open in a new window
Official Site

Booking · Total guests

Term of accomodation: 29.02.2024 - 01.03.2024 (nights: 1)
Accommodation: 1x Suite 11 [2+1]
Suite 11 [2+1]
Total 2650

Contact information

recommended check-in 14:00

Jak to funguje?

 

Zjistěte si, kdy máme volno. Naše rezervace jsou 100% on-line, na první pohled vidíte volné termíny. Nečekáte na naši odpověď, zda je apartmán volný.

 

Doplatek na místě. Při Vašem nástupu doplatíte zbývající část ceny ubytování. Platba u nás je možná pouze platební kartou přes terminál. Platby v hotovosti nejsou v současné době možné.

 

Cena za ubytování je uvedena včetně 10% DPH a včetně poplatku z pobytu (městská daň 21,- Kč za noc).

 

Reklamační podmínky (reklamační řád)

Pokud ubytovaný host zjistí, že poskytnuté ubytovací služby vykazují vady anebo nedostatky, má právo tyto vady reklamovat a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 měsíců od poskytnutí služby.

Reklamaci rozhoduje ihned odpovědný pracovník GOLDEN WOOD APARTMENTS po svém odborném posouzení. Pokud není možné o reklamaci rozhodnout ihned, anebo pokud je reklamace neopodstatněná, vyhotoví se písemný záznam o reklamaci. Záznam musí obsahovat přesné označení reklamované skutečnosti, datum, čas a požadavek hosta, jak má být reklamace vyřízena. Kopii záznamu obdrží ubytovaný host. Vyřízení reklamace nesmí trvat déle než 30 dní.

Pokud spotřebitel není spokojen s vyřízením reklamace, může uplatnit své právo u soudu.

Pokud není možné chyby technické povahy ubytování odstranit a pokud není možné nabídnout hostovi náhradní služby ve srovnatelné kvalitě, má host právo buď na slevu z ceny ubytování anebo na zrušení smlouvy o ubytování s vrácením peněz, pokud ubytovací služba dosud nebyla poskytnuta.

 

Dodací podmínky

Hosté, kteří řádně uhradí zálohovou fakturu, obdrží do 3 pracovních dnů potvrzení rezervace (ubytovací voucher) s přesným popisem služeb a pokynů k pobytu. Potvrzení rezervace bude hostovi odesláno E-mailem na elektronickou adresu, která byla uvedena v rezervačním formuláři.

V případě zrušení rezervace ze strany hosta bude hostovi vrácena zaplacená záloha na ubytování do 7 pracovních dnů od zrušení rezervace. Záloha se hostovi nevrací, pokud host zruší rezervaci 14 a méně dní před nástupem ubytování, protože zaplacená záloha bude plně použita na úhradu storno poplatku.

 

Mimosoudní vyrovnání

Host má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu České obchodní inspekci se sídlem Štěpánská 15, Praha 2. Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele.

 

Tyto obchodní podmínky vydala dne 6.3.2020 společnost: PL Optimum s.r.o., sady 5. května 303/46, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň, IČO: 08866431

Storno podmínky

Storno poplatek z ceny rezervovaných ubytovacích služeb budeme účtovat hostovi, který se nedostaví k ubytování anebo zruší rezervaci 0 – 14 dní před příjezdem.

 

 1. ÚČEL

Účelem těchto Zásad (dále také Směrnice) na ochranu osobních údajů je stanovit základní pravidla zpracování osobních údajů v GOLDEN WOOD APARTMENTS (dále jen Společnost).

 

 1. PŮSOBNOST

Tyto zásady se vztahují na každého Pracovníka Společnosti, který zpracovává osobní údaje nebo plní jinou činnost, která je upravena v GDPR. Každý Pracovník, jehož se tato směrnice dotýká, byl proškolen na ochranu osobních údajů dle této směrnice a proškolení své osoby stvrdí podpisem.

 

 1. TERMÍNY, DEFINICE A ZKRATKY
 • DPO je pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer)
 • Dozorový úřad – Úřad pro ochranu osobních údajů
 • GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
 • Osobní údaj – jakákoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;
 • Pracovník – je každá fyzická nebo právnická osoba, která pro společnost vykonává jakoukoliv činnost, zejména zaměstnanec, externí spolupracovník, dodavatel apod.;
 • Společnost – je obchodní společnost PL Optimum s.r.o., sady 5. května 303/46, 301 00 Plzeň, IČO: 08866431
 • Subjekt údajů – každá fyzická osoba, včetně OSVČ.
 • Zpracování osobních údajů – je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 

 1. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Statutární orgán společnosti určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů pro každou evidenci ve společnosti, jedná se zejména o evidenci zákazníků (hostů), zaměstnanců a dodavatelů FO (OSVČ). Tyto osoby dále určí dobu, po kterou bude každý osobní údaj zpracováván, nebo kritéria, pomocí kterých půjde tato doba určit. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu určenou právními předpisy nebo po dobu trvání licence ke zpracovávání osobních údajů správcem.

Pracovníci jsou povinni zpracovávat osobní údaje ve vztahu k subjektu údajů korektně a zákonným způsobem a pouze za určeným účelem a předem určenými prostředky.

Pracovníci smí zpracovávat pouze osobní údaje nezbytné pro plnění svých povinností vůči společnosti. Společnost za tímto účelem zřizuje pracovníkům přístup pouze k nezbytně nutným evidencím osobních údajů.

Má-li pracovník podezření, nebo dozví-li se, že jsou osobní údaje jakéhokoliv subjektu údajů nepřesné, neúplné či zastaralé, ohlásí to jednateli společnosti.

 

 1. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DPO)

Společnost s ohledem na provedenou analýzu nebude mít nepřetržitě jmenovaného DPO.

V případě změny okolností a podmínek zpracování osobních údajů budou o případném jmenování DPO pracovníci předem informováni vnitřním pokynem společnosti.

 

 

 1. KOMUNIKACE SE SUBJEKTY ÚDAJŮ

Pracovník společnosti, který obdržel v jakékoliv formě (písemně, e-mailem, telefonicky, SMS osobně atd.) jakoukoliv žádost či stížnost fyzické osoby, která se týká nebo by se mohla týkat ochrany osobních údajů, oznámí tuto skutečnost jednateli společnosti.

Příslušná pověřená osoba vyřizuje požadavky subjektů údajů v souladu s obecnými pokyny společnosti, vždy však tak, aby žádosti subjektu údajů bylo vyhověno bez zbytečného odkladu, a aby mu byly k vyřízení jeho žádosti poskytnuty veškeré informace a v případě, že žádosti nebylo vyhověno, aby byly sděleny důvody tohoto rozhodnutí.

Ověřování identity subjektu údajů bude prováděno vždy přiměřeným způsobem, který zaručí dostatečnou identifikaci subjektu údajů s ohledem na formu podání, využitý komunikační prostředek a obsah žádosti subjektu údajů.

Všechny požadavky subjektů údajů musí být vyřízeny bez zbytečného odkladu, nikdy ne později než do 1 měsíce ode dne jejich obdržení. Pokud není možné dodržet lhůtu, příslušná pověřená osoba tuto skutečnost okamžitě oznámí nadřízenému zaměstnanci včetně uvedení důvodu, proč není možné lhůtu dodržet, a vyžádá si konzultace, jak správně postupovat dále.

V případě žádosti subjektu údajů o přístup k osobním údajům poskytne příslušná pověřená osoba subjektu údajů nejméně informaci, zda osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, poskytne mu osobní údaje subjektu údajů a informace o:

 • účelu jejich zpracování;
 • kategoriích dotčených osobních údajů;
 • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemcích ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby;
 • existenci práva požadovat od společnosti opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právu podat stížnost u dozorového úřadu;
 • veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
 • skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Informace podle tohoto článku poskytuje společnost subjektu údajů ve stejné formě, v jaké o informace subjekt údajů požádal. V případě opakovaných žádostí subjektu údajů je subjektu údajů účtováno 50 Kč za každou opakovanou žádost.

 

 1. OZNAMOVÁNÍ PŘÍPADŮ PORUŠENÍ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jakékoli porušení zabezpečení osobních údajů dle ustanovení čl. 4 odst. 12 GDPR společnost bez zbytečného odkladu a pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděla, ohlásí dozorovému úřadu, ledaže je nepravděpodobné, že by toto porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob. Pokud není ohlášení dozorovému úřadu učiněno do 72 hodin, musí být současně s ním uvedeny důvody tohoto zpoždění.

Ohlášení dozorovému úřadu se děje prostřednictvím aplikace datové schránky.

Ohlášení dozorovému úřadu podle tohoto článku musí přinejmenším obsahovat:

 • popis povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu dotčených subjektů údajů a kategorií a přibližného množství dotčených záznamů osobních údajů;
 • jméno a kontaktní údaje DPO nebo jiného kontaktního místa, které může poskytnout bližší informace;
 • popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů;
 • popis opatření, která společnost přijala nebo navrhla k přijetí s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů.

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí společnost toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

 

 1. VZDĚLÁVÁNÍ

Společnost zajistí pravidelná školení pracovníků na zásady dodržování ochrany osobních údajů ve smyslu GDPR.

 

 1. PROVÁDĚNÍ OZNÁMENÍ PODLE TÉTO SMĚRNICE

Ukládá-li tato směrnice povinnost osobě oznámit jakoukoliv informaci druhé osobě, provede první osoba oznámení v písemné podobě. Za tuto písemnou podobu se považuje listinný dopis nebo e-mail.

 

 1.  KONTROLA DODRŽOVÁNÍ SMĚRNICE

Dohled nad dodržováním této směrnice a závazných právních předpisů vykonává statutární orgán společnosti. Statutární orgán společnosti slouží jako kontaktní osoba zaměstnance společnosti v otázkách bezpečnosti a ochrany osobních údajů. V případě jakýchkoli pochybností o výkladu této směrnice či rozsahu a obsahu zákonných povinností poskytuje statutární orgán závazný výklad, kterým jsou povinni se řídit.

Statutární orgán odpovídá za aktualizaci této směrnice.

 

 1. POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI SE ZABEZPEČENÍM

OSOBNÍCH ÚDAJÚ

Každý Pracovník je povinen:

 • Užívat jemu svěřené technické prostředky (PC, mobilní telefon aj.) jen k pracovním účelům. Využití k osobním účelům je možné jen s výslovným souhlasem Společnosti.
 • Vždy při odchodu z pracoviště ( např. kanceláře, archivu, recepce aj.) provádět uschování nosičů dat osobních údajů (v papírové formě, záznamu na nosiči dat aj.) do uzamykatelné k tomu určené skříně, boxu, zásuvky aj. včetně uzamčení daného prostoru místnosti pokud je to provozně možné. Platí zákaz svěřování a předávání klíčů, karet, čipů či kódů přidělených pracovníkovi jiné osobě.
 • Dodržovat pravidlo tzv. čistého stolu
 • Dbát na to, aby bylo zamezeno byť jen náhodné seznámení nepovolané osoby se zpracovávanými osobními údaji.
 • Při odchodu z pracoviště po skončení pracovní doby dbát na řádné uzamčení prostor, uzavření oken
 • Při příchodu na pracoviště zejména při zahájení pracovní doby provést vizuální kontrolu, zda v době nepřítomnosti pracovníka nedošlo k narušení ochrany (násilné vniknutí, nestandartní manipulace s nosiči dat, manipulace se zabezpečovacím systémem aj.)
 • Dbát na to, aby měl na jemu svěřeném zařízení instalovány pouze legálně pořízené či jinak získané produkty se zajištěním jejich pravidelných aktualizací, a to včetně antivirových programů. Platí zákaz stahování jakýchkoliv programů a aplikací neschválených společností.
 • Předávat nosiče obsahující osobní údaje jen osobám k tomu pověřeným.
 • V případě žádosti třetích osob (např. Policie ČR, Celní správy, Finanční správy aj.) o

sdělení informaci obsahujících osobní údaje tyto předat jen na základě ověření totožnosti konkrétní osoby vyžadující informaci (předložení služebního průkazu, občanského průkazu aj.) O tomto předání provést písemný záznam s uvedením komu, kdy a jaké informace byly předány s podpisem uvedené osoby. Sdělování informací telefonicky je zakázáno.

 

 

 

powered by trevlix trevlix