apartmentESKADRA Oficiální web

Děkujeme za váš zájem o ubytování v našich apartmánech. Z nabídky níže si vyberte apartmán k rezervaci. Není-li dostupný, v sekci „Obsazenost“ se porozhlédněte po jiném volném termínu.

Měna
Datum příjezdu Datum odjezdu

apartment ESKADRA

25 m2
od 2 000
pokoj / 1 noc
Wi-Fi · Sprcha · WC · Ručníky · TV · Fén · Rychlovarná konvice · Lednice · Kuchyně · Mikrovlnka · Parkování · Úschovna kol

Apartmán je situovaný v 1.patře horské chaty a dispozičně je řešen jako garsonka s obývací ložnicí a kuchyňskou linkou. Manželská a patrová postel nabízí místo celkem až pro 4 osoby. Nezbytnou součástí apartmánu je prostorná koupelna s WC a sprchovým koutem. V plně vybavené kuchyni naleznete veškeré nádobí, lednici, mikrovlnku, troubu se sporákem i rychlovarnou konvicí. Postele čekají na váš příjezd povlečené, v koupelně jsou k dispozici ručníky, fén a elektrický sušák. Nechybí ani smart TV a bezplatná WiFi. Lyže a v letním období kola je možno uložit v uzamykatelné a alarmem zabezpečené lyžárně. Apartmán má vlastní vyhrazené parkovací stání za chatou a je střeženo kamerovým systémem. Apartmán umožňuje i pobyt se zvířecími mazlíčky za příplatek 150,-/mazlíček/noc.

detail ceny  

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Apartment Eskadra

Článek I.

Předsmluvní ujednání

 

 1. Předsmluvní ujednání zahrnují objednání služeb, sjednávání jejich podmínek a

potvrzení konečné objednávky ze strany poskytovatele.

 

 1. Objednávky služeb musejí být činěny v písemné formě a musí z nich být zřejmé, kdo

je činí a co je jejich předmětem (druh služeb, termíny, ceny apod.).

 

 1. Podpisem objednávky, příp. potvrzením emailu, vyjadřuje poskytovatel souhlas s

poskytnutím objednaných služeb ve sjednaném rozsahu a tímto okamžikem je

smlouva uzavřena.

 

Článek II.

Povinnosti smluvních stran

 

 1. Uzavřením smlouvy vzniká poskytovateli povinnost poskytnout objednateli služby ve

smlouvě stanovené a objednateli povinnost tyto služby odebrat a uhradit

společnosti za jejich poskytnutí sjednanou cenu.

 

Článek III.

Platební podmínky

 

 1. Požaduje-li poskytovatel zálohu na objednané služby, je objednatel povinen tuto

zálohu řádně uhradit, tzn. ve stanovené výši a v uvedeném termínu splatnosti;

úhradou zálohy se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele,

není-li dohodnuto jinak. Nebude-li záloha objednatelem řádně uhrazena, vyhrazuje

si poskytovatel právo zrušit sjednanou rezervaci a požadovat po objednateli

odpovídající storno poplatky dle článku IV. těchto VOP.

 

 1. Platba je považována za uhrazenou v okamžiku, kdy je připsána na bankovní

účet poskytovatele, není-li dohodnuto jinak.

 1. V případě prodlení objednatele s úhradou platby zálohy či platby za poskytnuté

služby, má poskytovatel právo požadovat po objednateli vedle zaplacení dlužné částky také

úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním

dnem následujícím po dni splatnosti.

 

 

Článek IV.

Storno podmínky

 

 1. Stornem se vždy rozumí zrušení, odklad nebo úpravy potvrzené objednávky.

 

 1. Stornuje-li objednatel objednané a potvrzené služby, je povinen zaplatit

poskytovateli storno poplatky podle cenových podmínek dané rezervace; storno

poplatky budou vypočítávány z ceny za stornované služby, a to následovně:

 

Běžné rezervace

31 a více dnů před očekávaným nástupem ubytování zdarma

Od 30. dne před očekávaným nástupem ubytování 50% celkové ceny

 

Nevratné rezervace

V případě nevratné rezervace, kterými jsou veškeré pobyty v měsících prosinec, leden, únor a

březen, je účtováno 100% ceny.

 

 

Článek V.

Reklamace služeb

 

 1. Reklamaci služeb poskytnutých poskytovatelem je objednatel povinen uplatnit v písemné

formě u osoby, se kterou byly sjednávány podmínky smlouvy. Tato reklamace musí být

uplatněna bezodkladně po zjištění nedostatků služeb, nejpozději však den následující po

posledním dni, ve kterém byly objednateli předmětné služby poskytnuty. Na pozdější

reklamace nebude brán zřetel.

 

Článek VI.

Odstoupení od smlouvy

 

 1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit za podmínek a z důvodů

stanovených zákonem nebo smlouvou.

 

 1. Poskytovatel je oprávněn odstoupit s okamžitou účinností od smlouvy (v celém rozsahu

nebo částečně) v případě, že objednatel poruší smlouvu podstatným způsobem, nebo

opakovaně poruší kteroukoliv povinnost ze smlouvy, nebo pokud bude objednatel v prodlení

s úhradou jakékoli dlužné částky o více než 10 dnů po termínu splatnosti.

 

 

Článek VII.

Další ujednání

 

 1. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva o ubytování se řídí zákonem č.

89/2012 Sb., občanský zákoník. Škoda bude nahrazena v penězích, nedohodnou-li

se smluvní

strany jinak. V případě, že bude škoda způsobena klienty objednatele a klienti

uplatněnou škodu neuhradí, zavazuje se objednatel tuto škodu uhradit stejně, jako

by ji způsobil sám.

 

 1. Shledá-li společnost jednání objednatele či jeho klientů za hrubé porušení

ubytovacího řádu hotelu, má společnost právo, po projednání celé věci s

objednatelem, ukončit ubytování objednatele, příp. jeho klientů, bez náhrady,

popř. bez omezení práva ubytování naúčtovat.

 

 1. Ve všech hotelových prostorách, mimo vymezených prostor k tomu určených, je

přísný zákaz kouření. V případě porušení tohoto zákazu má poskytovatel právo

účtovat hostům částku ve výši 5 000,- Kč za ohrožení požární bezpečnosti a

hloubkové čištění prostor.

 

 1. Osobní věci, které si host zapomene v hotelu, budou hostovi na jeho žádost zaslány

na dobírku na jeho náklady.

 

 

Článek XII.

Závěrečné ustanovení

 

1. VOP nabývají platnosti a účinnosti

powered by trevlix trevlix