Lesní Chata Mikulovice Official Site

Můžete nás sledovat na Instragramu 
@lesnichatamikulovice

Currency
Arrival date Departure date
Promo code

Apartmán - Smrk

×6 +150 m2
2 900
room / 1 night (min. 2)
Wi-Fi · Shower · Bathtub · WC · Towels · Toiletries · TV · Hairdryer · Coffee machine · Electric kettle · Coffee and tea · Refrigerator · Kitchen · Dining area · Microwave · Dishwasher · Fireplace · Parking · Bike storage

Krásný apartmán poskytující vysoký komfort a klidné prostředí. Velmi útulné a moderně vybavené místo pro vaši relaxaci. Apartmán nabízí parkování pro 3 vozy, saunu, koupací sud, velkou koupelnu. Kuchyně je spojena společně s obývacím pokojem se sezením pro 8 lidí. Součástí jsou 3 ložnice, plně vybaveny. Místnost pro kola, lyže a jiné sportovní vybavení. 

Nádherné okolí vás uchvátí tichostí a čistým vzduchem. 

Apartmán - Borovice

×6 +160 m2
2 465
room / 1 night (min. 3)
Wi-Fi · Shower · Bathtub · WC · Towels · Toiletries · TV · Fan · Coffee machine · Electric kettle · Coffee and tea · Refrigerator · Kitchenette · Kitchen · Dining area · Dishwasher · Washing machine · Clothes dryer · Fireplace · Parking

Krásný apartmán poskytující vysoký komfort a klidné prostředí. Velmi útulné a moderně vybavené místo pro vaši relaxaci. Apartmán nabízí parkování pro 3 vozy, saunu, koupací sud, velkou koupelnu. Kuchyně je spojena společně s obývacím pokojem se sezením pro 8 lidí. Součástí jsou 3 ložnice, plně vybaveny. Místnost pro kola, lyže a jiné sportovní vybavení. 

Nádherné okolí vás uchvátí tichostí a čistým vzduchem. 

Obchodní podmínky

 

1. Vznik smluvního vztahu

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníkem pobytu (dále jen klient) a majitelem chaty Tomášem a Sabinou Dadejovi (dále jen pronajímatel) se řídí ustanovením občanského a obchodního zákoníku a je upraven v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. 

Smluvní vztah vzniká na základě závazné písemné objednávky pobytu, kterou pronajímatel potvrdí emailem. Obdržením potvrzené objednávky klient souhlasí s tím, že je seznámen se základními informacemi uvedenými na webových stránkách chaty www.lesnichatamikulovice.cz a se všeobecnými a stornovacími podmínkami. Za smluvní závazky dalších přihlášených osob zodpovídá klient.

2. Sezóny a délka pobytu

Délka pobytu je určována nájemcem skrze rezervační portál. Na tyto dny, které si zvolí, si objekt pronajímá. Převzetí objektu je v den nástupu pobytu odi 14 hod. Ukončení pobytu je poslední den pronájmu do 10 hodin (pokud není dohodnuto jinak).

3. Objednání pobytu a potvrzení rezervace

Pobyt je objednán na základě provedené online rezervace na webových stránkách chaty, potažmo skrze partnerské.  rezervační portály, kde je chata uvedena (booking.com apod…).

Klient je povinen při objednání nahlásit termín, přesný počet osob a dětí, popř. další specifikace ke konkrétnímu pobyt. Rezervace termínu se stává platnou zasláním zálohy na bankovní účet pronajimatele.

4. Ceny služeb a jejich úhrada

a)Ceny uvedené v nabídce na webu zahrnují ubytování, spotřebu elektrické energie (max. 30kWh na zaplacenou noc) a vody, povlečení a ručníků.

b)Při překročení čerpání elektrické energie přes 30kWh/den je nájemce proplatit každou 1 kWh. Pro rok 2023 činí cena těchto dodatečných kWh 10kč na jednu kilowathodinu.

c)Úhradu objednaného pobytu provádí klient formou zálohy z celkové ceny, splatné na účet pronajímatele po závazném objednání termínu. Zbylých x% ceny pobytu uhradí klient na účet pronajimatele do 30 dnů před nástupem pobytu. Pokud klient neuhradí doplatek za pobyt do termínu data splatnosti, bude se brát rezervace za stornovanou dle odstavce 7. stornovací podmínky.

 

 

5. Povinosti klienta

Klient je povinen včas uhradit dohodnuté zálohy. Dodržet sjednané podmínky pobytu (objednaný počet osob) a v případě jakékoliv změny ihned informovat pronajímatele, popř. Změnit informace v rámci rezervovaného pobytu na webových stránkách chaty. V případě porušení dohodnutých podmínek má pronajímatel právo okamžitě bez náhrady pobyt ukončit. Dále je klient povinen důkladně se seznámit se stavem objektu při nástupu. Na dodatečné reklamace nebude brán zřetel (s výjimkou vad skrytých). Chránit pronajatý prostor před poškozením, zcizením a dodržovat provozní řád chaty pronajímatele. Objekt odevzdat ve stejném stavu v jakém ho převzal. Pokud tak neučiní, má pronajímatel právo na přiměřenou dodatečné účtovanou částku. Pobytu se může zúčastnit maximálně 12 osob, z nichž alespoň jedna musí být starší 18 let. Pobyt se zvířetem pronajímatel umožňuje za podmínek uvedených v provozním řádu objektu. Objekt je striktně nekuřácký!

6. Práva klienta

Klient má právo kdykoliv od rezervace odstoupit a to výhradně písemnou formou, kdy preferujeme elektronickou formu odstoupení, popřípadě zrušení rezervace v rezervačním portálu. V platnost vstupují níže uvedené stornovací podmínky. Stornovací podmínky se neúčtují pokud si za sebe klient zajistí náhradu. Při vážném porušení ubytovacích podmínek ze strany pronajímatele má klient právo po ukončení pobytu požadovat slevu. Za technický i hygienický stav vždy odpovídá pronajímatel.

7. Stornovací podmínky

Při zrušení objednaného pobytu má pronajímatel právo účtovat následující stornopoplatky:

Do 7 dnů do nástupu částku rezervace, která pro r. 2023 činí 10% z pobytu
7–0 dnů do nástupu 50% z celkové částky za ubytování

8. Reklamace

Klient má právo na reklamaci, pokud nebyly objednané služby poskytnuty v plném rozsahu nebo kvalitě, v jakých jsou uvedeny v prezentaci na webu. Klient je povinen ihned po zjištění závady nebo nedostatku nahlásit tento stav pronajímateli, aby mohla být náprava učiněna přímo na místě.

9. Pojištění

Chata i její vybavení jsou pojištěny pouze na odpovědnost pronajímatele za jím způsobené škody a živelní pohromy, nikoliv proti škodám na majetku klienta, ani škodám způsobeným klientem. Pronajimatel doporučuje klientovi uzavřít veškeré potřebné pojištění. Pronajimatel nenese odpovědnost za škody na zdraví a za odcizení věcí osobní potřeby klienta. O vhodnosti pobytu malých dětí v jednotlivých částech rekreačního objektu rozhoduje klient sám.

10. Závěrečná ustanovení

a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 7.1.2013 a jsou závazné jak pro klienta, tak pro pronajímatele.

 

---

GDPR Souhlas pro ubytování v Lesní chatě Mikulovice

Název ubytovacího zařízení: Lesní chata Mikulovice
Provozovatel: Ing. Tomáš Dadej
Adresa ubytování: Mikulovice ev. č. 4

Účel zpracování osobních údajů:
Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem zaslání seznamu hostů pro cizineckou policii dle zákonné normy České republiky. Způsob zpracování je manuální a částečně automatický při předání na cizineckou policii.

Doba uchovávání osobních údajů:
Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu 6 let.

Další informace:
Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím stranám. Předávány budou pouze státním orgánům dle zákonné legislativy.

Práva subjektu údajů:
V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte následující práva:
- Právo na přístup k údajům: Máte právo získat informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme.
- Právo na opravu: Máte právo požadovat opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů.
- Právo na výmaz: Máte právo požadovat výmaz vašich osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny.
- Právo na omezení zpracování: Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů v určitých situacích.
- Právo na přenositelnost údajů: Máte právo obdržet vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a přenést je jinému správci, pokud je to technicky proveditelné.
- Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací.

---

 

ENG:

---

GDPR Consent for Accommodation at Forest Cottage Mikulovice

Accommodation Name: Forest Cottage Mikulovice
Operator: Ing. Tomáš Dadej
Accommodation Address: Mikulovice ev. no. 4

Purpose of Personal Data Processing:
Your personal data will be processed for the purpose of sending a guest list to the foreign police in accordance with the legal regulations of the Czech Republic. The processing is manual and partially automated when submitted to the foreign police.

Retention Period of Personal Data:
Your personal data will be retained for a period of 6 years.

Additional Information:
Your personal data will not be disclosed to any third parties. They will only be shared with state authorities in accordance with legal requirements.

Rights of the Data Subject:
In connection with the processing of your personal data, you have the following rights:
- Right to access: You have the right to obtain information about the personal data we process about you.
- Right to rectification: You have the right to request the correction of inaccurate or incomplete personal data.
- Right to erasure: You have the right to request the erasure of your personal data if they are no longer necessary for the purposes for which they were collected.
- Right to restriction of processing: You have the right to request the restriction of the processing of your personal data in certain situations.
- Right to data portability: You have the right to receive your personal data in a structured, commonly used, and machine-readable format and to transmit those data to another controller, where technically feasible.
- Right to object: You have the right to object to the processing of your personal data for reasons related to your particular situation.

---

powered by trevlix trevlix