Chaty pod Pustevnami Official Site

Currency
Arrival date Departure date

Chata West Spazio

×8 +120 m2
7 500
object / 1 night (min. 3)
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Mini-bar · Coffee machine · Electric kettle · Coffee and tea · Refrigerator · Kitchen · Dining area · Microwave · Dishwasher · Washing machine · Fireplace · Parking

WEST SPAZIO

V historické chatě West Spazio se budete cítit jako v bavlnce. Nádherně zrekonstruovaná chata s více než devadesátiletou historií pro 8 osob se nachází v obci Prostřední Bečva, která je ideálním místem pro procházky a cyklistické výlety malebnou přírodou, třeba na Pustevny nebo na Radhošť.

The nearest available date is Sa 20.07.2024 - Tu 23.07.2024

                                                                      UBYTOVACÍ ŘÁD

  • Ubytovatel může ubytovat hosta, který se prokáže platným cestovním pasem,občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. Host souhlasí s poskytnutím jeho osobních údajů pro zápis do knihy hostů. 2. Ubytovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování hosta ubytovat, a to od 15.00 hodin nejpozději do 18.00 hodin v den nástupu. Do té doby se pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou nebo ústní dohodou určeno jinak (pozdější příjezd prosím nahlaste). 3. Ubytovatel je povinen odevzdat hostům prostory vyhrazené k ubytování a venkovní vybavení ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit nerušený výkon práv spojených s ubytováním a pobytem. 4. Ubytovatel je povinen dbát na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů a dbát na technický a hygienický stav penzionu. V opačném případě má host právo na slevu z ceny ubytování. 5. V den odjezdu je host povinen vyklidit a opustit pokoj do 10:00 hodin a klíč odevzdat majiteli penzionu, který provede kontrolu penzionu, jeho vybavení a venkovních prostor. Při nedodržení této doby bude hostu účtována cena za další den pobytu. 6. Požádá-li host o prodloužení svého pobytu, může mu být nabídnut i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.  7. Parkování vozidel hostů je umožněno na vlastním parkovišti v areálu penzionu, ve večerních hodinách je nutné zamykat vstupní bránu i branku do areálu. Na parkovišti je dovoleno vozidlům pouze stání za účelem parkování. 8. Host nesmí přenechat prostory vyhrazené k ubytování jiné osobě nebo svým jednáním umožnit počet ubytovaných osob navyšovat.Návštěvy vstupující do objektu je možné přijímat po předchozí dohodě s ubytovatelem 9. Za škody, které způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá host v plném rozsahu. Škoda se uplatňuje dle příslušného ustanovení všeobecných ubytovacích podmínek. Při ztrátě klíčů zaplatí host škodu způsobenou ubytovateli ve výši 1000,- Kč. 10. V pokojích nesmí být přemísťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace. 11. V pokojích není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů, kromě těch, které hostům slouží k jejich osobní hygieně. ( laptop, tablet apod. jsou povoleny ) 12. Rodiče batolat a malých dětí jsou povinni zajistit dodržování čistoty a předcházet případnému poškození zařízení a vybavení penzionu dětmi. Vykonávají dohled nad dětmi a dbají zvýšené pozornosti pohybu dětí v areálu a po prostorách penzionu. 13. Rodiče dětí jsou odpovědni za pohyb dětí v prostorách areálu penzionu. Na dětském hřišti a při koupání u venkovního bazénu jsou rodiče-hosté vždy povinni zajistit potřebný dozor nad dětmi.   14. Hostům je při provozování krbu zakázána manipulace s otevřeným ohněm nebo vynášení hořících polen z prostoru ohniště krbu. Při rozdělávání ohně postupují dle instrukcí majitele a s ohledem na protipožární ochranu.  15. V případě vzniku požáru je každý povinen tento požár uhasit použitím instalovaných hasících přístrojů a provést nutná opatření k zabránění jeho šíření, neprodleně ohlásit vznik požáru,resp. přivolat pomoc pohotovostních služeb dle požárních poplachových směrnic. Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru.  16. Hosté jsou povinni dodržovat zákaz vstupu na pokoje a schodiště v lyžařské a sportovní obuvi. Vstup do obytných prostor objektu a na schodiště pouze v přezůvkách s gumovou podrážkou. 17. Hostům není dovoleno brát na pokoj lyže, sportovní nářadí a jiné předměty, pro jejichž úschovu je vyhrazeno jiné místo.  18. Host je povinen při odchodu z pokoje či objektu zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry a dveře ohniště krbu. Při odchodu z objektu a ve večerních hodinách uzamknout veškeré vchodové dveře. 19. V případě vzniku škody či poruchy na zařízení penzionu je host povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit majiteli  20. Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních místnostech ubytovacího zařízení tak, aby nevznikl požár. 21. Platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm ! 22. V prostorách sauny a vířivky není dovolena konzumace potravin a nápojů ve skle. 23. V době od 22 hodin do 7 hodin se host chová tak, aby nerušil noční klid. 24. Ubytovatel neodpovídá za věci, které host do objektu penzionu vnesl a to i pokud byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném. Dále neodpovídá za věci ponechané ve vozidlech ubytovaných hostů na parkovišti.  25. Psi a ostatní zvířata mohou být v penzionu umístěna jen po předchozí dohodě a splnění požadavků na pohyb a chování těchto zvířat. 26. Host je povinen seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má majitel penzionu právo sankce nebo odstoupení od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby i před uplynutím dohodnuté doby bez náhrady a ukončit hostův pobyt. 27. V případě onemocnění či zranění hosta je nutné neprodleně informovat majitele penzionu. Ten je pak nápomocen při poskytnutí lékařské pomoci, případně převozu do nemocnice.    

Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt v penzionu Chaty pod Pustevnami ,Prostřední Bečva. Ubytovací řád je platný od 1.1.2022. , vypracoval Krejčí Tomáš 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UBYTOVÁNÍ Chaty pod Pustevnami ,Prostřední Bečva.

zákazník Zákazníkem ubytovaným v Chatě pod Pustevnami a West Spazio jsou osoby starší 18 let, které si pobyt rezervovali dohodou s majitelem p.Tomašem Krejčím. Osoby mladší 15 let mohou užívat služby v doprovodu osoby starší 18 let. Osoby ve věku 15 - 18 let se souhlasem svého zákonného zástupce. Děti a osoby do 15let vždy s pobytem rodičů. Není možno ubytovat osoby trpící infekčními chorobami, podnapilé nebo nepřizpůsobivé hosty.    vznik smluvního vztahu Vznik smluvního vztahu mezi zákazníkem a poskytovatelem ubytování vznikne na základě objednávky (písemné, elektronické). Na základě takto vystavené objednávky ubytovatel rezervuje požadovaný volný termín zákazníkovi a to po dobu max. 5 dnů. Během 5 dnů od objednání je nutno uhradit zálohu (50% z ceny poskytovaných služeb) , zákazník také obdrží podmínky pobytu a provozní řád se kterým se seznámí. Uhrazením zálohy zákazník potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb, cenou, podmínkami pobytu,  ubytovacím řádem a sankcemi či stornovacími podmínkami. Uhrazením zálohy dává zákazník souhlas s výše uvedeným. Bez uhrazení zálohy není možné objednávku akceptovat a po 6 dnech je rezervace zrušena. 

 Ceny služeb jsou uvedeny na webových stránkách penzionu a jsou součástí dohody o pobytu. Platný ceník je také součástí ubytovacího řádu. Úhrada ceny pobytu má tyto formy: záloha ve výši 50 % z celkové ceny je splatná během 5 dnů po objednávce hotově, složenkou nebo bankovním převodem. Doplatek je splatný ihned po příjezdu do penzionu hotově včetně pobytové kauce v příslušné výši. Po skončení pobytu při předání objektu proběhne vyúčtování spotřebované energie, které se hradí hotově dle platného ceníku.    stornovací podmínky a sankce Zákazník má právo kdykoliv před započetím pobytu, bez oznámení důvodu, odstoupit od smlouvy. Odstoupení je možné výhradně písemnou či elektronickou formou.  Zákazník je povinen zaplatit následující storno poplatky. 

Storno před nástupem pobytu:

  • Stornovací podmínky
  • více než 30 dní před datem nástupu pobytu bez stornopoplatku
  • od 29 do 15 dní před datem nástupu pobytu 50 % z ceny objednaných služeb
  • od 14 do 5 dní před datem nástupu pobytu 75 % z ceny objednaných služeb
  • 5 dny a kratší před nástupem pobytu 100 % z ceny objednaných služeb

zálohy 

Pozn.: Poskytovatel ubytování je povinen v případě storna provést vyúčtování a nejpozději do 30 kalendářních dnů převést zbývající částku zákazníkovi. Poskytovatel ubytování nevyžaduje zaplacení storno-poplatků jen ze závažných důvodů jako je, živelná pohroma, úmrtí v rodině nebo hospitalizace (nutno doložit). V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část. V případě vzniku škody na vybavení penzionu nebo přímo na nemovitosti, případně venkovním zařízení areálu, je poskytovatel ubytování oprávněn výši škody vymáhat na hostu, případně na zástupci skupiny ubytovaných, a to včetně všech souvisejících nákladů a ušlého zisku. Výše škody se odečítá od vybrané kauce, pokud je vyšší, uplatňuje se nárok dle občanského zákoníku. Zákazník nebo zastupující osoba souhlasí se všemi kroky, které poskytovatel ubytování učiní k náhradě vzniklé škody, a je mu v řešení škodné události plně nápomocen.  V případě kouření v objektu nebo zvlášť závažném porušení ubytovacího řádu bude uložena pokuta ve výši 5000Kč. Přenechání ubytovací kapacity nebo navýšení počtu ubytovaných bez vědomí majitele bude považováno za hrubé porušení ubytovacího řádu s pokutou 5000Kč.       

pojištění Poskytovatel ubytování nezahrnuje do ceny pobytů pojištění - zákazníkovi se doporučuje sjednat u vybraného pojišťovacího ústavu v ČR "Úrazové pojištění pro cesty a pobyt v tuzemsku i zahraničí včetně nákladů souvisejících se zrušením cesty". 

Všeobecné podmínky ubytování jsou platné od 1.1.2022. , vypracoval Krejčí Tomáš

 

STORNO PODMÍNKY

Storno poplatek:

  • v rozmezí 15 – 30 dnů před nástupem na pobyt činí 30 % z ceny pobytu
  • v rozmezí 8 – 14 dnů před nástupem na pobyt činí 50 % z celkové ceny pobytu
  • v rozmezí 0 – 7 dnů před nástupem na pobyt činí 100 % z ceny pobytu
powered by trevlix trevlix