open in a new window
Official Site

Chata GRANIT

 

   se nachází na okouzlujícím, téměř pohádkovém místě, připomínající srdce lyžařského areálu Zadov. Možná že i právě proto, zde v této oblasti byly natočeny některé filmové záběry z filmu za Trnkovým keřem. Její poloha v nadmořské výšce 1050m Vám umožňuje překrásný výhled na celý Churáňov. Její dostupnost k lyžařským vlekům je ojediněle snadná, neboť přímo u chaty se nachází lyžařský vlek u Horejšů a o něco níže sjezdovka Kobyla. Chata GRANIT je místem, které nabízí téměř nevyčerpatelné množství zážitků, zimních i letních sportů. 

 

   Pokoje pro návštěvníky jsou plně zrekonstruované v roce 2021, vybavené novým, moderním a nadčasovým mobiliářem což působí velice luxusně, ale zároveň přirozeně. Chata GRANIT disponuje třemi kategoriemi pokojů, které se liší v různých parametrech,  přičemž návštěvníci májí k dispozici vlastní sociální zařízení a kuchyňské zázemí. Dále mohou návštěvníci využívat TV a bezplatné bezdrátové internetové připojení. Celková kapacita ubytovaných osob je 30 návštěvníků.

 

   Návštěvníci, kteří jsou ubytovaní na chatě GRANIT, mají dále k dispozici parkoviště nad chatou. 

 

Booking · Total guests

Term of accomodation: 20.07.2024 - 21.07.2024 (nights: 1)
Accommodation: 1x Apartmán Granit „Klín“ , 4 lůžkový [4+0]
Child under 3 years free.
Please do not include children under 3 years as accommodated persons, provide this information in the booking note.
Apartmán Granit „Klín“ , 4 lůžkový [4+0]
discount 15%
Additional services
×
×
Total 2950

Contact information

recommended check-in 15:00

Obchodní podmínky

 

   předmětem těchto OP Ubytovatele je úprava podmínek realizace ubytovacích služeb objednateli (dále jen klient). OP jsou nedílnou součástí všech ujednání mezi ubytovatelem a klientem. Potvrzením nabídky Ubytovatele nebo rezervace klienta uznává Klient následující OP za závazné pro všechna plnění související s předmětem OP.

 

Rezervace objednání pobytu na chatě GRANIT  lze  učinit  pomocí rezervačního systému, který je dostupný i na webových stránkách chaty GRANIT chatagranit.cz. Rezervaci pobytu potvrdí Ubytovatel zpravidla do 5 dnů. Smluvní vztah vznikne potvrzením objednávky pobytu a zaplacením rezervace ve výši 100 % ceny pobytu, a to do 30 pracovních dnů od vystavení zálohové faktury. Nebude-li úhrada klientem včas a řádně uhrazena, vyhrazuje si ubytovatel právo zrušit rezervaci. V případě, že rezervace bude vytvořena méně než 30 dní před nástupem na pobyt, je nutné částku uhradit nejpozději 3 dny před nástupem převodem na účet.  Pokud obdrží platbu klienta později, bez zbytečného odkladu ji vrátí. V případě, že se bude jednat o rezervaci, která bude provedena méně než týden před nástupním termínem ubytování, je potřeba uhradit neprodleně. V případě skupinových rezervací týkající se obsazenosti celé chaty GRANIT není potřeba rezervovat si všechny pokoje na rezervačním systému, nýbrž komunikovat přes správce systému po mailu na adrese chatagranit@pb.cz. Na tomto mailu je vhodné řešit i skupinové pobyty pro školy a jiné plnopočtové skupiny ubytovaných. 

 

Platební podmínky cenu za ubytování je povinen klient uhradit převodem na bankovní účet. Cena ubytování je uvedena na webových stránkách nebo ji lze sjednat i dohodou s ubytovatelem.

 

Práva a povinnosti klienta

Ubytovatel může ubytovat klienta, který se mu prokáže platným občanský průkazem, cestovním pasem nebo jiným dokladem totožnosti. klient má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory ubytovacího zařízení, event. využívat dohodnuté služby s ubytováním spojené. Umístění psů je dovoleno jen na určeném pokoji. klient je povinen zacházet s majetkem ubytovatele šetrně a každou zjištěnou závadu nebo škodu na zařízení je povinen neprodleně ubytovateli ohlásit. Odpovídá za škody, které způsobí na majetku ubytovacího zařízení, a to i za osoby, které za ním přišly na návštěvu. Tyto osoby je povinen ohlásit u pana správce. Osoba která nemá uhrazené ubytování nesmí na chatě GRANIT přespat bez této úhrady.  Škoda se hradí buď ihned před ukončením pobytu nebo může být uhrazena dodatečně. Při zjištěné škodě bude však sepsán protokol o poškození věci oboustranně potvrzený a pořízené foto. Klient není oprávněn v pokojích či společných prostorách přemisťovat nábytek, provádět zásahy do elektrické či jiné instalace. V pokojích nesmí používat vlastní elektrospotřebiče, kromě těch, které slouží k jeho osobní hygieně. Další práva a povinnosti Klienta jsou uvedeny v Ubytovacím řádu, který je vyvěšen na pokojích.

 

Práva a povinnosti ubytovatele

Ubytovatel je povinen odevzdat klientovi ubytovací prostor ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním. Ubytovatel si vyhrazuje právo ve výjimečném případě klientovi nabídnout i jiné než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky. Stejně tak může ubytovatel nabídnou jiný pokoj než ten, ve kterém byl ubytován, požádá-li klient o prodloužení pobytu. V případě, že klient ukončí svůj pobyt dříve, než bylo sjednáno v potvrzení rezervace, má ubytovatel právo účtovat klientovi částku za celý pobyt. ubytovatel neodpovídá za věci, které klient do penzionu vnesl, dále za peníze a cennosti. Povinnost nahradit škodu se nevztahuje na vozidla a na věci ponechané ve vozidle. 

 

Zrušení pobytu 

Vypovědět objednávku ubytování před nástupem pobytu může klient kdykoliv bez uvedení důvodu, a to písemnou formou. Ubytovatel pro tento případ účtuje stornovací poplatek, který je součástí smlouvy. Totéž platí, pokud klient nenastoupí v rezervovaném termínu a ani svou rezervaci písemně nezruší. Pokud se klient na sjednanou dobu ubytuje, avšak předčasně ubytování zruší a Ubytovatel nemůže zabránit vzniklé škodě, je klient povinen zaplatit cenu za ubytování v plné výši. ubytovatel může před uplynutím ujednané doby ubytování smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, porušuje-li klient i přes výstrahu hrubě své povinnosti ze smlouvy, nedodržuje ustanovení ubytovacího řádu anebo dobré mravy.

Storno podmínky

 

- 20 % storno poplatek z celkové ceny pobytu na pobyty zrušené více než 31 - 60 dní před příjezdem

 

- 30 % storno poplatek z celkové ceny pobytu na pobyty zrušené více než 5 - 30 dní před příjezdem

 

- 100 % storno poplatek z celkové ceny pobytu na pobyty zrušené méně než 5 dnů před příjezdem

 

Ochrana osobních údajů

 

    Ubytovatel jako správce osobních údajů prohlašuje, že veškeré osobní údaje jím zpracovávané jsou přísně důvěrné a správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů. Správce shromažďuje, uchovává a využívá Klientovy osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, resp. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen nařízení GDPR).

 

   Správce zpracovává osobní údaje, které mu byly poskytnuty na základě Vaší rezervace pobytu. Tyto osobní údaje shromažďuje na základě rezervace pobytu vytvořené na internetových portálu na adrese chatagranit.cz Učiněním objednávky pobytu klient souhlasí se zařazením jím vyplněných či sdělených údajů do databáze ubytovatele a potvrzuje, že byl seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je přijímá.

 

   Osobní údaje správce zpracovává především k plnění smluvního vztahu, zasílání obchodních sdělení, pro účetní a daňové účely, statistické účely, pro oprávněný zájem  a plnění dalších zákonných povinností (např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení). Osobní údaje správce zpracovává po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností ze vzájemného právního jednání a dále po dobu, po kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných předpisů. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, na výmaz osobních údajů a další práva, která můžete uplatnit u správce nebo máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že Vaše právo na ochranu osobních údajů bylo porušeno.

 

   Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

powered by trevlix trevlix