open in a new window
Official Site

Děkujeme, že jste se rozhodli/y vyrazit k nám a věříme, že si pobyt u nás užijete :-) .

Pár informací k rezervaci :

 

Currency

Booking · Total guests

Term of accomodation: 23.04.2024 - 24.04.2024 (nights: 1)
Accommodation: 1x Studio 1 [4+2]
Child under 1 years free.
Please do not include children under 1 years as accommodated persons, provide this information in the booking note.
Studio 1 [4+2]
Additional services
×
×
Místní poplatek … 12 Kč /adult/night
závěrečný uklid … 200 Kč /room
Total 1400

Contact information

recommended check-in 16:00

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A STORNO PODMÍNKY

1. Smluvní strany

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem ubytovacího zařízení Apartmány Chřibská, kterým je společnost MC Moja s.r.o., Kubelíkova 1224/42 13000 Praha
ČESKÁ REPUBLIK IČ: 04548175 a Krištof Císař , Horní Chřibská 1,407 44 IČ: 06989497

(dále jen ubytovatel) se řídí ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku a je upraven v těchto všeobecných podmínkách. Ubytovatel si vyhrazuje právo uvést ve svých prodejních materiálech i jiné podmínky a informace, které mají přednost před těmito podmínkami.

2. Ceny a jejich změny

Orientační ceny ubytování a případných dalších služeb pro občany České republiky jsou uvedeny v prezentačních materiálech ubytovatele (internetové stránky, prospekty, apod.). Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v potvrzení rezervace či emailové nabídce (dále jen rezervace).

3. Služby, změny sjednaných služeb a cen

Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis v objednávce. Údaje v prezentačních materiálech mají informativní charakter a nemají vliv na obsah smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a ubytovatelem. Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky pobytu. Takovéto změny je ubytovatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však 7 dní před poskytnutím počátkem ubytování. Nesouhlasí-li zákazník s těmito změnami, je oprávněn bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Zároveň obdrží zpět celou zaplacenou částku za pobyt. Zákazníkovi nevzniká zároveň právo na žádné další náhrady.

4. Zrušení pobytu zákazníkem, změna rezervace, náhradníci

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy s ubytovatelem kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou formu (postačí i forma elektronická s doručenkou). Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas doručení písemného oznámení (přečtení emailu dle doručenky).

Stornopoplatky se účtují za každého účastníka při stornu:
4 a více dní před poskytnutím první služby - 50% z ceny objednaných služeb nebo cena za první noc (vyšší z obou hodnot)
72 až 24 hodin před poskytnutím první služby - 75% z ceny objednaných služeb nebo cena za první noc (vyšší z obou hodnot)
Při nedojezdu (nenastoupení na pobyt) nebo
při stornu v den nástupu - 100% z ceny objednaných služeb

U větších skupin (od 10 osob) mohou být sjednány individuální storno poplatky.

Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku. Pokud odstoupí zákazník od smlouvy z výše uvedených důvodů, vyúčtuje mu ubytovatel pouze storno poplatek ve výši 10% z ceny objednaných služeb a případně další skutečně vzniklé náklady.

Vyúčtování a vrácení uhrazené částky klientem snížené o storno poplatky provede ubytovatel nejpozději do 30 dnů od nahlášení storna.

5. Zrušení pobytu ze strany ubytovatele

Ubytovatel je oprávněn pobyt zrušit, je-li uskutečnění pobytu ztíženo nebo ohroženo, či utrpí-li následkem nepředvídatelných mimořádných okolností, které nebylo možné při uzavírání smlouvy (vytvoření rezervace) předvídat. Zrušení pobytu je ubytovatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však 7 dní před poskytnutím první služby. V tomto případě obdrží zákazník peníze za sjednané služby neprodleně a bez zbytečného odkladu v plné výši zpět. Zároveň nemá zákazník nárok na žádné další náhrady.

6. Reklamace

Zákazník je povinen své námitky na kvalitu poskytovaných služeb a požadavky neprodleně oznámit. V případě reklamace je zákazník povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu přímo v průběhu pobytu tak, aby mohly být odstraněny ještě na místě. Pokud nebude reklamace podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu později vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit.

7. Platnost

Tyto 'Všeobecné obchodní podmínky' platí pro účastníky pobytu v objektu:
Apartmány Chřibská
Horní Chřibská 1
407 44 Děčín

a na Adrese Horní Chřibská 201

Vstupují v platnost dne 1.10.2022 a účinnosti nabývají v okamžiku jejich podpisu zákazníkem či odesláním elektronické rezervace z internetových stránek.

 
 

STORNO PODMÍNKY 

Zrušení pobytu zákazníkem, změna rezervace, náhradníci

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy s ubytovatelem kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou formu (postačí i forma elektronická s doručenkou). Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas doručení písemného oznámení (přečtení emailu dle doručenky).

Stornopoplatky se účtují za každého účastníka při stornu:
4 a více dní před poskytnutím první služby - 50% z ceny objednaných služeb nebo cena za první noc (vyšší z obou hodnot)
72 až 24 hodin před poskytnutím první služby - 75% z ceny objednaných služeb nebo cena za první noc (vyšší z obou hodnot)
Při nedojezdu (nenastoupení na pobyt) nebo
při stornu v den nástupu - 100% z ceny objednaných služeb

U větších skupin (od 10 osob) mohou být sjednány individuální storno poplatky.

Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku. Pokud odstoupí zákazník od smlouvy z výše uvedených důvodů, vyúčtuje mu ubytovatel pouze storno poplatek ve výši 10% z ceny objednaných služeb a případně další skutečně vzniklé náklady.

Vyúčtování a vrácení uhrazené částky klientem snížené o storno poplatky provede ubytovatel nejpozději do 30 dnů od nahlášení storna.

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

MC Moja s.r.o., Kubelíkova 1224/42 13000 Praha ČESKÁ REPUBLIK IČ: 04548175

provozovatel Apartmánů jako správce údajů shromažďuje a zpracovává osobní údaje pro účely rezervace a vedení hostů, faktur a plateb, marketingových akcí a dotazů spokojenosti. Údaje jsou určeny pro hotel a poskytovatele služeb. Máte právo na dotaz, na přístup, na opravu a na námitku proti zápisu, s písemnou žádostí na hotel na adrese:


Apartmány Chřibská
MC Moja s.r.o., 
IČ: 04548175
Horní Chřibská 1
407 44 Chřibská Česko
E-mail: info@apartmany-chribska.cz
 

Zásady ochrany osobních údajů

 

Proč zpracováváme osobní údaje?

Osobní informace zpracováváme zejména s cílem umožnění procesu a realizace ubytovacích služeb. Dále k tomu, aby provozovatel mohl opět nabídnout využití ubytovacích nebo souvisejících služeb.

 

Osobní údaje, které jsou předmětem zpracování

  • Jméno, příjmení, titul, e-mail
  • Poštovní nebo fakturační adresa, telefonní číslo, identifikační údaje přidělené státem (IČ, DIČ)
  • Platební údaje (bankovní spojení)

Kdo má přístup k osobním údajům?

  • Poskytovatel ubytovacích služeb

  • Osoby, kterým poskytovatel ubytovacích služeb přidělí oprávnění za účelem zpracování nebo realizace služeb

  • Poskytovatel technického řešení rezervačního systému za účelem údržby a kontroly správné funkčnosti systému

 

Jak mohu zjistit, jaké údaje jsou zpracovávány o mé osobě

Na vyžádání vám zašleme veškeré osobní údaje, které máme uloženy k vaší osobě.

 

K jakým účelům zpracováváme osobní údaje?

  • Proces zpracování a realizace objednané služby

  • Komunikace související s hodnocením kvality služeb nebo s nabídkou souvisejících služeb provozovatele

  • Volitelná dobrovolná registrace zasílání newsletteru

  • Osobní údaje nejsou nikdy předány třetí straně, pokud se nejedná o instituce, které k tomu mají oprávnění ze zákona

Cookies

Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace v prohlížeči a slouží k odlišení návštěvníků webu. Do cookies nikdy neumisťujeme osobní nebo citlivá data. Ve formě cookie se ukládají pouze např. číselné identifikační kódy, stavové proměnné, apod. Klademe maximální důraz na soukromí a bezpečnost vašich údajů.


Proč používáme cookies?

Především proto, že bez cookies není technicky možné realizovat funkce, ke kterým je nutné udržet informaci o návštěvníkovi, který přistupuje k webu. Například jde o rezervace, objednávky ve více krocích, přihlašování uživatele do systému a podobně.


Jaké další služby, které používají cookies, se mohou ještě objevit na našem webu?

Především se jedná o statistické a inzertní služby jako je Google Analytics, Google AdWords, Seznam Sklik a podobné. Tyto cookies (jsou-li některé z nich použity) slouží zejména k analýze návštěvnosti webu a k vyhodnocení výkonu různých prodejních kanálů a k personalizaci obsahu a lepšímu zacílení reklamy.

Co mohu dělat, když nesouhlasím s ukládáním cookies?

Všechny cookies na našich stránkách můžete pomocí vašeho prohlížeče vymazat či trvale zablokovat. Nápověda prohlížeče obsahuje návod, jak spravovat cookies.

Prosím berte na vědomí, že blokováním základních cookies rezervačního systému Trevlix znemožníte dokončení procesu rezervace.

 
 
powered by trevlix trevlix