Currency
Arrival date Departure date
Available objects at a selected date
Choose object(s)
hala

Luxury

135 m2
from 3 000
room / 1 night
Wi-Fi · Shower · Towels · Toiletries · TV · Hairdryer · Safe · Fan · Mini-bar · Coffee machine · Electric kettle · Coffee and tea · Refrigerator · Kitchen · Microwave · Dishwasher · Washing machine · Parking
powered by trevlix

REDFOXAPARTMENT Kašperské Hory
Všeobecné smluvní a ubytovací podmínky

1. Základní ustanovení

 

1.1. Právní vztahy mezi ubytovatelem K 33 Invest, s.r.o., se sídlem Klínec 33, 25210 Klínec, IČO: 06130682 (dále jen ubytovatel) a hostem (osobou vstupující v jednání s ubytovatelem za účelem uzavření smlouvy o ubytování, - dále jen host), které se týkají krátkodobého ubytování a/nebo využití dalších služeb v prostorách  Redfoxapartment v Kašperských Horách se řídí těmito Všeobecnými smluvními a ubytovacími podmínkami, příslušnou smlouvou, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a předpisy souvisejícími

1.2. Veškerá právní jednání mezi ubytovatelem a hostem (zejména nabídky ubytování (viz. bod 2.1.) , rezervace (bod 2.2.), potvrzení rezervace (bod 2.3.), smlouvy (bod 2.4.), změny atd.) jsou vedena písemně, přičemž za písemná právní jednání se považují i právní jednání uskutečněná prostřednictvím e-mailu či elektronického formuláře Ubytovatele. Zjevné písařské a tiskové chyby ubytovatele nezavazují.

1.3. Odesláním/zadáním rezervace ubytovateli nájemce potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s podmínkami jeho nabídky, s cenou ubytování a/nebo dalších služeb a s těmito Podmínkami.

1.4. Je-li uzavřena smlouva, jsou tyto Podmínky součástí smlouvy. Je-li ujednání obsažené ve smlouvě v rozporu s příslušnou částí těchto Podmínek, má ujednání smlouvy přednost před zněním Podmínek. Záležitosti výslovně smluvně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy.

 

 

2. Vznik ubytování, změna podmínek

 

2.1. Ubytovatel nabízí ubytování a/nebo další služby formou nabídek, zejména na internetových stránkách, formou obchodních sdělení s jejichž zasíláním adresát (host) vyslovil souhlas, prostřednictvím jím schválených zprostředkovatelů, jakož i formou reklamních materiálů ubytovatele.
2.2. Host projeví vůli ubytovat se formou zaslání rezervace ubytovateli, resp. provozovateli ubytovacího portálu.
2.3. Souhlasí-li ubytovatel s rezervací (jejím obsahem), zašle hostovi potvrzení rezervace.
2.4. Doručením potvrzení rezervace od ubytovatele vzniká mezi ubytovatem a hostem smlouva o ubytování (dále jen smlouva) . Do doby vzniku smlouvy je ubytovatel oprávněn jednostranně měnit podmínky (parametry) ubytování. Ubytovatel má právo neuzavřít smlouvu bez udání důvodu.
2.5. Smlouvu (podmínky ubytování) lze měnit pouze písemně. Změnu smlouvy není druhá strana povinna akceptovat.
2.6. Host nesmí ubytování a/nebo další službu z jakéhokoliv důvodu přenechat k využití žádné osobě, která není uvedena ve smlouvě.
2.7. Nemůže-li Ubytovatel dodržet smlouvu zcela či zčásti z důvodu vyšší moci, oznámí hostovi neprodleně tuto skutečnost a předloží mu návrh na změnu smlouvy. O vyšší moc jde v případě, kdy v plnění smlouvy ubytovateli brání okolnosti, které jsou mimo jeho kontrolu (např. rozhodnutí orgánů veřejné moci, válečné nebezpečí, stávka, blokáda, živelní událost apod.), které nemohl ubytovatel předvídat nebo kterým nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po něm rozumně požadovat. Host má v takovém případě právo odmítnout návrh na změnu smlouvy v určené lhůtě. V případě odmítnutí návrhu hostem má ubytovatel právo odstoupit od smlouvy. Host má právo na vrácení do doby odstoupení ubytovateli zaplacených částek. Ubytovatel není v tomto případě povinen hradit hostovi škodu, která mu v souvislosti se zásahem vyšší moci vznikla.

3. Cena ubytování, platební podmínky, odpovědnost za škody

 

3.1. Ceny ubytování, dalších služeb, povinných příplatků, volitelných příplatků (zejména služby nad rámec běžného ubytování dle dohody), jakož i ostatní ceny a povinné platby jsou uvedeny v ceníku ubytovatele účinném pro období, ve kterém je/bude ubytování či další služba poskytnuta a/nebo nastane jiná skutečnost zakládající povinnost nájemce k zaplacení.
3.2. Host nese plnou zodpovědnost a je povinen uhradit v penězích (v korunách českých, není-li dohodnuto jinak) náhradu minimálně ve výši pořizovací ceny za nadměrné znečištění/poškození/zničení/ztrátu ubytovacích prostor a vybavení ubytovatele. Dodavatele a pořizovací cenu k odstranění závadného stavu určuje ubytovatel.
3.3. Ceny v ceníku jsou uvedeny v Kč (CZK) a/nebo v EUR Pokud není výslovně uvedeno jinak, pak platí, že v ceníku uvedené ceny zahrnují DPH.
3.4. Host je povinen zaplatit ubytovateli sjednanou cenu, jak je uvedena ve smlouvě, a následně ve vystavené faktuře/proforma-faktuře, a to v měně, ve výši a ve lhůtě splatnosti na elektronicky zaslaném dokladu uvedené.
3.5. Při bezhotovostním převodu se za zaplacení považuje připsání příslušné peněžní částky na účet ubytovatele. Při hotovostní platbě se za zaplacení považuje převzetí peněžní částky ubytovatelem.
3.6. Ubytovatel je oprávněn jednostranně zvýšit cenu v případě, kdy v důsledku změny právního předpisu dojde ke změně sazby DPH, ke zvýšení místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, je-li v ceně zahrnut, a/nebo k podstatné změně cenových vstupů vztahujících se k ubytování a/nebo další službě. Za podstatnou změnu se považuje zvýšení nejméně o 5%, ke kterému dojde v období od uzavření smlouvy do prvního dne ubytování. Pokud na základě některého z uvedených důvodů přistoupí ubytovatel ke zvýšení ceny, informuje hosta o nové ceně s uvedením důvodu. Po oznámení nové ceny je host oprávněn odstoupit o právního vztahu bez povinnosti hradit Ubytovateli odstupné (storno poplatky) dle čl. 3.8. těchto Podmínek. Ubytovatel není v tomto případě povinen hradit hostovi škodu, která mu v souvislosti se změnou ceny vznikla.

3.7. Sjednaná celková cena uvedená ubytovatelem v potvrzení rezervace a ve faktuře/proforma-faktuře musí být nájemcem plně zaplacena před nástupem ubytování (mimo rezervace pobytu přes rezervační portály, stanovující vlastní způsob úhrady). Výjimkou jsou rezervace pobytu uskutečněné nájemcem přímou cestou (teleonicky, emailem) v terminu kratším než 14 dnů před nástupem ubytováním, u kterých je možné dohodnout platbu v hotovosti při nástupu ubytování.
Způsob úhrady v hotovosti je nájemce povinen oznámit předem při sjednání smlouvy/rezervace (dopad na korektní evidenci EET).

3.8. Stornovací podmínky a platební podmínky

Po rezervaci pobytu ubytovatel zašle nájemci výzvu k úhradě částky pobytu ve výši 100 % celkové ceny se splatností 14 dnů před plánovaným nástupem ubytování (při rezervaci ubytování přes rezervační portály se řídí pravidla úhrady podmínkami rezervačních portálů).
Nebude-li částka uhrazena nájemcem v termínu splatnosti (uhrazení je určeno okamžikem připsání částky na bankovní účet uvedený ve výzvě k úhradě), dojde ke zrušení smlouvy/rezervace bez náhrady.
Dojde-li ke zrušení rezervae pobytu nebo zkrácení pobytu ze strany nájemce v době od 14 dnů před datem zahájení pobytu, respektive, nedojde-li k zahájeníé pobytu v tento den vůbec, činí stornovací poplatek částku 100 % z celkové ceny pobytu.
Při rezervaci pobytu v termínu kratším, než 14 dnů před nástupem pobytu je vystavená výzva k úhradě ze strany ubytovale nájemci splatná ihned.

3.9. Pokud se při příjezdu hosta do ubytování prokáže, že sjednaná cena nebyla ještě zcela připsána na účet ubytovatele, je host povinen zaplatit chybějící částku na místě. V opačném případě má ubytovatel právo od smlouvy odstoupit a hostovi ubytování odmítnout. Hostovi nevzniká právo na odstupné či náhradu škody. Host je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100% z celkové sjednané ceny.
3.10. Není-li ubytování a/nebo služba z důvodů na straně hosta využito zcela či zčásti po celou dle smlouvy sjednanou dobu či její část, nemá host právo na vrácení ceny nebo její části.
3.11. Za škodu na věcech vnesených nebo odložených ubytovatel neodpovídá. Ubytovatel neodpovídá za vady externě poskytnutých služeb. Ubytovatel neodpovídá za škodu způsobenou třetím osobám.

4. Zahájení, průběh a ukončení ubytování

 

4.1. Ubytování je možno zahájit nejdříve v den, který je dle smlouvy prvním dnem ubytování (den příjezdu), a to v době od 16:00 do 20:00 hodin. V den, který je dle smlouvy posledním dnem ubytování (den odjezdu), je host povinen vyklizené a vyčištěné prostory ubytování opustit do 10:00 hodin. 
4.2. Host odpovídá za platnost či správnost osobních, cestovních a dalších dokladů, které předkládá ubytovateli k ověření identifikace. Ubytovatel má právo s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud i dodatečně zjistí, že v hostem uvedené údaje jsou neúplné či nepravdivé.
4.3. Ubytovací prostory smí být obsazeny nejvýše tím počtem osob, který je uveden ve smlouvě. Při porušení této povinnosti je ubytovatel oprávněn okamžitě ukončit hostovi ubytování bez náhrady a host je povinen uhradit ubytovateli smluvní pokutu ve výši 100% celkové ceny ubytování.
4.4. Zájem o umístění domácího zvířete v ubytovacích prostorách v době ubytování je host povinen uvést již v rezervaci. V případě souhlasu ubytovatele vyjádřeného v potvrzení rezervace je host povinen zaplatit cenu za umístění domácího zvířete tam uvedenou. Ubytovatel má právo bez udání důvodu odmítnout přítomnost domácího zvířete v ubytovacích prostorách. Host nese plnou zodpovědnost za pobyt zvířete v ubytovacích prostorách a zavazuje se dodržovat veškerá bezpečnostní a hygienická pravidla (zejména dodržování limitů hlučnosti, nočního klidu, venčení v místech tomu určených apod.)

5. Rozhodné právo

 

5.1. Smlouva a ostatní právní vztahy mezi ubytovatelem a hostem se řídí výhradně právním řádem České republiky. Případné spory mezi ubytovatelem a hostem, nedojde-li k dohodě, rozhodují soudy České republiky, přičemž pro jejich rozhodování je příslušný obecný soud ubytovatele.

6. Reklamační řád

 

6.1 Host je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a tím i možnost řádného vyřízení reklamace. Uplatnění reklamace může host provést buď ústně nebo písemně.
Práva z odpovědnosti za vady poskytnutých služeb na základě ubytovací smlouvy o ubytování zaniknou, nebyla-li uplatněna do 7 kalendářních dnů od skončení pobytu, není-li pro jejich uplatnění stanovena v právních předpisech lhůta jiná.
Host je při uplatňování reklamace povinen svou reklamaci řádně zdůvodnit a podle možnosti i průkazně skutkově podložit, současně je povinen předložit doklad o poskytnuté službě, stejnopis objednávky, fakturu apod., příp. rovněž věc, jejíž vadu reklamuje.
Uplatní-li host právo z odpovědnosti za vady služeb, které mu jsou poskytovány nebo které mu již byly poskytnuty, je ubytovatel (nebo pověřená osoba) povinen po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech bez zbytečného odkladu. Vyřízení reklamace musí být provedeno nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, pokud se se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Do doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
Host je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše, apod. Vyžaduje-li to povaha věci, musí host umožnit přístup do prostoru, který mu byl pronajat k ubytování, aby mohla být ověřena oprávněnosti reklamace.
 
V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo z části důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady služby nebo v případech, kdy je to možné, i v poskytnutí náhradní služby. Jinak ubytovatel poskytne přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnuté služby. Tím není dotčeno právo hosta, v případech stanovených v právních předpisech či v případech výslovně sjednaných s ubytovatelem, od smlouvy odstoupit, musí však ubytovateli nahradit účelně vynaložené náklady a jinou újmu, která mu tím vznikne, pokud jí nemohl zabránit.


7. Účinnost Podmínek

 

7.1. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2019.

English version follows

 

Stornovací podmínky a platební podmínky

Po rezervaci pobytu ubytovatel zašle nájemci výzvu k úhradě částky pobytu ve výši 100 % celkové ceny se splatností 14 dnů před plánovaným nástupem ubytování (při rezervaci ubytování přes rezervační portály se řídí pravidla úhrady podmínkami rezervačních portálů).
Nebude-li částka uhrazena nájemcem v termínu splatnosti (uhrazení je určeno okamžikem připsání částky na bankovní účet uvedený ve výzvě k úhradě), dojde ke zrušení smlouvy/rezervace bez náhrady nebudou-li platební podmínky dohodnuty jinak/individuálně.

 

Dojde-li ke zrušení rezervace pobytu nebo zkrácení pobytu ze strany nájemce v době od 14 dnů před datem zahájení pobytu, respektive, nedojde-li k zahájení pobytu v tento den vůbec, činí stornovací poplatek částku 100 % z celkové ceny pobytu.

 


Při rezervaci pobytu v termínu kratším, než 14 dnů před nástupem pobytu je vystavená výzva k úhradě ze strany ubytovale nájemci splatná ihned.

 

English version

 

Cancellation and payment conditions

 

After booking the accommodation, the landlord will send to the tenant a request for payment of 100% of the total price with payment due 14 days before the planned arrival of accommodation (when booking accommodation through the booking portals the rules of payment are governed by the conditions of the booking portals).
If the amount is not paid by the lessee by the due date (the payment is determined at the moment the amount is credited to the bank account specified in the request for payment), the contract / reservation will be canceled without compensation unless the payment terms are agreed otherwise / individually.
 

The cancellation is free of charge 14 days prior to the date of arrival, after this time  we charge you 100% the room rate as cancellation fee.If you book your stay less than 14 days before the start of your stay, the issued payment request is payable immediately.

Zpracování osobních údajů

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES

1. Základní informace o zpracování osobních údajů:

Vámi poskytnuté osobní údaje bude provozovatel ubytování – K33 Invest, s.r.o. jakožo správce zpracovávat za účelem a) splnění právní povinnosti, b) splnění smluvní povinnosti, c) ochrany životně důležitých zájmů subjektu ochrany, d) splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, e) ochrany práv a právem chráněných zájmů správce. Zpracování osobních údajů za výše uvedenými účely se provádí dle zákona bez souhlasu poskytovatele.
V případě dalšího účelu zpracovnání budete osloveni za účelem vyslovení souhlasu či nesouhlasu se zpracováním osobních údajů.

2. Informace o správci, zpracovateli a příjemci osobních údajů

a) správcem osobních údajů je:
Firma: K33 Invest, s.r.o.
Sídlo: Klínec 33
IČO: 06130682
DIČ: CZ06130682
Kontakrní osoba: Dipl Ing. Richard Uhlíř
E-mail: redfoxapartment@icloud.com
Telefon: (v době od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 16:00 hodin v pracovní dny)

b) Zpracovatelem osobních údajů je správce.

c) Příjemcem osobních údajů jsou především orgány veřejné moci, správní orgány, zprostředkovatelé platebních služeb, poskytovatelé poštovních služeb, poskytovatelé komunikačních služeb (vč. poskytovatelů cloudových služeb).


3. Informace o účelech a právním základu zpracování:

Účelem zpracování osobních údajů je:
a) splnění právní povinnosti tj. povinnosti uložené právními předpisy České republiky nebo Evropské unie
b) splnění smluvní povinnosti, tj. povinosti, jež jsou nezbytné k naplnění předmětu smlouvy,vč. opatření před uzavřením smluvního vztahu
c) ochrany životně důležitých zájmů subjektu ochrany, např. v případech humanitární pomoci, přírodních katastrof, havarijních případů apod.
d) splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, tj. např. v rámci součinnosti s úřady veřejné moci
e) ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, tj. např. přímý marketing, prevence správních a soudních sporů, komunikace s obchodními (smluvními) partnery a spolupracovníky, ochrana majetku, zdraví a bezpečnosti,
f) ostatní účely se souhlasem subjektu

 

Právním základem zpracování osobních údajů je především dodržování právních předpisů, zejména:

 • • zákon č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

 • • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • • zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR
 • • zákon č. 133/2000 Sb., o evidence obyvatel
 • • zákon č 565/1990 Sb, o místních poplatcích
 • • zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu
 • • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • • zákon č. 164/2013 Sb, o mezinárodní spolupráci při správě daní
 • • zákon č. 253/2008, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
 • • zákon č 69/2006 Sb, o provádění mezinárodních sankcí
 • • a dále ostatní právní předpisy České republiky a Evropské unie.

 


4. Informace o osobních údajích


V rámci zpracování je v návaznosti na účel zpracování nakládáno zejména s následujícími osobními údaji:

 

 • a) jméno a příjmení
 • b) rodné číslo, datum narození
 • c) bydliště trvalé nebo přechodné
 • d) číslo průkazu totožnosti (občanský průkaz, pas apod.)
 • e) síťový identifikátor (e-mail)
 • f) telefon

 

 1. g) jiné, vyžadují-li to právní předpisy České republiky nebo Evropské unie nebo oprávněné zájmy správce, a to zejména např. nezbytné údaje o zdravotním stavu

 


5. Práva subjektu údajů

 1. a) právo na infomaci - subjekt má přístup na webové stránky týkajíící se ochrany osobních údajů a je oprávněn požádat o nahlédnutí do interních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů v sidle správce.

 2. b) právo na přístup k osobním údajům- subjekt má právo získat od správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou nebo nejsou zpracovávány. Správce je povinen poskytnout subjektu kopii zpracovávaných osobních údajů. Za pořízení kopie je správce oprávněn účtovat přiměřený poplatek určený na základě sprácem vynaložených administrativních nákladů.

 3. c) právo na doplnění a opravu – subjekt má právo na doplnění či opravu neúplných a nepřesných údajů bez zbytečného odkladu

 4. d) právo na výmazsubjekt má právo na výmaz osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromažďovávány nebo zpracovávány, avšak za souladu s archivačním a skartačním řádem.

 5. e) právo na omezení zpracování – subjekt má právo na omezení zpracování osobních údajů po dobu opravy nepřesností osobních údajů, je-li zpracování protiprávní, a namísto výmazu požádá subjekt o omezení, a dále v případě, že správce již osobní údaje nepotřebuje.

 6. f) právo na přenositelnostsubjekt má právo na přenost osobních údajů k jinému spráce v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a to v případě, že jsou zpracovávány automaticky a je-li to technicky proveditelné.

 

 • g) právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování

 

 

 

Subjekt osobních údajů může uplatnit svá práva u kontaktní osoby správce viz. výše.


Právo podat stížnost

Ohledně činnosti správce nebo příjemce osobních údajů můžete podat stížnost, a to písemně s vlastnoručním podpisem na adresu správce, nebo prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s elektronicky ověřeným podpisem.

Adresa správce: 252 10 Klínec 33
Datová schrána správce: sre46b5
E-mail spráce: redfoxapartment@icloud.com

Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím konkrétním předmětem. V opačném případě, nebo je-li to nutné k vyřízení, vyzve správce k doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena. Lhůta pro vyřízení je 30 kalendářních dnů a začíná plynout rpvním dnem po jejím doručení, popř. po řádném doplnění. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu.


Na postup spráce lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, Česká republika