Penzión Nesvady a. s. Official Site

Arrival date Departure date

Štúdio pre 2 osoby


price on request
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Air conditioning · Electric kettle · Coffee and tea · Refrigerator · Kitchenette · Dining area · Microwave · Parking
 • 2 jednolôžkové postele alebo manželská posteľ
 • obývacia izba 

Štúdio je vhodný pre max. 2 osôb (2 x pevné lôžko).

Štúdio pre 2 osoby + prístelka

+

price on request
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Air conditioning · Electric kettle · Coffee and tea · Refrigerator · Kitchenette · Dining area · Microwave · Parking
 • 2 jednolôžkové postele alebo manželská posteľ
 • obývacia izba 
 • 1 prístelka

Štúdio je vhodný pre max. 3 osôb (2 x pevné lôžko + 1 x prístelka).

Apartmán

+

price on request
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Air conditioning · Electric kettle · Coffee and tea · Refrigerator · Kitchen · Microwave · Parking
 • 2 spálne + obývacia izba s rozkladacou sedačkou                  
 • možnosť prepojenia izieb – priechodné dvere

Štúdio je vhodný pre max. 6 osôb (4 x pevné lôžko + rozkladací gauč).

Ubytovací poriadok  

 

 1. Zo zmluvy o ubytovaní vznikne objednávateľovi právo, aby mu ubytovateľ poskytol prechodné ubytovanie na dohodnutú dobu. Zmluvou sa rozumie osobný, písomný či telefonický dohovor, alebo potvrdenie rezervácie e-mailom.

 

 1. V ubytovacom zariadení sa môže zdržiavať len ubytovaný hosť, ktorý je k ubytovaniu prihlásený. Za týmto účelom predloží poverenej osobe pri príchode občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iný platný preukaz o totožnosti.

 

 1. Užívanie ubytovania v ubytovacom zariadení je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.

 

 1. Hosťa je možné ubytovať od 14:00 h. dňa nástupu. Ubytovacie zariadenie je  hosťovi rezervované do 20:00 h. dňa nástupu a do toho istého času je ubytovacie zariadenie povinné hosťa ubytovať, ak nie je v objednávke uvedené inak. V prípade, ak hosť nenastúpi do uvedeného času, ubytovacie zariadenie môže s ubytovacím zariadením voľne disponovať.

 

 1. Ubytovacie zariadenie poskytuje hosťom služby v rozsahu a kvalite určenej príslušnou vyhláškou o kategorizácii ubytovacích zariadení.

 

 1. Hosť pri obsadení ubytovacieho zariadenia si vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť všetkých zariadení a prípadné závady ihneď nahlási poverenej osobe.

 

 1. Hosť súhlasí s tým, že do jeho ubytovacieho zariadenia počas celej doby trvania prenájmu má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností osoba poverená majiteľom zariadenia.

 

 1. Hosť platí účet za ubytovanie spravidla pred začiatkom ubytovania, respektíve dohodou.

 

 1. Ubytovacie zariadenie môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné ubytovanie ako bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdeného v objednávke.

 

 1. V ubytovacom zariadení a spoločných priestoroch nesmie hosť bez súhlasu majiteľa vykonávať zmeny na zariadení, jeho nastavení, ani robiť zásahy do elektrickej a inej inštalácie.

 

 1. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá prevádzkovateľ iba v tom prípade, ak ich prevzal do úschovy.

 

 1. V čase od 22:00 h. do 6:00 h. je hosť povinný dodržiavať nočný kľud.

 

 1. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do veku 10 rokov bez dozoru dospelých v ubytovacom zariadení, chodbách a ostatných priestoroch ubytovacieho zariadenia. Ubytovaný, ako zodpovedný zástupca, zodpovedá aj za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný.

 

 1. Hosť je povinný pri odchode z ubytovacieho zariadenia uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestností, pri odchode zavrieť okná a dvere.

 

 1. Po ukončení dohodnutej doby na ubytovanie je hosť povinný opustiť ubytovacie zariadenie do 10:00 h.

 

 1. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenie, respektíve za stratu kľúčov, magnetickej karty zodpovedá hosť podľa platných predpisov.

 

 1. V priestoroch celého ubytovacieho zariadenia je zakázané:

              • poškodzovať alebo ničiť majetok, manipulovať s akýmkoľvek technickým alebo 

                technologickým vybavením a zariadením ubytovacích priestorov a vykonávať     

                akékoľvek činnosti, ktoré ohrozujú bezpečnosť a majetok osôb, ktoré sa v ňom

                nachádzajú

             • správať sa nespoločensky, výtržnícky alebo iným neakceptovateľným spôsobom a

               to formou slovného alebo fyzického prejavu

             • fajčiť (možnosť fajčenia iba na balkóne alebo vonkajších priestoroch)

             • držať a užívať narkotiká a iné omamné zakázané látky

             • vstupovať do ubytovacích priestorov so zvieratami

             • vnášať alebo držať u seba predmety ohrozujúce bezpečnosť, život a zdravie 

               ostatných hostí

             • vnášať športové náradie a predmety väčších rozmerov, napr. bicykle, boxy, sánky

             • organizovať a hrať verejné hazardné hry, rozdávať politické letáky

             • narábať s otvoreným ohňom

             • používať vlastné elektrospotrebiče (okrem predmetov osobnej hygieny)

             • prenechať a poskytnúť ubytovanie iným osobám

             • vnášať do ubytovacieho zariadenia strelné zbrane a iné nebezpečné predmety

 

 1. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prebral štúdio resp. apartmán.

 

 1. V prípade, ak ho závažným spôsobom poruší, majiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred uplynutím dohodnutej doby s okamžitou účinnosťou a bez náhrady uhradeného pobytu.

 

 1. V prípade výtržnosti, pri požití alkoholu alebo inej omamnej látky, respektíve neprispôsobilosti má právo majiteľ za asistencie polície ukončiť pobyt hosťa s okamžitou platnosťou.

 

 1. Sadzobník poplatkov za spôsobené škody:

           • strata kľúčov alebo magnetickej karty  - 30 €

           • porušenie zákazu fajčenia - 50 € a okamžité ukončenie pobytu

           • poškodenie majetku v závislosti od rozsahu spôsobenej škody

 

A prosba na záver – šikovné ruky našich remeselníkov sa snažili vytvoriť pre Vás príjemné, pohodlné a komfortné prostredie, aby ste sa tu naozaj cítili ako doma. Preto Vás prosíme, aby ste sa k zariadeniu a vybaveniu tiež správali ako o Vaše doma.

GDPR

 

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.ubytovanienesvady.sk, Združenie cestovného ruchu a turizmu Nesvady, uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe sú úplne dôverné a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky.

 

Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané, a tie údaje nebudú ďalej spracovávané. 

 

Kontaktná adresa:

Penzión Nesvady a. s.

94651 Nesvady, Fialková 2987

Tel.: +421 905 607 320

E-mailová adresa: info@ubytovanienesvady.sk

 

Možnosti odstránenia osobných údajov

V prípade, že máte záujem o odstránenie všetkých osobných údajov, kontaktujte nás na emailovej adrese info@ubytovanienesvady.sk s touto žiadosťou. Bezodkladne odstránime všetky osobné či citlivé údaje.

powered by trevlix trevlix