open in a new window
Official Site
Arrival date Departure date

Celá chata na 2 a viac nocí 199Є

×1250 m2
from
240
for 1 night
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Electric kettle · Coffee and tea · Refrigerator · Kitchen · Microwave · Fireplace · Parking · Bike storage

Prioritne sa sústreďujeme na dovolenkový prenájom pre rodiny s deťmi na celý týždeň, alebo viac nocí.

Všeobecné obchodné podmienky - Nájomná zmluva

o poskytovaní krátkodobého prenájmu nehnuteľnosti za účelom rekreácie uzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka

 

Prenajímateľ: Jozef Grejták

Adresa: Nová Kelča 367, 094 04  Vranov nad Topľou 

DIČ: 1120660596

Tel.: +421 917 557 402

E‐mail: info@chatanovakelca.sk

(ďalej aj ako „prenajímateľ“)

 

Nájomca: Uvedený v elektronickej rezervácii systému Trevlix.com.


Hostia nájomcu: Uvedení v online check-in systéme Trevlix.com, na ktorý je prístupný odkaz v mailovej rezervácii.

 

(ďalej aj ako „nájomca“)

(obaja spolu ďalej ako „zmluvné strany“)

 

sa dohodli na uzatvorení Nájomnej zmluvy o poskytovaní krátkodobého prenájmu nehnuteľnosti za účelom rekreácie (ďalej aj ako „Zmluva“).

 

Článok I

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára za účelom stanovenia jasných vzťahov medzi prenajímateľom a nájomcom tak, aby bolo zabezpečené bezpečné, bezproblémové a ničím nerušené užívanie nehnuteľnosti nájomcom na jednej strane a zabezpečenie práv prenajímateľa objektu najmä v prípade poškodenia objektu, porušovania poriadku a platných zákonov Slovenskej republiky.

 

Článok II

Predmet nájmu

 1. Predmetom krátkodobého prenájmu je nehnuteľnosť - rekreačný objekt, súpisné číslo: 367, ktorá je postavená na parcele číslo 386, v katastrálnom území Nová Kelča, okres Vranov nad Topľou.

Článok III

Účel nájmu

 1. Prenajímateľ prenecháva objekt nájomcovi výlučne za účelom ubytovania a rekreácie.
 2. Nájomca sa zaväzuje prenajatú objekt využívať v súlade s dohodnutým účelom. Porušenie tohto ustanovenia sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a zakladá právo prenajímateľa okamžite odstúpiť od zmluvy.

Článok IV

Doba nájmu

 1. Doba nájmu je stanovená online rezerváciou a potvrdená mailom na e-mail Nájomcu aj Prenajímateľa.

Článok V

Podmienky na začatie platnosti a účinnosti tejto zmluvy

 1. Zaplatenie celej ceny nájmu pred začiatkom nájomného vzťahu minimálne 1 deň pred nástupom na pobyt na bankový účet prenajímateľa, alebo v hotovosti na mieste v prvý deň prenájmu.
 2. V prípade zistenia nezrovnalostí so skutočným stavom nehnuteľnosti, najmä vážne poškodenia, je nájomca povinný tieto zdokumentovať a nahlásiť prenajímateľovi ihneď po zistení nedostatkov alebo rozdielov najneskôr však do 5 hodín od prevzatia kľúčov od objektu.

Článok VI

Cena nájmu

 1. Cena nájmu je stanovená elektronickym online rezervačným systémom a potvrdená na mail Nájomcu s kópiu na mail Prenajímateľa. Počet osôb je stanovený podľa dohody a potvrdený cez online check-in v systéme Trevlix.com najneskôr v deň nástupu na pobyt. Ak sa v priestoroch objektu bude zdržiavať viac osôb, ako je uvedené v online check-in, má prenajímateľ právo ich z objektu vykázať.
 2. V prípade, ak objekt užíva viac osôb, ako je uvedených v online check-in, zaplatí Nájomca pokutu vo výške 100€/osoba naviac. Táto pokuta bude priamo stiahnutá z vratnej kaucie. V prípade, že sa  v objekte bude zdržiavať viac osôb ako je dohodnuté, je povinný Nájomca túto zmenu oznámiť prenajímateľovi, a to najneskôr 2 hodiny pred príchodom do objektu. Neplatí v čase opatrení a núdzoveho stavu v SR.
 3. Nájomca k cene nájmu platí vratnú kauciu v sume 250€, ktorá mu bude vrátená po odovzdaní objektu v takom stave, v akom bola objekt prenajatá s prihliadnutím na primerané opotrebenie.
 4. Ak Prenajímateľ pri preberaní objektu zistí, že objekt je nadmerne znečistená, Nájomcovi bude účtovaná zmluvná pokuta vo výške 50€, ktorá bude priamo stiahnutá z vratnej kaucie.
 5. V prípade nutnosti výjazdu Prenajímateľa na miesto Predmetu nájmu z dôvodu rušenia nočného kľudu, opakovaných sťažností susedov, alebo v prípade privolania Policajnej hliadky, má právo Prenajímateľ účtovať pokutu 150€ za každý takýto výjazd.

Článok VII

Predmet nájmu a jeho príslušenstvo

 1. Predmet nájmu – objekt pozostáva z obývacej izby, kuchyne, sanity na prízemí a WC. Na hornom poschodí sa nachádzajú 3 miestnosti. V jednej izbe sa nachádzajú 3 lôžka, v druhej izbe 4 lôžka a v 3 izbe je spolu 5 lôžok. Ďalšími časťami objektu je terasa a parkovisko pre 5 osobných áut.
 2. Prenajímateľ prenajíma objekt v zariadenom stave.

Článok VIII

Práva a povinnosti Prenajímateľa

 1. Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi objekt v stave spôsobilom na riadne užívanie a je povinný udržiavať ju v takomto stave počas celej doby platnosti tejto zmluvy.
 2. Prenajímateľ je povinný zabezpečiť nájomcovi plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užívaním predmetu nájmu.
 3. Prenajímateľ má právo vstupovať do predmetu nájmu v sprievode nájomcu počas celej doby platnosti zmluvy, za účelom kontroly dodržiavania zmluvných podmienok.
 4. V prípade poškodenia vecí v objekte, Prenajímateľ na mieste vyčísli škodu, ktorú Nájomca bude povinný uhradiť ihneď na mieste, prioritne bude odrátaná z vratnej kaucie. Ak škoda bude presahovať výšku vratnej kaucie, Nájomca bude povinný rozdiel medzi výškou škody a výškou vratnej kaucie uhradiť k rukám Prenajímateľa.
 5. Prenajímateľ má právo vstúpiť do objektu bez prítomnosti nájomcu len v prípade havarijného stavu, živelnej pohromy alebo bezprostredne hroziacej škody, ak nie je možné kontaktovať nájomcu. V takýchto prípadoch je Prenajímateľ oprávnený použiť na vstup vlastné kľúče od predmetu nájmu, ktoré má k dispozícii počas celej doby platnosti tejto zmluvy.
 6. V prípade, že ak dôjde k závažnému poškodeniu objektu alebo zariadení objektu, Prenajímateľ má právo požadovať náhradu za skutočne vynaložené prostriedky použité na opravu zrážkou z vratnej kaucie.
 7. Posúdenie závažnosti poškodenia určí Prenajímateľ alebo ním poverená osoba a o tomto bude spísaný protokol, na základe ktorého si bude môcť Prenajímateľ uplatňovať náhradu škody podľa príslušných právnych predpisov.

Článok IX

Práva a povinnosti Nájomcu

 1. Nájomca je povinný užívať predmet nájmu, jej zariadenie, ako aj priľahlé pozemky riadne a obvyklým spôsobom a je povinný starať sa, aby na objekte nevznikla žiadna škoda;
 2. Nájomca je v celom rozsahu zodpovedný za škodu vzniknutú na predmete nájmu, jeho zariadeniach a príslušenstve, priľahlých pozemkoch, ktoré spôsobil sám alebo osoby, ktoré sa zdržiavajú v predmete nájmu.
 3. Nájomca je povinný oznámiť Prenajímateľovi potrebu tých opráv na objekte, ktoré má vykonať Prenajímateľ a umožniť mu ich vykonanie. V opačnom prípade zodpovedá Prenajímateľ za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla.
 4. Nájomca nie je oprávnený vykonať akékoľvek stavebné úpravy, vŕtanie do stien objektu, ani inú podstatnú zmenu na predmete nájmu, a to ani na vlastné náklady.
 5. Nájomca je povinný umožniť Prenajímateľovi prehliadku objektu za účelom zistenia jeho stavu a skontrolovania, či je užívaný dohodnutým spôsobom v termíne, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú.
 6. Nájomca je povinný dodržiavať zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa vo vnútorných priestoroch objektu.
 7. Nájomca nesmie rušiť nočný kľud. V prípade nedodržiavania nočného kľudu (22.00 hod.) na základe sťažnosti od susedov alebo v prípade, ak bude privolaná policajná hliadka za účelom riešenia porušovanie nočného kľud alebo výtržnosti na objekte, za všetky tieto následky nesie plnú zodpovednosť Nájomca  a hostia nájomcu, ktorí sú menovite uvedení v tejto zmluve. Ak po zavolaní policajnej hliadky sa zisti, že objekt užívala aj osoba ktorá nie je uvedená v tejto zmluve ako hosť nájomcu, v tomto prípade táto osoba nesie za seba plnú zodpovednosť a aj všetky následky.
 8. V prípade, že sa v objekte bude zdržiavať osoba, ktorá nie je hosťom Nájomcu a táto osoba bude poškodzovať objekt alebo robiť výtržnosti, Nájomca je povinný v tomto prípade ihneď kontaktovať Prenajímateľa alebo privolať policajnú hliadku.

Článok X

Dôvody na okamžité zrušenie platnosti zmluvy

 1. Dôvody na okamžité zrušenie platnosti zmluvy zo strany Prenajímateľa bez nároku na zľavu alebo akúkoľvek kompenzáciu sú:
  1. Porušenie zákazu fajčenia v interiéri objektu (z dôvodu zabezpečenia protipožiarnych opatrení)
  2. Poškodzovanie objektu, jej vybavenia či už vedomé, alebo spôsobené nedbanlivostným konaním.
  3. Ak objekt bude využívať viac osôb, ako je dohodnuté v tejto zmluve bez predchádzajúceho povolenia prenajímateľa.
   V prípade, že dôjde k porušeniu vyššie uvedených podmienok, môže byť Nájomca a jeho hostia z objektu vykázaní bez nároku na vrátenie peňazí.
 2. Dôvody na okamžité zrušenie platnosti zmluvy zo strany Nájomcu s nárokom na vrátenie celej zaplatenej sumy, alebo s nárokom poskytnutie primeranej zľavy:
  1. Prerušenie dodávky elektrickej energie na viac ako 12 hodín od nahlásenia poruchy Prenajímateľovi
  2. Prerušenie dodávky studenej vody a teplej vody na viac ako 12 hodín od nahlásenia poruchy Prenajímateľovi
  3. Vady na zariadení objektu brániace užívať objekt dohodnutým spôsobom, ktoré Nájomca nahlási Prenajímateľovi a zdokumentuje ich bezprostredne po prebratí kľúčov do objektu, najneskôr však do 3 hodín od príchodu na objektu.

Článok XI

Záverečné ustanovenia

 1. Účinnosť zmluvy nadobúda dňom odovzdania predmetu nájmu Nájomcovi.
 2. Vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 3. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými očíslovanými dodatkami, odsúhlasenými a podpísanými obidvoma zmluvnými stranami.
 4. Zmluva je vyhotovená online. Nájomca vyjadruje plný súhlas a porozumenie tejto zmluvy, odkliknutím príslušného políčka "Súhlasím s Obchodnými podmienkami" v rezervačnom formulári.
 5. Zmluvné strany vyhlasujú, že nepoznajú žiadnu prekážku v ustanoveniach tejto zmluvy, ktorá by mohla spôsobiť jej neplatnosť. Ďalej vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej odsúhlasením a zaplatením zálohovej faktúry riadne prečítali, že porozumeli jej obsahu a že vyjadruje ich pravú a skutočnú vôľu, že ju neschvaľujú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

Článok XII

Osobitné ustanovenia


Súhlas dotknutej osoby na spracúvanie osobných údajov

 

Podľa ustanovenia článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Nájomca súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov.


Pandemické opatrenia


Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu v SR s poukazom na zavedené opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19, sa nájomca podľa tejto zmluvy výslovne zaväzuje k dodržiavaniu aktuálne platných opatrení.

 

Pravidlá ochrany osobných údajov 

spísané v súlade s článkom 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj ako „Nariadenie“) a v súlade s §19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon OOU“)

Vážime si Vaše súkromie a ochrana Vašich osobných údajov je jednou z našich najdôležitejších priorít. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „Pravidlá“) obsahujú informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje pri vykonávaní našej činnosti zhromažďujeme, ako ich používame a akým spôsobom ich chránime.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete používame výlučne na to, aby sme Vám mohli poskytovať kvalitné služby. Pri poskytovaní našich služieb vždy berieme na zreteľ Vaše súkromie a k ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme s rešpektom a zodpovedne. Odporúčame Vám, aby ste si dôkladne prečítali tieto Pravidlá a oboznámili sa tak so všetkými svojimi právami predtým, ako s nami vstúpite do právneho vzťahu. 
 

ČLÁNOK I.
IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA
 

Prevádzkovateľ: Jozef Grejták
Sídlo: Nová Kelča 367, Vranov nad Topľou
DIČ: 1120660596

Kontaktná osoba prevádzkovateľa: Jozef Grejták
kontakt: e-mail: info@chatanovakelca.sk, tel.: +421 917 557 402
WEB: https://www.chatanovakelca.sk/
Zodpovedná osoba: Nie je ustanovená.

(ďalej len ako „prevádzkovateľ“ alebo „my“) si Vás týmto, ako dotknuté osoby, dovoľujeme informovať o spôsobe a rozsahu spracúvania Vašich osobných údajov, vrátane rozsahu Vašich práv súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov. Prevádzkovateľ sa zaoberá poskytovaním služieb. Podrobný popis služieb je zverejnený na webovej stránke Prevádzkovateľa: https://www.chatanovakelca.sk/ 

Základné pojmy: 

I. Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za ochranu a spracúvanie osobných údajov. My sme v súlade s článkom 4 bodom 7. Nariadenia  a s §5 písm. o) Zákona OOU prevádzkovateľom Vašich osobných údajov.

II. Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. Našimi sprostredkovateľmi sú subjekty uvedené v článku V. týchto Pravidiel.

III. Pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej „Pravidlá“) upravujú právne vzťahy Prevádzkovateľa a jeho klientov, potenciálnych klientov a používateľov webovej stránky Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľa a jeho dodávateľov, Prevádzkovateľa a jeho sprostredkovateľov pri spracovávaní ich osobných údajov podľa Zákona OOU a Nariadenia.

IV. Dotknutou osobou(ďalej aj ako „dotknutá osoba“, „klient“ alebo „Vy“) sa na účely týchto Pravidiel rozumie akákoľvek fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané. Medzi dotknuté osoby patria najmä:

 • Klienti a potenciálni klienti, ktorí prejavili záujem o o náš tovar a naše služby a realizovali objednávku elektronicky prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky,
 • fyzické osoby, s ktorými máme v rámci vykonávania našej činnosti uzavretú zmluvu, ktorí si u nás objednali služby 
 • požívatelia našej webovej stránky;
 • zástupcovia klientov, fyzické osoby zastupujúce právnické osoby, fyzické osoby tvoriace štatutárny orgán právnickej osoby;
 • fyzické osoby v postavení našich sprostredkovateľov, s ktorými máme v rámci vykonávania našej činnosti uzatvorenú osobitnú zmluvu o spolupráci
 • akékoľvek fyzické osoby, ktoré využívajú tovar alebo služby ponúkané našou spoločnosťou,
 • akékoľvek fyzické osoby, ktoré sú oprávneným zástupcom zákazníka našej spoločnosti, ktorý využíva tovar alebo služby ponúkané našou spoločnosťou (v akomkoľvek právnom vzťahu k zákazníkovi),
 • fyzické osoby v postavení dodávateľov / odberateľov poskytovaného tovaru alebo služieb, resp. ich zamestnanci, štatutárne orgány
 • fyzické osoby, ktoré zadajú osobné údaje do formulára zverejneného na našej webovej stránke
 • fyzické osoby, ktoré navštívia našu predajňu alebo prevádzku a sú snímané kamerovým systémom 
 • fyzické osoby – odosielatelia a prijímatelia korešpondencie

Pri poskytovaní našich služieb a/alebo uzatvorenie zmluvy potrebujeme od Klienta, Potenciálneho klienta alebo jeho zástupcu získať osobné údaje, ktoré budú použité pre poskytnutie týchto služieb a pre komunikáciu s Klientom alebo Potenciálnym klientom. Zabezpečujeme ochranu všetkých osobných údajov, ktoré nám Potenciálny klient alebo Klient poskytol akoukoľvek formou, a to v súlade so Zákonom OOU. Dbáme najmä o to, aby sa zamedzil vznik porušenia ochrany osobných údajov, a to najmä prijatím primeraných bezpečnostných opatrení eliminujúcich vznik náhodného alebo nezákonného zničenia, straty, zmeny alebo neoprávneného poskytnutia prenášaných, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávnenému prístupu k nim. Na tento účel sme prijali primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania. Všetky osobné údaje klienta alebo potenciálneho klienta sú uložené na zabezpečenom serveri a v uzamknutých miestnostiach a vynakladáme maximálne úsilie na ich ochranu. Pri spracúvaní osobných údajov klienta, potenciálneho klienta, zástupcu klienta a člena štatutárneho orgánu, ktorý koná v mene právnickej osoby, ktorá je naším klientom, dodržiavame najmä zásadu zákonnosti, zásadu obmedzenia účelu, zásadu minimalizácie osobných údajov, zásadu správnosti, zásadu minimalizácie uchovávania, zásadu integrity a dôvernosti a zásadu zodpovednosti.
 

ČLÁNOK II.
AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVA
 

V súlade s Nariadením a Zákonom OOU ako prevádzkovateľ spracúvame osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s vykonávaním našej činností. Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby, jednotlivé produkty, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Zhromažďujeme osobné údaje o našich klientoch, vrátane potenciálnych klientoch, ktorí majú o naše služby záujem alebo ktorí nám dali súhlas, aby sme ich mohli s ponukou produktov a služieb oslovovať, osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s nákupom tovaru či využívaním služieb (napr. v rámci vytvorenia objednávky tovaru elektronicky, telefonicky, nákupom tovaru a zadaním svojich osobných údajov v rámci vystavenia faktúry Prevádzkovateľom, či pri reklamácii tovaru prostredníctvom reklamačného formulára).  Ide najmä o osobné údaje:

 • Identifikačné a kontaktné údaje (najmä titul, meno, priezvisko adresa trvalého bydliska, adresa na doručovanie, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefonický kontakt)
 • Referenčné údaje zmluvy a transakčné údaje (najmä podpis, kód objednávky, údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov (napr.: druh, množstvo a cena tovaru, dátum nákupu, údaje o stave zákazníckeho účtu event. dobrovoľné doplňujúce údaje, transakčná história objednávok, údaje o zakúpenom tovare, bankový účet,)
 • Telekomunikačné údaje (prevádzkové údaje, lokalizačné údaje, údaje o online identifikátoroch resp. IP adresách)
 • obrazový záznam z kamerového systému v prípade osobnej návštevy našej predajne

Prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje iba v súlade s nižšie uvedenými účelmi, v rozsahu a po dobu nevyhnutnú na naplnenie týchto stanovených účelov, inak len po dobu povinnej archivácie v súlade s osobitnými predpismi slovenského právneho poriadku.
 

ČLÁNOK III.
NA AKÉ ÚČELY A NA ZÁKLADE AKÝCH PRÁVNYCH ZÁKLADOV PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVA OSOBNÉ ÚDAJE
 

I. Spracovanie osobných údajov v súvislosti s nákupom tovaru telefonickou objednávkou, elektronicky alebo na kamennej predajni

 • Spracúvanie osobných údajov je primárne založené na Vašom právnom vzťahu ako dotknutej osoby k našej spoločnosti, t. j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy ako dotknutá osoba, alebo aby sa na základe vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. b) Zákona OOU). Spracovanie osobných údajov je teda nevyhnutné na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy a jej následnej realizácie, dodanie objednaného tovaru a tiež z dôvodu plnenia zákonných daňových povinností, prípadne povinnosti v rámci zákonnej reklamácie (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU).
 • V príprave tvorby a realizácie objednávky Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva vo svojom informačnom systéme vaše osobné údaje v rozsahu – titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu či doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia a podpis, kód objednávky, údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov, bankový účet, údaje o zakúpenom tovare. Poskytnutie týchto osobných údajov je základným predpokladom na uzatvorenie alebo zmenu kúpnej zmluvy, pričom poskytnutie osobných údajov slúži primárne na vašu jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu a ďalej na kontaktovanie Vašej osoby za účelom doručenia objednaného tovaru.

II. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vybavovaním podnetov, dotazov a reklamácií

 • Vaše osobné údaje využívame na riešenie vašich sťažností, plnenie našich povinností vo vzťahu k vám, uplatňovanie práv a právnych nárokov, ktoré sa týkajú vás alebo našej spoločnosti, napríklad, ak nie ste spokojní s našimi tovarmi alebo službami, alebo v prípade nehody, ku ktorej došlo v našej predajni.
 • Právnym titulom k spracúvaniu osobných údajov je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa – zákon č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a z. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU). V súvislosti s vybavovaním reklamácií spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje ďalej tiež na účely svojich oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu pri reklamácii (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU).
 • Pri vybavovaní reklamácií Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje v rozsahu – titul, meno, priezvisko, adresa pobytu či doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, transakčná história objednávok, údaje o zakúpenom tovare, bankový účet, podpis, referenčné údaje zmluvy.

III. Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom kamerového systému na kamennej predajni a výrobných priestoroch prevádzkovateľa

 • Pokiaľ vstúpite do našej predajne event. do priestorov, ktoré prevádzkujeme, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu obrazového kamerového záznamu za účelom ochrany majetku a práv  prevádzkovateľa a dotknutých osôb, nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch. Monitorované priestory sú zreteľne označené pred vstupom do takýchto priestorov. Tieto osobné údaje sa považujú za bežnú kategóriu osobných údajov, nakoľko zachytený obrazový záznam nie je možné prostredníctvom biometrie spárovať s konkrétnou osobou (nejedná sa teda o tzv. osobitnú kategóriu osobných údajov).
 • Právnym titulom k spracúvaniu osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa (ochrana majetku, zdravia, predchádzanie a napomáhanie odhaľovania protispoločenského správania, trestnej činnosti a iné) v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU.
   

IV. Spracúvanie osobných údajov na marketingové a reklamné účely 

A) Zasielanie obchodných noviniek, newsletterov a ponúk BEZ predchádzajúceho právneho vzťahu s dotknutou osobou - Vaše osobné údaje využívame aj na to, aby sme Vás mohli informovať o ponuke našich služieb, novinkách, a zľavových akciách prostredníctvom newslettra zasielaného e-mailom resp. inou formou.

 • Právny základ: V prípade, že zaregistrujete Vašu e-mailovú adresu k odberu noviniek bez predchádzajúceho právneho vzťahu, budeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu – e-mailová adresa, meno a priezvisko, titul, (event. podpis pri listinnej registrácii), a to na základe Vami udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov v súlade s §13 ods. 1 písm. a) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia za účelom zasielania ponukových e-mailov a ďalších obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, spôsobom uvedeným v týchto Pravidlách. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

B) Zasielanie obchodných noviniek, newsletterov a ponúk PO realizovanom právnom vzťahu s dotknutou osobou - Vaše osobné údaje využívame na to, aby sme s Vami ostali v kontakte a pravidelne Vás informovali o novinkách.

 • Právny základ: V prípade existujúcich klientov môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu – e-mailová adresa, meno a priezvisko, titul za vyššie uvedeným účelom na základe právneho titulu nášho oprávneného záujmu v súlade s §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. V prípade ak nebudete mať záujem odoberať obchodné ponuky, stačí nám túto požiadavku poslať prostredníctvom e-mailu zverejneného v článku I. Pravidiel.
   

V. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s výkonom práv dotknutých osôb

 • Právny základ: Vaše osobné údaje využívame na výkon Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú zo Zákona OOU. V prípade ak si uplatníte niektoré z Vašich práv špecifikovaných v týchto Pravidlách, my máme právo na presnú identifikáciu Vašej osoby. Právnym titulom k spracúvaniu Vašich osobných údajov je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v súlade s §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, teda podľa Zákona OOU. V súvislosti s výkonom a realizáciou Vašich práv spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje ďalej tiež na účely svojich oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu v súlade s §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a to aj bez potreby Vášho súhlasu.
 • Rozsah spracúvaných osobných údajov: Pri výkone Vašich práv Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje v rozsahu – titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, doručovacia adresa (ak je iná ako adresa trvalého bydliska), e-mailová adresa, telefonický kontakt, prípadne osobné údaje dokladu totožnosti.
   

VI. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa

 • Právny základ: Vaše osobné údaje využívame na účel našich vnútorných oprávnených záujmov, pričom osobné údaje spracúvame na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU avšak s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
 • Takýmito oprávnenými záujmami sú najmä: ochrana práv, ktoré nám vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zmlúv vo vzťahu k zmluvným partnerom a iným osobám - na tento účel uchovávame osobné údaje najviac po dobu nevyhnutnú na ochranu takýchto práv a oprávnených záujmov; presadzovanie bezpečnosti našich služieb, prevenciu zneužitia služieb a prešetrenie porušenia našich podmienok; zamedzenie podvodného konania, ak sa odôvodnene domnievame, že hrozí riziko takéhoto konania - na tento účel uchovávame osobné údaje najviac po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi; vedenie databázy klientov. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov pre účely evidencie dotknutých osôb a s tým súvisiacej komunikácie s nimi sa opierame o oprávnený záujem nakoľko touto databázou získavame prehľad pri realizácii svojej činnosti, interné funkcie nevyhnutné pre našu činnosť (audit, controlling, prevádzka IT, dane, účtovníctvo, administratíva, vedenie databáz a pod.). Proti spracovaniu založenom na oprávnených záujmoch môžete podať námietku, ktorú preskúmame, a zhodnotíme, či dané sprostredkovanie spĺňa požiadavky predpisov.
   

VII. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením zákonných povinností prevádzkovateľa, a to najmä: poskytnutie súčinnosti štátnym orgánom a orgánom verejnej moci pri výkone kontroly, účel registratúry a archivácie dokumentov, vykonávanie činností na splnenie povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov, plnenie povinností vyplývajúcich z príslušných daňových a účtovných predpisov.

 • Právny základ: Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedené účely je nevyhnutné na podľa príslušných osobitných predpisov v súlade s §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.
   

VIII. Spracovanie osobných údajov v súvislosti s vyplnením a odoslaním kontaktného formulára zverejneného na webovej stránke prevádzkovateľa a realizácie spätnej väzby zo strany Prevádzkovateľa

 • Právny základ: V prípade, ak nás chcete osloviť prostredníctvom kontaktného formulára zverejneného na našej webovej stránke, spracúvame  Vaše osobné údaje na základe Vášho udeleného súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov v súlade s §13 ods. 1 písm. a) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, spôsobom uvedeným v článku IX. týchto Pravidiel. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. V súvislosti s vybavovaním Vašej žiadosti spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje ďalej tiež na účely svojich oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu v súlade s §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
   
 • Rozsah spracúvaných osobných údajov: Na účely realizácie spätnej väzby na základe vyplneného kontaktného formulára
  zhromažďujeme a spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, e-mailová adresa, telefónne číslo,  a osobné údaje, ktoré zadáte v texte kontaktného formulára.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa Zákona OOU, ak má v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané. Prevádzkovateľ je oprávnený za splnenia ďalších podmienok spracúvať osobné údaje v rozsahu vymedzenom v súlade s konkrétnym právnym základom aj na iné účely vymedzené ďalej v tomto dokumente.
 

Článok IV.
POČAS AKEJ DOBY VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVA
 

I. Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva v prípade záujmu o naše služby, prípadne ich zakúpenie elektronicky resp. na prevádzke po dobu realizácie zmluvného vzťahu, ďalej po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a ďalej po dobu 2 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa (pozri vyššie). Vystavené daňové doklady sú v súlade s § 70 zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, archivované po dobu 10 rokov od ich vystavenia. Z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod na vystavenie daňových dokladov sú po dobu 10 rokov odo dňa odoslania objednávky zákazníkom archivované aj objednávky.

II. Po skončení objednanej služby / zmluvy sa osobné údaje ďalej spracúvajú výlučne z dôvodu ochrany Prevádzkovateľa a Vašich práv a záujmov, a to na dobu nevyhnutnú k zaisteniu ich výkonu. Táto doba je primárne určená podľa premlčacích dôb stanovených zákonom (občiansky zákonník) alebo zmluvou. Naša činnosť taktiež podlieha špeciálnej sektorovej regulácii (distribúcia služieb), ktorá stanovuje uchovávať niektoré typy dokumentov týkajúce sa činnosti Prevádzkovateľa po zákonom stanovenú dobu tak, aby bol schopný preukázať plnenie svojich povinností a odbornú starostlivosť (spravidla ide o 10 rokov). Doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákona 395/2002 Z. z.  o archívoch a registratúrach, zo zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a príslušných účtovných a daňových predpisov.

III. V prípade, ak klient, potenciálny klient, zástupca klienta alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá je klientom nám udelí súhlas na spracúvanie osobných údajov bližšie vymedzené v tomto dokumente, budeme uvedené údaje uchovávať po dobu stanovenú v súhlase so spracúvaním osobných údajov. Pokiaľ svoj súhlas odvoláte, nie je tým dotknuté spracúvanie Vašich osobných údajov vykonávané zo strany Prevádzkovateľa na základe iných právnych titulov, v súlade s týmito Pravidlami.

IV. Ak dôjde k ukončeniu účelu na spracúvanie osobných údajov resp. k odvolaniu Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, pristupujeme k likvidácii Vašich osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať vaše osobné údaje na inom právnom základe. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikujeme princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať osobné údaje, tak Vaše osobné údaje likvidujeme z našich databáz a informačných systémov. V rámci našej organizácie máme nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nedržíme dlhšie, než sme oprávnení alebo povinní.
 

ČLÁNOK V.
KTO VŠETKO BUDE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM
 

I. Osobné údaje môžu byť z dôvodu naplnenia vyššie uvedených účelov okrem Prevádzkovateľa a jeho zamestnancov spracúvané tiež inými subjektmi. Externých partnerov, ktorí ako spracovatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje, si Prevádzkovateľ starostlivo vyberá a zveruje osobné údaje iba tým subjektom, ktorí poskytujú dostatočné záruky zabezpečenia vhodných technických a organizačných bezpečnostných opatrení, aby nemohlo dôjsť najmä k náhodnému alebo protiprávnemu zničeniu, strate, pozmeňovaniu, neoprávnenému sprístupneniu odovzdaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov, alebo neoprávnenému prístupu k nim.

Subjekty, ktoré môžu mať prístup k vašim osobným údajom, sú, či v budúcnosti môžu byť:

 • tretie osoby, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku určitej služby, či prevádzkovatelia  technológií, ktoré Prevádzkovateľ na tieto služby využíva (typicky programátorské či iné podporné technické služby, serverové služby, rozosielanie e-mailov alebo správcovia technických zariadení, našej e-mailovej domény),
 • tretie osoby, ktoré pre nás zaisťujú služby súvisiace s meraním návštevnosti našich stránok a prispôsobovanie ich obsahu preferenciám používateľov, správca webovej stránky
 • sprostredkovatelia uvedení v bode III. tohto článku, ktorí v našom mene spracúvajú Vaše osobné údaje,
 • účtovným, právnym, daňovým a iným poradcom, s ktorými sme v zmluvnom vzťahu zabezpečujúcom poskytovanie takýchto služieb, a to v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie takýchto služieb
 • správca kamerových systémov.

II. Ako Prevádzkovateľ sme povinní niektoré Vaše osobné údaje odovzdávať na základe všeobecne záväzných platných právnych predpisov nižšie uvedeným príjemcom v prípadoch, keď nám taká povinnosť vyplýva zo zákona, alebo je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu práv a našich oprávnených záujmov, alebo tretích osôb. Títo príjemcovia majú postavenie samostatných prevádzkovateľov.

Príjemcovia Vašich osobných údajov môžu byť:

 • súdy SR (právnym základom je zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok),
 • orgány činné v trestnom konaní (právnym základom je zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok),
 • daňové orgány (právnym základom je zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov),
 • služba kriminálnej polície, služba hraničnej polície, služba cudzineckej polície, služba finančnej polície Policajného zboru(právnym základom je zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore),
 • súdni exekútori (právnym základom je zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok),
 • advokáti (právnym základom je zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii),
 • Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov),
 • Inšpektorát práce, Úrad na ochranu osobných údajov a iné štátne orgány s výkonom dozoru a kontroly, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (zákon 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákon OOU).

III. Ako Prevádzkovateľ sme oprávnení poveriť spracúvaním Vašich osobných údajov sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje v našom mene a sú povinní riadiť sa našimi pokynmi. V súlade s nariadením nie je na takéto poverenie potrebný Váš osobitný súhlas. Takýmto sprostredkovateľom je každá osoba, ktorá má s nami uzatvorenú osobitnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. 

Našimi sprostredkovateľmi sú:

 • osoby, ktoré poskytujú služby vedenia účtovníctva
 • autorizovaný bezpečnostný technik pre BOZP
 • dodávatelia služieb, s ktorými máme podpísanú osobitnú zmluvu

IV. Niektorí poskytovatelia služieb, s ktorými spolupracujeme, prevádzkujú online mediálne kanály (webstránky, stránky sociálnych sietí), pričom v našom mene poskytujú prostredníctvom týchto online mediálnych kanálov relevantné online reklamy na naše produkty a služby. Reklamu na naše produkty a služby môžete napr. vidieť, ak navštívite určitú stránku na sociálnych sieťach. Medzi takýchto poskytovateľov služieb patria napr. spoločnosti Facebook, Google, Adobe.

Dotknutá osoba berie na vedomie, že okruh príjemcov, sprostredkovateľov sa môže v čase spracúvania osobných údajov meniť. Ako prevádzkovateľ nie sme povinní informovať dotknutú osobu o zúžení okruhu príjemcov resp. sprostredkovateľov uvedených v tomto článku.
 

ČLÁNOK VI.
ODKIAĽ ZÍSKAVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE
 

Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás pri vykonávaní našej činnosti, pri uzatvorení a v priebehu trvania zmluvy a pri plnení tejto zmluvy alebo prostredníctvom iných osôb, pokiaľ tieto osoby disponujú s Vaším súhlasom.
 

ČLÁNOK VII.
PRENOS OSOBNýCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN
 

Vaše osobné údaje nezamýšľame prenášať do tretej krajiny ani do medzinárodnej organizácie.
 

ČLÁNOK VIII.
POUŽÍVANIE AUTOMATIZOVNÉHO SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
 

Pri vykonávaní našej činnosti nepoužívame automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov, ani profilovanie osobných údajov.
 

ČLÁNOK IX.
AKÉ MÁTE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
 

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov
Obsahom informácií, ktoré sú uvedené najmä v týchto Pravidlách, sú najmä identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely aprávne základy spracúvania Vašich osobných údajov, kategórie spracúvaných osobných údajov, oprávnené záujmy prevádzkovateľa, kategórie príjemcov Vašich osobných údajov ako aj našich sprostredkovateľov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informáciu o práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať, informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov, pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie, ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.
 

Právo na prístup k Vašim osobným údajom
Máte právo na potvrdenie, či Vaše osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch ich spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov. Žiadosť môžete poslať elektronicky na našu e-mailovú adresu alebo v listinnej podobe na adresu uvedenú v článku I. týchto Pravidiel. Vzor takejto žiadosti Vám môžeme na požiadanie poslať e-mailom. V prípade, ak budete  žiadať konkrétne osobné údaje, budeme od Vás požadovať, aby žiadosť podľa tohto bodu bola úradne overená.
 

Právo na opravu Vašich osobných údajov
Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenili ste napríklad adresu bydliska? Informujte nás prosím, a my osobné údaje opravíme. Žiadosť môžete poslať elektronicky na našu e-mailovú adresu alebo v listinnej podobe na adresu uvedenú v článku I. týchto Pravidiel. Vzor takejto žiadosti Vám môžeme na požiadanie poslať e-mailom.
 

Právo na výmaz Vašich osobných údajov (právo byť zabudnutý)
V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože napríklad môžeme mať povinnosť, či oprávnený záujem, ak prevažuje na Vašimi záujmami, si osobné údaje máme právo ponechať. Žiadosť môžete poslať elektronicky na našu e-mailovú adresu alebo v listinnej podobe na adresu uvedenú v článku I. týchto Pravidiel. Vzor takejto žiadosti Vám môžeme na požiadanie poslať e-mailom.
 

Právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali, žiadosť na obmedzenie spracúvania osobných údajov môžete poslať elektronicky na našu e-mailovú adresu alebo v listinnej podobe na adresu uvedenú v článku I. týchto Pravidiel. Vzor takejto žiadosti Vám môžeme na požiadanie poslať e-mailom.
 

Právo na prenosnosť údajov Vašich osobných údajov
Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu, ak je to technicky možné a ak

 • sa osobné údaje spracúvajú na základe Vášho súhlasu, súhlasu pri spracúvaní osobitnej kategórie osobných údajov, alebo ak sa spracúvajú osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a
 • spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, pričom toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

Žiadosť môžete poslať elektronicky na našu e-mailovú adresu alebo v listinnej podobe na adresu uvedenú v článku I. týchto Pravidiel spolu s úradne overeným podpisom na predmetnej žiadosti. Overený podpis na predmetnej žiadosti žiadame z dôvodu, aby sa predišlo neoprávnenému poskytovaniu Vašich osobných údajov iným subjektom.
 

Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na marketingové účely a automatizované individuálne rozhodovanie
Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu. Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu či spracúvaniu Vašich osobných údajov na marketingové alebo reklamné účely, ak sa takého spracúvanie vykonáva bez vášho súhlasu na účel oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Žiadosť môžete poslať elektronicky na našu e-mailovú adresu alebo v listinnej podobe na adresu uvedenú v článku I. týchto Pravidiel. Vzor takejto žiadosti Vám môžeme na požiadanie poslať e-mailom.

Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vašich osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. Toto právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie

 • nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom,
 • vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
 • založené na výslovnom Vašom súhlase so spracúvaním osobných údajov.
   

Právo odvolať Váš súhlas na spracúvanie osobných údajov
V prípade, ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na Vašom osobitnom súhlase, napr. udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa zdravia, príp. marketingový súhlas (viď článok III. právny základ spracúvania osobných údajov podľa jednotlivých účelov), môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Žiadosť na odvolanie súhlasu môžete poslať elektronicky na našu e-mailovú adresu alebo v listinnej podobe na adresu uvedenú v článku I. týchto Pravidiel. Vzor takejto žiadosti Vám môžeme na požiadanie poslať e-mailom.
 

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Aby sme mohli vašu žiadosť vybaviť a z dôvodu jednoznačnej identifikácie žiadateľa ako dotknutej osoby, sme oprávnení požadovať ďalšie dodatočné informácie.

Klient resp. potenciálny klient je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje. Klient resp. potenciálny klient je povinný v prípade zmeny svoje údaje aktualizovať a nesie plnú zodpovednosť  za dôsledky porušenia tejto povinnosti.
 

ČLÁNOK X.
UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
 

Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií vo výške 10,- EUR. 

Za ako dlho môžem očakávať odpoveď 
Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O prípadnej predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme včas informovať.
 

ČLÁNOK XI.
ZMENA PRAVIDIEL OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto Pravidlá ochrany osobných údajov kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Taká zmena alebo doplnenie sa nijakým spôsobom bez Vášho výslovného súhlasu nedotkne Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. 

V prípade akéhokoľvek dotazu ku spracovaniu Vašich osobných údajov či uplatnenia vyššie uvedených práv sa môžete obrátiť na Prevádzkovateľa na kontaktoch uvedených v článku I. týchto Pravidiel.
 

ČLÁNOK XII.
PREHĽAD VYBRANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV UPRAVUJÚCICH PROBLEMATIKU OSOBNÝCH ÚDAJOV
 

Európsky rámec:

 • Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)

Národná legislatíva:

 • Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)
 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

AKTUALIZOVANÉ: 25.05.2018

powered by trevlix trevlix