open in a new window
Official Site

Všechny pokoje jsou včetně TV, soc. zařízení a Wi-Fi.

Dále jsou všechny pokoje bez koberců.

 

Currency
Arrival date Departure date

Dvojlůžkový pokoj c.1

30 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Electric kettle · Refrigerator · Parking · Breakfast
price detail  

Čtyřlůžkový apartmán se dvěma ložnicemi

+60 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · Bathtub · WC · Towels · Toiletries · TV · Electric kettle · Refrigerator · Parking · Breakfast
price detail  

Dvojlůžkový pokoj s vířivou vanou

25 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Refrigerator · Parking · Breakfast

Pokoj s otevřenou kopelnou (bez dveří).

price detail  

Třilůžkový pokoj

35 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Refrigerator · Parking · Breakfast
price detail  

Dvojlůžkový pokoj č.7

30 m2
from 1 500
room / 1 night
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · Electric kettle · Parking · Breakfast
price detail  

Čtyřlůžkový pokoj

40 m2
from 1 600
room / 1 night
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Refrigerator · Parking · Breakfast
price detail  

Dvojlůžkový pokoj s balkónem

30 m2
from 1 590
room / 1 night
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Electric kettle · Refrigerator · Parking · Breakfast
price detail  

Třílůžkový pokoj s balkónem

35 m2
from 1 600
room / 1 night
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Electric kettle · Refrigerator · Parking · Breakfast
price detail  

Dvojlůžkový pokoj č. 11

30 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · Toiletries · TV · Breakfast
price detail  

Obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky
Tyto všeobecné obchodní podmínky vymezují vztahy mezi společností Antonín Podešva,
Jablunkov 454, 739 91 Jablunkov, Penzion Na Kamyncu, IČ.: 73229288 (dále „dodavatel“) s
osobami nebo partnery (dále „objednatel“), se kterými není uzavřena oboustranná obchodní
smlouva.
I. Objednávání pobytů, konferenčních, restauračních a doplňkových služeb (dále jen
„akcí“)
1. Objednat pobyt či akci lze jen písemnou formou (poštou, e-mailem a odesláním formuláře
na webových stránkách).
2. Objednávka je přijata písemným potvrzením oprávněné osoby dodavatele.
3. Současně s potvrzením objednávky je objednateli zaslána výzva k úhradě zálohy nebo
zálohová faktura ve výši zpravidla 20% ceny pobytu či akce, splatná v termínu uvedeném na
faktuře. V případě nedodržení uvedené splatnosti propadá rezervace objednatele a objednaný
pobyt či akce je tímto automaticky zrušena.
4. Rezervace a objednání pobytu může být přijato a potvrzeno také na základě uvedení čísla
platné kreditní karty jako garance.
5. Potvrzením objednávky se dodavatel zavazuje zabezpečit akci v dohodnutém rozsahu a
kvalitě. Bez předchozího písemného souhlasu nelze při akcích konzumovat donesená jídla a
nápoje. I v případě poskytnutého souhlasu má dodavatel právo účtovat za donesená jídla a
nápoje poplatek (tzv. korkovné).
6. Při objednání hudebního nebo jiného uměleckého programu nese odběratel odpovědnost za
dodržení předpisů zejména z oblasti autorských práv.
7. Objednatel nebo jím určená odpovědná osoba je povinna převzít dohodnuté prostory před
započetím akce a po jejím skončení je vrátit ve stejném stavu s přihlédnutím k běžnému
znečištění a opotřebení.
8. V případě, že při pobytu či konání akce způsobí objednatel dodavateli škodu (např.
poškozením nebo ztrátou inventáře, nábytku nebo podstatným znečištěním prostor, zavazuje
se objednatel uhradit způsobenou škodu nebo vynaložené náklady na uvedení znečištěných
prostor do původního stavu společně s ostatními poskytnutými službami. Při vzniku škody se
hradí aktuální pořizovací cena poškozeného majetku.
9. Bez souhlasu dodavatele nesmí být v těchto prostorách instalována jakákoliv technická
zařízení a nesmí být zasahováno do technických parametrů a vybavení užívaných prostor.
10. Objednatel odpovídá za dodržování bezpečného průběhu akce, dodržování požárních a
ostatních právních předpisů ČR. Za cennosti vnesené do hotelu v souvislosti s akcí odpovídá
dodavatel pouze v rozsahu dle § 434/1 občanského zákoníku.
11. Všechny prostory Penzionu Na Kamyncu jsou nekuřácké. Odběratel se zavazuje o této
skutečnosti informovat účastníky pobytu či akcí. V případě porušení je dodavatel oprávněn
účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
12. Pokud není v potvrzení objednávky ubytovacích služeb uvedeno jinak, poskytuje se
ubytování (check-in) v souladu s Ubytovacím řádem v den příjezdu od 14:00 hod. a uvolnění
pokoje objednatelem (check-out) do 10:00 hod. v den odjezdu. V případě pozdního uvolnění
pokoje (late check-out) může dodavatel účtovat poplatek dle ceníku.
13. V případě potvrzené a klientem nerealizované rezervace může hotel účtovat poplatek za
neobsazení rezervované kapacity za 1. noc pobytu tzv. no-show.
II. Platební podmínky
1. Cenu individuálního pobytu může host uhradit v recepci penzionu při příjezdu v hotovosti
nebo platební kartou.
2. Při objednání pobytu na více nocí, skupinového ubytování či pořádání akce bude na
základě objednávky dodavatelem vystavena zálohová faktura ve smyslu ustanovení čl. I., bod
3. těchto všeobecných obchodních podmínek.
Zaplacená záloha bude odečtena při vystavení konečné faktury – daňového dokladu. Při
prodlení s úhradou zálohové faktury má dodavatel právo od této objednávky odstoupit.
V případě, že zaplacená záloha bude vyšší než konečná částka k fakturaci, bude přeplatek
vrácen objednateli do 7 dnů od vystavení konečné faktury. V případě platby převodem na účet
je splatnost faktury 14 dní ode dne jejího vystavení. Při opožděné úhradě celkové faktury za
služby si dodavatel vyhrazuje právo účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za
každý den prodlení. Úhrada akce je rovněž možná v hotovosti, nebo platební kartou.
III. Cena služeb
1. Závazné ceny jsou stanoveny na základě písemné objednávky objednatele v závislosti na
počtu osob a rozsahu požadovaných služeb.
2. Jestliže objednatel po potvrzení objednávky navýší počet účastníků akce, zavazuje se
současně k adekvátnímu navýšení rozpočtu objednaných služeb.
IV. Storno podmínky
viz. Storno podmínky, samostatný dokument. Příloha a součást všeobecných obchodních
podmínek.
V. Dárkové poukazy
1. Zakoupené dárkové poukazy jsou nevratné. Platí pouze po dobu trvání uvedenou na
poukazu, max. 1 rok.
VI. Závěrečná ustanovení
1. Předané osobní údaje objednatele uvedené v objednávce použije dodavatel pouze pro
uzavíraný smluvní vztah.
2. Případná reklamace poskytnutých služeb se řídí Reklamačním řádem.
3. Přijetím těchto Všeobecných obchodních podmínek objednatel potvrzuje, že se s nimi
podrobně seznámil, jejich obsahu porozuměl, souhlasí s nimi a akceptuje je.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné
od 1.1.2021

Úvod:
1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb učiněné mezi objednatelem ubytovacích služeb a ubytovatelem (=provozovatel hotelu).
2. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky.
3. Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.
4. Ubytovatel si vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu, splatnou nejpozději 30 dnů před uskutečněním pobytu. Záloha činí cca. 20% z celkové částky objednaného pobytu, minimálně však 1 000 Kč, nedohodnou-li se ubytovatel a objednavatel jinak.
5. V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než storno poplatek, ubytovatel je povinen objednateli vrátit částku převyšující storno poplatek, v opačném případě celá záloha slouží k pokrytí storno poplatku.
6. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele, nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část.
7. Výše požadované zálohy je závislá na počtu ubytovaných osob, době a termínu pobytu.

 

Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta:


1. Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 90 dnů před ohlášeným příjezdem.
2. Při zrušení rezervace 90 - 30 dní před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 25% z celkové ceny pobytu.
3. Při zrušení rezervace 30 - 14 dní před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny pobytu.
4. Při zrušení rezervace 14 - 2 dny před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 80% z celkové ceny pobytu.
5. Při zrušení rezervace 1 den před příjezdem nebo v den příjezdu bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny pobytu.
6. Při zkrácení délky pobytu platí stejné storno lhůty jako při zrušení pobytu.
7. Stornopoplatek je smluvní pokutou.
V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v nejbližší rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.
V případě storna z jiných vážných důvodů je po vzájemné dohodě možná změna termínu.
Tyto storno podmínky jsou platné pro individuální hosty i pro skupinové rezervace.
V případě nezaplacení zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky odečíst, má ubytovatel právo zaslat objednavateli fakturu ve výši storno poplatků.

 

Závěr:

 

1. Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.1. 2021
2. Vztahy mezi objednatelem a ubytovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek.
3. Storno podmínky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail ).
4. Zrušení objednávky pobytu lze provést pouze písemně (e-mail).
5. Tyto obchodní podmínky trvají i po ukončení ubytovací smlouvy mezi ubytovatelem a objednatelem.

powered by trevlix trevlix