open in a new window
Official Site
Currency
Arrival date Departure date

Maringotka Vývrtka

10 m2
in the term is already occupied
WC · Mini-bar · Electric kettle · Coffee and tea · Refrigerator · Kitchenette · Parking
Select the date of arrival and departure

Tomáš Hák

IČ: 88260275

(dále jen „Pronajímatel“)

 

Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nájmu věcí (dále jen „Obchodní podmínky“) se vztahují na všechny smlouvy týkající se nájmu věcí uzavíraných mezi Pronajímatelem a fyzickými či právnickými osobami jako nájemci (dále jen „Nájemce“). 

Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Pronajímatele a Nájemce a jsou nedílnou součástí všech Smluv o nájmu věci a jejího příslušenství (dále jen „Smlouva“). Smlouva je uzavírána v souladu s ust. § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a účelem Smlouvy je umožnit Nájemci za úhradu krátkodobé nebo střednědobé užívání určité věci nebo souboru věcí, tj. maringotka „Vývrtka“ nacházející se na pozemku parc. č. 3814/230, v k.ú.Velké Bílovice (dále jen „Předmět nájmu“) ve vlastnictví Pronajímatele. 

Samotné znění Smlouvy se použije přednostně před zněním těchto Obchodních podmínek. Tyto Obchodní podmínky doplňují znění samotné Smlouvy a použijí se zejména v těch oblastech právního vztahu, kde Smlouva postrádá jejich samostatnou úpravu.

Nájemce prohlašuje a zaručuje, že

 • je plně způsobilý k právním úkonům,
 • se před zahájením užívání předmětu nájmu důkladně seznámil s těmito Obchodními podmínkami, že těmto Obchodním podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
 • bude předmět nájmu užívat pouze k účelu, k němuž je určen,
 • se nebude v souvislosti s nájmem dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání
 • nájemce je dále povinen se řídit pokyny k užívání předmětu nájmu (zaslané po rezervaci), bezpečnostními pokyny a občanským zákoníkem.

Pronajímatel nabízí nájem předmětu nájmu a další služby s tím související nájemcům prostřednictvím internetových stránek www.maringotkavyvrtka.cz nebo booking.com nebo Air bnb. Nabídka je platná po dobu a za podmínek v ní uvedených, přičemž pronajímatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit či upřesňovat konkrétní podmínky dané nabídky před uzavřením Smlouvy.

Nájemní smlouva se uzavírá prostřednictvím elektronického rezervačního formuláře umístěného na webových stránkách www.maringotkavyvrtka.cz nebo jiném rezervačním portálu. Součástí rezervačního formuláře je platební brána, přes kterou Nájemce uhradí celou cenu nájmu a případných služeb. Odesláním objednávky Pronajímateli Nájemce potvrzuje, že se plně seznámil s těmito Obchodními podmínkami, přičemž s nimi souhlasí a uznává je jako podmínky a nedílnou součást Smlouvy o nájmu. Nájemce je povinen vyplnit údaje v rezervačním formuláři úplně a pravdivě, přičemž další či jiné změny po jejím odeslání prostřednictvím rezervačního formuláře nejsou možné. Pronajímatel si vyhrazuje neomezené právo odmítnout objednávku, a to i bez uvedení důvodu. Nájemce po zaslání nabídky a uhrazení celkové ceny nájmu a služeb obdrží potvrzující e-mail, ve kterém mj. bude popsán způsob předání Předmětu nájmu Nájemci a stejně tak odevzdání předmětu nájmu Pronajímateli po skončení nájmu. Není- li ve Smlouvě dohodnuto jinak, náleží Pronajímateli nájemné za Předmět nájmu za každý, byť jen započatý den trvání nájemního vztahu. Pronajímatel a Nájemce se mohou dohodnout na prodloužení doby nájmu v případě volné kapacity Předmětu nájmu.

Klient má právo kdykoliv nájem zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky/rezervačního požadavku pobytu za níže uvedených podmínek. Toto odstoupení ze strany Nájemce (dále jen „storno“) musí být provedeno elektronickou formou na email info@maringotkavyvrtka.cz.

Storno podmínky jsou následující:

Při zrušení rezervace do 14 dní před příjezdem bude účtován storno poplatek ve výši 0 % z celkové ceny pobytu;

při zrušení rezervace 13 – 0 dní před příjezdem bude účtován storno poplatek ve výši 100 % z celkové ceny pobytu.

 

Užívání Předmětu nájmu

Nájemce je povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací škody, která vznikla na Předmětu nájmu nebo v souvislosti s jeho provozem v období nájmu.

Škodu vzniklou na Předmětu nájmu během doby trvání smluvního vztahu je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli v plné výši. V maringotce je zakázáno kouřit. S krbovými kamny je povinen nájemce zacházet bezpečně a s nejvyšší mírou obezřetnosti. Před konečným opuštěním Předmětu nájmu je ze strany Nájemce třeba Oheň  uhasit a ohniště vyčistit. Důležité je dbát vysoké opatrnosti při nakládání s ohněm uvnitř maringotky. Nájemce nese plnou zodpovědnost při zacházení s ohněm. V případě nebezpečí je připraven hasící přístroj. 

Pronajímatel je povinen udržovat Předmět nájmu po celou dobu trvání smluvní vztahu ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Nájemce je povinen bezodkladně informovat Pronajímatele o vzniklých závadách a škodách na Předmětu nájmu a strpět omezení užívání v rozsahu nutném pro provedení oprav Předmětu nájmu. Poruší-li Nájemce tuto povinnost, odpovídá Pronajímateli za škody vzniklé pozdním oznámením závady.

Nájemce bere na vědomí, že Pronajímatel nenese odpovědnost za škodu na věcech vnesených do Předmětu nájmu.

Nájemce není oprávněn bez písemného souhlasu Pronajímatele Předmět nájmu dále pronajímat či jiným způsobem umožnit užívání třetí osobě, dále nesmí Předmět nájmu dát do zástavy jinému a disponovat s Předmětem nájmu způsobem, který by vedl k vyloučení či omezení výlučného vlastnického práva Pronajímatele.

Nájemce je povinen užívat Předmět nájmu způsobem a v rozsahu daném charakterem zařízení, technickými podmínkami, návody k obsluze a příslušnými normami a předpisy platnými pro provoz Předmětu nájmu. Pronajímatel je povinen na žádost Nájemce vysvětlit způsob obsluhy a údržby Předmětu nájmu. V případě, že Nájemce toto vysvětlení po Pronajímateli nepožaduje, má se zato, že Nájemce je s těmito postupy řádně srozuměn. 

Nájemce nesmí bez předchozího souhlasu Pronajímatele na Předmětu nájmu provádět žádné úpravy. Není rovněž oprávněn požadovat po Pronajímateli náhradu nákladů vynaložených na úpravy Předmětu nájmu provedených bez souhlasu Pronajímatele. Pronajímatel je rovněž oprávněn požadovat po Nájemci odstranění úprav, ke kterým nedal souhlas a uvedení Předmětu nájmu do původního stavu, a to na náklady Nájemce. 

 

Závěrečná ustanovení

Smlouva se stává uzavřenou a účinnou okamžikem, kdy nájemce uhradí celkovou cenu za nájem. Smlouva zaniká z následujících důvodů:

 • uplynutím sjednané doby nájmu a vrácením Předmětu nájmu,
 • porušením Smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek ze strany Nájemce,
 • odstoupením od smlouvy v souladu se storno podmínkami, 
 • ze zákonem uvedených důvodů.

Tyto Obchodní podmínky ve smyslu § 1751 a násl. občanského zákoníku upravují postup při uzavírání Smlouvy, tvoří obsah Smlouvy a jsou nedílnou součástí Smlouvy o nájmu, uzavřené mezi Nájemcem a Pronajímatelem.

Pokud bude jakékoli jednotlivé ustanovení těchto Obchodních podmínek shledáno jako neplatné, je plně oddělitelné od ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek a taková neplatnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek.

V ostatních otázkách neupravených těmito Obchodními podmínkami se Nájemce a Pronajímatel zavazují řídit právními předpisy České republiky.

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 3. 2023.

 

 

Udělujete tímto souhlas společnosti Maringotka Vývrtka, provozovatel Tomáš Hák, IČ: 88260275  (dále jen „Zpracovatel“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • adresa
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • OP

Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem uzavírání smluv, dodávání služeb, identifikaci plateb za služby, zasílání newsletterů, řešení případné reklamace, řešení Vašich dotazů a připomínek, řešení případných stížností a sporů. Tyto údaje budou Zpracovatelem uchovány po dobu nezbytně nutnou.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti uvedené výše.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.
 • Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 3. 2023.

 

Vyžádat si informaci jaké osobní údaje o vás zpracováváme, požádat o opravu nebo kompletní výmaz můžete na emailu: info@maringotkavyvrtka.cz.

 

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 3. 2023.

powered by trevlix trevlix