelem ubytovacích služeb je:

ecovela s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 Staré Město, IČ: 02635437, DIČ: CZ02635437, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod sp.zn.: C221861

 

Zákazníkem je osoba, která rezervuje ubytování v ubytovacím zařízení provozovatele.

Popis ubytovacích jednotek ubytovacího zařízení je uveden v rezervačním systému.

 

Cena za ubytovací služby je vypočtena rezervačním systémem podle typu ubytování, počtu rezervovaných ubytovacích jednotek, počtu hostů, délky a termínu rezervace.

Rezervační systém také vypočítává výši zálohy za ubytovací služby, které zákazník hradí online platební branou.

Zákazník hradí předem částku zálohy za ubytování platební branou ve výši stanovené provozovatelem pro daný typ a termín ubytování.

 

Rezervace je po potvrzení ze strany provozovatele pro zákazníka závazná a zákazník je povinen do tří dnů uhradit částku zálohy za ubytování.

 

Nástup na ubytování je v 17,00-19,00hod. v den příjezdu, pokud se zákazník s ubytovatelem nedohodnou jinak. Uvolnění pokoje do 10,00hod. v den odjezdu, pokud se zákazník s ubytovatelem nedohodnou jinak.

 

Pokud není záloha za ubytování uhrazena do tří dnů od rezervace, je provozovatel oprávněn uvolnit rezervovaný termín pro jiné zákazníky.

 

Storno podmínky jsou uvedeny v samostatném dokumentu a jsou nedílnou součástí obchodních podmínek.

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi objednavatelem a poskytovatelem Služby.

 

Kontaktní informace:

Horský hotel Anděl

č.p. 143

793 31 Andělská Hora

e-mail: recepce@horskyhotelandel.cz

Tel.: 722 141 606

https://horskyhotelandel.cz

 

Storno podmínky

Uvedené storno podmínky se vztahují na uzavřené smlouvy o ubytování uzavřené v souladu s ust. § 2326 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se společností ecovela s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 Staré Město, IČ: 02635437, DIČ: CZ02635437, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 221861, jakožto poskytovatelem ubytování - dále jen ubytovatel, v Horském hotelu Anděl, č.p.143, 793 31 Andělská Hora (dále jen ubytovacím zařízení) a objednatelem ubytovacích služeb. Storno podmínky jsou platné od 01.10.  2021.

I. Všeobecné informace

 1. storno podmínkami se řídí zrušení rezervace objednatelem objednaných či rezervovaných ubytovacích služeb v ubytovacím zařízení

 2. stornem se rozumí zrušení rezervace ubytování či ubytovací služby učiněné objednatelem v ubytovacím zařízení při současném zaplacení storno poplatku ve výši a za podmínek stanovených těmito storno podmínkami

 3. vyžaduje-li ubytovatel zálohu na rezervované ubytovací služby, není tato záloha storno poplatkem v případě zrušení rezervace objednatelem, avšak ubytovatel je oprávněn tuto zálohu jednostranně započíst vůči storno poplatku. V případě, že je výše zálohy vyšší než storno poplatek, vrátí zbývající část zálohy ubytovatel objednateli

 4. rezervovanou ubytovací službou či rezervovaným ubytováním se rozumí veškeré objednatelem objednané ubytování a další služby nabízené ubytovatelem v rozsahu jím provedené závazné rezervace a objednávky

 5. objednatel bere na vědomí, že storno poplatek je smluvní pokutou za vypovězení smlouvy o ubytování, kterou svou závaznou rezervací uzavřel. Smluvní pokuta nekompenzuje nárok ubytovatele na náhradu škody dle ust. § 2330 odst. 2 občanského zákoníku

 6. v případě předčasného ukončení ubytování ze strany objednatele bez zavinění ubytovatele, není ubytovatel povinen vrátit objednateli zaplacenou cenu ubytování ani z části. Objednatel bere na vědomí, že takto nevrácená část kupní ceny za předčasně zrušené ubytovací služby ze strany objednatele představuje nárok ubytovatele na náhradu škody dle ust. § 2330 odst. 2 občanského zákoníku

 7. v případě výjimečných situací může ubytovatel od storno poplatku či nároku na náhradu škody zcela či částečně ustoupit, rozhodnout o tomto však přísluší výhradně ubytovateli

 8. ze závažných důvodů může ubytovatel souhlasit se změnou rezervovaného termínu bez nároku na zaplacení storno poplatku, o tomto rozhoduje ubytovatel

 9. v případě, že bude na straně objednatele více osob, budou tyto v případě vzniku nároku na zaplacení storno poplatku zavázány společně a nerozdílně

 10. výše storno poplatku je vypočítána vždy z celkové ceny rezervovaných ubytovacích služeb a dalších služeb objednaných objednatelem, a to včetně příplatků, poplatků a daně z přidané hodnoty

 11. storno podmínky jsou součástí všeobecných obchodních podmínek ubytovatele

II. Storno poplatky

 1. v případě zrušení rezervace objednatelem ve lhůtě více než 28 dní před plánovaným příjezdem zavazuje se ubytovatel nepožadovat po objednateli žádný storno poplatek

 2. dojde-li ke zrušení rezervace objednatelem ve lhůtě 28 až 7 dní před plánovaným příjezdem, je ubytovatel oprávněn požadovat po objednateli storno poplatek ve výši 50% z ceny rezervovaných ubytovacích služeb

 3. dojde-li ke zrušení rezervace objednatelem ve lhůtě méně než 7 dnů před plánovaným příjezdem, je ubytovatel oprávněn požadovat po objednateli storno poplatek ve výši 80% z ceny rezervovaných ubytovacích služeb

 4. splatnost storno poplatku se řídí splatností zrušených rezervovaných ubytovacích služeb

 

V Praze, dne 1.10. 2021

ecovela s.r.o.

 

Zásady ochrany osobních údajů

Proč zpracováváme osobní údaje?

Osobní informace zpracováváme zejména s cílem umožnění procesu a realizace ubytovacích služeb. Dále k tomu, aby provozovatel mohl opět nabídnout využití ubytovacích nebo souvisejících služeb.

Kdo má přístup k osobním údajům?

 • Poskytovatel ubytovacích služeb

 • Osoby, kterým poskytovatel ubytovacích služeb přidělí oprávnění za účelem zpracování nebo realizace služeb

 • Poskytovatel technického řešení rezervačního systému za účelem údržby a kontroly správné funkčnosti systému

Jak mohu zjistit, jaké údaje jsou zpracovávány o mé osobě

Na vyžádání vám zašleme veškeré osobní údaje, které máme uloženy k vaší osobě.

K jakým účelům zpracováváme osobní údaje?

 • Proces zpracování a realizace objednané služby

 • Komunikace související s hodnocením kvality služeb nebo s nabídkou souvisejících služeb provozovatele

 • Volitelná dobrovolná registrace zasílání newsletteru

 • Osobní údaje nejsou nikdy předány třetí straně, pokud se nejedná o instituce, které k tomu mají oprávnění ze zákona

Cookies

Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace v prohlížeči a slouží k odlišení návštěvníků webu. Do cookies nikdy neumisťujeme osobní nebo citlivá data. Ve formě cookie se ukládají pouze např. číselné identifikační kódy, stavové proměnné, apod. Klademe maximální důraz na soukromí a bezpečnost vašich údajů.


Proč používáme cookies?

Především proto, že bez cookies není technicky možné realizovat funkce, ke kterým je nutné udržet informaci o návštěvníkovi, který přistupuje k webu. Například jde o rezervace, objednávky ve více krocích, přihlašování uživatele do systému a podobně.

Jaké další služby, které používají cookies, se mohou ještě objevit na našem webu?

Především se jedná o statistické a inzertní služby jako je Google Analytics, Google AdWords, Seznam Sklik a podobné. Tyto cookies (jsou-li některé z nich použity) slouží zejména k analýze návštěvnosti webu a k vyhodnocení výkonu různých prodejních kanálů a k personalizaci obsahu a lepšímu zacílení reklamy.

Co mohu dělat, když nesouhlasím s ukládáním cookies?

Všechny cookies na našich stránkách můžete pomocí vašeho prohlížeče vymazat či trvale zablokovat. Nápověda prohlížeče obsahuje návod, jak spravovat cookies.

Prosím berte na vědomí, že blokováním základních cookies rezervačního systému Trevlix znemožníte dokončení procesu rezervace.

Date From was less than current date. Fixed.Date To was less than tomorrow. Fixed.
powered by trevlix trevlix