Apartment Callisto Official Site

Currency
Arrival date Departure date

Apartment Callisto

+63 m2

price on request
Wi-Fi · Shower · Bathtub · WC · Towels · Toiletries · TV · Hairdryer · Safe · Fan · Electric kettle · Coffee and tea · Refrigerator · Kitchenette · Kitchen · Dining area · Microwave · Dishwasher · Washing machine

Modern and cozy apartment with two bedrooms and two bathrooms in the south coast of Tenerife. There are 4 regular beds (one double bed and two single beds) + 1 extra beds (one folding bed). On a request, possibility to use two couches (that means two additional beds).

price detail  
Select the date of arrival and departure

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBJEDNATELE SLUŽEB UBYTOVÁNÍ
V UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍ APARTMÁN CALLISTO
Všeobecné obchodní a storno podmínky (dále jen podmínky) Apartmánu Callisto 
(dále jen ubytovacího zařízení) upravují vzájemný smluvní vztah mezi majitelem a provozovatelem - Lenka Škodová (dále jen provozovatelem)
a klientem, fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v ubytovacím zařízení jako objednatel
objednává (dále jen klient).


I. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu
Klient si objednává služby v ubytovacím zařízení písemnou objednávkou nebo požadavkem
na rezervaci, kterou podává ubytovacímu zařízení poštou, elektronickou poštou, přes rezervační
rozhraní na internetových stránkách nebo osobně. Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou
objednávku nebo požadavek na rezervaci jsou: jméno a příjmení klienta, kontakt (telefon, e-mail), číslo OP nebo pasu, datum narození a termín čerpání služeb. (V případě právnických osob obchodní jméno, IČ, DIČ, termín čerpání služeb.)

Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce nebo rezervaci pobytu použije ubytovací zařízení pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi ubytovacím zařízením a klientem. Předané osobní údaje budou zpracovány v souladu z čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Po řádně vystavené a podané objednávce nebo podaném závazném požadavku na rezervaci je klient
tímto dokumentem vázán. Potvrzením objednávky nebo požadavku na závaznou rezervaci ubytovací
zařízení (dle čl. IV těchto podmínek) vzniká mezi klientem a ubytovacím zařízením smluvní vztah.


Ubytovací zařízení se zavazuje zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a klient
zaplatit ubytovacímu zařízení smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby
uvedené v objednávce nebo požadavku na rezervaci, kterou klient podal a ubytovací zařízení potvrdilo.


II. Práva a povinnosti klienta
Klient má právo:
Být dostatečně a úplně informován ubytovacím zařízením o objednávaných službách, tj. jejich rozsahu,
termínu a ceně; na řádné poskytnutí jím objednaných, ubytovacím zařízení potvrzených (zálohově
zaplacených) služeb; před zahájením pobytu zrušit potvrzenou objednávku nebo požadavek
na rezervaci za předpokladu dodržení stornovacích podmínek v souladu s čl. VII.; reklamovat vady
poskytovaných služeb.
Klient je povinen:
Úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky nebo požadavku na rezervaci; zaplatit
ubytovacímu zařízení v požadovaném termínu zálohu a doplatek za pobyt nebo plnou cenu za pobyt
dle konkrétních podmínek objednávky; respektovat předpisy ubytovacího zařízení jehož služby využívá
a domovní řád; pečlivě si překontrolovat ubytovacím zařízením vystavené potvrzení pobytu (ubytovací
voucher) a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti ubytovací zařízení neprodleně kontaktovat.


III. Povinnosti ubytovacího zařízení
Ubytovací zařízení je povinno:
Poskytnout klientovi důležité informace k objednaným službám a potvrdit klientovi řádně objednané
služby. Při závazné rezervaci nebo potvrzené objednávce zabezpečit klientovi služby v potvrzeném
rozsahu a kvalitě.
V případě odstoupení od potvrzené objednávky služeb nebo závazné rezervace ze strany klienta
vyplatit nejpozději do 30 dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu na služby. Avšak pokud
vznikne nárok ubytovacího zařízení na stornovací poplatky, vyplatí klientovi rozdíl mezi již zaplacenou
zálohou a příslušnými stornovacími poplatky.


IV. Ceny služeb a jejich úhrada
Ceny služeb poskytovaných ubytovacím zařízením jsou uvedeny v rezervačním systému: https://book.trevlix.com/book/app/?cid=6584213&mode=window 
Klientovi budou po vytvoření rezervace zaslány podklady k platbě stanovené částky, ve výši dle konkrétních podmínek objednávky.
Klient je povinen platbu uhradit dle pokynů předem, a to bankovním převodem na účet provozovatele.

Potvrzení o úhradě pobytu bankovním převodem je nezbytné předložit při příjezdu v recepci
ubytovacího zařízení.

V. Potvrzení pobytu
K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzení vystavené ubytovacím zařízením (emailem
nebo písemně dopisem). Klient je povinen překontrolovat správnost údajů uvedených na potvrzení.
Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně ubytovací zařízení emailem na
adresu: rezervation@lelyar.com nebo telefonicky na tel.: +420 605 786 730.
Dále je klient povinnen vyplnit online check-in s údaji všech osob ubytovaných v ubytovacím zařízení. Klient zodpovídá za správnost uvedených údajů. Předané osobní údaje budou zpracovány v souladu z čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


VI. Nástup
Před nástupem klient obdrží přístupové údaje k boxu s klíči k apartmánu. Klient (a ubytované osoby) tyto přístupové údaje nesmí sdílet s třetí stranou. 

VII. Odjezd
Při odjezdu klient uvede apartmán do původního stavu a zavře všechna okna a vypne všechna světla. Při odchodu zamkne vstupní dveře a klíče vrátí do boxu a kódový zámek protočí.


VII. Stornovací podmínky-Storno podmínky jsou nedílnou součástí obchodní smlouvy mezi klientem a ubytovacím zařízením.
Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky nebo rezervačního
požadavku pobytu za níže uvedených podmínek. Toto odstoupení ze strany klienta (dále jen storno)
musí být provedeno písemnou formou (ideálně emailem nebo telefonicky) a prokazatelně doručeno ubytovacímu zařízení.
Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích a ostatních služeb
ze strany klienta.
Při zrušení rezervace od data, kdy rezervace byla hostem zadána do 14 dnů před předpokládaným
začátkem čerpání služeb si ubytovací zařízení neúčtuje žádné storno. Nevztahuje se na rezervace, kdy
jsou v nabídce písemně uvedeny jiné podmínky, např. „Nevratná rezervace“.

Při zrušení rezervace méně než 14 dní před předpokládaným začátkem čerpání služeb dle potvrzené
objednávky, je ubytovací zařízení oprávněno účtovat storno poplatek ve výši 100% z objednaných
služeb. Nevztahuje se na rezervace, kdy jsou v nabídce písemně uvedeny jiné podmínky, např.
„Nevratná rezervace“.


VIII. Závěrečná ustanovení
Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.7.2021. Změny a doplňky těchto podmínek
mohou být individuálně mezi ubytovatelem a klientem upraveny výlučně písemnou formou.
Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce pobytu použije ubytovatel pouze pro uzavíraný
smluvní vztah mezi provozovatelem a klientem.

Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky nebo rezervačního
požadavku pobytu za níže uvedených podmínek. Toto odstoupení ze strany klienta (dále jen storno)
musí být provedeno písemnou formou (ideálně emailem nebo telefonicky) a prokazatelně doručeno ubytovacímu zařízení.
Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích a ostatních služeb
ze strany klienta.
Při zrušení rezervace od data, kdy rezervace byla hostem zadána do 14 dnů před předpokládaným
začátkem čerpání služeb si ubytovací zařízení neúčtuje žádné storno. Nevztahuje se na rezervace, kdy
jsou v nabídce písemně uvedeny jiné podmínky, např. „Nevratná rezervace“.

Při zrušení rezervace méně než 14 dní před předpokládaným začátkem čerpání služeb dle potvrzené
objednávky, je ubytovací zařízení oprávněno účtovat storno poplatek ve výši 100% z objednaných
služeb. Nevztahuje se na rezervace, kdy jsou v nabídce písemně uvedeny jiné podmínky, např.
„Nevratná rezervace“.

Předané osobní údaje budou zpracovány v souladu z čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

powered by trevlix trevlix