open in a new window
Official Site

Chalupa U Slunce - Jetřichovice Vám nabízí možnost oddychu v překrásném prostředí Českého Švýcarska přímo u CHKO Labské pískovce. Nabízíme ubytování pro 2 až 9 osob ve 4 ložnicích., oplocený pozemek a koupání v obci v přírodním koupališti. Ubytování je celkem ve dcou chalupách. Přijeďte k nám načerpat spoustu zážitků a odpočinout si.

Currency
Arrival date Departure date

chalupa U Slunce - Jetřichovice

×8 +
4 800
room / 1 night (min. 2)
Wi-Fi · Bathtub · WC · TV · Hairdryer · Electric kettle · Refrigerator · Kitchenette · Kitchen · Dining area · Microwave · Dishwasher · Washing machine · Fireplace · Parking

 V hlavní sezoně lze objednávat pouze na 7 dní . Nástupní den je Sobota 

Odjezd do 10.00  , příjez od 15.00 hodin

Ubytování je složeno ze dvou objektů na jednom oploceném pozemku. A nabízí ubytování pro 2 až 12 osob ve 4 ložnicích, prostornou zahradu a altán.

Ložnice a pokoje:
Jsou pro Vás připraveny 3 ložnice ( 2x2 lůžka 1x4 lůžka a jedna přistýlka) v objektu U Slunce I a 1 ložnice (2 lůžka a jedna přistýlka) v objektu U Slunce II

Povlečení je zahrnuto v ceně pronájmu.

Sociální zařízení:

U Slunce I
Hlavní koupelna v přízemí chalupy, vana, WC, pračka a sušička.

U Slunce II

Koupelna v přízemí vana a WC

Vytápění:
U Slunce I

Elektrický kotel

U Slunce II

Tepelné čerpadlo a přímotop

Chalupa U Slunce 2

+
1 800
room / 1 night
Wi-Fi · Bathtub · WC · Air conditioning · Coffee machine · Electric kettle · Refrigerator · Kitchen · Dining area · Microwave · Dishwasher

 V hlavní sezoně lze objednávat pouze na 7 dní . Nástupní den je Sobota 

Odjezd do 10.00  , příjez od 15.00 hodin

nabízí ubytování pro 2 osoby prostornou zahradu a altán.

Ložnice a pokoje:
Je připraveno vyvýšené dvoulůžko a rozkládací gauč

Povlečení je zahrnuto v ceně pronájmu.

Sociální zařízení:

Koupelna v přízemí vana a WC

Vytápění:

Tepelné čerpadlo a přímotop

Obchodní podmínky

  1. Všeobecné podmínky pronájmu

  Všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi nájemcem a pronajímatelem (majitelem objektu) Ing. Kamilem Smetanou. Smluvní vztahy jsou v souladu s příslušnými ustanovenými obecně závazných právních předpisů České republiky (zákon č. 526/1990 Sb. aj.). Podmínky jsou pro všechny zúčastněné strany závazné.

   

  1. Předmět a účel pronájmu

  1.1.  Předmět pronájmu

  Předmětem pronájmu je rodinný dům na adrese adrese Jetřichovice 111, PSČ 407 16 Jetřichovice

  1.2.  Účel pronájmu

  Předmět pronájmu bude užíván výlučně ke krátkodobému rekreačnímu pobytu.

   

  1. Cena, objednávka a rezervace ubytování

  2.1. Objednávka a rezervace ubytování

  1. a) Objednavatelem (dále jen nájemce) rekreačního pobytu musí být osoba starší 18 let, která odpovídá za závazky všech ostatních účastníků pobytu (viz. níže).
  2. b) Na základě telefonické nebo písemné objednávky nájemce pronajímatel blokuje nájemci předmět pronájmu v předem domluveném termínu.
  3. c) Po odsouhlasení termínu zaplatí nájemce do 5 pracovních dnů na účet pronajimatele zálohu ve výši 50% z ceny pobytu a oznámí počet ubytovaných osob (včetně dětí), jejich datum narození a jména. Dále nájemce oznámí svou adresu a telefonní číslo.
  4. d) Po zaplacení zálohy a oznámení počtu ubytovaných osob je rezervace závazná a nájemci vzniká právo na přechodné ubytování v předmětu pronájmu v odsouhlaseném a potvrzeném termínu. Nájemce také zaplacením zálohy stvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami pronájmu, rozumí jim a v plném rozsahu je respektuje. Neuhrazením zálohy ve stanoveném termínu rezervace pobytu automaticky zaniká.
  5. e) Maximální počet ubytovaných osob v pronajímané chatě je 9
  6. f) Pronajímatel má právo odmítnout ubytování většího počtu osob, než je uvedeno na potvrzení objednávky.

   

  2.2. Cena

  1. a) Ceny za pronájem a služby jsou cenami sjednanými dle zákona č. 526/1990 Sb. dohodou mezi nájemcem a majitelem.
  2. b) Plná cena musí být uhrazena nejpozději v den nástupu a převzetí pronajímaného objektu.
  3. c) Cena zahrnuje: pobyt v pronajímaném objektu na smluvenou dobu, spotřebu el.energie do 500 Kč, spotřebu vody, toaletní papír a mýdlo.
  4. d) Cena nezahrnuje: úklid chalupy, vratnou kauci (viz níže), rekreační poplatek/pobytovou taxu – tzv. “vzdušné” (viz níže), pojištění (Nájemci se doporučuje sjednat u vybraného pojišťovacího ústavu v ČR “Úrazové pojištění pro cesty a pobyt v tuzemsku”).

   

  1. Odstoupení od smlouvy, storno poplatky

  3.1.  Stornovací podmínky vstupují v platnost dnem zaplacení rezervační platby nájemcem za pobyt. Zrušení objednávky pronájmu lze provést ze strany objednavatele i pronajímatele pouze písemně. Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno pronajímateli, resp. objednavateli.

  3.2. Při odstoupení od Smlouvy ze strany objednatele je tento povinen uhradit storno poplatky ve výši: 30% z celkové smluvní ceny ubytování je-li odstoupení oznámeno 60 a více dnů před zahájením pobytu. 50% z celkové smluvní ceny ubytování je-li odstoupení oznámeno 30 až 60 dní před zahájením pobytu, 70% z celkové smluvní ceny ubytování je-li odstoupení oznámeno 30 až 10 dní před zahájením pobytu. 100% z celkové smluvní ceny ubytování, je-li odstoupení oznámeno 10 a méně dnů před zahájením pobytu.

  Ubytovatel může před uplynutím dohodnuté doby odstoupit od smlouvy, když host v rekreačním zařízení i přes upozornění hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak porušuje stanovení provozního řádu.

  3.3.  Storno je odečteno od zaplacené zálohy nebo z celkové ceny, vyúčtováno a vráceno  nejpozději do 10 dnů.

  3.4. Při přerušení pronájmu (pobytu) ze strany klienta se cena ani jakákoliv její část nevrací.

  3.5. Při zrušení pronájmu ze strany majitele ( porucha objektu, vážná závada ) budou do 5 pracovních dnů nájemci vráceny všechny jím zaplacené poplatky a bude mu nabídnuta 20% sleva na eventuální příští pobyt.

   

  1. Zahájení a ukončení ubytování

  4.1. Objednavatel je povinen dodržet nástupní datum a čas od 14:00 do 15:00 hodin (pokud není dohodnuto jinak) a ukončit pobyt v den uvedený na potvrzení objednávky nejpozději však do 10:00 hodin (pokud není dohodnuto jinak).

  4.2. Hosté jsou povinni před odjezdem provést základní závěrečný úklid. Pokud tak klient neučiní, bude mu z kauce odečtena částka ve výši 1000 Kč. Za tuto částku si lze u majitele rovněž závěrečný úklid přiobjednat.

   

  4.3. Při převzetí objektu předá majitel nájemci objekt v uklizeném stavu, s vybavením dle inventáře a nájemce složí kauci ve výši 4000 Kč, která bude hostům vrácena po bezchybném vrácení objektu pronajímateli po ukončení pobytu. Doplatek ceny nájmu uhradí klient při převzetí objektu v den začátku pronájmu společně s kaucí. Na obě platby (doplatek nájmu i vratnou kauci) vystaví majitel nájemci potvrzení o zaplacení.

  4.4. Majitel při převzetí objektu vybere od nájemce vybere taxu, tzv. “vzdušné” dle místní vyhlášky pro Obecní úřad za osobu/den ve výši cca 15,- Kč (platí pouze osoby 18-69 let).

  4.5. Při ukončení nájmu majitel (popřípadě jím určená osoba) s nájemce znovu zkontroluje stav objektu a zařízení dle inventáře, zkontroluje stav elektroměru. Neshledá-li žádných závad, převezme klíče a vrátí nájemci kauci v plné výši, popřípadě doúčtuje náklady na energie nad rámec 500 Kč .Pokud majitel zjistí po závěrečné kontrole závady způsobené nájemcem, je oprávněn z kauce odečíst částku odpovídající této závadě. V případě, že taková závada (y) přesáhne v součtu 4000,- Kč, je majitel objektu oprávněn vymáhat na nájemci další doplatek.

   

  1. Povinnosti nájemce
  2. a) Řídit se Všeobecnými podmínkami majitele.
  3. b) Obeznámit se s obsluhou objektu, což potvrzuje podpisem protokolu – probíhá při převzetí nemovitosti.
  4. c) Vyvarovat se jednání, která by vedla k poškození objektu či jeho zařízení.
  5. d) Dodržovat zásady bezpečnosti (nezasahovat do elektroinstalace, bezpečná manipulace s otevřeným ohněm atd.).
  6. e) Nájemce plně zodpovídá za škody, které vznikly jeho přičiněním nebo zaviněním včetně všech účastníků pobytu (pronájmu).
  7. f)  Zjistí-li nájemce průběhu rekreace jakoukoliv závadu, bez ohledu na to, zda ji způsobil sám či nikoliv, okamžitě vyrozumí majitele.
  8. g) Účastníci pobytu (pronájmu)  jsou plně zodpovědní za vlastní zdraví, bezpečnost a své osobní věci včetně finančních prostředků, automobilu apod. po celou dobu trvání pobytu. Majitel neodpovídá za škody na zdraví či majetku nájemce de kterým je uzavřena smlouva stejně jako ostatních ubytovaných osob napsaných ve smlouvě o krátkodobém pronájmu.
  9. h) Nájemce se zavazuje dodržet maximální počet ubytovaných osob v objektu po dobu celého pobytu, udržovat objekt a jeho okolí v čistotě a uvnitř objektu používat domácí obuv.
  10. i) Uvnitř celého objektu je zakázáno kouřit.
  11. j) nájemce je povinen chovat se řádně , tak aby neovlivňoval nadměrným hlukem okolní prostředí. Ve 22.00 je stanoven čas dle vyhlášky obce na klidový režím , aby nedocházelo k narušení nočního klidu. V případě opakovaného porušení může být pobyt bez náhrady ukončen.

   

  1. Povinnosti pronajímatele
  2. a) Garantovat výše uvedené vybavení objektu a služby.
  3. b) Umožnit nájemci využití celého objektu po sjednanou dobu. Pronajímatel je povinen obeznámit nájemce s provozem a obsluhou objektu a jeho příslušenstvím.
  4. c) Předat nájemci při nástupu objekt v provozuschopném stavu, uklizený, nikým neobývaný.
  5. e) Poskytnout nádobí k vaření a servírování pro stanovený počet osob.
  6. f)  Řešit oprávněné stížnosti a připomínky nájemce týkající se objektu.
  7. g) Být po dobu ubytování nájemce v objektu dostupný na mobilním telefonu.
  8. h) Pokud vznikne ze strany majitele objektu situace, která má za následek zhoršení podmínek ubytování nájemce, má majitel za povinnost neprodleně provést všechna opatření, aby tuto situaci odstranil, eventuálně poskytl přiměřenou slevu z pobytu.

   

  1. Odpovědnost

  Při předání předmětu pronájmu seznámí pronajímatel nájemce s provozem rekreačního objektu. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, ztráty, zranění, odcizení či jiné újmy osob užívajících předmět pronájmu. Pobyt a pohyb osob po celé nemovitosti a ve všech jejich prostorách, také na pozemcích s ní souvisejících je výhradně na vlastní nebezpečí všech osob a na jejich plnou odpovědnost, s výjimkou případů, prokazatelně zaviněných pronajímatelem. Chalupa se předává i přebírá v řádném stavu nepoškozená.

   

  1. Pojištění

  Objekt je pojištěn (vyjmenovat). objednaný pobyt využívají hosté na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození, zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku 3. osoby), za odcizení zavazadel nebo majetku hostů po dobu rekreačního pobytu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené neodpovídáme. Pro tyto případy doporučujeme před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění.

   

  1. Závady

  V případě, že se vyskytnou závady je třeba ihned o tomto uvědomit pronajímatele, jehož povinností je tyto závady, dle jejich povahy a charakteru, odstranit. Způsobí-li hosté pronajímateli škodu, jsou povinni ji pronajímateli ohlásit a dohodnout s ním její úhradu.

   

  1. Přechodná a závěrečná ustanovení

  10.1. Platnost těchto podmínek může být mezi nájemcem a majitelem individuálně upravena výlučně písemnou formou.

  10.2. Uhrazením zálohy či celé ceny pronájmu bere objednavatel tyto podmínky na vědomí a souhlasí s nimi.

  10.3. Nájemce potvrzuje svůj souhlas s manipulací s jeho osobními daty dle zákona č. 110/2000 Sb. pro účely evidence ubytovaných, dále pro účely účetnictví ve smyslu daňových zákonů ČR. Pronajímatel se zároveň zavazuje, že neposkytne osobní údaje nájemce třetí straně.

  10.3. . Uhrazením zálohy či celé ceny pronájmu bere objednavatel tyto podmínky na vědomí a souhlasí s nimi.

   

   

Při odstoupení od Smlouvy ze strany objednatele je tento povinen uhradit storno poplatky ve výši: 30% z celkové smluvní ceny ubytování je-li odstoupení oznámeno 60 a více dnů před zahájením pobytu. 50% z celkové smluvní ceny ubytování je-li odstoupení oznámeno 30 až 60 dní před zahájením pobytu, 70% z celkové smluvní ceny ubytování je-li odstoupení oznámeno 30 až 10 dní před zahájením pobytu. 100% z celkové smluvní ceny ubytování, je-li odstoupení oznámeno 10 a méně dnů před zahájením pobytu.

Ubytovatel může před uplynutím dohodnuté doby odstoupit od smlouvy, když host v rekreačním zařízení i přes upozornění hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak porušuje stanovení provozního řádu.

Zásady ochrany osobních údajů

 

Proč zpracováváme osobní údaje?

Osobní informace zpracováváme zejména s cílem umožnění procesu a realizace ubytovacích služeb. Dále k tomu, aby provozovatel mohl opět nabídnout využití ubytovacích nebo souvisejících služeb.

 

Kdo má přístup k osobním údajům?

 • Poskytovatel ubytovacích služeb
 • Osoby, kterým poskytovatel ubytovacích služeb přidělí oprávnění za účelem zpracování nebo realizace služeb
 • Poskytovatel technického řešení rezervačního systému za účelem údržby a kontroly správné funkčnosti systému

 

Jak mohu zjistit, jaké údaje jsou zpracovávány o mé osobě

Na vyžádání vám zašleme veškeré osobní údaje, které máme uloženy k vaší osobě.

 

K jakým účelům zpracováváme osobní údaje?

 • Proces zpracování a realizace objednané služby
 • Komunikace související s hodnocením kvality služeb nebo s nabídkou souvisejících služeb provozovatele
 • Volitelná dobrovolná registrace zasílání newsletteru
 • Osobní údaje nejsou nikdy předány třetí straně, pokud se nejedná o instituce, které k tomu mají oprávnění ze zákona

Cookies

Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace v  prohlížeči a slouží k odlišení návštěvníků webu. Do cookies nikdy neumisťujeme osobní nebo citlivá data. Ve formě cookie se ukládají pouze např. číselné identifikační kódy, stavové proměnné, apod. Klademe maximální důraz na soukromí a bezpečnost vašich údajů.


Proč používáme cookies?

Především proto, že bez cookies není technicky možné realizovat funkce, ke kterým je nutné udržet informaci o návštěvníkovi, který přistupuje k webu. Například jde o rezervace, objednávky ve více krocích, přihlašování uživatele do systému a podobně.


Jaké další služby, které používají cookies, se mohou ještě objevit na našem webu?

Především se jedná o statistické a inzertní služby jako je Google Analytics, Google AdWords, Seznam Sklik a podobné. Tyto cookies (jsou-li některé z nich použity) slouží zejména k analýze návštěvnosti webu a k vyhodnocení výkonu různých prodejních kanálů a k personalizaci obsahu a lepšímu zacílení reklamy.

Co mohu dělat, když nesouhlasím s ukládáním cookies?

Všechny cookies na našich stránkách můžete pomocí vašeho prohlížeče vymazat či trvale zablokovat. Nápověda prohlížeče obsahuje návod, jak spravovat cookies.

Prosím berte na vědomí, že blokováním základních cookies rezervačního systému Trevlix znemožníte dokončení procesu rezervace.

powered by trevlix trevlix