otevřít v novém okně
Oficiální web
Datum příjezdu Datum odjezdu
Promo kód

Posed U Trojanu

+8 m2
v termínu je již obsazeno
Sprcha · WC · Ručníky · Toaletní potřeby · Rychlovarná konvice · Káva a čaj · Lednice · Kuchyňka · Parkování

Posed u Trojanu nabízí ideální prostor nejen pro romantiku ve dvou, ale i pro relax a odpočinek nebo čas strávený s přáteli. V důmyslně zařízeném posedu se můžete kochat u velkého okna výhledem do přírody, u praktického stolku posedět s přáteli nebo jen tak relaxovat na prostorné posteli. Praktická kuchyňka Vám poskytne možnost vychutnat si kávu nebo čaj, případně si něco malého uvařit. Podkrovní spaní s velkým střešním oknem Vás propojí s noční oblohou a je už pouze na vás, jestli budete hledat Velký vůz nebo jen tak počítat hvězdy. Vymazlený sprchový a záchodový domeček poblíž posedu Vám dodá pocit komfortu a spokojenosti. Přes den můžete absolvovat různé výlety po okolí, vykoupat se v rybníku nebo jen tak lenošit v houpací síti. Večer si můžete užít u ohně s opékáním buřtů.

detail ceny  
Zvolte si datum příjezdu a odjezdu

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“)

 

1. Účel a použití Podmínek

1.1 Tyto Podmínky se vztahují na všechny jednotlivé smluvní vztahy mezi klientem jako uživatelem zařízení (dále jen „Klient) a Mgr. Lukášem Caklem IČ: 05522994, se sídlemVětrný Jeníkov č.ev.138, e-mail: info@posedutrojanu.cz, webové stránky: www.posedutrojanu.cz  jako poskytovatelem zařízení (dále jen „Poskytovatel“), jejichž předmětem je poskytování pronájmu zařízení a půjčování věcí movitých (Posedů) a dále poskytování služeb, které s pronájmem zařízení souvisejí. Jednotlivé smlouvy se uzavírají podle čl. 2 těchto Podmínek.

1.2 V případě rozporu mezi Podmínkami a výslovným ujednáním stran ve smlouvě mají přednost výslovná ujednání.

1.3 Podmínky mohou být ze strany Poskytovatelejednostranně změněny nebo doplněny.

2. Smlouva mezi Klientem a Poskytovatelem

2.1 Smlouva mezi Poskytovatelem a Klientem (dále jen „Smlouva) je uzavřena vyplněním formuláře v online rezervačním systému na webových stránkách Poskytovatele(dále jen „Rezervační systém) a potvrzením této rezervace ze strany Poskytovatele zasláním e-mailu na adresu Klienta. Smlouva může být případně dále uzavřena mimo online rezervační systém, a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

2.2 Smlouva specifikuje zejména konkrétní časový termín, na který Poskytovatel poskytuje Klientovi zařízení (Posed) k volnočasovým aktivitám nebo pronájmu zařízení, umístění mobilní jednotky, cenu za dané služby a půjčení, způsob platby a její splatnost. 

2.3 Klient se zavazuje při rezervaci pronájmu zařízení a při uvádění jakýchkoli údajů pro účely Smlouvy zadávat přesné a pravdivé informace. Jestliže Klient zjistí, že v údajích zadávaných v Rezervačním systému provedl chybu v psaní nebo uvedl nepřesné údaje, opraví chybné údaje v systému v procesu rezervace anebo bezodkladně kontaktuje Poskytovatele za účelem napravení těchto chyb. Poskytovatelneodpovídá za nedostatky poskytnuté služby způsobené v důsledku chyb či včas neopravených chyb v údajích uvedených Klientem v rámci rezervace, v komunikaci s Poskytovatelem anebo ve Smlouvě.

2.4 Poskytovatel eviduje Smlouvy uzavřené v rámci Rezervačního systému a může je na požádání zpřístupnit Klientovi.

2.5 Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

2.6 Maximální počet osob, které mohou být současně v mobilní jednotce, je vždy uveden u daného pronájmu zařízení

3. Cena a rezervace

3.1 Cena pronájmu zařízení (a případně cena dalších doplňkových služeb) je uvedena v Rezervačním systému na webové stránce Poskytovatele nebo je jiným způsobem sdělena Klientovi před provedením rezervace. Případně je možné rezervaci provést přes zprostředkovatele služeb typuReservio, AirBnB, Booking a další. 

3.2 Rezervace mobilní jednotky provedená Klientem v Rezervačním systému platí dle instrukcí zaslaných rezervačním systémem. Klient je povinen provést úhradu celé ceny dle zvoleného typu platby včas. Jestliže do uplynutí této lhůty Klient cenu neuhradí, Smlouva zaniká. Poskytovatel je oprávněn příslušnou mobilní jednotku pro dotčený termín a lokalitu opět na svých webových stránkách i jinak nabízet jako dostupnou.

4. Storno podmínky

4.1 Klient je oprávněn z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu pronájem zařízení a Smlouvu jednostranně zrušit, a to písemným nebo elektronickým oznámením doručeným na e-mailovou adresu info@posedutrrojanu.cz. Jestliže dojde k takovému zrušení (doručení oznámení o zrušení) po úhradě ceny pronájmu zařízení ze strany Klienta, PoskytovatelKlientovi vyúčtuje a ten se zavazuje Poskytovateli uhradit storno poplatek z ceny příslušného pronájmu zařízení, k jehož zrušení došlo:

do 30 dní před příjezdem 0 % ceny příslušného pronájmu zařízení,
29 – 10 dní před příjezdem 50 % ceny příslušného pronájmu zařízení,
10 – 0 dní před příjezdem 100 % ceny příslušného pronájmu zařízení.

4.2 Pronajímatel je oprávněn proti nároku Klienta na vrácení zaplacené ceny (zrušeného) pronájmu započíst svůj nárok na storno poplatek.

4.3 Pokud se Klient nedostaví k pronájmu zařízení podle Smlouvy nebo pobyt nevyčerpá zcela, je povinen zaplatit celou sjednanou cenu půjčení a dalších služeb. Pronajímatelnení v tomto případě povinen poskytnout službu v náhradním termínu.

5. Práva a povinnosti stran

5.1 Klient se dostaví na místo pronájmu zařízení dle Smlouvy ve sjednaný čas. V případě potíží při hledání místa ubytování je Klientovi k dispozici zástupce Pronajímatele, kterého může kontaktovat na telefonním čísle, které Vám Pronajímatel sdělí před rezervovaným termínem pronájmu

5.2 Zástupce Pronajímatele ve sjednaném místě pronájmuodevzdá Klientovi posed a seznámí ho s jeho funkcionalitami a pravidly užívání. 

5.3 Klient se zavazuje, že Posed a jeho okolí bude užívat tak, aby na nich nevznikla škoda, v souladu s pravidly slušnosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí.

5.4 Klient odpovídá za vlastní bezpečnost a za bezpečnost všech hostů po dobu užívání Posedu. 

5.5 Platí zákaz kouření na Posedu i na jeho verandě pro Klienta a osoby, které s ním Posed sdílí.

5.6 Klient se zavazuje do Posedu nevnášet předměty, které by jej mohly poškodit (typicky kola, lyže a jiné vybavení). 

5.7 Klient se zavazuje vrátit Posed v čistém a nepoškozeném stavu. 

5.8 Klient není oprávněn přenechat Posed do pronájmu či k ubytování třetí osobě nebo v ní ubytovat osoby nad rámec osob uvedených ve Smlouvě.

5.9 V případě poškození Posedu v důsledku jednání či opomenutí, které je zjevně nezodpovědné nebo které je v rozporu s těmito Podmínkami, etickým kodexem nebo bezpečnostními či technickými pravidly, je Pronajímateloprávněn požadovat po Klientovi náhradu takto způsobené škody v plné výši.

5.10 V případě škody na mobilní jednotce (nehoda, živelná událost, vandalismus atd.) se Klient zavazuje okamžitě kontaktovat zástupce Pronajímatele na telefonním čísle sděleným Klientovi. Jedná-li se o vandalismus, živelnou událost, zranění či jinou vážnou událost, která nesnese odkladu, zavazuje se Klient okamžitě současně přivolat požární službu, lékařskou službu a Policii ČR. 

5.11 Oznámí-li Klient řádně a včas zástupci Pronajímatelevadu Posedu, a neodstraní-li Pronajímatel vadu bez zbytečného odkladu, takže Klient může mobilní jednotku užívat jen s obtížemi, má Klient právo na přiměřenou slevu z ceny. V žádném případě není Klient oprávněn opravu provést sám a požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů. Ztěžuje-li však vada zásadním způsobem užívání, nebo znemožňuje-li zcela užívání, má Klient právo na prominutí ceny pronájmu nebo může Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. 

5.12 Pokud Posed umožňuje saunování nebo jiné obdobné zařízení, je Klient povinen se před použitím předem důkladně seznámit s podstatou, průběhem a náplní procedur saunování (či jiné wellness procedury), jakož i s jejich účinkem na jeho zdraví a organismus a s jejich případnými zdravotními riziky. Klient je oprávněn absolvovat saunování a wellness procedury pouze tehdy, pokud pro něho nepředstavují zdravotní riziko, s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu. Pronajímatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví způsobenou v důsledku absolvování wellness procedur. Klient výslovně souhlasí, že uvedené aktivity provádí výlučně na vlastní riziko.

5.13 Klient se zavazuje chovat k vlastnímu zdraví, mobilní jednotce a okolní krajině šetrně a s náležitým respektem, nezatěžovat je ani neohrožovat nevhodným chováním nebo nadměrným hlukem.

5.14 Pronajímatel je oprávněna před uplynutím sjednané doby půjčení Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, porušuje-li Klient i přes výstrahu hrubě své povinnosti dle Smlouvy a těchto podmínek. V takovém případě nemá Klient nárok na vrácení ani poměrné části ceny a je povinen doplatit cenu podle Smlouvy, jakož i nahradit případně vzniklou škodu.

5.8 Klient není oprávněn na Posedu či v jejím okolí provádět jakékoliv úpravy, jako například polepování, šroubování, vrtání apod. a je povinen zdržet se jakékoliv manipulace s Posedem. Dojde-li k jakékoliv situaci, která vyžaduje jakýkoliv zásah, je Klient povinen okamžitě telefonicky kontaktovat zástupce Pronajímatele a zachovat se dále dle těchto Podmínek.

5.6 Klient se zavazuje dodržovat bezpečnostní a technická pravidla pro užívání Posedu a pro pohyb v okolí, která jsou součástí těchto Podmínek (zejména Příloha č. 2 těchto Podmínek) nebo jsou dostupná v Posedu v písemné podobě či jsou jinak zpřístupněna Klientovi, aby se s nimi mohl seznámit, a to s cílem správného používání funkcionalit Posedu a předcházení škodám a rizikům na životě a zdraví Klienta a všech uživatelů, na mobilní jednotce a životním prostředí. Pronajímatel neodpovídá za škodu, kterou Klient (a všechny osoby, které používají zařízení spolu s Klientem) utrpí v důsledku nedodržení uvedených bezpečnostních a technických pravidel.

5.15 Pronajímatel upozorňuje Klienta, že pronájem v Posedech a jejich okolí může být spojen s rizikem úrazu, zranění či jiné škody na zdraví či majetku a dále ho upozorňuje, že sám i všechny osoby s ním ubytované v mobilní jednotce musí používat mobilní jednotku a pohybovat se v jejím okolí s náležitou opatrností a obezřetností, aby těmto rizikům a vzniku škody předešli.  

5.16 Pronajímatel neodpovídá za jakoukoliv újmu vzniklou na straně Klienta a s ním osob užívajících Posed v důsledku nedodržení těchto Podmínek nebo jakýchkoli dalších předpisů či kodexů, na které tyto Podmínky odkazují. Klient současně bere na vědomí a souhlasí, že Pronajímatel neodpovídá za jakékoliv škody na majetku či zdraví, které Klient a jakákoli osoba s ním užívající Posed utrpí při jakýchkoliv aktivách a pohybu v okolí mobilní jednotky a v okolní krajině. Taková aktivita je na vlastní riziko Klienta a jakékoliv další osoby užívající Posed. 

5.17 Klient se zavazuje respektovat etický kodex, který je součástí těchto Podmínek nebo je dostupný v mobilní jednotce v písemné podobě či je jinak zpřístupněn Klientovi, aby se s ním mohl seznámit. 

6. Ochrana osobních údajů

6.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Podmínky, pravidla, kodexy a předpisy tvoří součást těchto Podmínek a vztahují se, tak jako tyto Podmínky, na každou jednotlivou Smlouvu, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak.

7.2 Všechny spory vzniklé v souvislosti se sjednáváním a uzavřením Smlouvy, nebo s právy a povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, budou řešeny podle právního řádu ČR.

Příloha č. 1: Etický kodex

Příloha č. 2: Bezpečnostní a technická pravidla

Příloha č. 3: Zásady ochrany osobních údajů – GDPR

4. Storno podmínky

4.1 Klient je oprávněn z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu pronájem zařízení a Smlouvu jednostranně zrušit, a to písemným nebo elektronickým oznámením doručeným na e-mailovou adresu info@posedutrrojanu.cz. Jestliže dojde k takovému zrušení (doručení oznámení o zrušení) po úhradě ceny pronájmu zařízení ze strany Klienta, Poskytovatel Klientovi vyúčtuje a ten se zavazuje Poskytovateli uhradit storno poplatek z ceny příslušného pronájmu zařízení, k jehož zrušení došlo:

do 30 dní před příjezdem 0 % ceny příslušného pronájmu zařízení,
29 – 10 dní před příjezdem 50 % ceny příslušného pronájmu zařízení,
10 – 0 dní před příjezdem 100 % ceny příslušného pronájmu zařízení.

4.2 Pronajímatel je oprávněn proti nároku Klienta na vrácení zaplacené ceny (zrušeného) pronájmu započíst svůj nárok na storno poplatek.

4.3 Pokud se Klient nedostaví k pronájmu zařízení podle Smlouvy nebo pobyt nevyčerpá zcela, je povinen zaplatit celou sjednanou cenu půjčení a dalších služeb. Pronajímatelnení v tomto případě povinen poskytnout službu v náhradním termínu.

Zásady ochrany osobních údajů

dle čl. 12 a násl. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

(poslední aktualizace: 31.7.2021)

Pro nás, Mgr. Lukáš Cakl, IČ: 05522994, se sídlem Heroltická19, Jihlava, je absolutní prioritou bezpečnost a stabilitaposkytovaných služeb. Nedílnou součástí naplňováni této priority je také závazek, že vyvineme maximální úsilí k ochraně Vašeho práva na soukromí.

V tomto dokumentu popisujeme, jak v rámci poskytování našich služeb pracujeme s Vašimi osobními údaji. Snažíme se, aby zásady byly popsány co nejjednodušeji, pokud však nebudete některým termínům rozumět nebo budete mít dotazy na fungování našeho CRM, neváhejte nás kontaktovat s dotazy (viz kapitola “Kontaktujte nás”). Společnost

Máme jmenovaného Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO). V případě dotazů na ochranu osobních údajů kontaktujte DPO (viz kapitola „Pověřenec - DPO“).

Dále se dočtete:

o Jak osobní údaje shromažďujeme.
o Jak je využíváme a sdílíme.
o Jak je uchováváme a zabezpečujeme.

Konkrétně se jedná o tyto služby a činnosti a související kategorie osobních údajů:

o CRM - evidujeme identifikační a kontaktní údaje (např. jméno a příjmení, email, IP adresu) potřebné pro provozování tohoto produktu.
o Komunikace - evidujeme identifikační a kontaktní údaje (např. jméno, příjmení, email, telefon, skype, poštovní adresa, fotografie) potřebné pro poskytování a zlepšování zákaznické podpory a péče, kterou poskytujeme přes různé kanály: email, telefon, chat, nápadovník, webinář, newsletter a další.
o Marketing - evidujeme identifikační a kontaktní údaje (např. jméno, příjmení, email, informace o zařízení) potřebné pro nabízení našich služeb, zasílání newsletterua lepší cílení online reklamy.

Dále se dočtete podrobněji, jak s Vašimi osobními údaji pracujeme.

Osobní údaje, které shromažďujeme

Informace shromažďujeme proto, abychom mohli provozovatnaše služby a tyto služby dále zlepšovat.

Informace shromažďujeme následujícími způsoby:

o Informace, které nám sdělíte - například:
naše CRM (dále také “CRM”) vyžaduje pro svůj provoz Vaši registraci, při které Vás požádáme o zadání emailu, jména a příjmení;
pokud si přejete telefonickou konzultaci, tak nám zadáte Vaše iniciály a telefonní číslo do kontaktního formuláře na webu;
pro přihlášení k odběru newsletteru nám zadáte Váš email;
o Informace, která získáváme při používání našich služeb - pokud navštívíte náš web nebo používáte naše CRM, tak automaticky ukládáme některé informace v protokolech serveru. Tyto informace zahrnují:
Informace o zařízení - shromažďujeme informace o konkrétním zařízení a jeho běhovém prostředí (např. operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, typ a verze prohlížeče).
Soubory cookies - jsou malé textové soubory ukládané do vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě internetových stránek. Napomáhají pamatovat si vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na stránky vracíte nebo přecházíte ze stránky na stránku. Podrobněji jsme pro Vás tuto technologii popsali v tomto dokumentu.
Pixelové značky - některé sekce, které navštěvujete na našich webových stránkách, mohou shromažďovat informace také pomocí tzv. pixelových značek, které mohou být sdíleny s třetími stranami, jež přímo podporují našemarketingové aktivity a vývoj našich služeb. Informace shromážděné pomocí těchto pixelových značek však neumožňují identifikaci konkrétní osoby, přestože mohou být propojeny s vašimi osobními údaji.
Informace z protokolu - při používání naší služby CRM automaticky ukládáme informace, které v průběhu těchto interakcí vznikají: IP adresu zařízení, jednotlivé požadavky (datum, čas, typ požadavku, výkonnostní parametry, příznak, zda byl požadavek úspěšně obsloužen), informace o selhání a o chybách

Z pohledu GDPR osobní údaje zpracováváme za těmito účely a na základě těchto právních titulů (důvodů zpracování):

o Identifikační a kontaktní údaje nutné pouze pro provozování CRM, na základě plnění smlouvy: Podmínky poskytování CRM, a jelikož zde jde o smluvní požadavek, neposkytnutí způsobí přerušení poskytování této služby. Tyto údaje jsou ukládány minimálně po dobu využívání služby CRM a následného archivačního období (tak jak je definováno v podmínkách poskytování CRM) a maximálně následujících 10 let po uplynutí této doby.
o Identifikační a kontaktní údaje pouze pro poskytování a zlepšování zákaznické podpory a péče na základě oprávněného zájmu pomoci Vám v nesnázích, zlepšení Vašeho uživatelského zážitku a zvýšení přínosu z používání našeho CRM. Neposkytnutí těchto osobních údajů způsobí nemožnost poskytování zákaznické podpory a péče. Tyto údaje jsou ukládány maximálně 10 let po ukončení poskytování předmětné služby.
o Identifikační a kontaktní údaje pouze pro marketingové účely na základě oprávněného zájmu informovat Vás o novinkách ve službách, které Vám již poskytujeme, a nabídnout Vám naše další obdobné produkty a služby. Tyto údaje jsou ukládány maximálně 2 roky po posledním poskytnutí našich služeb (např. zaslání newsletteru).
o Email pouze na základě souhlasu se zasíláním marketingového obsahu nebo článků, a jiného obsahu zveřejňovaného na našem blogu. Odebrání souhlasuzpůsobí ukončení zasílání těchto marketingových materiálů a zapomenutí (výmaz nebo anonymizaci) tohoto emailu. Tyto údaje jsou ukládány maximálně 2 roky po posledním odeslání emailu s marketingovým obsahem na základě souhlasu.
o Identifikační a kontaktní údaje pouze pro případ uvedení na účetních dokladech na základě plnění právní povinnosti. Tyto údaje jsou ukládány po dobu danou platnou legislativou: např. “Archivace dokumentů podle zákona o DPH”, tedy po dobu 10 let od zdanitelného plnění.

Využití těchto informací

Informace, které o Vás shromažďujeme, používáme k tomu, abychom vám poskytli naše služby a další podporu při jejich využívání, upozornili vás na změny v našich službách a abychom naše služby vylepšovali. Tyto informace rovněž můžeme použít k tomu, abychom Vás informovali o dalších službách a produktech, které nabízíme a které doplňují ty, které jste již objednali nebo na které jste se dotazovali.

Konkrétně se jedná o tyto případy:

o Váš email, který uvedete při registraci služby CRM slouží k přihlašování a Vaší jednoznačné identifikaci v rámci Vaší instance této aplikace, dále email použijeme k poskytnutí uživatelské podpory a případné edukace, azasílání informací o novinkách a změnách týkající se této služby.
o Pokud do Vašeho uživatelského profilu v CRM doplníte Vaše telefonní číslo, tak jej můžeme využít k Vaší identifikaci, pokud nás budete telefonicky kontaktovat, a také Vás na toto číslo můžeme kontaktovat v rámciuživatelské podpory.
o Informace, které automaticky shromažďujeme a profilujeme, pokud používáte naše služby, využíváme k diagnostice chyb, monitoringu, vyhodnocování a optimalizaci provozu, a také pro statistiky o klientských prostředích, ve kterých je naše služba provozována. Na základě těchto informací vylepšujeme a optimalizujeme naši CRM aplikaci. Přičemž u zpracování všech výše uvedených osobních údajů není využíváno automatizovaného rozhodování.
o Email, který uvedete na našem webu v sekci “Odebírejte náš newsletter…” použijeme k zasílání Newsletteru.
o Email, který uvedete v chatu na našich stránkách nebo v sekci nápadovník použijeme pro zpětnou odezvu a další komunikaci s Vámi.
o Pokud nás kontaktujete přes další komunikační kanály: Telefon, Facebook, Skype a další sociální média, tak si Váš kontakt (telefonní číslo, URL profilu, Skypejméno,....) uložíme a použijeme pro další komunikaci.

Veškerá data, které vložíte do své instance aplikace CRM, jsou pouze Vaše, váží se k nim všechna Vaše práva i dle GDPR a zároveň odpovídáte za jejich správnost a obsah. (Podrobněji viz “Podmínky poskytování CRM). My tato data v žádném případě nevyužíváme.

Sdílení informací

Vaše osobní údaje nesdílíme s nikým, pokud nedojde k jednomu z následujících případů:

o Na základě Vašeho vyzvání - pokud nás vyzvete, ať sdílíme Vaše osobní údaje mimo naši společnost. Vše bude ošetřeno novou smlouvou pokrývající tento přenososobních údajů.
o S Vašim výslovným souhlasem - pokud nám udělíte výslovný souhlas, který bude obsahovat všechny náležitosti, tak předmětné osobní údaje nasdílíme striktně dle podmínek definovaných ve vysloveném souhlasu.
o Za účelem externího zpracování - Osobní údaje poskytujeme těmto kategoriím (druhům) subjektů: účetní společnost, poskytovatel emailových služeb a poskytovatel datového úložiště, aby je pro nás mohli zpracovat pouze za uvedenými účely zpracování a na základě našich pokynů, a to v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a dalšími příslušnými opatřeními pro zajištění důvěrnosti a zabezpečení Vašich osobních údajů.
o Z právních důvodů - můžeme sdílet Vaše osobní údaje s třetími stranami, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že sdílení je rozumně nutné za účelem:
dodržení platných zákonů či jiných právních předpisů a projednání soudních řízení nebo vyřízení žádostí státní správy,
uplatnění příslušných smluvních podmínek včetně vyšetření jejich možného porušení, ○ zjištění, zabránění nebo jiného postupu při obraně právních nároků, při technických potížích či bezpečnostních problémech,
ochrany před poškozením zdraví, majetku nebo zabezpečení našich uživatelů nebo veřejnosti tak, jak to vyžaduje nebo povoluje právní předpis.

Můžeme sdílet údaje, které neumožňují zjištění Vaší totožnosti (např. statistiky a jiná agregovaná data). Tedy pouze informace bez jakékoliv vazby na osobní údaje.

Veškerá data, která vložíte do své instance aplikace CRM, jsou pouze Vaše a váží se k nim všechna Vaše práva i dle GDPR a zároveň odpovídáte za jejich správnost a obsah.

My tato Vaše data nesdílíme, kromě těchto případů:

o Za účelem externího zpracování - pokud požadujete datové propojení našeho systému na Váš informační systém nebo systém třetí strany (přes Connector API nebo jedno z oficiálních rozšíření aplikace CRM), tak toto děláte zcela na Vaší odpovědnost a je nutné se podrobně seznámit se Zásadami ochrany osobních údajů konkrétního zpracovatele těchto údajů.
o Z právních důvodů - pokud to bude nutné pro obranu našich právních nároků

Kde uchováváme osobní informace

Údaje, které od vás shromažďujeme, jsou uchovávány a zpracovány pouze v rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“). K ukládání dat využíváme služby poskytovatele hardwaru, síťového připojení a datového uložiště.

Zabezpečení dat

Zabezpečení dat má pro nás maximální prioritu, proto usilovně pracujeme na tom, abychom naše klienty chránili před neoprávněnými operacemi s daty. Snažíme se přijímat vhodná technická a organizační opatření a činit veškeré kroky nezbytné k tomu, abychom zajistili, že se s Vašimi osobními údaji bude zacházet bezpečně a podle těchto zásad.

Konkrétně se jedná o tato bezpečnostní opatření:

o Fyzické zabezpečení dat (Datové centrum) - chod CRMje zabezpečena vlastní IT infrastrukturou. Samozřejmostí jsou pravidelné zátěžové a penetrační testy.
o Zabezpečení přenosu dat (Síťová zabezpečení) - Veškerá komunikace přes síť je šifrována pomoci certifikovaného elektronického podpisu (stejný typ používají banky).
o Zabezpečení na úrovni aplikace - Základem pro ochranu dat je zajištění toho, aby k jednotlivým skupinám informací měly přístup jen osoby k tomu oprávněné.
Samotný vstup do aplikace je samozřejmě chráněn unikátním uživatelským jménem a heslem.
CRM obsahuje jednoduchý nástroj pro správu uživatelských rolí a skupin. Díky němu je možné definovat oprávnění pro přístup k datům, jak jednotlivým skupinám uživatelů, tak i zcela individuálně.
Veškeré datové přenosy jsou šifrovány protokolem TLS.
o Zálohování - Každý den provádíme kompletní zálohu veškerých dat a souborů. Zálohy archivujeme minimálněs 14denní historii.
o Monitoring - všechny přístupy k datům jsou monitorovány.
o Minimalizace přistupujících osob - přístup k osobním údajům omezujeme pouze na zaměstnance, kteří je potřebují znát, aby je mohli zpracovávat, a kteří jsou smluvně vázáni přísnými povinnostmi zachovávatdůvěrnost, a v případě porušení tohoto závazku mohou být důrazně potrestán.

Rovněž nesete odpovědnost za zvolené přístupové heslo, které vám umožňuje přistupovat do aplikace CRM, a jste povinni jej držet v tajnosti při dodržování našich pokynů. Budeme sice ověřovat Vaší identitu, ale své přístupové údaje nesmíte s nikým jiným sdílet a pověřujete nás, abychom jednali dle pokynů jakékoli osoby, která vloží tyto Vaše údaje. Současně zde uvádíme, že veškerá hesla uchováváme v jednosměrně šifrované podobě a jejich čitelná podoba je pro nás neznámá a neodvoditelná.

Přenos informací prostřednictvím internetu není nikdy zcela bezpečný. Ačkoli se budeme co nejvíce snažit vaše osobní údaje chránit, bezpečnost údajů přenášených na naši stranu zaručit nemůžeme. Za jakýkoli takový přenos neneseme odpovědnost, ale jakmile vaše informace obdržíme, budeme na ochranu proti neoprávněnému přístupu používat přísné postupy a bezpečnostní funkce.

Veškerá data, která vložíte do své instance aplikace CRM, jsou pouze Vaše a váží se k nim všechna Vaše práva i dle GDPR a zároveň odpovídáte za jejich správnost a obsah.

My k těmto datům nemáme přímý přístup a s těmito daty nepracujeme, kromě případu, kdy nás požádáte o provedení datové operace (např. migrace dat z jiného systému, provedení hromadné opravy dat, provedení datové analýzy apod.). Následně je tento požadavek ošetřen samostatnou smlouvou. Po provedení požadované datové operace jsou veškeré předmětné datové kopie a přístupy k datům odstraněny.

Vaše práva

Je-li to v daném případě relevantní, máte mnohá práva podle právních předpisů na ochranu osobních údajů včetně:

o práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
o práva přistupovat a nahlížet do osobních údajů, které jsou o Vás drženy;
o můžete nás také požádat, abychom učinili jakékoli nezbytné změny pro zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti dat;
o dále můžete omezit rozsah takto zpracovávaných osobních údajů;
o požádat o přenos Vašich osobních údajů k jiné organizaci;
o anebo máte právo na výmaz svých osobních údajů, tedy tzv. “být zapomenut”.
o rovněž máte právo odvolat svůj udělený souhlas se zpracováním svých údajů;
o a také právo podat proti tomuto zpracování stížnost u dozorového úřadu ÚOOÚ.

Pokud, v případě potřeby, vyžadujete kopii osobních údajů, tuto poskytujeme standardně bezplatně.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Jakékoliv změny, které můžeme v budoucnu v tomto dokumentu učinit, budou publikovány na našich webových stránkách a bude-li to vhodné a možné, upozorníme Vás na tuto změnu rovněž e-mailem. Vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů bez Vašeho výslovného souhlasu neomezíme.

Kontaktujte nás

Pokud nebudete některým termínům rozumět nebo v případě dotazů na fungování CRM nás neváhejte kontaktovat emailem na adrese info@posedutrojanu.cz nebo prostřednictvím webového formuláře Kontaktujte nás.

Pověřenec - DPO

V případě dotazů a žádosti týkajících se našeho použití Vašich osobních údajů, nebo pokud si přejete uplatnit jakákoliv svá práva, tak neváhejte kontaktovat našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) emailem na adrese info@posedutrojanu.cz nebo na telefonním čísle +420 776 032 281. Funkci DPO zastává Lukáš Cakl.


Vaše osobní údaje uchováváme
v soukromí a bezpečí

powered by trevlix trevlix