Apartmány Pod Kolonádou Official Site

Arrival date Departure date

Apartment 1

41 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Electric kettle · Coffee and tea · Refrigerator · Kitchenette · Dining area · Microwave
Popular apartment for families with children.

Apartment 2

42 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Coffee machine · Electric kettle · Coffee and tea · Refrigerator · Kitchenette · Dining area · Microwave
The most visited apartment.

Apartment 3

41 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Hairdryer · Coffee machine · Electric kettle · Coffee and tea · Refrigerator · Kitchenette · Dining area · Microwave

The best apartment.

Select the date of arrival and departure

Obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky pro objednatele ubytování a služeb

v apartmánech Apartmány Pod Kolonádou

 

Poskytovatel ubytování a služeb:

Legal reality s.r.o.

Šimkova 422/4, 500 03 Hradec Králové

IČO: 03291987

 

1. Obecná ustanovení

Legal reality s.r.o. IČO:03291987 (dále jen „Ubytovatel“), tímto vydává ve smyslu ust. §1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), tyto VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen „VOP“):

 

Předmětem těchto VOP Ubytovatele je úprava podmínek realizace ubytovacích a souvisejících služeb objednateli (dále jen „Klient“). VOP jsou nedílnou součástí všech ujednání mezi Ubytovatelem a Klientem. Potvrzením Nabídky Ubytovatele, resp. rezervace Klienta (dále jen „Rezervace“), uznává Klient následující VOP za závazné pro všechna plnění související s předmětem VOP.

 

2. Rezervace služeb

Objednat pobyt v apartmánech lze pouze písemnou formou odesláním webového formuláře Ubytovateli přes portál Trevlix (v takovém případě je však objednávka považována za přijatou až po jejím písemném potvrzení). Rezervaci může provést Klient pro sebe nebo ve prospěch třetí osoby. Rezervaci může Ubytovatel potvrdit Klientovi stejnou formou, kterou byla provedena.

 

Rezervace (Objednávka) musí obsahovat:

 • jméno a příjmení Klienta
 • termín pobytu
 • kontaktní údaje Klienta: telefonní číslo, adresu trvalého bydliště, e-mail
 • počet objednaných osob

 

Ubytovatel předběžné rezervace obvykle zpracovává do 24 hodin. Potvrzuje předběžné rezervace, stanovuje opce, zamítá předběžné rezervace, nebo navrhuje Klientovi jiný termín. Objednávka pobytu je přijata písemným potvrzením od Ubytovatele. Klient je povinen se s potvrzením rezervace seznámit a nejpozději do 24 hodin nahlásit případné změny.

 

Rezervace je závazná. Odesláním rezervačního formuláře z webových stránek www.podkolonadou.cz Klient potvrzuje, že se seznámil s VOP Ubytovatele a souhlasí s nimy.

 

3. Platební podmínky

Pro potvrzení rezervace se platí 100% z ceny za ubytování. Úhradou zálohy se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet Ubytovateli, není-li dohodnuto jinak. Nebude-li záloha Klientem řádně uhrazena, vyhrazuje si Ubytovatel právo zrušit sjednanou rezervaci a požadovat po Klientovi odpovídající storno poplatky dle bodu 6. těchto VOP.

 

Cenu za ubytování a služby je Klient povinen uhradit:

 1. převodem na bankovní účet Ubytovatele před příjezdem Klienta na základě vystavené proforma faktury ve splatnostech dle této proforma faktury, kde variabilní symbol značí číslo faktury. Bez správně zadaného variabilního symbolu nebude platba dohledatelná, a bude považována za nezaplacenou.
 2. ve výjimečných případech po předchozí písemné dohodě v hotovosti k rukám Ubytovatele oproti příjmovému pokladnímu dokladu.

 

Ceny jsou uvedeny v rezervačním formuláři na webových stránkách a je v nich zahrnut ubytovací a rekreační poplatek.

 

V případě prodlení Klienta s úhradou platby za poskytnuté služby má Ubytovatel právo zrušit již potvrzenou rezervaci Klienta.

 

4. Práva a povinnosti Klienta

K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzená rezervace. Klient je povinen na této rezervaci překontrolovat správnost údajů. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně Ubytovatele e-mailem nebo telefonicky.

 

Klient má právo užívat po dohodnutou dobu přidělený apartmán.

 

Klient je povinen zacházet s majetkem Ubytovatele šetrně. Každou zjištěnou závadu nebo škodu na zařízení je Klient povinen neprodleně hlásit Ubytovateli. Klient je povinen udržovat pořádek a čistotu v apartmánu a všech dalších společných prostorách ubytovacího zařízení. Klient je povinen dodržovat noční klid v době od 22:00 do 6:00 hodin. Klient je povinen zabezpečit soukromé (vnesené) věci tak, aby nemohlo dojít k jejich zcizení. Ubytovatel tyto věci nepojišťuje a vzhledem k charakteru ubytovacího zařízení a provozním podmínkám za tyto věci neručí.

 

Klient má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit včas, bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém.

 

Klient je povinen při nástupu do ubytovacího zařízení převzít dva svazeky klíčů. Ztrátu svazku klíčů, nebo jeho částí, je Klient povinen neprodleně bez zbytečného odkladu oznámit Ubytovateli.

 

Svazek klíčů je majetkem ubytovatele, při ztrátě je Klient povinen uhradit výdaje spojené s výměnou vložky, klíčů apod., resp. další náklady, které bude Ubytovatel nucen vynaložit na odstranění touto ztrátou vyvolaných následků.

 

Klient je povinen nejpozději v okamžiku odjezdu doplatit cenu případných dalších nákladů, které vznikly z důvodů zvláštních služeb, které požadoval on sám anebo hosté, kteří ho doprovázejí, včetně zákonné daně z přidané hodnoty.

 

Vzhledem k charakteru ubytovaní a s ohledem na ostatní Klienty jsou návštěvy cizích osob vyjma ubytovaných v prostorách apartmánů zakázány. Ubytovatel má právo, podle vlastního uvážení, neumožnit vstup jiné osobě do objektu a nebo takovou osobu následně z objektu vykázat.

 

Klient je povinen uvolnit apartmán v den odjezdu do 12:00, pokud se s Ubytovatelem nedohodl jinak. V případě, že Klient neuvolní apartmán ve stanoveném čase, je Ubytovatel oprávněný Klientovi účtovat další pobytový den nebo osobní zavazadla Klienta vystěhovat a zajistit, aby nedošlo k omezení práv dalších Klientů.

 

Klientovi je zakázáno:

 • umožnit vstup, pobyt a přespání v ubytovacím zařízení třetím osobám, půjčovat klíče od ubytovacího zařízení třetím osobám,
 • přemísťovat nábytek do jiných pokojů nebo prostor bez souhlasu ubytovatele,
 • kouřit v prostorách apartmánu i společných prostor
 • vnášet do ubytovacího zařízení a mít v užívaném prostoru resp. pokoji: hořlavé, výbušné a zápalné látky, zbraně, drogy (vč. marihuany), neskladné předměty, plynové spotřebiče, elektrické přímotopné spotřebiče, elektrické varné plotýnky apod.,
 • znečišťovat či jinak znehodnocovat společné prostory a okolí ubytovacího zařízení.

 

Podmínkou pro pobyt v ubytovacím zařízení Ubytovatele je zejména dodržování základních pravidel společenského soužití, tolerance a vzájemného respektu ve smyslu občanského zákoníku, dodržování nočního klidu, dodržování pořádku a čistoty ve všech prostorách uvnitř objektu a v jeho bezprostředním okolí. Za porušení povinností uvedených těchto VOP je Ubytovatel oprávněn vyměřit Klientovi peněžní pokutu do výše 5 000 Kč.

 

Právo na ubytování v ubytovacím zařízení zaniká k poslednímu dni ubytování uvedenému v potvrzení objednávky ubytování Ubytovatelem.

 

Právo na ubytování zaniká okamžitě, jestliže Klient poruší tyto VOP nebo hrubým způsobem porušil pravidla společenského soužití a nebo v případě, jestliže Ubytovateli neuhradí ubytovací služby dle dohody. V takovém případě může Ubytovatel ukončit ubytovací služby i bez nároků na vrácení zbývající částky za ubytování.

 

5. Práva a povinnosti Ubytovatele

Ubytovatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech poskytnout Klientovi jiný apartmán, než bylo původně dohodnuto, pokud se nijak podstatně neliší od potvrzené objednávky.

 

Ubytovateli přísluší právo své služby kdykoliv vyúčtovat resp. je vyúčtovávat průběžně.

 

Ubytovatel může prodloužit pobyt Klientovi jen v případě, že má Ubytovatel k dispozici volnou kapacitu.

 

V případě, že Klient ukončí svůj pobyt dříve, než bylo sjednáno v potvrzení rezervace, Ubytovatel má právo účtovat Klientovi částku za celý pobyt včetně služeb.

 

Ubytovatel je oprávněn ukončit poskytování služeb Klientovi a odstoupit od smlouvy s okamžitou platností a bez nároku Klienta na vrácení peněz, když:

 • Klient úmyslně nebo nedbale poškozuje majetek Ubytovatele, či jeho chování je v rozporu se zásadami slušného společenského chování, morálkou nebo obtěžuje svým chováním třetí osoby,
 • zdravotní stav Klienta ohrožuje zdraví třetích osob a personálu,
 • z důvodu zásahu vyšší moci.

 

Předané osobní údaje Klienta uvedené v objednávce pobytu je Ubytovatel oprávněn použít pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi Ubytovatelem a Klientem.

 

6. Storno podmínky

Pokud Klient odstoupí od uzavřené smlouvy, je povinen hradit provozovateli níže uvedené storno poplatky z celkové ceny pobytu.

 

Storno poplatky činí:

 • 25 % z ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od smlouvy 14 až 7 dnů před smluveným datem zahájení pobytu,
 • 50% z ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od smlouvy 6 dnů až 1 den před smluveným datem zahájení pobytu.

 

Pokud klient nenastoupí v rezervovaném termínu ubytování a ani svou rezervaci písemně nezruší, je rezervace stornována a klientovi je účtováno 100% z ceny pobytu.

 

Ubytovatel má právo stornovat pobyt Klienta kdykoliv z důvodu vyšší moci, technické závady v ubytovacím zařízení nebo vážného onemocnění Ubytovatele. V těchto případech vrací Ubytovatel Klientovi 100 % zaplacené částky do 15 dnů na bankovní účet Klienta.

 

7. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou nedílnou součástí objednávky ubytování. Pro skupinové pobyty mohou být sjednány jiné podmínky rezervace. Pokud Klient tyto podmínky neobdrží, je oprávněn si je vyžádat u Ubytovatele. Klient má povinnost se s podmínkami seznámit před uskutečněním rezervace a Ubytovatel k tomu zajišťuje podmínky prostřednictvím své webové prezentace, rezervačních formulářů či na vyžádání. Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 8.července 2021. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně upraveny mezi Ubytovatelem a Klientem výlučně písemnou formou.

 

Tomáš Bureš

jednatel Legal reality s.r.o.

6. Storno podmínky

Pokud Klient odstoupí od uzavřené smlouvy, je povinen hradit provozovateli níže uvedené storno poplatky z celkové ceny pobytu.

 

Storno poplatky činí:

 • 25 % z ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od smlouvy 14 až 7 dnů před smluveným datem zahájení pobytu,
 • 50% z ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od smlouvy 6 dnů až 1 den před smluveným datem zahájení pobytu.

 

Pokud klient nenastoupí v rezervovaném termínu ubytování a ani svou rezervaci písemně nezruší, je rezervace stornována a klientovi je účtováno 100% z ceny pobytu.

 

Ubytovatel má právo stornovat pobyt Klienta kdykoliv z důvodu vyšší moci, technické závady v ubytovacím zařízení nebo vážného onemocnění Ubytovatele. V těchto případech vrací Ubytovatel Klientovi 100 % zaplacené částky do 15 dnů na bankovní účet Klienta.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

 

 1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

Legal reality s.r.o., IČO: 03291987, se sídlem Šimkova 422/4, 500 03 Hradec Králové, Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, 33985. Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

 1. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 

 1. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, webové stránky, kontaktní formulář na webu, vizitky aj.)
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, apod.) za účelem vytváření účetních dokladů a kontroly správnosti informací
 1. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ
 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
 • popisné údaje (např. bankovní spojení)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení, za účelem posílání obchodních sdělení či informačních sdělení aj.)
 1. KATEGORIE SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
 • klient správce
 • zaměstnanec správce
 • dodavatel služby
 • jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci
 • uchazeč o zaměstnání
 1. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo EU, správce má právo pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů. V opačném případě budou subjekty údajů o tomto předání bezvýhradně informováni. Kategorie příjemců tedy jsou:

 

 • finanční ústavy
 • veřejné ústavy
 • zpracovatel
 • státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 • jednání o smluvním vztahu
 • plnění smlouvy
 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob
 • archivnictví vedené na základě zákona
 • výběrová řízení na vypsané pracovní pozice
 • plnění zákonných povinností ze strany správce
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů
 • předání obchodních sdělení či jiných informací v případě oprávněných zájmů správce
 1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technické, organizační a právní opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a svobod a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

 1. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách a souhlasech, lhůtami předepsanými pro nakládání v případě oprávněných zájmů správce či třetí strany, v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

 

 1. POUČENÍ

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů, tedy když pro účel zpracování existuje jiný právní základ. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.
 1. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
 2. V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 

 • účelu zpracování,
 • kategorii dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
 • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 

Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace, a to za druhou a každou další kopii v rámci administrativních nákladů s tímto spojenou.

 

 1. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

 • Požádat správce o vysvětlení.
 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
 • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce A. shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce A., má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
 • Postup podle odstavce A. nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
 1. Subjekt údajů má právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, které dříve správci osobních údajů udělil.

 

 1. Práva subjektů údajů jsou tedy: uplatnit právo na opravu, na výmaz, na zapomenutí, na omezení zpracování. Dále právo na přenositelnost údajů je-li to technicky či organizačně proveditelné.
powered by trevlix trevlix